Znaleziono 83 artykuły

Ginter Dzierżon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Forma dekretu poszczególnego w kanonicznym porządku prawnym (kan. 51 KPK) Ginter Dzierżon s. 3-14
Wymogi obiektywne oraz subiektywne dotyczące wspólnoty wprowadzającej zwyczaj prawny, ujęte w kan. 25 KPK Ginter Dzierżon s. 3-12
Zasady funkcjonowania aktu przełożonego wymagającego współudziału konsultacyjnego pojedynczych osób (kan. 127 § 2 kpk) Ginter Dzierżon s. 3-13
Proces uznania autonomii prawa własnego wspólnot kościelnych w kanonicznym porządku prawnym Ginter Dzierżon s. 3-17
Funkcjonowanie prawnej instytucji łaski w systemie kanonicznym Ginter Dzierżon s. 3-12
Nieważność małżeństwa oraz niezaistnienie małżeństwa w kanonicznym porządku prawnym Ginter Dzierżon s. 7-31
Miejsce pochodzenia dziecka w kanonicznym porządku prawnym Ginter Dzierżon s. 9-19
Aplikacja kategorii aktu prawnego w kanonicznym prawie małżeńskim Ginter Dzierżon s. 9-21
Nieskuteczność aktu administracyjnego (kan. 38 KPK) Ginter Dzierżon s. 19-30
Figura małżeństwa mniemanego w kanonicznym porządku prawnym (kan. 1061 § 3 KPK) Ginter Dzierżon s. 19-28
Wątpliwość prawna a skuteczność ustawy (kan. 14 KPK) Ginter Dzierżon s. 21-29
Natura przywilejów osobowych i rzeczowych (kan. 78 §§ 1-3 KPK) Ginter Dzierżon s. 25-33
Wpływ schizofrenii na ważność małżeństwa kanonicznego Ginter Dzierżon s. 29-52
Rola wspólnoty wiernych i prawodawcy w procesie tworzenia zwyczaju prawnego w systemie kanonicznym Ginter Dzierżon s. 29-36
Problemy systematyzacyjne związane ze zróżnicowaniem zachodzącym pomiędzy dekretem poszczególnym a reskryptem w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Ginter Dzierżon s. 33-41
Pochodzenie przeszkody pokrewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej Ginter Dzierżon s. 35-52
Usunięcie z urzędu kościelnego na mocy samego prawa Ginter Dzierżon s. 39-57
Przygotowanie do zawarcia małżeństwa katolika z protestantem Ginter Dzierżon s. 41-54
    Zacytuj
  • Udostępnij
Problem konieczności wypełnienia warunków dotyczących stron umowy małżeńskiej określonych przez ustawodawstwo Kościoła Polskokatolickiego w przypadku zawierania małżeństwa mieszanego przez katolika w Kościele Polskokatolickim Ginter Dzierżon s. 45-55
Brak wiedzy koniecznej o małżeństwie jako wada zgody małżeńskiej (kan. 1096 §§ 1-2 KPK) Ginter Dzierżon s. 59-73
Zasady generalne dotyczące podziału osób prawnych w kanonicznym porządku prawnym Ginter Dzierżon s. 67-75
Prawo do zawarcia małżeństwa muzułmanina z katolikiem : założenia generalne Ginter Dzierżon s. 67-79
Konieczność ponownego wyrażenia zgody małżeńskiej w przypadku aplikacji uważnienia zwykłego małżeństwa z racji wystapienia przeszkody zrywającej Ginter Dzierżon s. 69-84
Nadzwyczajne formy notyfikacji dekretu poszczególnego (kan. 55–56 KPK) Ginter Dzierżon s. 71-78
Przeszkoda występku (kan. 1090 §§ 1-2 KPK) Ginter Dzierżon s. 79-89
Obowiązek troski władzy kościelnej o zabezpieczenia utrzymania osobom, które zostały usunięte z urzędu (kan. 195 KPK) Ginter Dzierżon s. 79-90
Privilegium fidei w kanonicznym prawie małżeńskim Ginter Dzierżon s. 85-118
Znaczenie dekretów generalnych w kanonicznym systemie prawnym Ginter Dzierżon s. 85-97
Dyspensowanie od formy małżeństw mieszanych Ginter Dzierżon s. 91-101
Polemika wokół kontraktualistycznej natury małżeństwa Ginter Dzierżon s. 95-106
Zawieranie małżeństw tajnych Ginter Dzierżon s. 103-118
Sakramentalność małżeństwa ochrzczonych Ginter Dzierżon s. 107-123
    Zacytuj
  • Udostępnij
Funkcje formy kanonicznej w kanonistycznym systemie prawa małżeńskiego Ginter Dzierżon s. 111-118
Dyspensowanie od obowiązków zachowania dnia świątecznego oraz dnia pokuty wynikających z przykazań kościelnych Ginter Dzierżon s. 121-134
„Małżeństwo w Kościele katolickim oraz czterech religiach niechrześcijańskich (judaizm, islam, hinduizm, buddyzm”), red. Ginter Dzierżon, Kraków 2014 : [recenzja] Adam Bartczak Ginter Dzierżon (aut. dzieła rec.) s. 139-141
