Znaleziono 160 artykułów

Joanna Wiszniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kilka uwag o stanie badań czytelnictwa w Polsce", Janusz Ankudowicz [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Ankudowicz (aut. dzieła rec.) s. 162
"Ukształcić nowego człowieka. Utopia i pedagogika w okresie rewolucji francuskiej", Bronisław Baczko [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Bronisław Baczko (aut. dzieła rec.) s. 166
"Głębia i powierzchnia", Stefano Agosti, Tłum. J.Ugniewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stefano Agosti (aut. dzieła rec.) s. 167
"Głos narracyjny i opis", Stefano Agosti, Tłum. P.Salwa, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stefano Agosti (aut. dzieła rec.) s. 167
"Pocztówka jako wyraz wyobraźni masowej", Małgorzata Baranowska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 168
"Społeczne ramy lektury", Włodzimierz Bolecki [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 172
"Historia przeszłości czy dziejowości? (O sposobach widzenia historii w literaturze polskiej ostatniego półwiecza. Prekursorstwo Berenta)", Alina Brodzka [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) s. 174
"Dwie wersje tekstu pieśni ludowej: meliczna i recytacyjna", Jerzy Bartmiński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 175
"Juliana Bruna-Bronowicza krytyka powojenna. Wokół >>Stefana Żeromskiego tragedii pomyłek<<", Tadeusz Bujnicki [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 178
">>Szkice<< Adama Szymańskiego a >>Wspomnienia z domu umarłych<< Fiodora Dostojewskiego", Bogdan Burdziej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", XXVIII, Toruń 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) s. 178
"Niepewna miara rzeczy: człowiek. Fragment o pisarstwie Brandysa Młodszego", Tomasz Burek [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 180
">>Polonia culta<<. Szymon Starowolski i nowy wizerunek narodu", Giovanna Brogi Bercoff, Tłum. J.Borawski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Giovanna Brogi Bercoff (aut. dzieła rec.) s. 181
">>Pole napięć<< i >>ruchome pole semantyczne<< w kulturze XIII wieku", Maria Corti, Tłum. P.Salwa, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maria Corti (aut. dzieła rec.) s. 189
"Integracja nauk a zagadnienie umysłu", Danuta Danek [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 190
"Teoria wiedzy Stanisława Brzozowskiego", Andrzej Chmielecki, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Chmielecki (aut. dzieła rec.) s. 198
"Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich", Janina Abramowska [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 203
"Wizja rewolucji w >>Zamku kaniowskim<< Seweryna Goszczyńskiego", Stanisław Barć, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F., vol. XXXV Joanna Wiszniewicz Stanisław Barć (aut. dzieła rec.) s. 204
">>Sfinks<< (I) Cypriana Norwida-niepojęte wyzwanie", Marek Adamiec, "Ruch Literacki" nr 6 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Marek Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 206
"Nad pierwszymi inscenizacjami >>Róży<< Żeromskiego", Marek Białota, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Marek Białota (aut. dzieła rec.) s. 206
"Estetyka twórczości słownej", Michaił Bachtin, Tłum. D.Ulicka, oprac. i wstęp: E.Czaplejewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Michaił Bachtin (aut. dzieła rec.) s. 207
"Niby-groteska", Michał Głowiński [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 208
"Jak opracować syntezę artystycznych problemów poezji polskiej (po 1939 roku)?", Edward Balcerzan, [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 209
"Pod czarną gwiazdą", Małgorzata Baranowska, "Twórczość" nr 6 (1986) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Człowiek i historia w utworach dramatycznych Haliny Auderskiej", Tadeusz Budrewicz, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 210
"Odbiór a konwencje literackie. (Kilka myśli schematyzujących)", Kazimierz Bartoszyński [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 211
"Chuć przeciw duszy narodu. O kompleksach polskich i erotyce modernizmu", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXVIII, Toruń 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Spójność tekstu (literackiego) jest konwencją", Włodzimierz Bolecki [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 215
"Literatura Polski Ludowej. Oceny i prognozy. Materiały z konferencji pisarzy w lutym 1985", Układ tekstów i wstęp: J.Adamski, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz s. 216
"Koncepcja literatury mesjanistycznej w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza", Bogusław Dopart, "Ruch Literacki" z. 5 Joanna Wiszniewicz Bogusław Dopart (aut. dzieła rec.) s. 218
"Perspektywy semiotyki filmu", Alicja Helman [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Alicja Helman (aut. dzieła rec.) s. 218
"Futurologiczne rozmyślania o nauce", Ryszard Herczyński [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Ryszard Herczyński (aut. dzieła rec.) s. 218
