Znaleziono 82 artykuły

Zdzisław Libera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edmund Jankowski Zdzisław Libera s. 3-9
Otwarcie Sesji Zdzisław Libera s. 5-9
O pracy naukowej i działalności pedagogicznej Eugeniusza Sawrymowicza Zdzisław Libera s. 5-12
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza i jego miejsce wśród innych towarzystw naukowych Zdzisław Libera s. 9-16
Le rôle de l'écrivain dans la culture des Lumières polonaises Zdzisław Libera Lucjan Grobelak (tłum.) s. 27-43
Twórczość Mickiewicza w oczach współczesnych Polaków Zdzisław Libera s. 31-36
Z dziejów pamiętnikarstwa polskiego w XVIII wieku : o "Pamiętnikach księdza Pstrokońskiego" Zdzisław Libera s. 33-46
Konstytucja 3 Maja w oczach współczesnych jej poetów Zdzisław Libera s. 47-57
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Julian Krzyżanowski - człowiek i uczony - w setną rocznicę urodzin [Streszczenie] Zdzisław Libera s. 61-64
"O edukacji do Xiężnej Sapieżyny J.A. W.X.L": kilka uwag o poglądach Krasickiego na znaczenie edukacji młodzieży Zdzisław Libera s. 63-71
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Odczyty przedstawione na Zebraniu Jubileuszowym : Zarys dziejów Wydziału językoznawstwa i historii literatury Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Zdzisław Libera s. 63-67
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Wspomnienia pośmiertne : Stefan Żółkiewski (1911-1991) Zdzisław Libera s. 70-72
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Wspomnienia pośmiertne : Edmund Jankowski (1912-1991) Zdzisław Libera s. 72-74
"Boy o Mickiewiczu", Zdzisław Libera, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 82
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Narodziny nowoczesnej kultury w Polsce : (o kulturze polskiego Oświecenia) Zdzisław Libera s. 91-92
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Komisji Zarządu : Komisja Archiwalno-Biblioteczna Zdzisław Libera s. 106, 106-0
Oda przez wieki Zdzisław Libera s. 119-123
Z problemów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Zdzisław Libera s. 123-126
O "Wierszach różnych" Ignacego Krasickiego Zdzisław Libera s. 125-141
"Ćwiczenia Naukowe" i "Pamiętnik Naukowy" : (uwagi i obserwacje) Zdzisław Libera s. 125-131
Wiktor Hahn (1871-1959) Zdzisław Libera s. 125-127
Osiemdziesięciolecie urodzin Wiktora Weintrauba Zdzisław Libera s. 129-130
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1986-1988) : Wspomnienia pośmiertne : Mieczysław Brahmer (1899-1984) Zdzisław Libera s. 130-133
"Zagadnienie stylu w literaturze polskiego Oświecenia", Zdzisław Libera, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 133
"Uwagi o klasycyzmie w Polsce w wieku XVIII", Zdzisław Libera [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 133
Zofia Szmydtowa Zdzisław Libera s. 133-142
60 lat działalności Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Zdzisław Libera s. 135-148
Przemówienie nad trumną Profesora Żółkiewskiego członka honorowego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, dnia 14 stycznia 1991 roku Zdzisław Libera s. 147-149
Gustaw Herling-Grudziński - członek honorowy Towarzystwa Zdzisław Libera s. 149-153
Wspomnienie o Stefanie Żółkiewskim Zdzisław Libera s. 149-153
Europejski charakter literatury polskiego Oświecenia Zdzisław Libera s. 151-164
Wykład na odnowienie doktoratu Zdzisław Libera s. 157-164
Przemówie nad grobem profesora Edmunda Jankowskiego Zdzisław Libera s. 159-160
Jan Parandowski (1895 - 1978) Zdzisław Libera s. 161-162
"Problem późnego Oświecenia", Zdzisław Libera, "Wiek Oświecenia" z.1 (19780 : [recenzja] Małgorzata Masalska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 163
"Karol Krajči jako autor syntezy dziejów literatury polskiej", Zdzisław Libera, "Pamiętnik Słowiański", XXXI (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 165
"Rozważania o wieku tolerancji, rozumu i gustu : szkice o XVIII stuleciu", Zdzisław Libera, Warszawa 1994 : [recenzja] Zofia Sinko Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 166-176
"Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta", Zdzisław Libera, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 170
"La Fontaine, Krasicki i Krylow - wielcy bajkopisarze europejscy", Zdzisław Libera, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 171
Doktor Szczepan Wacek (1895-1980) Zdzisław Libera s. 179-181
Teofil Syga (1903 - 1983) Zdzisław Libera s. 179-180
Paweł Bagiński (1909-1992) Zdzisław Libera s. 181-182
Jan Dürr-Durski (1902-1969) Zdzisław Libera s. 183-186
Jan Świątecki (1916-1994) Zdzisław Libera s. 183-184
Adam Mauersberger Zdzisław Libera s. 183-187
Zagadnienie stylu w literaturze polskiego oświecenia Zdzisław Libera s. 193-206
">>Rękopis znaleziony w Saragossie<< Jana Potockiego na tle polskiej kultury literackiej XVIII wieku. (Uwagi i spostrzeżenia)", Zdzisław Libera, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Maria Joczowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 194
Eugeniusz Sawrymowicz (7 I 1904 - 5 VII 1982) Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Edmund Jankowski Zdzisław Libera Stanisław Makowski s. 195-217
">>Ćwiczenia Naukowe<< i >>Pamiętnik Naukowy<<. (Uwagi i obserwacje)", Zdzisław Libera, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 197
Juliusz Nowak-Dłużewski (1893-1972) Zdzisław Libera s. 207-216
"Kształtowanie świadomości literackiej w programach i podręcznikach szkół Komisji Edukacji Narodowej", Zdzisław Libera, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 209
