Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Studia Philosophiae Christianae
1965, Tom 1, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5
Zgubna doktryna nietzscheańska Bolesław J. Gawecki s. 7-16
„Psychiczne", „duchowe" w człowieku według materializmu dialektycznego i według tomizmu Józef Iwanicki s. 17-74
Zagadnienie wyjściowej metody filozoficznego poznania duszy ludzkiej Kazimierz Kłósak s. 75-123
O niektórych sposobach posługiwania się pojęciem przyczyny celowej w biologii, etyce i filozofii Bronisław Dembowski s. 125-158
Józef Łęski i jego poglądy estetyczne Bronisław Dembowski s. 159-174
O dedukcji u Kartezjusza Edmund Morawiec s. 175-197
Próba wyprowadzenia sylogistyki arystotelesowej z rachunku zdań Edward Nieznański s. 199-238
"Zagadnienie wolności woli w marksizimie", M. Gogacz, "Roczniki Filozoficzne", T. 12 (1964), z. 1 : [recenzja] Edmund Morawiec M. Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 239-240
">>Fenomenologia<< Ks. P. Teilharda de Chardin w ramowej analizie epistemologicznej i metodologicznej", K. Kłósak, "Roczniki Filozoficzne" T.12 (1964), z.1 : [recenzja] Edmund Morawiec K. Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 240-241
"Zagadnienie przedmiotu metafizyki u Arystotelesa", Edmund Morawiec, "Roczniki Filozoficzne" T.12 (1964), z.1 : [recenzja] Edmund Morawiec A.M. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Arystotelizm heterodoksalny regligijności zracjonalizowanej", J. Chalcarz, "studia Filozoficzne" T.4 (1964) : [recenzja] J. Chalcarz Z. Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Ingardenowska koncepcja teorii poznania", Edmund Morawiec, "Roczniki Filozoficzne" T.12 (1964), z.1 : [recenzja] Edmund Morawiec A. Stępień (aut. dzieła rec.) s. 244-245
"Koncepcja stosunku przyczynowego według Dawida Hume'a", Edmund Morawiec, "Roczniki Filozoficzne" T.12, z.1 : [recenzja] Edmund Morawiec A. Wawrzyniak (aut. dzieła rec.) s. 245-246
"Rola przyczyny w poznaniu naukowym u Arystotelesa", Edmund Morawiec, "Roczniki Filozoficzne" T.12 (1964), z.1 : [recenzja] Edmund Morawiec S. Ziemiański s. 246-247
"O właściwą interpretację finalizmu tomistycznego", Edmund Morawiec, "Roczniki Filozoficzne" T.12 (1964), z.1 : [recenzja] Edmund Morawiec T. Żeleźnik (aut. dzieła rec.) s. 247-248
Metodologiczne i metafizyczne podstawy kosmologii Waleriana Magniego (1586-1661) J. Cygan s. 248-272
"Relativitätactheorie und kritischer Realismus", W. Büchel, "Philosophia Naturalis", T. 7 (1961), z. 1 : [recenzja] T. Rutowski W. Büchel (aut. dzieła rec.) s. 273
"Das Bewusstsein als Messfühler", C. Weinschenk, "Philosophia Naturalis", T. 7 (1961), z. 1 : [recenzja] T. Rutowski C. Weinschenk (aut. dzieła rec.) s. 274
"Das Universalienproblem im Neupositivismus Mortiz Schlicks", W. Brüning, "Philosophia Naturalis", T. 7 (1961), z. 1 : [recenzja] T. Rutowski W. Brüning (aut. dzieła rec.) s. 274
"Geneza wirusów w Kazuo Yamafuji, Natritional Factors in Virus Formation", London 1964 : [recenzja] Sz. W. Ślaga s. 274-279
"Języki i teorie adekwatne z ontologią języka nauki", E. nieznański, "Studia Logica" T.15 (1964) : [recenzja] E. Nieznański H. Stonert (aut. dzieła rec.) s. 279-280
"Formalne teorie zakresu i treści wyrażeń", "Studia Logica" T.15 (1964) : [recenzja] B. Stanosz (aut. dzieła rec.) s. 280
"Definicja probabilistyczna na przykładzie definicji genotypu", "studia Logica" T.15 (1964) : [recenzja] H. Mortimer (aut. dzieła rec.) s. 281
"Z semantyki pojęć otwartych", "Studia Logica" T.15 (1964) : [recenzja] M. Przełecki (aut. dzieła rec.) s. 281
"Spór słowny", "Studia Logica" T.15 (1964) : [recenzja] J. Kmita (aut. dzieła rec.) s. 281
"Variatios on the Liar'Paradox", "Studia Logica" T. 15 (1964) : [recenzja] J. Agassi (aut. dzieła rec.) s. 281
"Nazwy cudzosłowowe", "Studia Logica" T. 15(1964) : [recenzja] L. Koj (aut. dzieła rec.) s. 281
"Próba uporządkowania podstawowego słownictwa prawniczego", "Studia Logica" T.15 (1964) : [recenzja] Z. Ziembiński (aut. dzieła rec.) s. 282
"The deduction theorem for Łukasiewicz many-valued propisitional calculi", "Studia Logica" T.15 (1964) : [recenzja] W.A. Pogorzelski (aut. dzieła rec.) s. 282
"The deduction theorem: przegląd twierdzeń o dedukcji dla rachunku zdań : schemat twierdzeń dla rachunku zdań", "Studia Logica" T.15 (1964) : [recenzja] W.A. Pogorzelski (aut. dzieła rec.) s. 282
"Dowód aksjomatyzowalności pewnych n-wartościowych rachunków zdań", W. Sadowski, "Studia Logica" T.15 (1964) : [recenzja] E. Nieznański W. Sadowski (aut. dzieła rec.) s. 282-283
"Dobór wskaźników w naukach społecznych", "Studia Logica" T.15 (1964) : [recenzja] T. Pawłowski s. 283
"A simple model of the functioning of public opinion", O. Wojtasiewicz, "Studia Logica" T.15 (1964) : [recenzja] E. Nieznański O. Wojtasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 283
"Spór o granice stosowalności metod logicznych", J. Kotarbińska,"Studia Logica" T.3 (1964) : [recenzja] J. Chalcarz J. Kotarbińska (aut. dzieła rec.) s. 284-285
"Typy filozofii", S. Kamiński, "Roczniki Filozoficzne" T.12 (1964) : [recenzja] Edmund Morawiec S. Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 286
Z zagadnień psychologii F. Leśniak s. 287-289
"Zasada własności w katolickiej doktrynie społecznej", Józef Keller, "Studia Filozoficzne" Nr 3 (1964) : [recenzja] J. Chalcarz Józef Keller (aut. dzieła rec.) s. 290-292
"Zagadnienie zależności wzajemnej ocen i norm", Jan Szewczyk, "Studia Filozoficzne" T.4 (1964) : [recenzja] J. Chalcarz Jan Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 292-293
"Handbuch der Geshichte der Philosophie. I. Altertum: Indische, Chinesiche, Griechisch-römische Philosphie, unter Mitarbeit von Helmut Schröder", Wilhelm Totok, Frankfurt am Main 1964 : [recenzja] B. Dembowski Wilhelm Totok (aut. dzieła rec.) s. 294-295
Z posiedzeń naukowych J. Chalcarz s. 296-304
O zmarłych profesorach B. Dembowski s. 304-306