"Wobec kryzysu Europy. Powojenna eseistyka Jerzego Stempowskiego", Andrzej Stanisław Kowalczyk, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 219
"O >>Traktacie poetyckim<<", Jan Błoński, "Twórczość" nr 12 (1983): [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 220
"Literatura a kontekst audiowizualny", Maryla Hopfinger [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 220
">>Jaki elegancki nieboszczyk<<", Włodzimierz Bolecki, "Twórczość" nr 12 (1983): [recenzja] Joanna Wiszniewicz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 222
">>Rytmy<< Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego jako autoportret liryczny", Andrzej Borowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Aktualne zagadnienia językoznawstwa ogólnego. (Wykład wygłoszony w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym 29 września 1979)", Roman Jakobson, Tłum. K.Pomorska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Roman Jakobson (aut. dzieła rec.) s. 224
"Epika życia fantazmatycznego", Maria Janion [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 224
"Dzieje teatru polskiego", Red. T.Sivert, T.5. Teatr polski w latach 1918-1965, Oprac. S.Marczak-Oborski, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz s. 225
"Chimery pana Mikołaja. /3 Joanna Wiszniewicz Ryszard Engelking (aut. dzieła rec.) s. 227
"Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki i impresje", Jerzy Ficowski, Kraków 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Ficowski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Cztery typy fikcji narracyjnej", Michał Głowiński [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 229
">>Rusyn na praznyku<< i dalsze jego losy", Stefan Kieniewicz [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 230
"Polska powieść popularna w latach międzywojennych", Hanna Kirchner [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 230
"Epizod z życia artysty (>>Tarłówna<< Adama Krechowieckiego)", Antoni Jopek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 232
"Spójność tekstów językowych", Maria Indyk [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maria Indyk (aut. dzieła rec.) s. 233
"Borzuj, Dilaam, Jan z Czarnolasu i kaznodzieja tatarski", Barbara Majewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Barbara Majewska (aut. dzieła rec.) s. 233
"Wokół >>Piłsudskiego<< w >>Karmazynowym Poemacie<<", Józef Adam Kosiński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Józef Adam Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 234
"Twórczość Bolesława Prusa w przekładach rosyjskich i w krytyce", Helena Cybienko, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Joanna Wiszniewicz Helena Cybienko (aut. dzieła rec.) s. 234
">>Ballady i romanse<< - przewodnik epistemologiczny", Kazimierz Cysewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Literatura romantyczna w potocznym odbiorze", Antonina Kłoskowska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Antonina Kłoskowska (aut. dzieła rec.) s. 234
"Szkic do antropologii Stanisława Vincenza (>>Na wysokiej połoninie<<)", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 11 Joanna Wiszniewicz Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 236
"Historia filmu polskiego. T.5: 1962-1967", Red. R.Marszałek, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz s. 236
">>Rozbitych harf niedomówiony dźwięk<<. (W stoczterdziestolecie romantycznego tomu poezji)", Maria Janion, "Twórczość" nr 3 (1986) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 237
"Ireneusz Iredyński", Krzysztof Karasek, "Twórczość" nr 7 (1986) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Krzysztof Karasek (aut. dzieła rec.) s. 239
"Sytuacja książki polskiej w latach 1926-1932", Ewa Korzeniewska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) s. 240
"Karel Havliček Borovský w kręgu literatury polskiej. studia", Krystyna Kardyni-Pelikanová, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Krystyna Kardyni-Pelikanová (aut. dzieła rec.) s. 241
"Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej", Jan Kott, Kraków 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 242
"Tęcze Rafaela", Alina Kowalczykowa [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 242
"Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski", Anna Czabanowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Czabanowska (aut. dzieła rec.) s. 243
"Conrad i Gombrowicz w walce o swoje wybitności", Aniela Kowalska, Posłowie: M.Janion, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Twórczość dramatyczna Amelii Hertzówny", Kazimierz Gajda, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Kazimierz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 246
">>Z Polski dawnej tworzę fantastyczną legendę<<", Julian Maślanka, "Ruch Literacki" z. 5 Joanna Wiszniewicz Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 252
"O problemach literatury z punktu widzenia czytelnika", Janusz Lalewicz [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 253
