Tytuł Rocznik Lituanistyczny
ISSN 2450-8446
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Rocznik Lituanistyczny
2017, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalna specyfika pojęcia granic i pograniczy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–XVI wieku Laima Bucevičiūtė s. 7-25
Pieczęcie sądów ziemskich w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1564–1792 Justina Sipavičiūtė s. 27-46
Sąd grodzki grodzieński za czasów Wazów (1587–1668): stan badań i źródła Alaksiej Šałanda s. 47-80
Litewska kampania sejmikowa przed sejmem warszawskim z 1677 roku Diana Konieczna s. 81-93
Projekty komputów wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1683–1684. Przyczynek do badań nad problemem rywalizacji Jana III z Sapiehami o wpływy w wojsku litewskim w latach 1683–1696 Zbigniew Hundert s. 95-119
Zasięg osadnictwa ruskiej społeczności etniczno-wyznaniowej w Wielkim Księstwie Litewskim od końca XVII do połowy XVIII wieku (w świetle materiałów wizytacji generalnych cerkwi unickich) Dzianis Liseichykau s. 121-133
Środowisko artystyczne w Białej Podlaskiej pod rządami Hieronima Floriana Radziwiłła: malarze i rzeźbiarze Aistė Paliušytė s. 135-154
Delegaci miasta Kowna na sejmach Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku Liudas Glemža s. 155-172
Współdziałanie mieszczan i szlachty na rzecz poprawy sytuacji prawnej mieszczan w dobie Sejmu Czteroletniego (na przykładzie kowieńskiego wydziału miast) Zigmantas Kiaupa s. 173-181
Wokół genezy administracji lokalnej w Wielkim Księstwie Litewskim: uwagi i propozycje Jerzy Gordziejew s. 183-222
Materiały tatarskie w zbiorach Władysława Syrokomli vel Ludwika Kondratowicza Tamara Bairašauskaitė s. 223-238
Majątki instrukcyjne na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego: stan badań oraz postulaty badawcze Janusz Danieluk s. 239-257
Dwa tatarskie testamenty wojskowych z pierwszej połowy XVIII wieku Oksana Winnyczenko s. 259-273
"Tureckich i infanckich wojen o sławnej pamięci Janie Karolu Chodkiewiczu głos", Franciszek Małkot, Warszawa, 2016 : [recenzja] Henryk Wisner Franciszek Małkot (aut. dzieła rec.) s. 275-276
"Zasoby wodne w dobrach wielkoksiążęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI wieku. Administracja i eksploatacja", Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Olsztyn, 2017 : [recenzja] Krzysztof Pietkiewicz Anna Pytasz-Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 277-280
Gediminas Lesmaitis (15 VII 1976 – 8 XII 2017) Konrad Bobiatyński Karol Łopatecki s. 281-285
Anna Leonidowna Choroszkiewicz (28 III 1931 – 1 V 2017) Andrzej Zakrzewski s. 287-288
Wykaz skrótów s. 289