Znaleziono 218 artykułów

Izabela Jarosińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
VII Międzynarodowy Kongres Slawistów Izabela Jarosińska s. 7-9
"Funkcje stylistyczne parentezy w >>Pamiętniku starego subiekta<< w >>lalce<< B. Prusa", Stanisław Bąba, Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Bąba (aut. dzieła rec.) Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 68
"Komunikacja językowa i literatura", Janusz Lalewicz, Wrocław 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 70
"Przekład wewnątrztekstowy jako czynność tekstotwórcza", Hanna Walińska, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 71
"Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce", Janusz Dunin, Łódź 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 73
"Klub Literacki i Naukowy (KLiN)", Konrad Górski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 74
Młodopolski świat wyobraźni Izabela Jarosińska s. 78-84
"Seweryna Goszczyńskiego >>z Horacyusza Xięgi Epodon pieśń XIII<<", Marian Małecki, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Marian Małecki (aut. dzieła rec.) s. 83
"Powojenna twórczość Władysława Kowalskiego", Tadeusz Błażejewski, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 83
">>Autora francuskiego satyry na krój polski przerobione.<< Z dziejów spolszczeń w wieku Oświecenia", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 88
"Jan i Antoni Poplińscy jako nauczyciele literatury w gimnazjach Wielkiego Księstwa Poznańskiego", Lech Słowiński, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Lech Słowiński (aut. dzieła rec.) s. 93
">>Kronika dnia<< i >>Na przykład<< Tadeusza Peipera wobec koncepcji >>Literatury faktu<< i >>nowej rzeczywistości<<", Halina Spasowska, "Litteraria" VI, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska Halina Spasowska (aut. dzieła rec.) s. 94
"Kazimierz Brodziński i słowiańska pieśń ludowa", Milica Jakóbiec-Semkowowa, Warszawa-Wrocław 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Milica Jakóbiec-Semkowowa (aut. dzieła rec.) s. 97
">>Bez dogmatu<< Sienkiewicza w krytyce angielskiej", Walter M. Żebrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Walter M. Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 101
"Łódź w oczach pozytywistki. >>Wśród kąkolu<< Walerii Marrené-Morzkowskiej-pierwsza powieść o fabrycznym mieście", Helena Karwacka, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 101
"O współczesnym obiegu horoskopów", Jacek Kolbuszewski, "Literatura Ludowa" nr 6 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 103
"Z ludowej legendy o Janie III Sobieskim", Aleksander Żyga, "Literatura Ludowa" nr 6 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 105
"Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie", Edward Balcerzan, Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 110
"Uroda życia. O wierszach Wincentego Reklewskiego", Anna Dobakówna, Lublin 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Anna Dobakówna (aut. dzieła rec.) s. 112
"Teoria poetycka Jana Brzękowskiego", Andrzej Płauszewski, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Płauszewski (aut. dzieła rec.) s. 115
Coś Ty Francuzom zrobił, Mickiewiczu?... Izabela Jarosińska s. 115-119
">>Prace Polonistyczne<< S.XXXI (1975) : materiały" : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 117
"Bruno Kiciński i jego przyszli współpracownicy", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 119
25-lecie Instytutu Badań Literackich Izabela Jarosińska s. 119-121
"O poetyce >>Psalmów<< Tadeusza Nowaka", Stanisław Balbus, "Twórczosć" R.XXVIII (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 121
"Nowe tendencje w dramacie przełomu.(Tragedia pseudoklasyczna i drama epoki Oświecenia)", Barbara Czwórnóg-Jadczak, Lublin 1971 : [recenzja] Barbara Czwórnóg-Jadczak Izabela Jarosińska s. 122
O kobietach, herbacie i kamizelkach Izabela Jarosińska s. 122-125
"Słowacki" Juliana Wołoszynowskiego i "Płomień róży" Stefana Flukowskiego a konwencje powieści biograficznej", Maria Jasińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 124
"Polska literatura na Śląsku", Jan Zaremba, Katowice 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 125
"Słowo i pieśń. / Leśmiana poezja o poezji Izabela Jarosińska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 138
"Problematyka twórczości reportażowej dwudziestolecia międzywojennego", Anna Nasalska, Lublin 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Anna Nasalska (aut. dzieła rec.) s. 138
"Mickiewicz. Słowo i czyn", Alina Witkowska, Warszawa 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 139
"Tomasz Ujazdowski, wydawca >>Tandeciarza<<", Barbara Wolska, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 141
"Witkacy- teoretyk groteski", Lech Sokół, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 142
"Odczłowieczając duszę". / "Topielec" Bolesława Leśmiana na tle porównawczym Izabela Jarosińska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 146
