Znaleziono 88 artykułów

Stanisław Pigoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Le souci de la langue et de la littérature polonaise du Prince Curateur Adam Czartoryski Stanisław Pigoń Georges Lisowski (tłum.) s. 7-20
Uwagi o genezie i zakroju "Kościeliska" S. Goszczyńskiego Stanisław Pigoń s. 23-43
Symbol Pani Słonecznej w "Królu-Duchu" Stanisław Pigoń s. 33-46
Spór o Asnyka Stanisław Pigoń s. 55-67
Z dziejów teatru szkolnego w Polsce w XVII : (o teatrze alumnatu ormiańskiego we Lwowie) Stanisław Pigoń s. 72-103
Ignacy Chrzanowski Stanisław Pigoń s. 77-89
J. Słowackiego Misteryum o Narodzeniu "Sprawy Bożej" Stanisław Pigoń s. 91-100
Hetman Żółkiewski u stóp Samuela Zborowskiego : z problematyki "Dumy o Hetmanie" Stanisław Pigoń s. 103-121
"Sowizdrzalskie >>Zabawki oratorskie<< w szkole konwiktowej XVIII wieku", Stanisław Pigoń, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 115
Do dziejów wydania "Biesiady" Towiańskiego : dwa listy X. P. Semenenki Stanisław Pigoń s. 118-122
"Wiązanka historycznoliteracka: studia i szkice", Stanisław Pigoń, Warszawa 1970 : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 123
List K. Brzozowskiego do T. Lenartowicza Stanisław Pigoń s. 123-126
"Wprowadzenie w "Pana Tadeusza", Stanisław Pigoń, Kraków 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 125
"Wybór pism i nauk", Andrzej Towiański, oprac. Stanisław Pigoń, Kraków 1919 ; "Pisma wybrane", T. I-II, Andrzej Towiański, wybór, układ i przypisy Andrzeja Boleskiego, Watszawa-Kraków 1919 : [recenzja] Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa Andrzej Boleski (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Andrzej Towiański (aut. dzieła rec.) s. 144-148
List Makryny Mieczysławskiej Stanisław Pigoń s. 148-152
"Spór o Asnyka" , Stanisław Pigoń, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 155
O kompozycji fragmentu I cz. "Dziadów" Stanisław Pigoń s. 169-182
Nad autografem III cz. "Dziadów" Stanisław Pigoń s. 177-188
Echa "Trenów" w "Judycie" Karpińskiego : przyczynek do wpływu Kochanowskiego na w. XVIII Stanisław Pigoń s. 182-189
"Z ogniw życia i literatury. Rozprawy", Stanisław Pigoń, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, s. 476, 4 nlb. + 7 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Stefan Treugutt Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza,", Stanisław Pigoń, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 189
Kilka uwag o wydaniach krytycznych nowszych tekstów literackich Stanisław Pigoń s. 190-198
Relacja Imć pana Jana Paska z poselstwa do Moskwy 1671-1672 r. Stanisław Pigoń s. 199-204
Twórczość dramatyczna Władysława Orkana Stanisław Pigoń s. 202-239
Urywki listów Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej (1843-1858) s. 217-229
Gdzie się urodził autor "Piśmiennictwa polskiego"? : na marginesie ostatniej publikacji o Wacławie Aleksandrze Maciejowskim Stanisław Pigoń s. 217-222
Adama Mickiewicza listy nie objęte ostatnim wydaniem książkowym s. 227-252
Zenona Przesmyckiego i Stefana Żeromskiego korespondencja wzajemna w sprawie "Powieści o Udałym Walgierzu" s. 239-261
"Listy", tom 1: "W kręgu najbliższych", Narcyza Zmichowska, do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła Mieczysława Romankówna, pod redakcją Stanisława Pigonia, Wrocław 1957, Zakład im. Ossolińskich, s. 774, 2 nlb. + 7 ilustracji : [recenzja] Zofia Szmydtowa Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Mieczysława Romankówna (aut. dzieła rec.) Narcyza Żmichowska (aut. dzieła rec.) s. 240-244
"Miscellanea z okresu romantyzmu", pod redakcją Stanisława Pigonia, Wrocław 1956, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Tadeusza Mikulskiego, Kazimierza Budzyka i Stanisława Pigonia, tom 1, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 349, 3 nlb. + 5 kart ilustracji : [recenzja] Witold Billip Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 245-251
