Znaleziono 101 artykułów

Ewa Szary-Matywiecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Malwina", czyli głos i pismo w powieści : część II Ewa Szary-Matywiecka s. 3-16
"Noc tysięczna druga" Norwida : kultura i poezja Ewa Szary-Matywiecka s. 5-32
Streszczenia prac doktorskich Anna Barańczak Jan Bełkot Marek Białota Andrzej Chruszczyński Zofia Cygal-Krupowa Irena Furnal Elżbieta Janus Marek Kwapiszewski Leszek Libera Jan Malicki Elżbieta Nawrat Teresa Podgórska Wiesław Pusz Maria Rudzka-Symotiuk Antoni Smuszkiewicz Ewa Szary-Matywiecka Halina Tchórzewska Jan Walc Jacek Wesołowski Janina Wierteł Wojciech Wyskiel Maciej Włodarski Jerzy Świdziński Bogusław Żurakowski s. 19-86
Sprawozdanie z pobytu naukowego w Berlinie Ewa Szary-Matywiecka s. 38-39
Polskie spory o język Ewa Szary-Matywiecka s. 81-92
Kazimierz Wyka - w dziesiątą rocznicę śmierci Ewa Szary-Matywiecka s. 86-89
"Metody badań czytelnictwa", Robert Escarpit, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 Ewa Szary-Matywiecka Robert Escarpit (aut. dzieła rec.) s. 108
"Malwina", czyli głos i pismo w powieści Ewa Szary-Matywiecka s. 109-123
"Tadeusz Breza jako krytyk literacki", Jan Bełkot, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XVII. Literatura, z.109 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jan Bełkot (aut. dzieła rec.) s. 109
"Wykładniki intensywności cechy (na materiale polskim i rosyjskim)", Elżbieta Janus, Wrocław 1981 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) s. 112
"Poezja wojny i okupacji a literatura popularna", Stanisław Bereś, "Literatura Ludowa" nr 1 Ewa Szary-Matywiecka Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 125
"Literatura-komunikacja-publiczność", Krzysztof Dmitruk, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Krzysztof Dmitruk (aut. dzieła rec.) s. 125
"Trzy fabuły-jedno znaczenie", Olga Freidenberg, Tłum. W.Krzemień, "Dialog" z.4 (1982) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Olga Freidenberg (aut. dzieła rec.) s. 127
"Funkcja dźwięku w pierwszych estetykach sztuki radiowej", Krystyna Laskowicz, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Krystyna Laskowicz (aut. dzieła rec.) s. 128
"Wśród zagadnień metodologii badań literackich", Zbigniew Jerzy Nowak, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) s. 130
"Społeczny kontekst faktu literackiego i funkcje literatury", Janusz Lalewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 131
"Morfologia dialogu. Próba uporządkowania", Henryk Markiewicz, "Dialog" z.1 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 133
"Fenomenologia Bachelarda", Henryk Chudak, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Henryk Chudak (aut. dzieła rec.) s. 133
"Relacje międzytekstowe w tekście literackim", Teresa Cieślikowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) s. 133
"Uwagi na marginesie prób periodyzowania współczesnej poezji", Stanisław Bereś, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 134
"Problemy teorii literatury. Seria 3", Wybór: H.Markiewicz, Wrocław 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka s. 135
">>Nikomu albo raczej wszystkim, swoje księgi daję<<. O roli odbiorcy w strukturze fraszek Kochanowskiego", Maria Bocheńska, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Bocheńska (aut. dzieła rec.) s. 136
"Literaturoznawstwo. Dialog. Ideologia", Bogdan Owczarek, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 139
"Z dziejów książki popularnej: panegiryczny druk ulotny", Jerzy W. Zawisza, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Jerzy W. Zawisza (aut. dzieła rec.) s. 141
"Formuły fizjonomiczne w tekście powieści brukowej", Piotr Kowalski, "Literatura Ludowa" z.4 Ewa Szary-Matywiecka Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Problem pytań w twórczości Norwida", Edward Kasperski, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 179
">>Fabuły życiowe<< w poezji Adama Ważyka. (Na materiale tomu >>Zdarzenia<<)", Tadeusz Brzozowski [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Tadeusz Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 181
"Fabuła a synkretyzm literatury popularnej", Maria Bujnicka [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Bujnicka (aut. dzieła rec.) s. 183
"Wprowadzenie do opisu wyliczenia jako zasady budowy tekstu", Maciej Grochowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maciej Grochowski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Pojęcie języka poetyckiego i pojęcie stylu", Maria Renata Mayenowa, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 192
"O paru zagadnieniach poetyki nie podjętych przez badania języka poezji (literatury)", Stefania Skwarczyńska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 198
"„Malwina”, czyli głos i pismo w powieści", Ewa Szary-Matywiecka, indeks oprac. Romualda Truszkowska, Warszawa 1994 : [recenzja] Lidia Wiśniewska Ewa Szary-Matywiecka (aut. dzieła rec.) Romualda Truszkowska (aut. dzieła rec.) s. 201-207
"Efekt estetyczny a formy ideologii", Zofia Mitosek, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1979) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 201
"Semiotyka a ekspresja filmowa", Jerzy Płażewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Płażewski (aut. dzieła rec.) s. 205
">>Straszna sfinksa historia<<. Cypriana Norwida próba interpretacji znaleziska archeologicznego", Marek Adamiec, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Marek Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 206
"Problemy komunikacji i metakomunikacji literackiej", Wojciech Soliński, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Wojciech Soliński (aut. dzieła rec.) s. 208
