Znaleziono 10 artykułów

Lech Ludorowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sienkiewicz jako budowniczy pomnika Mickiewicza w Warszawie Lech Ludorowski s. 75-87
Patriotyczno-obywatelska służba Henryka Sienkiewicza dla Ojczyzny Lech Ludorowski s. 105-130
Pięćdziesięciolecie doktoratu profesor Marii Grzędzielskiej Lech Ludorowski s. 117-122
"O postawie epickiej w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza", Lech Ludorowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 143
"O wartościach uniwersalnych >>Trylogii<< Henryka Sienkiewicza", Lech Ludorowski [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 218
"O muzyczności >>Niobe<< K. I. Gałczyńskiego", Lech Ludorowski, "Przegląd Humanistyczny", nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 243
"Operetki Aleksandra Fredry", Lech Ludorowski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska",vol.II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 260
"Etos posługi publicznej w >>Trylogii<< Henryka Sienkiewicza", Lech Ludorowski, "Prace Historycznoliterackie UŚl." nr 18, Katowice 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 323
"O podstawie epickiej w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza", Lech Ludorowski, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 25, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 224, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Bujnicki Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 343-356
"Ignacy Chrzanowski jako badacz literatury i profesor", cz. 1, Mieczysław Łojek, Bydgoszcz 1992 : [recenzja] Lech Ludorowski Mieczysław Łojek s. 344-346