"Z zagadnień teoretycznych recenzji dziennikarskiej i czasopiśmienniczej", Tomasz Szymański, "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Tomasz Szymański (aut. dzieła rec.) s. 146
"Na tropach "Dobrego dzikusa", Jan Pieszczachowicz, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 147
"Laokoon Williama Blake'a", Wiesław Juszczak, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 11 : [recenzja] Izabela Jarosińska Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 148
"Semantyka poetycka Leśmiana", Janusz Sławiński, Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 148
"Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni", Jean Starobiński, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jean Starobiński (aut. dzieła rec.) s. 149
"Wiersz "Helionu" na tle polskiej tradycji wersyfikacyjnej", Regina Lubas, Kraków 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Regina Lubas (aut. dzieła rec.) s. 150
"Pisarze polscy wobec tematu Ziem Zachodnich i Północnych", Tadeusz Błażejewski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne", z. 90 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 158
"W kręgu narodzin polskiej powieści psychologicznej. (Studia o prozie narracyjnej Ludwika Sztyrnera)", Zdzisław Mrozek, Bydgoszcz 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zdzisław Mrozek (aut. dzieła rec.) s. 161
"Narodziny i rozwój pierwiastka psychologicznego w polskiej prozie narracyjnej", Zdzisław Mrozek [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku"(red. nauk. J. Konieczny), Bydgoszcz 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zdzisław Mrozek (aut. dzieła rec.) s. 161
"Czyn i klęska. Rzecz o tragizmie", Maria Janion, "Twórczość" R. XXVII (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 164
"Nowe przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze", Henryk Markiewicz, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 164
">>Sonety pełtewne<< czyli walka z romantyczną konwencją", Anna Opacka, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Anna Opacka (aut. dzieła rec.) s. 165
"Dramat osób i widm", Wacław Kubacki, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 165
"Z zagadnień struktury >>Ramot i ramotek<< Augusta Wilkońskiego", Maria Chmielnikowska [w:] "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego", Gdańsk 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Chmielnikowska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Badania nad krytyką literacką" Pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 167
"Romantyzm i nowoczesność", Juliusz Starzyński, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Juliusz Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 167
"Echa Komuny Paryskiej w poezji polskiej 1871-1906", Zdzisław Ryłko, "Przegląd Humanistyczny" R. XV (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Zdzisław Ryłko (aut. dzieła rec.) s. 167
"Krystyn Lach Szyrma, syn ziemi mazurskiej", Władysław Chojnacki, Jan Dąbrowski, Olsztyn 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Ze studiów nad twórczością Andrzeja Maksymiliana Fredry", Zbigniew Rynduch [w:] "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego", Gdańsk 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 168
"Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku", Bazyli Białokozowicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 168
"Ludzie i prapremiery", Witold Filler, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Witold Filler (aut. dzieła rec.) s. 171
"Literackie zainteresowania konspiratorów polskich z lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku", Władimir A. Djakow, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Władimir A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 171
"Czwarta ściana. Szkice z teatru 1967-1971", Zygmunt Greń, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zygmunt Greń (aut. dzieła rec.) s. 173
"Składnia i kompozycja w wierszu dzisiejszym. (Na podstawie wierszy Zbigniewa Herberta, Tymoteusza Karpowicza, Tadeusza Mocarskiego)", Ewa Ostrowska, "Ruch Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Ewa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 173
"Antoniego Edwarda Odyńca ostatnie wędrówki po kraju", Stanisław Fita, Lublin 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 174
"Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym", Zbigniew Osiński, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 175
Günter Grass w Gdańsku Izabela Jarosińska s. 175-178
">>Hymn na Dzień Zwiastowania N.P. Maryi<< Adama Mickiewicza<<", Karol Kremser, Lublin 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Karol Kremser (aut. dzieła rec.) s. 176
"Modernizm polski i czeski w perspektywie porównawczej", Józef Magnuszewski, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 11 : [recenzja] Izabela Jarosińska Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 176
