Znaleziono 52 artykuły

Tadeusz Bujnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Warszawa w Trylogii Sienkiewicza: historyczny obraz miasta Tadeusz Bujnicki s. 3-12
Połanieccy z rodzinami w tle Tadeusz Bujnicki s. 7-18
Barok w "Trylogii" Sienkiewicza : wojna i miłość Tadeusz Bujnicki s. 19-46
Pomoce dydaktyczne na użytek polonistycznych studiów literaturoznawczych (ekspertyza) J. Bachórz Tadeusz Bujnicki Stanisław Burkot Mieczysław Inglot s. 22-27
"Szkice węglem" Henryka Sienkiewicza Tadeusz Bujnicki s. 33-62
Między "Nocą z 3-go na 4-ty Grudnia" a "Liściem akacji" Walerego Przyborowskiego : czyli początki polskiej powieści kryminalnej Tadeusz Bujnicki s. 49-66
Sienkiewicz przekracza granice. O "przełomie" w życiu i twórczości pisarza Tadeusz Bujnicki s. 63-85
Modernistyczne wizje rewolucji : (trzy analizy) Tadeusz Bujnicki s. 79-90
"Skarby" Emila Zegadłowicza Tadeusz Bujnicki s. 81-84
Podręcznik : "chwila obecna" i "długie trwanie" Tadeusz Bujnicki s. 95-99
"Problemy odbioru i odbiorcy. Studia", red. Tadeusza Bujnickiego, Janusza Sławińskiego, Wrocław 1977 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 99-109
Struktura artystyczna "Trylogii" a pamiętniki polskie XVIII wieku Tadeusz Bujnicki s. 105-138
Zegadłowicz sparodiowany : śmieszny przyczynek Tadeusz Bujnicki s. 108-112
Manfred Kridl i rosyjska "szkoła formalna" Tadeusz Bujnicki s. 111-126
Motywy białoruskie w poezji żagarystów Tadeusz Bujnicki s. 123-132
Świat historyczny "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza Tadeusz Bujnicki s. 127-157
"Od >>Krzyżaków<< do >>Srebrnych orłów<<. Ewolucja polskiej powieści historycznej o średniowieczu", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" nr 1 (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 155
O "smorgońskim" skeczu "Związek Zawodowy Laureatów" Tadeusz Bujnicki s. 155-179
"Ewolucja polskiej powieści historycznej (do "Trylogii")", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" R. 14 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 162
"Z teoretycznych problemów powieści historycznej", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 5 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Poezja rewolucyjna jako problem historycznoliteracki", Tadeusz Bujnicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 171
"Poezja rewolucyjna wśród neoromantycznych wzorów", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" z. 3 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 171
"Modernistyczne wizje rewolucji (trzy analizy)", Tadeusz Bujnicki, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 175
"Trzy poetyki rewolucyjne. Jasieński, Broniewski, Szenwald", Tadeusz Bujnicki [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 175
"Historyczna powieść epistolarna >>Rzym za Nerona<< Kraszewskiego", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 176
"Juliana Bruna-Bronowicza krytyka powojenna. Wokół >>Stefana Żeromskiego tragedii pomyłek<<", Tadeusz Bujnicki [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 178
O Emilu Zegadłowiczu w sposób bardzo zróżnicowany Tadeusz Bujnicki s. 182-185
"Wilno literackie na styku kultur", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Krzysztofa Zajasa, Kraków 2007 : [recenzja] Dorota Samborska-Kukuć Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zajas (aut. dzieła rec.) s. 186-189
Litewskie urodziny Miłosza Tadeusz Bujnicki s. 191-195
"Władysław Broniewski", Tadeusz Bujnicki, Warszawa 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 192
"Sienkiewicza „Powieść z lat dawnych : studia”", Tadeusz Bujnicki, Kraków 1996 : [recenzja] Bogdan Mazan Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 193-209
">>Krzyżacy<< - bliski i daleki świat historii", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Julia Pitera Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 196
"O poezji rewolucyjnej. Szkice i sylwetki", Tadeusz Bujnicki, Katowice 1978 : [recenzja] Anna Bujnowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 208
"Poezja Władysława Broniewskiego", Tadeusz Bujnicki, Kraków 1970 : [recenzja] Feliksa Lichodziejewska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 210
"Sienkiewicz i historia. Studia", Tadeusz Bujnicki, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 217
">>Mazowsze<< Władysława Broniewskiego. Wokół poetyckiego pejzażu", Tadeusz Bujnicki, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 220
"Sienkiewiczowski portret księcia Bogusława Radziwiłła. (Z zagadnień techniki kreowania postaci w >>Potopie<<)", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 225
Próba rewizji : o Sienkiewiczu "pozytywnym" Tomasz Sobieraj Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 225-230
"Świat historyczny >>Krzyżaków<< Henryka Sienkiewicza", Tadeusz Bujnicki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 237
"Broniewski i tradycja literacka", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 238
"Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Andrzeja Romanowskiego, Kraków 2000 : [recenzja] Beata Kalęba Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 241-254
"Prolegomena do Sienkiewiczowskiej kreacji postaci", Tadeusz Bujnicki, "Prace Historycznoliterackie UŚl." nr 18, Katowice 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 275
"Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza", Tadeusz Bujnicki, Kraków 1968, Wydawnictwo Literackie, Monografie Historycznoliterackie, ss. 466, 2 nlb. : [recenzja] Alina Nofer-Ładyka Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 281-296
Oddział Krakowski (1920) Tadeusz Bujnicki Stanisław Pigoń s. 295-299
"Bunt żywiołów i logika dziejów. W kręgu idei polskiej lewicy", Tadeusz Bujnicki, Katowice 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 326
"O podstawie epickiej w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza", Lech Ludorowski, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 25, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 224, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Bujnicki Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 343-356
"Młoda Polska : legendy i światopoglądy", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Illga, Katowice 1983 ; [recenzja] Ireneusz Sikora Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Jerzy Illg (aut. dzieła rec.) s. 359-363
Badania Bogdana Zakrzewskiego nad poezją patriotyczną i rewolucyjną XIX wieku Tadeusz Bujnicki s. 361-370
"O Julianie Przybosiu : wspomnienia, studia, szkice", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Katowice 1983 : [recenzja] Andrzej Cieński Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Krystyna Heska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) s. 374-377
"Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Janusza Maciejewskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 : [recenzja] Magdalena Popiel Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 387-394
"«Wielkopolskie» opowiadania Henryka Sienkiewicza: „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”. „Za chlebem”. „Bartek Zwycięzca”", Jarosław Maciejewski, Poznań 1957, Poznańskie Wydawnictwo Naukowe, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Prace Komisji Filologicznej, tom 17, zeszyt 3, s. 173 + 1 k. erraty : [recenzja] Tadeusz Bujnicki Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 564-572
"Zarys teorii literatury", Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, redaktor naukowy Kazimierz Budzyk, Warszawa 1962, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 508 : [recenzja] Tadeusz Bujnicki Stanisław Jaworski Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 590-604