"W kręgu Maeterlincka. (O wczesnych dramatach Lucjana Rydla)", Stanisław Mrazek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stanisław Mrazek (aut. dzieła rec.) s. 254
"Zwyczajnie po prostu", Jan Koprowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Koprowski (aut. dzieła rec.) s. 254
"Znaczenie i komunikowanie. Uwagi o przedmiocie i granicach semiotyki", Janusz Lalewicz [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 254
"Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury", Janusz Lalewicz, Wrocław 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 255
"Referencje", Marcello Pagnini, Tłum. P.Salwa, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Marcello Pagnini (aut. dzieła rec.) s. 255
"Czytelnictwo w Polsce w XVIII wieku w świetle powieści stanisławowskiej", Zdzisław Libera [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 256
"Problemy komparatystyki semiotycznej", Jurij Lotman, Tłum. J.Kordys [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jurij Lotman (aut. dzieła rec.) s. 258
"Wtajemniczenie i refleksje. Szkic monograficzny o Janie Parandowskim", Jakub Zdzisław Lichański, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 259
"O kulturze artystycznej", Teresa Kostyrko, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Teresa Kostyrko (aut. dzieła rec.) s. 260
">>Maryna Mniszech<< Michała Sandomierskiego. Modernistyczny wariant stereotypu pięknej Polki w poezji rosyjskiej", Jan Orłowski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F., vol. XXXV Joanna Wiszniewicz Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 262
"Konstrukcja postaci w powieściach inicjacyjnych Tadeusza Micińskiego", Jerzy Illg, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Illg (aut. dzieła rec.) s. 264
"Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. >>Drugiej Awangardy<<", Janusz Kryszak, wyd.2,rozszerzone, Bydgoszcz 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 264
"Recepcja formalizmu rosyjskiego w Polsce", Henryk Markiewicz [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 264
"Marksistowska próba ontologii społecznej", Stefan Morawski [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 268
"Pytania do semiotyków", Henryk Markiewicz [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 269
"Edytorstwo publikacji naukowych", Leon Marszałek, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Leon Marszałek (aut. dzieła rec.) s. 269
"Czym >>ta trzecia<< kusi badacza literatury?", Anna Martuszewska [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 271
">>Rota<< - pieśń niepodległości. Powstanie-przemiany, funkcje społeczne", Andrzej Romanowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 271
"Romantyczny trójkąt uczuć. Adam Potocki - Maria Kalergi - Cyprian Norwid", Halina Kenarowa, "Twórczość" nr 11 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Halina Kenarowa (aut. dzieła rec.) s. 274
"Współczesna niemieckojęzyczna powieść dziennikowa po roku 1960", Halina Ludorowska, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Halina Ludorowska (aut. dzieła rec.) s. 274
"Notatki do studium o tekstowym świecie wyobrażeń", Aleksandro Serpieri, Tłum. J.Szymanowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Aleksandro Serpieri (aut. dzieła rec.) s. 275
"Czas a modele zmiany kulturowej", Anna Pawełczyńska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Pawełczyńska (aut. dzieła rec.) s. 278
"Tezy o mimetyczności", Ryszard Nycz [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 279
"Z zagadnień perswazji w prozie publicystycznej polskiego Oświecenia", Teresa Kostkiewiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 279
"Kiedy bywają >>złote jesienie<< i co to w procesie rozwoju kultury znaczy?", Janusz Pelc [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 280
"Semantyka >>ja<< literackiego (>>ja<< tekstowe wobec >>ja<< twórcy)", Aleksandra Okopień-Sławińska [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 281
"Motywy religijne w twórczości Hanny Malewskiej", Andrzej Sulikowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Sulikowski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Wokół modernizmu. Szkice", Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 282
"Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria). Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T. LXVIII", Aleksandra Okopień-Sławińska, Wrocław 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 283
"Teatr jednego aktora. Refleksje krytyczne", Tadeusz Malak, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Tadeusz Malak (aut. dzieła rec.) s. 284
"Twórczość i komunikacja literacka. Spór o podstawy literaturoznawstwa marksistowskiego", Bogdan Owczarek, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 285
"O analogiach malarskich, narracji i Władcy Much", Marian Płachecki [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 287