"Podróż do Ciemnogrodu"; "Świstek krytyczny" (wybór), Stanisław Kostka Potocki, opracował Emil Kipa, Wrocław 1955, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 154, s. CX, 469, 1nlb. : [recenzja] Zdzisław Libera Emil Kipa (aut. dzieła rec.) Stanisław Kostka Potocki (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"Poezja polska 1800-1830", Zdzisław Libera, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 223
"Refleksja historycznoliteracka w pracach polskiego Oświecenia poświęconych literaturze", Zdzisław Libera, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.63, Kraków 1987 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 229
Edmund Jankowski (16 grudnia 1912 - 26 kwietnia 1991) Zdzisław Libera s. 247-253
"Czytelnictwo w Polsce w XVIII wieku w świetle powieści stanisławowskiej", Zdzisław Libera [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 256
"O >>Wierszach różnych<< Ignacego Krasickiego", Zdzisław Libera, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 257
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Zdzisław Libera s. 266-268
"Adam Mickiewicz und die Tradition der polnischen Aufklärung. /Adam Mickiewicz a tradycja polskiego Oświecenia Dietrich Scholze Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 267
"Problemy polskiego Oświecenia. Kultura i styl", Zdzisław Libera, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 304, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 281-287
"Janina Kulczycka-Saloni", Zdzisław Libera, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Joanna Wiszniewicz Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 296
"Polska powieść osiemnastowieczna i jej związki z literaturą rosyjską", Zdzisław Libera, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 299
"Stylistyka teoretyczna w Polsce", pod redakcją Kazimierza Budzyka, 1946, Z zagadnień poetyki, s. 406, 2 nlb. : [recenzja] Zdzisław Libera Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) s. 305-313
"Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta", Zdzisław Libera, indeks zestawiła Anna Lisowska, redaktor tomu Hanna Szwankowska, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Wiedzy o Warszawie, subsydiowana przez Wydział Kultury Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy, komitet redakcyjny serii: Marian M. Drozdowski, Halina Kiepurska, Ryszard Kołodziejczyk, Maria Nietyksza, Jan Kosim, Hanna Szwankowska, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, ss. 244, 4 nlb. + 12 wklejek ilustr. : [recenzja] Julian Platt Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) Hanna Szwankowska (aut. dzieła rec.) s. 315-324
Konferencja naukowa w Pradze poświęcona literaturze Oświecenia Zdzisław Libera s. 318-319
"Oświecenie", Mieczysław Klimowicz, wskazówki bibliograficzne i indeks opracowała Zofia Lewinówna, komitet redakcyjny: Czesław Hernas, Jerzy Woronczak, Jerzy Ziomek, Warszawa 1972, Historia Literatury Polskiej, pod redakcją Kazimierza Wyki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 484 : [recenzja] Zdzisław Libera Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 323-330
"Ignacy Krasicki", Zbigniew Goliński, Warszawa 1979 : [recenzja] Zdzisław Libera Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 343-349
"Wspomnienia z lat ubiegłych", Zofia z Fredrów Szeptycka, przygotował do druku, wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Zakrzewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 392 + 14 wklejek ilustr. : [recenzja] Zdzisław Libera Zofia Szeptycka (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 344-347
">>Święty-pokój<< C.Norwida", Zdzisław Libera [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 350
"Wiek Oświecony : studia i szkice z dziejów literatury i kultury polskiej XVIII i początków XIX wieku", Zdzisława Libera, Warszawa 1986 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 357-361
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
Mieczysław Brahmer (26 stycznia 1899 - 31 sierpnia 1984) Zdzisław Libera s. 377-382
VII Międzynarodowy Kongres Slawistów (Warszawa, 21-27 sierpnia 1973) Zdzisław Libera s. 389-395
Zofia Szmydtowa (22 kwietnia 1893 - 3 marca 1977) [nekrolog] Zdzisław Libera s. 439-449
Zapomniany pomniczek Mickiewicza Zdzisław Libera s. 486-489
"W szkole sentymentalizmu. „Tygodnik Wileński” z 1804 r.", Zdzisław Skwarczyński, Łódź 1958, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, nr 34, stron 59 + 5 kart ilustracji : [recenzja] Zdzisław Libera Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 540-543
"Dĕjiny polské literatury", Karel Krejčí, Praha 1953, Československý Spisovatel, s. 593, 3 nlb. : [recenzja] Zdzisław Libera Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) s. 594-603
Wiktor Hahn (9 września 1871 - 2 listopada 1959) [nekrolog] Zdzisław Libera s. 599-604
V Międzynarodowy Kongres Slawistów (Sofia, 17-23 września 1963) Zdzisław Libera Maria Renata Mayenowa s. 621-631
"W świecie romantycznym", Julian Krzyżanowski, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją H. Markiewicza, s. 372, 2 nlb.; "W kręgu wielkich realistów", Julian Krzyżanowski, Kraków 1962, Wydawnictwo Literackie, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją H. Markiewicza, s. 398, 2 nlb. : [recenzja] Zdzisław Libera Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 627-631
Jakub Jasiński - poeta-Jakobin Zdzisław Libera s. 760-791
"Poezja polska 1800-1830", Zdzisław Libera, Warszawa 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 931