Znaleziono 15 artykułów

Piotr Węcowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne : przegląd badań i propozycje badawcze Piotr Węcowski s. 13-48
"Dvůr, rezidence a kancelář moravského markrabćte Jošta (1375-1411)", Tomáš Baletka, "Sborník Archivních Prací", 46, 1996, s. 259-536 : [recenzja] Piotr Węcowski Tomáš Baletka (aut. dzieła rec.) s. 132-134
„A la cour de Bourgogne. Le duc, son entourage, son train”, édité par Jean Marie Cauchies, Brepols 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Jean Marie Cauchies (aut. dzieła rec.) s. 146-147
„Axes et méthodes de l’histoire politique”, sous la direction de Serge Bernstein, Pierre Milza, Paris 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Serge Bernstein (aut. dzieła rec.) Pierre Milza (aut. dzieła rec.) s. 146
„Latyfundium Tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek)”, Janusz Kurtyka, Kraków 1999 : [recenzja] Piotr Węcowski Janusz Kurtyka (aut. dzieła rec.) s. 147
„Zapisy rocznikarskie w Poniecu 1617–1651”, Paweł Gotocki, oprac. ks. Jan Związek, Kielce 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Paweł Gotocki (aut. dzieła rec.) Jan Związek (aut. dzieła rec.) s. 148
Itineraria Jagiellonów : Maciej Neuman, Krzysztof Pietkiewicz, "Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio itinerariumas (1492 m. birželis-1506 m. rugpjǔtis", Lietuvos Istorijos Metraštis, 1995, Vilnius 1996, s. 154-240; Irena Sulkowska-Kuraseva, "Itinerarij Kazimira Jagellona (sostajanie podgotovki), Issledovanija po istorii Litovskoj Metriki, Moskva 1989, s. 264-335 Piotr Węcowski s. 153-163
"List dobrego urodzenia Gawina ze Smogorzewa z 1445 roku a problem autorstwa tzw. "Klejnotów Długoszowych", Jan Wroniszewski, "Venerabiles, nobiles et honestii: studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej : prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w czterdziestolecie pracy naukowej", Toruń 1997, s. 401-417; "W sprawie pierwotnego kształtu tzw. "Klejnotów Długoszowych", Jan Wroniszewski, "Teki Krakowskie", V, "Prace ofiarowane Franciszkowi Sikorze z okazji sześćdziesięciolecia urodzin", Kraków 1997, s. 201-205 : [recenzja] Piotr Węcowski Jan Wroniszewski (aut. dzieła rec.) s. 163-164
"Mathias de Szydlow, premier lecteur polonais de la Bibliothèque du Vatican", Maria Kowalczyk, "Roma, magistra mundi : itineraria culturae medievalis : Mélanges offerts au Pére L. E. Boyle", éd. par. J. Hammesse, Louvain-la-Neuve 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Maria Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 164
"Z listów do farmaceuty-bibliofila Michała Rawity-Witanowskiego (1859-1943)", Tadeusz Szperna, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Librorum 9, Łódź 1999, s. 139-161 : [recenzja] Piotr Węcowski Tadeusz Szperna (aut. dzieła rec.) s. 169
Ze studiów nad ideologią polityczną Kazimierza Jagiellończyka : wątek pokoju i zgody w państwie Piotr Węcowski s. 169-184
"Tęczyńscy : studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu", Janusz Kurtyka, Kraków 1997 : [recenzja] Piotr Węcowski Janusz Kurtyka (aut. dzieła rec.) s. 197-201
Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu w nowym oświetleniu : (Halina Manikowska, Wojciech Brojer, Animarum cultura : studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu) Piotr Węcowski Wojciech Brojer (aut. dzieła rec.) Halina Manikowska (aut. dzieła rec.) s. 263-270
"Mazowsze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellończyka na Mazowszu", Piotr Węcowski, Kraków 2004 : [recenzja] Anna Baranowska Piotr Węcowski (aut. dzieła rec.) s. 300-304
„Štúdie z dejin stredovekého Spiša”, Martin Homza, Stanisław A. Sroka, Krakov 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Martin Homza (aut. dzieła rec.) Stanisław A. Sroka (aut. dzieła rec.) s. 652