">>Czarownica<< Józefa Borkowskiego", Anna Opacka, Lublin 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Anna Opacka (aut. dzieła rec.) s. 176
"Dziedzictwo romantyczne", Michał Misiorny, "Miesięcznik Literacki", R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Michał Misiorny (aut. dzieła rec.) s. 176
"Żywe źródła. Szkice literackie", Marian Piechal, Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 177
"Listy Józefa i Ignacego Komorowskich do Marii Trębickiej", Oprac. M. Grzędzielska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 178
"Mickiewicz o >>Wacława dziejach<< Garczyńskiego", Zofia Stefanowska, "Roczniki Humanistyczne", T. 19 (1972), z. 1 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki", Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska B. Faron (aut. dzieła rec.) s. 179
"Gałczyński na Mazurach", Andrzej Drawicz, Olsztyn 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Drawicz (aut. dzieła rec.) s. 179
"Georgij Eristavi i literatura polska", Inga Kakabadze, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Inga Kakabadze (aut. dzieła rec.) s. 180
"Koncepcja literatury rosyjskiej w pismach Brzozowskiego", Anna Góralska, Łódź 1970 : [recenzja] Izabela Jarosińska Anna Góralska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Dorobek badań nad literaturą Oświecenia w 25-leciu PRL", Mieczysław Klimowicz, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie", T. 14 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 182
"Literatura polska w kraju w latach 1831-1863", Stefan Kawyn, Łódź 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 182
"Pogłosy florencko-włoskie w korespondencji Stanisława Brzozowskiego", Henryk Barycz, "Ruch Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 183
"Formy literatury popularnej. Studia", pod red. A. Okopień-Sławińskiej", Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 183
"Inteligencja i rewolucja", Andrzej Mencwel, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 184
"Konteksty nauki o literaturze", pod red. M. Czermińskiej, Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 185
"Rola i udział J. I. Kraszewskiego w prasie warszawskiej", Alina Słomkowska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" t.XIII (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 187
"O tzw. >>filmowości<< dzieła literackiego.Wstęp do problematyki", Maria Marcjan [w:] "Litteraria. Teoria literatury, metodologia, kultura, humanistyka", Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Marcjan (aut. dzieła rec.) s. 187
"Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza,", Stanisław Pigoń, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 189
"Pamiętnik Stanisława Pigonia. Wstępna charakterystyka", Stanisław Dąbrowski [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Językowe źródła metafory na przykładzie poezji Tymoteusza Karpowicza", Halina Spasowska, "Litteraria. Teoria literatury, metodologia, kultura, humanistyka", Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Halina Spasowska (aut. dzieła rec.) s. 191
"Z notatnika szeregowego recenzenta", Zbigniew Pędziński, Poznań 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Pędziński (aut. dzieła rec.) s. 191
"U nas, w lagrach...", Tadeusz Drewnowski, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 9 : [recenzja] Izabela Jarosińska Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Z listów Jana Chęcińskiego do J. I. Kraszewskiego", Oprac. K. Kamiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 192
"Stanisław Pigoń jako badacz literatury ludowej", Jadwiga Kuciaska [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jadwiga Kuciaska s. 193
"O pisarstwie Stanisława Pigonia. Rekonesans", Jerzy Kwiatkowski [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jerzy Kwiatkowski s. 193
"Symptomy wśród znaków literackich", Jan Trzynadlowski [w:] "Litteraria. Teoria literatury, metodologia, kultura, humanistyka" Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"... teraz Ty poczywaj", Andrzekj Lam, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 12 : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 194
"Rzeczywistość koncentracyjna", Tadeusz Drewnowski, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 10 : [recenzja] Izabela Jarosińska Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Stanisław Pigoń jako wychowawca i pedagog", Julian Maślanka [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 195
"Z zagadnień poetyki opisu", Sławomir Winkowski [w:] "Litteraria. Teoria literatury, metodologia, kultura, humanistyka" Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Sławomir Winkowski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Z zagadnień prozy Jacka Bocheńskiego", Jolanta Ługowska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F", Vol. 26 (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 196
