Znaleziono 64 artykuły

Zenon Guldon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historyczne badania regionalne i lokalne Zenon Guldon s. 11-26
Związki handlowe ziem litewskich i białoruskich z Królewcem w świetle rejestrów celnych komory grodzieńskiej z lat 1600 i 1605 Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 21-31
Osadnictwo żydowskie i liczebność Żydów na ziemiach Rzeczpospolitej w okresie przedrozbiorowym Zenon Guldon s. 23-36
Rewizja gruntów w komornictwie olsztyńskim z roku 1717 Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 53-68
Rewizja gruntów w komornictwach lidzbarskim, reszelskim i dobromiejskim z 1717 roku Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 99-115
"Statystyka obrotów towarowych na komorach celnych województwa sandomierskiego 1764 - 1766", Zenon Guldon, Lech Stępkowski, Kielce 1986 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 128-129
Zasięg gdańskiego i królewieckiego rynku zbożowego a rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku Zenon Guldon Jadwiga Muszyńska s. 141-165
Skupiska i gminy żydowskie w Polsce do końca XVI wieku Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 149-191
"Z dziejów handlu Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku. Studia i materiały", Zenon Guldon, Lech Stępkowski, Kielce 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 151-152
Rewizja gruntów w komornictwach orneckim, jeziorańskim i barczewskim z 1717 roku Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 229-243
Rewizja łanów warmińskich z 1615 roku Zenon Guldon Jan Powierski s. 245-281
"Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej", Cezary Kuklo, Warszawa 2009 : [recenzja] Zenon Guldon Cezary Kuklo (aut. dzieła rec.) s. 293-296
Przywilej lokacyjny Kielc z 1459 roku Romana Guldon Zenon Guldon s. 309-314
"Dzieje bartnictwa w Puszczy Świętokrzyskiej w zarysie", Stanisław Barański, Kielce 1979 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Barański (aut. dzieła rec.) s. 373-374
"Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego : materiały z sesji naukowej", red. Leszek Kajzer, Kielce 1997 : [recenzja] Zenon Guldon Leszek Kajzer (aut. dzieła rec.) s. 373-374
"Bodzentyn. Z dziejów miasta w XII-XX wieku", red. Krzysztof Bracha, Kielce 1998 : [recenzja] Zenon Guldon Krzysztof Bracha (aut. dzieła rec.) s. 374-375
"Źródła do dziejów Kielc", Kielce 1982-1983 : [recenzja] Zenon Guldon s. 375-376
"Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795", t. 1, Bolesław Stanisław Kumor, Kraków 1998 : [recenzja] Zenon Guldon Bolesław Stanisław Kumor (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku. Studium osadnicze", Jadwiga Muszyńska, Kielce 1998 : [recenzja] Zenon Guldon Jadwiga Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 377-379
"Końskie wczoraj i dziś. Historia miasta na tle regionu", Jerzy Brzozowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Zenon Guldon Jerzy Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 377-379
"Kielce wojewódzkie. Opis historyczno-statystyczny miasta z 1829 roku", oprac. i wstępem opatrzył Lech Stępkowski, Kielce 1999 : [recenzja] Zenon Guldon Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 379-380
"Corpus inscriptionum Poloniae", t. I : "Województwo kieleckie", pod red. Józefa Szymańskiego, z. 1 : "Miasto Kielce i powiat kielecki"Kielce 1975 : [recenzja] Zenon Guldon Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 379-380
"Problem klerykalizacji szkolnictwa powszechnego na Kielecczyźnie 1919-1939 w opinii publicznej", Józef Grzywna, Kielce 1974 : [recenzja] Zenon Guldon Józef Grzywna (aut. dzieła rec.) s. 381-382
"Ikonografia zabytków Kielecczyzny w malarstwie do 1944 r. : katalog wystawy", oprac. Marian Rumin, Kielce 1975 : [recenzja] Zenon Guldon Marian Rumin (aut. dzieła rec.) s. 382-383