Separacja stała podczas trwania węzła małżeńskiego Ginter Dzierżon s. 151-168
Przeniesienie z urzędu kościelnego (kann. 190-191 KPK) Ginter Dzierżon s. 159-170
Brak formy kanonicznej w świetle wyroku c. De Angelis z dnia 9 lipca 2009 roku Ginter Dzierżon s. 173-183
"Powierzenie urzędu kościelnego poprzez wybór. Komentarz do regulacji zawartych w księdze I Kodeksu Prawa Kanonicznego", Ginter Dzierżon, Kraków 2012 : [recenzja] Piotr Ryguła Ginter Dzierżon (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Der Kirchenaustritt. Rechtliches Problem und pastorale Herausforderung", hrsg. von G. Bier, Freiburg-Basel-Wien 2013 : [recenzja] Ginter Dzierżon Georg Bier (aut. dzieła rec.) s. 175-179
Recepcja osiągnięć psychologii i psychiatrii w prawie małżeńskim Ginter Dzierżon s. 175-190
"I minori nella legislazione della Chiesa", Giorgio Digiorgi, Venezia 2015 : [recenzja] Ginter Dzierżon Giorgio Digiorgi (aut. dzieła rec.) s. 185-188
Nieważność małżeństwa z tytułów braku formy kanonicznej i przeszkody różności religii w kontekście sprawy spadkowej w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Alwan z dnia 22 października 2009 roku Ginter Dzierżon s. 185-201
Wpływ narcyzmu oraz oziębłej osobowości na niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Funghini z dnia 18.12.1996 r. Ginter Dzierżon s. 191-198
Troska Roty Rzymskiej o jedność jurysprudencji w Kościele Ginter Dzierżon s. 191-207
Interpretacja autentyczna ustaw kościelnych Ginter Dzierżon s. 191-204
"Disturbi del comportamento alimentare e matrimonio canonico", C. Barbieri, M. Tronchin, Roma 2010 : [recenzja] Ginter Dzierżon C. Barbieri (aut. dzieła rec.) M. Tronchin (aut. dzieła rec.) s. 196-199
Powstanie oraz rozwój Sądu Biskupiego w Opolu w latach 1951-1992 Ginter Dzierżon s. 197-214
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wpływ nadpobudliwości seksualnej na niezdolność podmiotu do powzięcia zgody małżeńskiej (kan. 1095, n. 3 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Huber z dnia 26.07.1996 r. Ginter Dzierżon s. 199-205
"Diritto e religione nell’islam mediterraneo. Rapporti nazionali sulla salvaguardia della libertà religiosa: un paradigma alternativo?", red. A. Ferrari, Bologna 2012 : [recenzja] Ginter Dzierżon A. Ferrari (aut. dzieła rec.) s. 199-203
Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem warunku o charakterze protestatywnym (kan. 1102 §§ 1-3 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Pompedda z 06.06.1997 roku Ginter Dzierżon s. 207-216
Wpływ organicznej impotencji kobiecej na nieważność małżeństwa w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Pinto z 27.10.1995 r. Ginter Dzierżon s. 211-216
Wpływ ograniczenia wolności wewnętrznej na brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Pompedda z 19.5.1994 r. Ginter Dzierżon s. 217-223
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu Ginter Dzierżon s. 219-223
Wpływ zaburzeń w sferze psychoseksualnej na niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Defilippi z 1.12.1995 r. Ginter Dzierżon s. 225-233
"Condizione esplicita e consenso implicitamente condizionato nel matrimonio canonico", Myriam Tinti, Roma 2000 : [recenzja] Ginter Dzierżon Myriam Tinti (aut. dzieła rec.) s. 231-235
Wykluczenie sakramentalnej godności małżeństwa w orzecznictwie rotalnym Ginter Dzierżon s. 233-244
"L'impedimento della parentela spirituale nella Chiesa latina e nelle Chiese orientali : studio storico-canonico", Vitalyi Gorbatykh, Roma 2008 : [recenzja] Ginter Dzierżon Vitalyi Gorbatykh (aut. dzieła rec.) s. 233-237
Nieretroaktywność kan. 1098 kpk w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Ragni z 19.12.1995 r. Ginter Dzierżon s. 235-240
"Matrimonium facit consensus", Wojciech Góralski, Warszawa 2000 : [recenzja] Ginter Dzierżon Wojciech Góralski s. 237-240