"Semantyka form wierszowych", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Bajki lubelskie w przekazie Józefy Pidek", Jerzy Bartmiński, Jolanta Ługowska, "Literatura Ludowa" nr 1 Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Kilka pojęć z estetyki Theodora W. Adorno", Karol Sauerland, Tłum. A.Wołkowicz, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1981) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Karol Sauerland (aut. dzieła rec.) s. 211
"Listy chłopów polskich w notatnikach Rudolfa Abichta", Jacek Kolbuszewski, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 211
"Z zagadnień teorii eseju (na przykładzie twórczości Jana Parandowskiego)", Alicja Witkowska, "Ruch Literacki" z. 2 (1981) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Alicja Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 213
"Kultura w kręgu >>ludowości<<. Sytuacja w dwudziestoleciu międzywojennym", Piotr Kowalski, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Kiermasz wieśniacki Jana z Wychylówki i jego związki z piesnią ludową", Marin Morawczyński, "Literatura Ludowa" nr 1 Ewa Szary-Matywiecka Marian Morawczyński (aut. dzieła rec.) s. 213
"O funkcjonowaniu kultury literackiej", Stefan Żółkiewski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 213
"O niektórych problemach badań nad ludowością młodopolską", Lesław Tatarowski, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Lesław Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Ironia i fabuła. (Na przykładzie >>Lalki<<, >>Wesela<< i >>Próchna<<)", Mieczysław Jankowiak [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Mieczysław Jankowiak (aut. dzieła rec.) s. 215
"Mimesis : zjawisko i problem", Zofia Mitosek, indeks osób oprac. Barbara Gomulicka, Warszawa 1997 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Barbara Gomulicka (aut. dzieła rec.) Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 219-230
"Schematy fabularne prozy katastroficznej", Wiesław Krzysztoszek [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Wiesław Krzysztoszek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Fabuła w prozie autotematycznej. (Na przykładzie prozy Jerzego Andrzejewskiego)", Erazm Kuźma [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 227
"Metakrytyka literacka i artystyczna Tadeusza Peipera", Elżbieta Kosieradzka, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Elżbieta Kosieradzka (aut. dzieła rec.) s. 236
"Poezja i eschatologia w liryce Jerzego Lieberta", Jan Krasicki, "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Prace Literackie" XXII (1982) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jan Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 238
"Późny wnuk-nieporozumienie?", Józef Fert, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Józef Fert (aut. dzieła rec.) s. 244
"Semiotyka filmu", Jurij Łotman, Tłum. z ros. J.Faryno, T.Miczka, Warszawa 1983 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jurij Łotman (aut. dzieła rec.) s. 246
"O >>Albumie<< Moszyńskiego, o >>Sonetach<< i o wierszu Mickiewicza >>Do M<<", Czesław Zgorzelski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 250
"Język polski protokołów woźnickich XVII w., cz.I", Maria Teresa Michalewska, "Zeszyty Naukowe UJ" CCCCXLV. Prace Językoznawcze z.51 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Teresa Michalewska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Dokumentacja >>ostatniego romansu<< Norwida. Listy Marii Sadowskiej", Juliusz Wiktor Gomulicki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) s. 254
"Nowe uwagi o teorii wiersza. In memoriam Michała Rowińskiego", Adam Ważyk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 256
"Tematy, tradycje i teorie w sztuce doby Romantyzmu", Red. J.Białostocki, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka s. 261
"Zagadnienia powiesci modernistycznej: autentyczność i formy kulturowe", Aleksandra Budrecka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aleksandra Budrecka (aut. dzieła rec.) s. 264
"Rzemiosło i natchnienie. Przyczynek do zagadnień języka artystycznego baroku", Leszek Pułka, "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Prace Literackie" XXIII (1982) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Leszek Pułka (aut. dzieła rec.) s. 270
"Przestrzeń metafizyki, przestrzeń języka. Schulzowskie >>mateczniki<< sensu", Krzysztof Stala, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Krzysztof Stala (aut. dzieła rec.) s. 278
"Studia o metaforze. 2", Red. M.Głowiński, A.Okopień-Sławińska,Wrocław 1983 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka s. 280-284
"Fabuła i propaganda. (Na marginesie polskiej powieści produkcyjnej)", Wojciech Tomasik [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) s. 283
"Uwagi o prozie kreacyjnej", Jerzy Jagodziński, "Litteraria" XII S.A nr 225, Wrocław 1982: [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Jagodziński (aut. dzieła rec.) s. 293
"Nie tylko o fabule >>Pierwszej świetności<< Leopolda Buczkowskiego", Lidia Wiśniewska [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 293
"Zagadnienia rodzajów literackich. T.25. Z.1 (48)", Red. S.Skwarczyńska, J.Trzynadlowski, W.Ostrowski, Wrocław 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka s. 302-304
"Kultura - komunikacja - literatura. Studia nad XX wiekiem", pod redakcją Stefana Żółkiewskiego i Maryli Hopfinger, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 204 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 303-316
"Zagadnienia rodzajów literackich. T.25. Z.2 (49)", Red. S.Skwarczyńska, J.Trzynadlowski, W.Ostrowski, Wrocław 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka s. 304-306
