Znaleziono 42 artykuły

Jerzy Święch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Model komunikacii przekładowej Jerzy Święch s. 9-22
A Model of Communication in Translation Jerzy Święch Jan Patrick Lee (tłum.) s. 15-24
Bohater poezji okupacyjnej Jerzy Święch s. 15-39
Homo exul, parę uwag o topice nowoczesności Jerzy Święch s. 22-42
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dzieje tłumaczeń, czyli o historii, której nie ma Jerzy Święch s. 23-30
Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie Jerzy Święch s. 40-43
Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie Jerzy Święch s. 73-76
Streszczenia rozpraw doktorskich Krzysztof Dmitruk Halina Gacowa Jerzy Jackl Andrzej Jasowski Zenobia Kitówna Danuta Knysz-Rudzka Andrzej Makowlecki Hanna Pilipkowska Kazimierz Ptak Marian Rawiński Elżbieta Słodkowska Andrzej Werner Jerzy Święch s. 73-112
Partyzancki raj Jerzy Święch s. 83-104
Balcerzan jako strateg i ideolog Jerzy Święch Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 91-100
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Jadwiga Czachowska Jan Detko Jerzy Kądziela Roman Sobol Maria Straszewska Ryszard Wojciechowski Jerzy Święch s. 97-104
[Jeżeli zdecydowałem się... : odpowiedź na ankietę] Jerzy Święch s. 101-107
Powtórka z Apokalipsy Jerzy Święch s. 102-111
"Z problematyki tłumaczeń parnasistów i Baudelaire'a w Polsce", Jerzy Święch [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja]. Jerzy Święch s. 106
Zofia Trzeszczkowska (Adam M-ski) Jerzy Święch s. 119-146
Czego nie wiemy o przekładzie artystycznym? Jerzy Święch S. Pollak (aut. dzieła rec.) s. 140-146
Zaproszeni do tematu Anna Legeżyńska Wojciech Wielopolski Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 157-163
Związki językowe i literackie polsko-węgierskie w XIX i XX wieku Jerzy Święch s. 162-164
Przekład jako gra Jerzy Święch Maria Kurecka (aut. dzieła rec.) s. 168-172
"Model komunikacji przekładowej", Jerzy Święch, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 172
"Literatura polska w latach II wojny światowej", Jerzy Święch, Warszawa 1997 : [recenzja] Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Model komunikacji przekładowej", Jerzy Święch, "Teksty", nr 6 (1975) : [recenzja] Jerzy Święch Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 180-181
Odpowiedź na ankietę Jerzy Święch s. 187-189
"Bohater poezji okupacyjnej", Jerzy Święch, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. VII (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 193
Dziecko w twórczości Prusa : z historii tematu dziecięcego w literaturze Jerzy Święch s. 195-220
Skalmowskiemu na Jubileusz Jerzy Święch s. 196-203
    Zacytuj
  • Udostępnij
Z zagadnień powieści wspomnieniowej o tematyce dziecięcej w dwudziestoleciu międzywojennym Jerzy Święch s. 201-223
"Józef Czechowicz : od awangardy do nowoczesności", pod red. Jerzego Święcha, Lublin 2004 : [recenzja] Piotr Michałowski Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 214-221
"Chwila bez imienia : o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", Stanisław Stabro, wyd. 2, Kraków 2003 : [recenzja] Jerzy Święch Stanisław Stabro (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"Partyzancki raj", Jerzy Święch, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 228
"Literatura dwudziestolecia", Jerzy Kwiatkowski, noty biograficzne i wskazówki biograficzne oprac. Jan Wojnarowski, indeks: Zofia Lewinówna, Warszawa 1990 : [recenzja] Jerzy Święch Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Jan Wojnarowski (aut. dzieła rec.) s. 240-248
Janina Garbaczowska Jerzy Święch s. 241-246
Rewaloryzacja zespołów urbanistycznych Jerzy Świech s. 273-278
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Die deutsche Sprache in der polnischen Okkupationslyrik. /Język niemiecki w polskiej poezji okupacyjnej Dietrich Scholze Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 279
"Pieśń niepodległa. Model poezji konspiracyjnej. 1939-1945", Jerzy Święch, Warszawa 1982 : [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 294
"Okres? (Jeszcze o tzw. poezji okupacyjnej)", Jerzy Święch [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 309
"Z zagadnień techniki tłumaczenia poezji. Studia nad polskimi przekładami liryki francuskiej w antologiachz lat 1899-1911", Anna Drzewicka, Kraków 1971, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCLV, Prace Historycznoliterackie, z. 18, ss. 158 + 2 nlb. : [recenzja] Jerzy Święch Anna Drzewicka (aut. dzieła rec.) s. 342-348
V Konferencja Teoretycznoliteracka Młodych Pracowników Naukowych Polonistyki (Święta Katarzyna k. Kielc, 2-7 lutego 1966) Jerzy Święch s. 357-364
Janina Garbaczowska (23 października 1902 - 23 września 1986) Jerzy Święch s. 381-386
"Modele świata i człowieka : szkice o powieści współczesnej", pod red. Jerzego Święcha, Lublin 1985 : [recenzja] Elżbieta Konończuk Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 392-398
"Pisarze polscy o sztuce przekładu : 1440-1974 : antologia", teksty wybrał oraz wstęp i komentarze napisał Edward Balcerzan, przy wyborze tekstów współpracowały Anna Jelec-Legeżyńska i Bogumiła Kluth, opracowanie graficzne: Jan Bokiewicz, Poznań 1977 : [recenzja] Jerzy Święch Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) Jan Bokiewicz (aut. dzieła rec.) Anna Jelec-Legeżyńska (aut. dzieła rec.) Bogumiła Kluth (aut. dzieła rec.) s. 394-404
"Inny Iwaszkiewicz", Jerzy Święch, "Twórczość" nr 2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 456