Znaleziono 39 artykułów

Dietrich Scholze

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenie prac doktorskich Jan Ciechowicz Eugeniusz Cyniak Stanisław Drożdż Józef Duk Józef Dynak Barbara Froissart Maria Jakimowicz Maria Januszewicz Andrzej Kaliszewski Hanna Krupińska-Łyp Jadwiga Kuczyńska Elżbieta Mikoś Marian Morawczyński Kazimierz Nowosielski Wiesław Olkusz Marta Pawlina-Meducka Dietrich Scholze Wojciech Stańczak Barbara Stelmaszczyk-Świontek Andrzej Szubert Helena Waszkiewicz Jerzy Winiarski Krzysztof Woźniakowski Anna Świrek s. 18-126
Konferencja ku czci Aleksandra Brücknera w Berlinie Dietrich Scholze s. 49-52
Polonistyka w NRD w latach 1974-1976 Dietrich Scholze s. 98-103
Kultury słowiańskie w historii kultur europejskich (XVIII-XX w.) Dietrich Scholze A. Sępoliński (tłum.) s. 101-104
Konferencja Komisji do Spraw Polonistyki NRD-Polska : Berlin, 17-18 kwietnia 1984 r. Dietrich Scholze Zbigniew Jarosiński (tłum.) s. 147-152
"Mit Wort und Tat. Deutsch-polnischen Kultur- und Wissenschaftsdialog seit dem 18. Jahrhundert; Veröffentlichung zum 225. Jahrestag der Societas Jablonoviana 1774-1999", Dietrich Scholze, Ewa Tomicka-Krumrey, Leipzig 2001 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Dietrich Scholze (aut. dzieła rec.) Ewa Tomicka-Krumrey (aut. dzieła rec.) s. 161-166
Polonistyka w NRD w latach 1977-1983 Dietrich Scholze s. 246-255
"Polnische Forschungen zur literarischen Kommunikation. /Polskie badania w zakresie komunikacji literackiej Dietrich Scholze Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 251
"Der potentielle Leser in der Struktur eines poetischen Werkes. /Odbiorca wirtualny w strukturze dzieła poetyckiego Dietrich Scholze Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 251
"Kommunikationsmechanismen des >>schöpferischen Verrats<<. /Mechanizmy komunikacyjne >>twórczej zdrady<< Dietrich Scholze Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 253
"Philosophisch-ethische Probleme in der jüngsten Prosa über den Krieg. (Am Beispiel europäischer sozialistischer Literaturen). /Zagadnienia filozoficzno-etyczne w najnowszej prozie o wojnie. (Na przykładach europejskich literatur socjalistycznych) Dietrich Scholze Światosław Bełza (aut. dzieła rec.) s. 253
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Allgemeine Aspekte der Widerstandsliteratur in mittel- und südosteuropäischen Ländern. /Ogólne aspekty literatury oporu w krajach Europy środkowej i południowo-wschodniej Dietrich Scholze Jurij Bogdanow (aut. dzieła rec.) Wiktor Choriew (aut. dzieła rec.) Galina Iljina (aut. dzieła rec.) s. 255
"Von der antifaschistischen zur sozialistischen Literatur. Einige Tendenzen dieses Prozesses am Material der tschechischen, slowakischen und polnischen Literatur. /Od literatury antyfaszystowskiej do socjalistycznej. Niektóre tendencje tego procesu na przykładach literatury czeskiej, słowackiej i polskiej Dietrich Scholze Ludmiła Budagowa (aut. dzieła rec.) s. 255
"Literarisches Erbe in der sozialistischen Literaturentwicklung. /Tradycja literacka a rozwój literatury socjalistycznej Dietrich Scholze Wiktor Choriew (aut. dzieła rec.) s. 257
"Das Schaffen Adam Mickiewicz in der Sowjetunion. /Recepcja twórczości Adama Miskiewicza w Związku Radzieckim Dietrich Scholze Jelena Cybienko (aut. dzieła rec.) s. 257
"Künstlerische Wirklichkeitabewältigung Übergang auf neue Positionen. Polnische Prosa zwischen 1918 und 1939. /Artystyczne odzwierciedlenie rzeczywistości w przejściu na nowe pozycje. Proza polska 1918-1939 Dietrich Scholze Eberhard Dieckmann (aut. dzieła rec.) s. 259
"Adam Mickiewicz und die sorbiache Literatur. /Adam Mickiewicz a literatura serbołużycka Dietrich Scholze Lucia Heine (aut. dzieła rec.) s. 259
"Bauer und Bauernklasse in der Gestaltung der Literatur der VR Polen. /Nurt chłopski w polskiej literaturze współczesnej Dietrich Scholze Alois Hermann (aut. dzieła rec.) s. 261
"Zum Leipziger Aufenthalt von Samuel Bogumił Linde. /O okresie lipskim Samuela Bogumiła Lindego Dietrich Scholze Alois Hermann (aut. dzieła rec.) s. 261
"Zur Aufnahme und Wirkung der Übertragungen des >>Pan Tadeusz<< in deutscher Sprache. /O recepcji i funkcji niemieckich przekładów >>Pana Tadeusza<< Dietrich Scholze Alois Hermann (aut. dzieła rec.) s. 263