"Powszedni sezon prozy", Michał Sprusiński, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 10 : [recenzja] Izabela Jarosińska Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 196
"Samouzupełnienia", Artur Sandauer, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 10 : [recenzja] Izabela Jarosińska Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 196
"Lekcja rewolucji. / O znaczeniu rewolucji 1905 roku w procesie historycznoliterackim. Izabela Jarosińska Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 196
"Lekcja rzeczy", Jan Prokop, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 196
"Od >>piękności walki<< do >>odnowy duszy wspólnej<<. / Literatura w poszukiwaniu sensu rewolucji Izabela Jarosińska Anna Grajewska (aut. dzieła rec.) s. 196
"Studia fredrowskie Stanisława Pigonia", Mieczysław Piszczkowski [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 197
">>Kordian<< Juliusza Słowackiego", Stanisław Makowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 198
"Topos rewolucji w literaturze polskiej", Izabela Jarosińska [w:] Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Awangarda i rewolucja", Zbigniew Jarosiński [w:] "Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [ recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 198
"O badaniach Stanisława Pigonia nad literaturą romantyczna", Rościsław Skręt [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 199
"Retoryka rewolucji. Techniki literackiej perswazji w prozie o roku 1905", Marian Płachecki [w:] "Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 200
"O problematyce dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza", Jan Błoński, "Nurt" nr 5 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 200
"Reymontowska mapa polskiej prowincji", Kazimierz Wyka, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 200
"Melpomena polska na paryskim bruku. Teatralia polskie we Francji w XIX wieku", Zygmunt Markiewicz, Tadeusz Sivert, Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sivert (aut. dzieła rec.) s. 200
"Inteligencja i rewolucja. Rewolucja 1905-1907 a myśl krytyczna Stanisława Brzozowskiego", Andrzej Mencwel [w:] Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 200
"Wspólne elementy w kierunkach literackich XX stulecia", Henryk Dubowik [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku (red nauk. J. Konieczny)", Bydgoszcz 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Henryk Dubowik (aut. dzieła rec.) s. 201
Jamie Oliver vs. reszta świata Izabela Jarosińska s. 201-206
"Fryderyk Skarbek-od moralistyki ku socjologii", Zygmunt Komorowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Zygmunt Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Powtórna podróż Różewicza", Jacek Łukasiewicz, "Odra", nr 12 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 202
">>Rękopis znaleziony w Saragossie<< rozpisany na głosy", Maria Cieśla, "Pamiętnik Literacki" z. 4 (1973) : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 203
"Glebae adscripti...", Anna Bukowska, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Anna Bukowska (aut. dzieła rec.) s. 203
"Przekłady Adama Grzymały-Siedleckiego.(Próba rekonesansu)", Władysław Nowacki [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku (red nauk. J. Konieczny)", Bydgoszcz 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Władysław Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 205
"Wokół "Rozmowy z J. Conradem" Mariana Dąbrowskiego", Ewa Korzeniewska, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) s. 205
"Nad zapiskami Ignacego Fika", Stanisław Ryszard Dobrowolski, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Ryszard Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Studium komedii ról w twórczości Zbigniewa Uniłowskiego", Maria Kraska, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Kraska (aut. dzieła rec.) s. 206
"Trzy wizje rewolucji socjalnej w dramacie polskim", Janusz Goćkowski [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Witold Wandurski - propagator twórczości Włodzimierza Majakowskiego w Polsce", Helena Karwacka, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 206
"W cieniu "Czarnych skrzydeł", Michał Sprusiński, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 206
"Kontynuacja literatury obozowej (motyw wycieczki do obozu)", Tadeusz Błażejewski, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 206
"O >>Drodze<< i Krzysztofie Naczyńskim", Juliusz Garztecki, "Miesięcznik Literacki" R.VII (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Juliusz Garztecki (aut. dzieła rec.) s. 207
"Poezja skrajności", Jan Pieszczachowicz, "Odra" R.XI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Stanisław Ignacy Witkiewicz a surrealizm", Krystyna Janicka [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Krystyna Janicka (aut. dzieła rec.) s. 208
"Polska w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza", Marcin Król [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 208