Znaleziono 56 artykułów

Alfred Kaftal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trójgłos w sprawie tajemnicy zawodowej adwokata Marian Cieślak Stanisław Garlicki Alfred Kaftal s. 1-14
O niektórych zagadnieniach immunitetu adwokackiego Alfred Kaftal s. 3-9
O niektórych zagadnieniach przestrzegania tajemnicy zawodowej przez adwokata-podejrzanego w procesie karnym Alfred Kaftal s. 10-14
Niektóre problemy środków odwoławczych w świetle projektu kodeksu postępowania karnego Alfred Kaftal s. 13-29
O przyczynach bezwzględnej nieważności orzeczeń sądowych Alfred Kaftal s. 23-43
O niektórych zagadnieniach prawomocności postanowień prokuratorskich umarzających postępowanie karne : (artykuł dyskusyjny) Alfred Kaftal s. 27-35
Skutki prawne nieobecności obrońcy na rozprawie sądowej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego : (artykuł dyskusyjny) Alfred Kaftal s. 28-39
O przyczynach bezwzględnej nieważności orzeczeń sądowych Alfred Kaftal s. 29-48
Procesowe zagadnienia tajemnicy adwokackiej Alfred Kaftal s. 31-50
"Akcja cywilna w procesie karnym", A. Kafarski, Warszawa 1972 : [recenzja] Alfred Kaftal Aleksander Kafarski (aut. dzieła rec.) s. 32-38
O niektórych zagadnieniach tożsamości przedmiotowej czynu przy przestępstwie ciągłym Alfred Kaftal s. 32-40
    Zacytuj
  • Udostępnij
Niektóre zagadnienia przestrzegania zasady bezpośredniości w świetle orzecznictwa SN Alfred Kaftal s. 33-51
Problematyka postępowania pojednawczego de lege lata : (na marginesie ustawy z dnia 2. XII. 1960 r. o sprawach z oskarżenia prywatnego) Alfred Kaftal s. 33-46
O granicach i kierunku środka odwoławczego w świetle nowego k.p.k. Alfred Kaftal s. 35-49
Niektóre zagadnienia zasądzania odszkodowania w trybie art. 331 k.p.k. w świetle orzecznictwa SN Alfred Kaftal s. 35-50
Środki odwoławcze w postępowaniu przygotowawczym w świetle przepisów k.p.k. Alfred Kaftal s. 36-48
O prawomocności orzeczeń umarzających postępowanie w procesie karnym Alfred Kaftal s. 40-51
Podstawowe problemy nowelizacji kodeksu postępowania karnego Alfred Kaftal s. 41-60
Skutki prawne uchybienia terminu do założenia rewizji przez przedstawiciela ustawowego, prokuratora, pełnomocnika lub obrońcę Alfred Kaftal s. 41-46
"Rewizja nadzwyczajna w polskim procesie karnym", Zbigniew Doda, [Warszawa] 1972 : [recenzja] Alfred Kaftal Zbigniew Doda (aut. dzieła rec.) s. 45-51
Niektóre zagadnienia wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Alfred Kaftal s. 45-59
Niektóre zagadnienia zasądzania odszkodowania w trybie art. 331 k.p.k. w świetle orzecznictwa SN : (dokończenie) Alfred Kaftal s. 45-52
O mocy wiążącej wyroków sądów karnych w stosunku do innych spraw karnych Alfred Kaftal s. 45-51
Na marginesie książki Piotra Kruszyńskiego pt: "Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym" Alfred Kaftal s. 47-54
O niektórych zagadnieniach prawa do obrony w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Alfred Kaftal s. 47-55
Niektóre problemy z zakresu orzekania przez sąd rewizyjny Alfred Kaftal s. 48-57
"Zasądzenie odszkodowania z urzędu w polskim procesie karnym", W. Daszkiewicz, [b.m.] 1970 : [recenzja] Alfred Kaftal W. Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 52-58
