Znaleziono 28 artykułów

Jan Tyszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces slawizacji ziem dorzecza Niemna w VI-XI w. Jan Tyszkiewicz s. 1-23
Karaimi litewscy w czasach Witolda i sprawa przywileju datowanego rokiem 1388 Jan Tyszkiewicz s. 45-64
Z najnowszych badań nad rolą środowiska geograficznego w dziejach północno-wschodnich ziem Polski w średniowieczu Jan Powierski Jan Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 93-120
Początki seminarium turkologicznego prof. Ananiasza Zajączkowskiego : 1933-1936 Jan Tyszkiewicz s. 107-118
"Wwedienije w izuczenije biełorussko-litowskogo letopisanija", N. N. Ułaszczik, Moskwa 1985 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz N. N. Ułaszczik (aut. dzieła rec.) s. 108-112
Biżuteria patriotyczna w Polsce XIX-wiecznej Jan Tyszkiewicz s. 111-120
„Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku”, Tadeusz Grabarczyk, Łódź 2000 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Tadeusz Grabarczyk (aut. dzieła rec.) s. 117-119
Jan Grzegorzewski w końcowych latach życia : 1916–1922 Jan Tyszkiewicz s. 117-126
„Zakon Krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach. Zbiór studiów”, red. Z. H. Nowak, Toruń 2000 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 121-127
"W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej", pod red. I. Bieżuńskiej-Małowist, Warszawa 1991 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz I. Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 184-192
Przemiany kulturowe i etniczne na pograniczu bałto-słowiańskim w I-VII w. n.e. Jan Tyszkiewicz s. 201-217
Prahistoria w nauczaniu historii i studiach historycznych Jan Tyszkiewicz s. 211-222
„Ormianie w Warszawie. Materiały do dziejów”, Edward Tryjarski, Kraków 2001 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Edward Tryjarski (aut. dzieła rec.) s. 254-255
"Legendy i podania polskie", Marian Orłoń, Jan Tyszkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Maria Orłoń (aut. dzieła rec.) Jan Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 276
"Dzieje Lubelszczyzny", t. 1, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla, Warszawa 1974 : [recenzja] Józef Ryszard Szaflik Jan Tyszkiewicz Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 281-286
Międzywojenne badania nad dziejami Tatarów litewsko-polskich w XVII stuleciu Jan Tyszkiewicz s. 305-320
„Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy”, red. Henryk Samsonowicz, Kraków 2000 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 350-354
"Metodika izuczenija driewniejszich istocznikow po istorii narodow SSR. Sbornik statiej", red. W. T. Paszuto, Moskwa 1978 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz W. T. Paszuto (aut. dzieła rec.) s. 351-352
„Historie sochaczewskie. Z Ziemi Sochaczewskiej”, Aleksander Grzegorz Turczyk, Sochaczew 2002 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Aleksander Grzegorz Turczyk (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX w.", Artur Konopacki, Warszawa 2010 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Artur Konopacki (aut. dzieła rec.) s. 355-359
Dawne osadnictwo i krajobraz na terenie dzisiejszej Warszawy (w związku z książką Osadnictwo obszaru Warszawy na tle środowiska naturalnego: V w. p.n.e - XII w. n.e., red. Jerzy Pyrgała, Warszawa 1987) Jan Tyszkiewicz s. 377-386
"Pradzieje Europy środkowej", Konrad Jażdżewski, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Konrad Jażdzewski (aut. dzieła rec.) s. 575
Osadnictwo nad górną Narwią w 1 tysiącleciu naszej ery Jan Tyszkiewicz s. 580-611
"Litewskie wydanie listów hrabiego Jana Tyszkiewicza z podróży do Afryki Troki 2010 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Virgilijus Poviliūnas (aut. dzieła rec.) Irena Senulienė (aut. dzieła rec.) Jan Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 599-603
"Iz drewniejszej istorii baltskich narodow po dannym archeologii i antropologii", red. R. Ja. Denisowa [et al.], Riga 1980 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz R. Ja. Denisowa (aut. dzieła rec.) s. 783
"Untersuchungen zur Geschichte des Lutizenbundes. Deutsch-ewendische Beziehungen des 10.-12. Jahrhubnderts", Wolfgang Brüske, Köln-Wien 1983 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Wolfgang Brüske (aut. dzieła rec.) s. 801-802
"Wostocznaja Jewropa w drewnostii i sredniewiekowie", red. L. W. Czerepnin [et al.], Moskwa 1978 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz L. W. Czerepnin (aut. dzieła rec.) s. 819-822
"Osadnictwo plemienne Pomorza (VI-X wiek)", Władysław Łosiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Władysław Łosiński (aut. dzieła rec.) s. 861-868