Źródło nieważności małżeństwa z tytułu przymusu bojaźni w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Stankiewicz z 20 października 1994 r. Ginter Dzierżon s. 239-247
"Il disturbo antisociale di personalità: incidenza sulla capacità al consenso matrimoniale (can. 1095, nn. 2 e 3)", S. Corsaro, Roma 2009 : [recenzja] Ginter Dzierżon Salvatore Corsaro (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna", Ginter Dzierżon, Warszawa 2002 : [recenzja] Wojciech Góralski Ginter Dzierżon (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"Die Vollmacht der Kirche über die Ehen der Getauften : zur Gersetzesunterworfenheit der Ehen nichtkatolischer Christen", U. Breitbach, Roma 1988 : [recenzja] Ginter Dzierżon U. Breitbach (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Verità e definitività della sentenza canonica", Città del Vaticano 1997 : [recenzja] Ginter Dzierżon s. 258-260
"Error qui versetur circa id quod substantiam actus constituit (can. 126). Studio storico-giuridico", G. Moscariello, Roma 2001 : [recenzja] Ginter Dzierżon Giovanni Moscariello (aut. dzieła rec.) s. 258-262
"Le leggi irritanti et inhabilitanti. Natura e applicazione secondo il CIC 1983", M. C. Heinzmann, Roma 2002 : [recenzja] Ginter Dzierżon Marcelo Cristian Heinzmann (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"La rilevanza giuridica del metus nella consumazione del matrimonio", L. Ghisoni, Roma 2000 : [recenzja] Ginter Dzierżon L. Ghisoni (aut. dzieła rec.) s. 271-276
"Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna", Ginter Dzierżon, Warszawa 2002 : [recenzja] Remigiusz Sobański Ginter Dzierżon (aut. dzieła rec.) s. 285-297
"De matrimonio", Paolo M. Andreini, Bologna 1998 : [recenzja] Ginter Dzierżon Paolo M. Andreini (aut. dzieła rec.) s. 299-301
"L'incapacita di assumere gli oneri essenziali del matrimonio", Città del Vaticano 1998 : [recenzja] Ginter Dzierżon s. 301-306
"La tossicodipendenza come radice d'incapacità al matrimonio (Can. 1095) : scienze umane, dottrina canonica e giurisprudenza", Slavko Zec, Roma 1996 : [recenzja] Ginter Dzierżon Slavko Zec s. 306-308
"Antropologia cristiana come fondamento dell unita' e dell indissolubilità del patto matrimoniale", M. Cristina Forconi, Roma 1996 : [recenzja] Ginter Dzierżon M. Cristina Forconi s. 308-311
"L'esclusione della dignità sacramentale dal consenso matrimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza recenti", Massimo Mignardi, Roma 1998 : [recenzja] Ginter Dzierżon Massimo Mignardi (aut. dzieła rec.) s. 311-315
"I matrimoni misti", Città del Vaticano 1998 : [recenzja] Ginter Dzierżon s. 315-320
"Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce", W. Góralski, Warszawa 1998 : [recenzja] Ginter Dzierżon Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 320-325
Odwołanie przywileju przez kompetentną władzę (kan 79. KPK) Ginter Dzierżon s. 359-366
„Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego”, Wojciec Góralski, Ginter Dzierżon, Warszawa 2001 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Ginter Dzierżon (aut. dzieła rec.) Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 359-361
Założenia generalne dotyczące aktu przełożonego kościelnego wymagającego współudziału organów partycypacji (kan. 127 § 1 KPK) Ginter Dzierżon s. 371-381
"Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczącej przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym", Ginter Dzierżon, Warszawa 2008 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Ginter Dzierżon (aut. dzieła rec.) s. 378-380
Faza formacyjna dekretów poszczególnych w kanonicznym porządku prawnym (kan. 50 KPK) Ginter Dzierżon s. 391-398
Racje prawne modyfikacji klasyfikacji osób prawnych skodyfikowanych w kan. 99–100 KPK z 1917 roku Ginter Dzierżon s. 423-432
Zasady interpretacyjne w odniesieniu do władzy wykonawczej (kan. 138 KPK) Ginter Dzierżon s. 439-446