Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką zachodniosłowiańską Jiro Hasegawa s. 7-107