Z problematyki rewizji nadzwyczajnej w nowym k.p.k. Alfred Kaftal s. 52-71
O przedawnieniu przestępstw prywatnoskargowych w świetle ustawy z dn. 2. XII. 1960 r. Alfred Kaftal s. 55-69
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Alfred Kaftal s. 56-61
Orzecznictwo w sprawach adwokackich Stanisław Garlicki Alfred Kaftal M. Kenigsberg s. 56-65
Skutki prawne braku podpisu pod uzasadnieniem wyroku i protokołem Alfred Kaftal s. 63-75
Zasada bezpośredniości i ciągłości w nowym k.p.k. Alfred Kaftal s. 67-84
Przestępstwo ciągłe w orzecznictwie Sądu Najwyższego : zagadnienia karnomaterialne Alfred Kaftal s. 67-91
"Zasada swobodnej oceny dowodów w polskim procesie karnym", Zofia Świdwa-Łagiewska, Wrocław 1983 : [recenzja] Alfred Kaftal Zofia Świdwa-Łagiewska (aut. dzieła rec.) s. 72-78
Obowiązywanie zasady ne bis in idem przy przestępstwie ciągłym Alfred Kaftal s. 72-84
Z problematyki obrony formalnej i materialnej w projekcie kodeksu postępowania karnego Alfred Kaftal s. 73-88
Przyczynek do problematyki konwalidacji prawomocnych wyroków sądowych Alfred Kaftal s. 73-79
W sprawie zasad obliczania 6-miesięcznego terminu przewidzianego w art. 397 k.p.k. Alfred Kaftal s. 81-88
"Warunkowe umorzenie postępowania w polskim ustawodawstwie karnym", Andrzej Marek, Toruń 1971 : [recenzja] Alfred Kaftal Andrzej Marek (aut. dzieła rec.) s. 83-90
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9.VI.1967 r. VI KZP 68 Alfred Kaftal s. 83-90
W sprawie skutków nieobecności oskarżonego oraz jego obrońcy na rozprawie sądowej Alfred Kaftal s. 85-99
    Zacytuj
  • Udostępnij
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Alfred Kaftal s. 88-102
Na marginesie książki Stanisława Waltosia pt. "Proces karny - zarys systemu" Alfred Kaftal Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 90-106
Procesowe problemy przestępstwa ciągłego w orzecznictwie Sądu Najwyższego Alfred Kaftal s. 93-104
"Przestępstwo ciągłe w polskim prawie karnym", Alfred Kaftal, Warszawa 1985 : [recenzja] Piotr Piszczek Alfred Kaftal (aut. dzieła rec.) s. 94-97
"Podstawy rewizji w procesie karnym", F. Prusak, Bydgoszcz 1970 : [recenzja] Alfred Kaftal F. Prusak (aut. dzieła rec.) s. 95-101
"Wyrokowanie sądu pierwszej instancji w sprawach karnych", E. Skrętowicz, Lublin 1984 : [recenzja] Alfred Kaftal E. Skrętowicz (aut. dzieła rec.) s. 102-107
W sprawie opracowania A. Wąska pt. "Czyn ciągły a przestępstwo ciągłe" : uwagi polemiczne Alfred Kaftal s. 106-114
W sprawie zwolnienia adwokata od zachowania tajemnicy zawodowej : na marginesie wyroku SN z dnia 12.XI.1964 r. (II K 1018 Alfred Kaftal s. 120-126
Listy do Redakcji Alfred Kaftal s. 134-135
Rok 1963, nr 3–4 : o niektórych zagadnieniach przestrzegania tajemnicy zawodowej przez adwokata – podejrzanego w procesie karnym Alfred Kaftal s. 139-143
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Alfred Kaftal s. 143-144
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Alfred Kaftal s. 144-145
O różnicy poglądów w sprawie przestępstwa ciągłego Alfred Kaftal s. 161-163
O niektórych zagadnieniach immunitetu adwokackiego Alfred Kaftal s. 182-183