"Miscellanea literackie 1864-1910", pod redakcją Stanisława Pigonia, Wrocław 1957, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, Tadeusza Mikulskiego i Stanisława Pigonia, tom 2, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 486, 2 nlb. + 14 ilustracji : [recenzja] Mirosława Puchalska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 251-263
"O Norwidzie. Rozprawy i notatki", Wacław Borowy, wydanie opracowała Zofia Stefanowska, konsultant naukowy Stanisław Pigoń, Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 394, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Żabski Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 253-259
"Szkice Mickiewiczowskie", Maria Czapska, Londyn 1963, B. Świderski, Londyńska Biblioteka Literacka, XVII, s. 312 + 12 wklejek ilustracyjnych oraz 1 kartka erraty : [recenzja] Stanisław Pigoń Maria Czapska (aut. dzieła rec.) s. 255-262
"Na drogach kultury ludowej", Stanisław Pigoń, Warszawa 1974 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 259
Z pracowni literackiej Aleksandra Fredry Stanisław Pigoń s. 270-312
Śpiewak wielkości narodu : w pięćdziesiąta rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego Stanisław Pigoń s. 279-297
Z późniejszych lat J. A. Rama Stanisław Pigoń s. 286-292
Z dziejów dawnego teatru szkolnego Stanisław Pigoń s. 287-311
Oddział Krakowski (1920) Tadeusz Bujnicki Stanisław Pigoń s. 295-299
Przypisek do rozprawy o "Królu-Duchu" Stanisław Pigoń s. 304-305
Które jest pierwsze wydanie "Ksiąg pielgrzymstwa" A. Mickiewicza? Stanisław Pigoń s. 314-318
Autografy Listów A. Mickiewicza do J. B. Zaleskiego Stanisław Pigoń s. 315-319
"Zarys nowszej literatury ludowej", Stanisław Pigoń, Kraków 1946, Wyd. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, s. 238 : [recenzja] Zdzisław Skwarczyński Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 316-321
"Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza", pod redakcją Stanisława Pigonia, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich: "Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza. Lata 1798-1824", Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zofia Makowiecka, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 552 + 24 wklejki ilustr. oraz errata na wklejce; "Od „Dziadów” części trzeciej do „Pana Tadeusza”. Marzec 1832 - czerwiec 1834", Maria Dernałowicz, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 368 +13 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce; "Mickiewicz w Collège de France. Październik 1840 - maj 1844", Zofia Makowiecka, Warszawa 1968, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 704 + 19 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce; "Legion włoski i „Trybuna Ludów”. Styczeń 1848 - grudzień 1849", Ksenia Kostenicz, Warszawa 1969 (1970), Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 684 + 21 wklejek ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Zofia Trojanowicz Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) Zofia Makowiecka (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 317-330
"[Korespondencja]", Zygmunt Krasiński: "Listy do ojca", opracował i wstępem poprzedził Stanisław Pigoń, indeks osób zestawiła Halina Walfisz, indeks rzeczowy zestawił Marian Bizan, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 354, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr.; "Listy do Jerzego Lubomirskiego", opracował i wstepem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 798, 2 nlb. + 5 wklejek ilustr.; "Listy do Adama Sołtana", opracował i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk i Barbara Graboń, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 850, 2 nlb. + errata oraz 1 wklejka ilustr.; "Listy do Konstantego Gaszyńskiego", opracował i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk i Barbara Graboń, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 686, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr., Biblioteka Poezji i Prozy; "Korespondencja Zygmunta Krasińskiego. Studium monograficze", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 408 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Marian Bizan (aut. dzieła rec.) Barbara Graboń (aut. dzieła rec.) Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Halina Sołdaczuk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) Halina Walfisz (aut. dzieła rec.) s. 319-337