"Górskie przewodniki. (Uwagi o współczesności i tradycji gatunku)", Jacek Kolbuszewski, "Litteraria" XIII Seria A. nr 225, Wrocław 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 305
"Teorie badań literackich. Przegląd historyczny", Zofia Mitosek, Warszawa 1983 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 310
"O postawach autora osobowego w poemacie dygresyjnym", Andrzej Staniszewski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, z.109 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 313
"Słowa i literatura. (Przyczynek do teorii odbioru literatury)", Ewa Szary-Matywiecka [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Ewa Szary-Matywiecka (aut. dzieła rec.) s. 316
"Malarstwo w twórczości literackiej Gabrieli Zapolskiej", Wiesław Olkusz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 318
"Próba teorii wiersza polskiego", Maria Dłuska, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 318
"Stefan Żeromski w lubelskich dokumentach policji carskiej", Jan Orłowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 320
"O dialogowości >>Vade-mecum<< C.K.Norwida", Elżbieta Nowicka, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Elżbieta Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 321
"Pisarstwo Wilhelma Macha", Jerzy Poradecki, Łódź 1984 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 324
"Korespondencja Jana Gorczyczowskiego w sprawach literackich", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 328
"Powinowactwa literatury. Szkice i studia", Jerzy Ziomek, Warszawa 1980 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 333
"Problemy odbiorcy w monologu wewnętrznym", Aleksander Woźny, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aleksander Woźny (aut. dzieła rec.) s. 336
"Wiedza o kulturze literackiej. Główne pojęcia", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 338
"Książka, powieść, autotematyzm. Od >>Pałuby<< do >>Jedynego wyjścia<<", Ewa Szary-Matywiecka, PAN IBL. Z dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, T.53, Wrocław 1979 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Ewa Szary-Matywiecka (aut. dzieła rec.) s. 341
"Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie", Maria Janion, indeks rzeczowy zestawiła Izabela Jarosińska, Gdańsk 1972, Wydawnictwo Morskie, ss. 450, 2 nlb. + 14 wklejek ilustr. : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Janion (aut. dzieła rec.) Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) s. 344-358
Konferencja poświęcona zagadnieniom socjologii literatury (Warszawa, 12-14 stycznia 1970) Ewa Szary-Matywiecka s. 351-356
"Problemy stylizacji językowej w literaturze", Aleksander Wilkoń, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1984) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 356
"Powinowactwa literatury : studia i szkice", Jerzy Ziomek, Warszawa 1980 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Ziomek s. 361-368
"Koncepcje humanistów w drugiej połowie XX w.", Stefan Żółkiewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Ewa Szary-Matywiecka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 361
"Lekcje profesora Dębickiego", Jan Tomkowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 362
"O nowelach Conrada. Interpretacje", Andrzej Zgorzelski, Gdańsk 1984 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 368
"Wiedza o kulturze literackiej: główne pojęcia", Stefan Żółkiewski, wyd.2, Warszawa 1985 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 368
"Dwie redakcje >>Szachów<< Jana Kochanowskiego", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 370
"Kultura - socjologia - semiotyka literacka : studia", Stefan Żółkiewski, indeks opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1979 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 376-385
"Norwid wśród zoilów", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 376
"Zjawiska współczesnej twórczości ludowej i nieprofesjonalnej", Roch Sulima, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 385
"André Gide: problem dialogu- geneza i formy", Aleksander Milecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1980) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aleksander Milecki (aut. dzieła rec.) s. 390
"Ludowość w świadomości literatury polskiej XX wieku", Andrzej Zawada, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) s. 403
"Sukcesywność i równoczesność (o technikach symultanicznych w prozie Andrzeja Kuśniewicza)", Marek Ronge, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXI. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.126, Toruń 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Marek Ronge (aut. dzieła rec.) s. 417
"Listy do Hansa Corneliusa", Stanisław Ignacy Witkiewicz, Podał do druku Heinrich Kunstman, Tłum. z niem. J.Danecki i W.Klemm, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1980) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stanisław Ignacy Witkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 422
"O badaniach nad genezą i przemianami zagadki", Jan Mirosław Kasjan, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXI. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.126, Toruń 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 437
"Uwagi o poetyce i estetyce filmu science-fiction", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXI. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.126, Toruń 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 451
"Scenariusz filmowy w kontekście filmowych uwarunkowań", Maria Zeic-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXI. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.126, Toruń 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 453