Znaleziono 23 artykuły

Stanisław Tworek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walka z braćmi polskimi w Lublinie w XVII wieku Stanisław Tworek s. 21-44
Zbór lubelski i jego rola w ruchu ariańskim w Polsce w latach 1570-1598 Stanisław Tworek s. 21-48
Dysputa lewartowska w 1592 roku Stanisław Tworek s. 51-62
Gimnazjum kalwinów małopolskich w Bełżycach w pierwszej połowie XVII wieku Stanisław Tworek s. 53-93
Z zagadnień organizacji zborów kalwińskich w Małopolsce w XVI - XVII w. Stanisław Tworek s. 63-75
Kontakty alumnów kalwińskich prowincji małopolskiej z ośrodkami zagranicznymi do połowy XVIII wieku Stanisław Tworek s. 75-93
Podręczniki J. A. Komeńskiego w szkołach różnowierczych Rzeczypospolitej (XVII-poł.XVIII w.) Stanisław Tworek s. 85-93
Proces księgarza kalwińskiego Jana Kownackiego w Lublinie w latach 1615 - 1619 Stanisław Tworek s. 91-98
Działalność gospodarcza Pawła Orzechowskiego Stanisław Tworek s. 103-128
"Lubartów - z dziejów miasta i regionu", red. Stanisław Tworek, Lublin 1977 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski Stanisław Tworek (aut. dzieła rec.) s. 148-153
Z zagadnień ruchu kalwińskiego w Polsce Stanisław Tworek s. 153-170
W kręgu sporów o "Rzeczpopolitą Babińską" Stanisław Tworek s. 155-168
Gimnazjum kalwińskie prowincji małopolskiej w Bełżycach w pierwszej połowie XVII wieku Stanisław Tworek s. 155-194
„Ekonomiczeskoje razwitie gorodow Biełorussi (XVI – XVII ww.), E. J. Kopyskij, Mińsk 1966 : [recenzja] Stanisław Tworek E. J. Kopyskij (aut. dzieła rec.) s. 157-162
Wacław Urban, "Studia z dziejów antytrynitaryzmu na ziemiach polskich i słowackich w XVI - XVII wieku", "Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne", 1966, z. 15 Stanisław Tworek Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 188-190
Z dziejów kalwinizmu w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII w. Stanisław Tworek s. 193-211
"Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny", oprac. Alina Aleksandrowicz, Regina Gerlecka, Wiesław Sladkowski, Stanisław Tworek, Lublin 1978 : [recenzja] Wojciech Grzelecki Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) Regina Gerlecka (aut. dzieła rec.) Wiesław Sladkowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Tworek (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Poglądy społeczne publicystów hugenockich 1559 - 1598", Stanisław Grzybowski, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964 : [recenzja] Stanisław Tworek Stanisław Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 264-267
Stanisław Tworek, "Gimnazjum kalwińskie dystryktu lubelskiego i chełmskiego w Kocku", "Odrodzenie i Reformacja w Polsce: 1965, 10 ; "Gimnazjum kalwińskie prowincji małopolskiej w Bełżycach w pierwszej połowie XVII w.", "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", 1962, 17 J. Sz. Stanisław Tworek s. 281-282
"Starostwo parczewskie w XVI - XVIII wieku", Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1961 : [recenzja] Stanisław Tworek Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 289-291
"Lustracja województwa lubelskiego 1565", Jan Wyczański, Wrocław 1959 : [recenzja] Józef Ryszard Szaflik Stanisław Tworek Jan Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 308-311
"Rejestr poborowy województwa lubelskiego (powiat lubelski i urzędowski z r. 1626, Ziemia Łukowska z r. 1620)", opr. J. Kolasa, K. Schuster, red. Stefan Inglot, Wrocław 1957 : [recenzja] Józef Ryszard Szaflik Stanisław Tworek Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) J. Kolasa (aut. dzieła rec.) K. Schuster (aut. dzieła rec.) s. 311-315
"Zbór lubelski i jego rola w ruchu ariańskim w Polsce w XVI - XVII wieku", Stanisław Tworek, Lublin 1966 : [recenzja] Wacław Urban Stanisław Tworek (aut. dzieła rec.) s. 386-389