"Bibliografia rozpraw habilitacyjnych i doktorskich o województwie kieleckim za lata 1959-1972", Stanisław Zieliński, Radom 1975 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 383
"Opis geograficzno-historyczny i statystyczno-techniczny Zakładów Rządowogórnych w oddziale Białogon (do 1882 r.)", Romana Guldon, Lech Stępkowski, Zenon Guldon, Kielce 1979 : [recenzja] Andrzej Rembalski Romana Guldon (aut. dzieła rec.) Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 427-428
"Chęcińskie górnictwo kruszcowe od XIV do połowy XVII wieku", Marian Paulewicz, Kielce 1992 : [recenzja] Zenon Guldon Marian Paulewicz (aut. dzieła rec.) s. 429-431
"Wieś powiatu miechowskiego w dobie przeduwłaszczeniowej (1815-1864)", Zygmunt Małecki, Kielce 1978 : [recenzja] Zenon Guldon Zygmunt Małecki (aut. dzieła rec.) s. 431-432
"Rynek w Kielcach. Przekształcenia przestrzenne i zabudowa mieszczańska Kielc lokacyjnych w XVII-XIX wieku", Jan Leszek Adamczyk, Kielce 1993 : [recenzja] Zenon Guldon Jan Leszek Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 431-433
"Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869", Stanisław Marcinkowski, Warszawa-Kraków 1980 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Marcinkowski (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Stanisław Nałęcz Małachowski 1736-1809", Bartłomiej Szyndler, Warszawa 1979 : [recenzja] Zenon Guldon Jerzy Piwek Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 434-435
"Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały w Jędrzejowie, Pińczowie i Starachowicach. Przewodnik po zasobie archiwalnym", pod red. Stanisława Marcinkowskiego, Warszawa-Łódź 1993 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Marcinkowski (aut. dzieła rec.) s. 434-436
"Atlas historyczny Polski. Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku", Warszawa 1993 : [recenzja] Zenon Guldon s. 436-437
"Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie, XIII-XVI wiek", Feliks Kiryk, Kielce 1994 : [recenzja] Zenon Guldon Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 437-440
"Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870-1914. Zabudowa - rozwój - społeczeństwo", Stanisław Wiech, Kielce 1995 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Wiech (aut. dzieła rec.) s. 453-454
"Księga wiadomości historyczno-statystycznych wielkiego pieca w Rejowie", z materiałów oprac. przez Wacława Różańskiego do druku przygot. Andrzej Rembalski i Zbigniew J. Wójcik, Kielce 1995 : [recenzja] Zenon Guldon Andrzej Rembalski (aut. dzieła rec.) Wacław Różański (aut. dzieła rec.) Zbigniew J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 454-455
"Ziemiańskie dobra kulturowe w województwie kieleckim (1944-1946)", Stefan Iwaniak, Kielce 1996 : [recenzja] Zenon Guldon Stefan Iwaniak (aut. dzieła rec.) s. 455
"Między Wisłą a Pilicą. Miechowskie-opoczyńskie. Studium porównawcze (1815-1864)", Zygmunt Małecki, Kielce 1996 : [recenzja] Zenon Guldon Zygmunt Małecki (aut. dzieła rec.) s. 456-457
"Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich", Jerzy Szczepański, Kielce 1997 : [recenzja] Zenon Guldon Jerzy Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 457-459
"Żydzi szydłowieccy. Materiały z sesji popularnonaukowej 22 lutego 1997 roku", red. Jacek Wijaczka, Szydłowiec 1997 : [recenzja] Zenon Guldon Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 459-460
Rewizja gruntów w komornictwach braniewskim, pieniężneńskim i fromborskim z 1717 roku Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 469-483
"Dzieje Kielc do 1863 roku", Jan Pazdur, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967; "Dzieje Kielc 1864-1939", Jan Pazdur, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zenon Guldon Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 475-477