"Literat cywilizowanego świata: Leszek Kołakowski a kryzys myśli mieszczańskiej", Wacław Mejbaum, Aleksandra Żukrowska, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Wacław Mejbaum (aut. dzieła rec.) Aleksandra Żukrowska (aut. dzieła rec.) s. 288
"Obrazy i informacje", Mieczysław Porębski [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 288
"Semantyka form wierszowych", Lucylla Pszczołowska, [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 291
"Miejsca wspólne: szkice o komunikacji literackiej i artystycznej", Red. E.Balcerzan, S.Wysłouch, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz s. 292
"Metoda", Romano Luperini, Tłum. J.Ugniewska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Romano Luperini (aut. dzieła rec.) s. 293
"Metodologiczne problemy stylistyki", Teresa Skubalanka [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 295
"Janina Kulczycka-Saloni", Zdzisław Libera, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Joanna Wiszniewicz Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 296
"Hierarchia i sylwety", Wojciech Natanson, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 296
"Styl życia a kultura", Andrzej Siciński [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Siciński (aut. dzieła rec.) s. 296
"Wprowadzenie do badań nad konferencjami teoretycznoliterackimi", Janusz Sławiński [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 297
"Prawdopodobieństwo jako kategoria teoretycznoliteracka", Anna Martuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 297
"Osobowość twórcza", Jan Józef Lipski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Józef Lipski (aut. dzieła rec.) s. 298
"Pamięci Kazimiery Iłłakowiczówny", Irena Maciejewska, "Twórczość" nr 12 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 300
"Elitaryzm i popularność powieści Dygata", Bogumiła Małek, "Miesięcznik Literacki" nr 11 Joanna Wiszniewicz Bogumiła Małek (aut. dzieła rec.) s. 302
"Miejsce teorii literatury wśród innych dyscyplin literaturoznawczych", Stefania Skwarczyńska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 302
"Czytanie Kabały", Anna Sobolewska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 304
">>Krakus<< Norwida - misterium narodowe", Julian Maślanka, "Ruch Literacki" nr 6 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 306
"Co to jest klasycyzm?", Henri Peyre, Tłum. i posłowie M.Żurowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Henri Peyre (aut. dzieła rec.) s. 306
"Tradycja klasycystyczna w polskojęzycznej poezji renesansowej a mechanizmy odbioru tej poezji", Jerzy Axer, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 308
"Pisarz na obczyźnie", Red.T.Bujnicki i W.Wyskiel, Wrocław 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz s. 308
"O wypowiedzi przewrotnej - wstępnie", Piotr Stasiński [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Piotr Stasiński (aut. dzieła rec.) s. 308
"Okres? (Jeszcze o tzw. poezji okupacyjnej)", Jerzy Święch [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 309
"Próba biografii Bogusława Adamowicza", Jan Zieliński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 310
"O meliczności wierszy Lenartowicza", Michał Zięba, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Michał Zięba (aut. dzieła rec.) s. 310
"Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu", Oprac. J.Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz s. 310
"Stanisław Lem jako czytelnik własnych utworów", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXVIII, Toruń 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 310
"Literatura pomiędzy nadmiarem a niedostatkiem retoryki", Francesco Orlando, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1987) : [recenzja Joanna Wiszniewicz Francesco Orlando (aut. dzieła rec.) s. 311
"Konwencje gatunkowe powieści historycznej", Kazimierz Bartoszyński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 312
"Rzeczywistość stworzona i rzeczywistość która się tworzy", Bogdan Suchodolski [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 312
"Stanisława Wyspiańskiego >>teatr ogromny<< imaginacji", Jan Nowakowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1978 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 314
"Cienie i echa. Stereotypy polskich socjalistów w >>Ćmach nocnych<< Franciszka Rawity Gawrońskiego", Ewa Paczoska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Ewa Paczoska (aut. dzieła rec.) s. 315
"Interpretacja tekstów metaforycznych metodą Sherlocka Holmesa. Twórcze użycie znaków językowych", Irena Bellert, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Irena Bellert (aut. dzieła rec.) s. 316
"Słowa i literatura. (Przyczynek do teorii odbioru literatury)", Ewa Szary-Matywiecka [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Ewa Szary-Matywiecka (aut. dzieła rec.) s. 316
"Rozważania nad programem >>Żagarów<<", Stanisław Bereś, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 318
"Literatura romantyczne", Alina Witkowska, Warszawa 1986 ; [recenzja] Joanna Wiszniewicz Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 319