"Zręby nowej Polski w publicystyce wielkiej emigracji", Stanisław Pigoń, "Marchołt", t. IV, 1937, nr 1 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 321
"Wszystkie pisma Cypriana Norwida po dziś w całości lub fragmentach odszukane", T. VIII-IX, Warszawa 1937 : [recenzja] Stanisław Pigoń s. 322-327
"Rocznik Kasprowiczowski", II, 1938 : [recenzja] Stanisław Pigoń s. 335-337
Z konferencji edytorskiej IBL PAN : o wydaniu Aleksandra Fredry "Pism wszystkich" pod redakcją Stanisława Pigonia Krystyna Czajkowska Zbigniew Goliński Aleksander Fredro (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 339-364
"Katalog rękopisów Muzeum A. Mickiewicza w Paryżu", oprac. Adam Lewak, przedm. poprzedził Fr. Pułaski, Kraków 1931 : [recenzja] Stanisław Pigoń Adam Lewak (aut. dzieła rec.) Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 342-347
"Formowanie „Dziadów” części drugiej. Rekonstrukcja genetyczna", Stanisław Pigoń, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 148, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 343-361
Uwagi o uwagach prof. J. Kleinera na temat III tomu Wydania Narodowego "Dzieł" Mickiewicza Stanisław Pigoń s. 356-360
"Wśród twórców. Studia i szkice z dziejów literatury i oświaty", Stanisław Pigoń, Kraków 1947, Wydawnictwo M. Kot, s. 380, 4 nlb : [recenzja] Marian Smereka Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 359-362
Nowe wydanie zbiorowe Słowackiego Stanisław Pigoń Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 361-401
"Pisma wybrane", Stefan Kołaczkowski, t. 1: "Portrety i zarysy literackie", opracował Stanisław Pigoń; t. 2: "Wyspiański. Kasprowicz. Przeglądy", opracował Stanisław Pigoń, bibliografię pism Stefana Kołaczkowskiego opracował Józef Spytkowski, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, Bibliografia Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 580 + 1 wklejka ilustr.; 570 + errata na wklejce : [recenzja] Andrzej Mencwel Stefan Kołaczkowski (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Józef Spytkowski (aut. dzieła rec.) s. 372-381
Słowackiego jeden czy dwa dramaty o Zawiszy Czarnym? Stanisław Pigoń s. 373-391
Jeden list A. Mickiewicza : (do przyszłego krytycznego wydania "Korespondencyi" Stanisław Pigoń s. 376-378
"Dzieła wszystkie Ad. Mickiewicza", wyd. T. Pini, M. Reiter, Lwów 1911-13 : [recenzja] Stanisław Pigoń Tadeusz Pini (aut. dzieła rec.) Marian Reiter (aut. dzieła rec.) s. 388-394
"Drzewiej i wczoraj. Wśród zagadnień kultury i literatury", Stanisław Pigoń, Kraków 1966, Wydawnictwo Literackie, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 444, 4 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Maria Dernałowicz Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 389-396
"Action et Souvenirs de quelques serviteurs de l'Oeuvre de Dieu", Attille Begey, Turin 1913 : [recenzja] Stanisław Pigoń Attille Begey (aut. dzieła rec.) s. 394-396
"Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości", Stanisław Pigoń, Wstęp: Cz.Kłak, Wyd. 5, Warszawa 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 414
Jeszcze o tzw. Przepowiedni Wernyhory Stanisław Pigoń s. 463-472
A. Mickiewicza nieznany list do K. Towiańskiej Stanisław Pigoń s. 467-468
"Pisma literackie - z badań nad literaturą polską wieku XVII i XVIII", K. M. Górski ; przedm. poprzedził K. Morawski, Warszawa 1913 : [recenzja] Stanisław Pigoń Konstanty Maria Górski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Morawski (aut. dzieła rec.) s. 479-483
"Dzieje polskiego mesjanizmu, do powstania listopadowego włącznie", Józef Ujejski, Lwów 1931 : [recenzja] Stanisław Pigoń Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 482-491
Źródło jednej przypowieści X. Piotra Stanisław Pigoń s. 485-487
Zagadka memoriału politycznego Aleksandra Fredry z roku 1846 Stanisław Pigoń s. 515-537
