Znaleziono 32 artykuły

Jan Powierski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie narzędzia ornego Prusów Jan Powierski s. 3-44
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Śmierć wojewody Krystyna Piotrowica a początek najazdów pruskich na Mazowsze : legendy o Łabędziach a przekazy o traktacie spiskim z 1214 roku Jan Powierski s. 3-32
Uwagi o udziale Prusów w genezie struktury stanowej Państwa Krzyżackiego Jan Powierski s. 13-38
Ostrowicko-golubski kompleks osadniczy i problem jego stosunków własnościowych w okresie przedkrzyżackim Jan Powierski s. 45-58
"Słowianie w dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej Profesora Henryka Łowmiańskiego", Poznań 1974 : [recenzja] Jan Powierski s. 91-95
Z najnowszych badań nad rolą środowiska geograficznego w dziejach północno-wschodnich ziem Polski w średniowieczu Jan Powierski Jan Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 93-120
Drugi tom słownika języka pruskiego Jan Powierski s. 123-140
Weryfikacja przekazu Herborda o antypolskim sojuszu pomorsko-prusko-ruskim w czasach Bolesława Krzywoustego Jan Powierski s. 125-141
Problem polsko-pruskiej granicy na Osie a osadnictwo ziemi płowęskiej Jan Powierski s. 143-172
Najdawniejsze nazwy etniczne z terenu Prus i niektórych obszarów sąsiednich Jan Powierski s. 161-183
Chronologia stosunków pomorsko-krzyżackich w latach 1236-1242 Jan Powierski s. 167-192
"Acta Baltico-Slavica" T. 1-7, 1964-1970 : [recenzja] Jan Powierski s. 171-177
"Biskupstwo warmińskie" Karola Emiliana Sieniawskiego jako wyraz zainteresowań Polski Warmią Jan Powierski s. 213-225
Na marginesie najnowszych badań nad problemem misji cysterskiej w Prusach i kwestią Santyra Jan Powierski s. 239-262
Rewizja łanów warmińskich z 1615 roku Zenon Guldon Jan Powierski s. 245-281
Sprawa Prus i Jaćwieży w polityce Zakonu Krzyżackiego i książąt polskich w okresie po ugodzie włocławskiej z 4 sierpnia 1257 roku Jan Powierski s. 255-278
Wybuch II powstania pruskiego a stosunki między Zakonem Krzyżackim i książętami polskimi (1260-1261) Jan Powierski s. 303-326
Wojciech Kętrzyński jako historyk Prus Jan Powierski s. 347-380
"Gdzie leżało Truso?", Leon Roppel, "Nautologia" R. IV, 1969, nr 3-4 : [recenzja] Jan Powierski Leon Roppel (aut. dzieła rec.) s. 349-353
"Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli Pomorza Gdańskiego", Jan Powierski, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 74, 1968, z. 1 : [recenzja] Kazimierz Ślaski Jan Powierski (aut. dzieła rec.) s. 353-355
Książęta polscy i Zakon Krzyżacki a problem bałtyjski w okresie od schyłku 1258 do połowy 1260 roku Jan Powierski s. 367-392
Śmierć świętego Wojciecha i jej miejsce w świetle starszych źródeł Jan Powierski s. 375-389
Przekaz Dusburga o najazdach pruskich i przejściowej okupacji ziemi chełmińskiej Jan Powierski s. 379-427
O słowniku historyczno-geograficznym ziemi chełmińskiej Jan Powierski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) Maksymilian Grzegorz (aut. dzieła rec.) Krystyna Porębska (aut. dzieła rec.) s. 407-425
"Studia z dziejów średniowiecza", nr 1: "Ludzie, władza, posiadłości", pod red. Jana Powierskiego i Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1994; nr 2: "Polska, Prusy, Ruś"; nr 3: "Władcy, mnisi, rycerze", pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1995-1996; nr 4: "Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci"; nr 5: "Szlachta, starostowie, zaciężni", pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk-Koszalin 1997-1998; nr 6: "Książęta, urzędnicy, złoczyńczy"; nr 7: "Mazowsze, Pomorze, Prusy"; nr 8: "Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze"; nr 9: "Biskupi, lennicy, żeglarze", pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1999-2003; nr 10: "Mieszczanie, wasale, zakonnicy"; nr 11: "Komturzy, rajcy, żupani"; nr 12: "Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy"; nr 13: "Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy"; nr 14: "Kaci, święci, templariusze", pod red. Błażeja Śliwińskiego, Malbork 2004-2008 : [recenzja] Agnieszka Michno Jan Powierski (aut. dzieła rec.) Błażej Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 433-437
Indianie a Prusowie. Uwagi o celowości badań porównawczych : (na marginesie najnowszych badań historyków radzieckich) Jan Powierski s. 455-472
"Nur der Name blieb. Glanz und Untergang der Alten Prussen", Heinrich Gerlach, Düsseldorf-Wien 1978 : [recenzja] Jan Powierski Heinrich Gerlach (aut. dzieła rec.) s. 473-480
Zanik pogaństwa i postęp chrystianizacji u Bałtów Jan Powierski Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 553-559
Św. Wojciech w Polsce i w Prusach Jan Powierski Stanisław Mielczarski (aut. dzieła rec.) s. 559-584
Wznowiony Brückner Jan Powierski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Jan Jaskanis (aut. dzieła rec.) s. 567-582
Pierwszy tom nowego słownika języka pruskiego Jan Powierski V. N. Toporow (aut. dzieła rec.) s. 567-623