"Dzieje księgarstwa w Kielcach w latach 1826-1939", Stanisław Januszek, "Roczniki Biblioteczne", R. XII, 1968, z. 1-4 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Januszek (aut. dzieła rec.) s. 477-478
"Almanach drukarstwa Kielecczyzny", pod red. J. Butwiłły i Z. Nosala, Kielce 1969 : [recenzja] Zenon Guldon Jerzy Butwiłło (aut. dzieła rec.) Zbigniew Nosal (aut. dzieła rec.) s. 478-479
"Szydłowiec", Kielce 1971 : [recenzja] Zenon Guldon s. 479-480
"Przemysł i klasa robotnicza ziemi radomsko-kieleckiej 1870-1914", Otilda Wyszomirska, Warszawa 1971 : [recenzja] Zenon Guldon Otilda Wyszomirska (aut. dzieła rec.) s. 480-482
"Gospodarstwo folwarczne w starostwie sandomierskim 1510-1663", Jadwiga Muszyńska, Kielce 1984 : [recenzja] Zenon Guldon Jadwiga Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 481-482
"Drzewica", Gdańsk 1984 : [recenzja] Zenon Guldon s. 482
"Produkcja i handel zbożowy w latyfundium Lubomirskich w drugiej połowie XVII i pierwszej XVIII wieku", Adam Homecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zenon Guldon Jadwiga Muszyńska Adam Homecki (aut. dzieła rec.) s. 482-483
"Starachowice. Zarys dziejów", Mieczysław Adamczyk, Stefan Pastuszka, Warszawa 1984 : [recenzja] Zenon Guldon Lech Stępkowski Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) Stefan Pastuszka (aut. dzieła rec.) s. 483-484
"Pińczów i jego szkoły w dziejach", pod red. Jerzego Wyrozumskiego, Warszawa-Kraków 1979 : [recenzja] Zenon Guldon Lech Stępkowski Jerzy Wyrozumski (aut. dzieła rec.) s. 485-487
"Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne i gospodarcze", Regina Renz, Warszawa-Kraków 1984 : [recenzja] Zenon Guldon Regina Renz (aut. dzieła rec.) s. 485-486
"Sejmik województwa sandomierskiego w latach 1572-1696", Zofia Trawicka, Kielce 1985 : [recenzja] Zenon Guldon Zofia Trawicka (aut. dzieła rec.) s. 486-488
"Iłża. Monografia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta', pod red. Józefa Szymańskiego i Stefana Witkowskiego, Radom 1979 : [recenzja] Zenon Guldon Lech Stępkowski Józef Szymański (aut. dzieła rec.) Stefan Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 487-490
„Z dziejów Szydłowca. Materiały sesji popularnonaukowej”, red. Zenon Guldon, Szydłowiec 1993 : [recenzja] Wacław Urban Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) s. 535-536
"Z historii lecznictwa kieleckiego XIX wieku", Stanisław Koba, Kielce 1973 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Koba (aut. dzieła rec.) s. 581-582
"Szkolnictwo i oświata w powiecie jędrzejowskim. Zarys dziejów do roku 1945", Arkadiusz Sokół, Warszawa-Kraków 1973 : [recenzja] Zenon Guldon Arkadiusz Sokół (aut. dzieła rec.) s. 583
"Z dziejów rzemiosła w Kielecczyźnie", Kielce 1973 : [recenzja] Zenon Guldon s. 584
"Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach. Spis zespółów", cz. I : "Archiwum Państwowe w Kielcach", cz. II : "Archiwum Państwowe w Radomiu", Kielce 1973 : [recenzja] Zenon Guldon s. 585
"Struktura miasteczka w okresie feudalnym na przykładzie Koprzywnicy", Henryk Ruciński, Warszawa-Poznań 1974 : [recenzja] Zenon Guldon Henryk Ruciński (aut. dzieła rec.) s. 586
"Materiały na sesję naukową z okazji 50-lecia Archiwum Państwowego w Radomiu", Radom 1971 : [recenzja] Zenon Guldon s. 627-628
"Materiały z Posiedzeń Towarzystwa Miłośników Ostrowca", Ostrowiec 1971 : [recenzja] Zenon Guldon s. 628-629
"Kwartalnik Kieleckiego Towarzystwa Naukowego", 1971 : [recenzja] Zenon Guldon s. 629
"Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego", pod red. Zbigniewa Kowalczewskiego, Warszawa 1972 : [recenzja] Zenon Guldon Zbigniew Kowalczewski (aut. dzieła rec.) s. 630-631