"Listy do Ojca", Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Stanisław Pigoń, Warszawa 1963 : [recenzja] Władysław Zajewski Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 527-531
Adama Mickiewicza dedykacje i notaty nie objęte ostatnim wydaniem książkowym s. 541-550
"Zawsze o nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu", Stanisław Pigoń, Kraków 1960, Wydawnictwo Literackie, Biblioteka Studiów Literackich, s. 292 + 9 ilustracji : [recenzja] Stefania Skwarczyńska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 543-549
Poprawki do ogłoszonych tekstów rękopiśmiennnych "Ody do młodości" Stanisław Pigoń s. 551-555
"Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego", Adam Mickiewicz, wyd., wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Stanisław Pigoń, Kraków 1911 : [recenzja] Józef Ujejski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 556-557
"O księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego A. Mickiewicza", Stanisław Pigoń, Kraków 1911 : [recenzja] Józef Ujejski Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 557-563
Przyczynki do wydania i bibljografji pism S. Goszczyńskiego Stanisław Pigoń s. 568-585
"Pan Tadeusz : wzrost, wielkość, sława. Studium literackie", Stanisław Pigoń, Warszawa 1934 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 570-576
"O Panu Tadeuszu : w stulecie ukazania się arcydzieła", Stanisław Łempicki, Nakładem Macierzy Polskiej, Lwów 1934 [recenzja] Stanisław Pigoń Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 575-576
Słowo o stosunkach A. Towiańskiego z Vintrasem : (z powodu rozprawy J. Ujejskiego) Stanisław Pigoń s. 580-586
"Dzieła", Adam Mickiewicz, Wydanie Narodowe, teksty wydania opracowano staraniem Komitetu Redakcyjnego pod przewodnictwem Leona Płoszewskiego, t. 6: "Pisma prozą", część II: "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego; pisma polityczne z lat 1832-1835", pisma francuskie przełożył Artur Górski, tom opracował Leon Płoszewski, Warszawa 1950, «Czytelnik», s. 259, 1 nlb.; t. 15: "Listy", część II: od roku 1832 do roku 1844, tom opracował Stanisław Pigoń, Warszawa 1954, «Czytelnik», s. 623, 1 nlb. : [recenzja] Adam Lewak Artur Górski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 582-590
"Władysław Orkan. Twórca i dzieło", Stanisław Pigoń, Kraków 1958, Wydawnictwo Literackie, s. 449, 3 nlb.+ 8 ilustracji : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 585-591
"Pan Tadeusz. Podobizna rękopisu", Adam Mickiewicz, Wrocław 1949, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Folio, s. XIII, 3 nlb., 332 : [recenzja] Stanisław Pigoń Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 594-597
Stefana Żeromskiego parerga i paralipomena Stanisław Pigoń s. 601-650
Mickiewicziana I Leon Płoszewski Adam Lewak (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 644-648
"Pisma wszystkie", t. 1-6, „Komedie”, Aleksander Fredro, opracował Stanisław Pigoń, wstępem poprzedził Kazimierz Wyka, Warszawa 1955-1956, Wydanie krytyczne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Seria Pierwsza : [recenzja] Mieczysław Piszczkowski Aleksander Fredro (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 659-674
"Korespondencja Franciszka Karpińskiego z lat 1763-1825", zebrał i do druku przygotował Tadeusz Mikulski, komentarz opracował Roman Sobol, Wrocław 1958, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, Tadeusza Mikulskiego i Stanisława Pigonia, tom 4, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. XXIX, 1 nlb., 268, 2 nlb. + 9 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Stanisław Pigoń Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 667-678
Z kłopotów filologa : historia jednej koniektury Stanisław Pigoń s. 671-678
"Wybór pisarzy ludowych", cz. 1, Stanisław Pigoń, Wrocław 1947 : [recenzja] Helena Brodowska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 729-731
Józef Kallenbach : 24 XI 1861 - 12 IX 1929 Stanisław Pigoń s. 752-756
Rozmowa z Matka Makryną Stanisław Pigoń Juliusz Słowacki s. 1059-1088