"Internationale sozialistische Literaturtradition. Von der Verantwortung sozialistischer Literaturen in unserer Epoche. /Międzynarodowa tradycja literatury socjalistycznej. O odpowiedzialności literatur socjalistycznych w naszej epoce Dietrich Scholze Anton Hiersche (aut. dzieła rec.) Edward Kowalski (aut. dzieła rec.) Ludwig Richter (aut. dzieła rec.) s. 263
"Krieg und Form. /Wojna i forma Dietrich Scholze Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 265
"Deutsche Literaturen in Warszawa am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts und ihre Bande mit dem polnischen Milieu. /Literaci niemieccy w Warszawie na przełomie XVIII i XIX wieku oraz ich związki ze środowiskiem polskim Dietrich Scholze Jan Kosim (aut. dzieła rec.) s. 265
"Adam Mickiewicz und die Positivisten. /Adam Mickiewicz a pozytywiści Dietrich Scholze Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 267
"Adam Mickiewicz und die Tradition der polnischen Aufklärung. /Adam Mickiewicz a tradycja polskiego Oświecenia Dietrich Scholze Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 267
"Die Literatur des polnischen Positivismus in nationaler und europäischer Sicht. /Literatura pozytywizmu polskiego w perspektywie krajowej i europejskiej Dietrich Scholze Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 269
"Die Jablonowskische Gesellschaft in Leipzig und ihre Beziehungen zu Polen. /Towarzystwo Jabłonowskiego w lipsku i jego związki z Polską Dietrich Scholze Eduard Merian (aut. dzieła rec.) s. 269
"Zur Frage der Übertragung von Werken der polnischen Romantik (dargestellt am Beispiel der >>Ungöttlichen Komödie<< von Zygmunt Krasiński). /O przekładaniu dzieł romantyzmu polskiego na język niemiecki (na przykładzie >>Nie-Boskiej Komedii<< Zygmunta Krasińskiego) Dietrich Scholze Sigrid Moser (aut. dzieła rec.) s. 271
"Romantische Traditionen in der polnischen Lyrik des 20. Jahrhunderts. Julian Przyboś und Władysław Broniewski. /Tradycja romantyczna w polskiej poezji XX wieku. Julian Przyboś i Władysław Broniewski Dietrich Scholze Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 271
"Sozialistische Entscheidung aus nationaler Verantwortung. Polnische Literatur in der Auseinansersetzung mit Krieg und Okkupation. /Afirmacja socjalizmu a odpowiedzialność narodowa. Literatura polska wobec wojny i okupacji Dietrich Scholze Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 273
"Zeitstück und Geschichte. Leon Kruczkowskis Drama >>Die Sonnenbrucks<< in der DDR. /Dramat współczesny i historia. >>Niemcy<< Leona Kruczkowskiego w NRD Dietrich Scholze Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 273
"Zwischen Tradition und Alltag. Revolutionäre polnische Poesie 1918-1932. /Polska poezja rewolucyjna lat 1918-1932 Dietrich Scholze Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 275
"Die Stellung von Jerzy Putraments Roman >>Boldyn<< in der polnischen Prosa über den zweiten Welikrieg. Anatomie einer Legende. /Miejsce >>Boldyna<< Jerzego Putramenta w polskiej prozie o drugiej wojnie światowej. Anatomia legendy Dietrich Scholze Dietrich Scholze (aut. dzieła rec.) s. 275
"Umgangssprachliche und idiomatische Ausdrücke und Wendungen im >>Pan Tadeusz<< von Adam Mickiewicz. /Potoczne i idiomatyczne wyrazy i zwroty w >>Panu Tadeuszu<< Adama Mickiewicza Dietrich Scholze Stanisław Skorupka (aut. dzieła rec.) s. 277
"Adam Mickiewicz Schaffen und die Entwicklung der polnischen Literatursprache. /Twórczość Adama Mickiewicza a rozwój polskiego języka literackiego Dietrich Scholze Mieczysław Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 277
"Die deutsche Sprache in der polnischen Okkupationslyrik. /Język niemiecki w polskiej poezji okupacyjnej Dietrich Scholze Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 279
"Die Kriegserfahrung unter dem Gesichtspunkt zweiter polnischer Traditionen: der historischen und der volksverbundenen. /Doświadczenie wojenne w perspektywie dwóch tradycji polskich: historycznej i ludowej Dietrich Scholze Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 279
"Entwicklungstendenzen der polnischen literarischen Kultur zwischen 1918 und 1939. /Tendencje rozwojowe w polskiej kulturze literackiej 1918-1939 Dietrich Scholze Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Lieratur in der Illegalität. Zur polnischen Kulturentwicklung während der faschistischen Okkupation. /Literatura w podziemiu. O polskiej kulturze w okresie okupacji niemieckiej Dietrich Scholze Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 281