Znaleziono 36 artykułów

Andrzej Staniszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pożytkach kompleksowego czytania prasy polskiej z okresu zaborów Andrzej Staniszewski s. 5-12
Pięciolecie studiów dziennikarskich na UWM w Olsztynie Andrzej Staniszewski s. 5-9
Wstęp Andrzej Staniszewski s. 7
Spotkania z Ojcem Świętym : zapiski rzymskie, krakowskie, toruńskie (1996, 1997, 1999) Andrzej Staniszewski s. 10-14
Sprawy mniejszości narodowych na łamach "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1921-1928 Andrzej Staniszewski s. 35-64
Wojciech Kętrzyński na łamach prasy pomorskiej i wielkopolskiej w latach 1864-1873 Andrzej Staniszewski s. 47-60
Nowa antologia Tadeusza Orackiego Andrzej Staniszewski Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 63-69
Odpowiedź na recenzję Andrzeja Staniszewskiego Tadeusz Oracki Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 71-73
Wspomnienia mieszkańców zachodnich i północnych ziem Polski Andrzej Staniszewski Z. Bigorajska (aut. dzieła rec.) Zygmunt Dulczewski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Jabłoński (aut. dzieła rec.) Andrzej Kwilecki (aut. dzieła rec.) s. 85-89
"Ojców mowy, ojców wiary : historia i współczesność na łamach >>Gazety Olsztyńskiej<< : 1886-1939", Andrzej Staniszewski, Warszawa 1989 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 103-104
"Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki języka polskiego na Pomorzu Gdańskim w latach 1840-1920", Wiktor Frąckowiak, Wrocław 1977 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Wiktor Frąckowiak (aut. dzieła rec.) s. 116-120
Na marginesie książki Andrzeja Staniszewskiego Robert Traba Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 181-183
Na marginesie uwag Roberta Traby Andrzej Staniszewski s. 184
">>Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu<< Słowackiego a >>Wędrówki Childe Harolda<< Byrona. (Model podróży romantycznej)", Andrzej Staniszewski, "Litteraria" XIII Seria A. nr 225, Wrocław 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Nasz kochany Jan Kochanowski. Tradycja czarnoleska w zaborze pruskim 1795-1939", Andrzej Staniszewski, Warszawa 1988 : [recenzja] Krzysztof Dariusz Szatrawski Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej" 1996-1999 Józef Piłatowicz Zbigniew Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Tyrkiel (aut. dzieła rec.) s. 195-204
O potrzebie nowoczesnej folklorystyki Andrzej Staniszewski s. 205-215
Na marginesie książki o Zygmuncie Glogerze Andrzej Staniszewski s. 213-219
"O charakterze elementów gawędowych w >>Beniowskim<< J.Słowackiego. (Komparatystyczne spojrzenie na narrację poematów dygresyjnych)", Andrzej Staniszewski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Anna Braciszewska Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 222
Zapiski strajkowe : dziennik 12.05 - 22.05.1990 Andrzej Staniszewski s. 233-237
"Folklor Warmii i Mazur", Maria Drabecka, Barbara Krzyżaniak, Jarosław Lisakowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Maria Drabecka (aut. dzieła rec.) Barbara Krzyżaniak (aut. dzieła rec.) Jarosław Lisakowski (aut. dzieła rec.) s. 242-246
Polska tradycja kulturalna, literacka i ludowa na łamach prasy mazurskiej (1875-1914) Andrzej Staniszewski s. 287-323
Tradycja, kultura i oświata polska na łamach "Gazety Olsztyńskiej" za czasów Władysława Pieniężnego (1903-1914) Andrzej Staniszewski s. 289-316
"Polska opinia publiczna wobec Prus Wschodnich w XIX i XX wieku", po red. Norberta Kasparka i Andrzeja Staniszewskiego, Olsztyn 1997 : [recenzja] Adam Hołub Norbert Kasparek (aut. dzieła rec.) Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 303-307
"O postawach autora osobowego w poemacie dygresyjnym", Andrzej Staniszewski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, z.109 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 313
Sesja naukowa "Społeczne uwarunkowania instytucjonalne życia literackiego" Andrzej Staniszewski s. 335-337
"Polska pieśń patriotyczna na Warmii w latach 1772-1939", Tadeusz Swat, Olsztyn 1982 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Tadeusz Swat (aut. dzieła rec.) s. 336-339
O środowisku pisarskim Olsztyńskiego Andrzej Staniszewski F. Fornalczyk (aut. dzieła rec.) s. 339-345
"Mazury i Warmia w okresie 1800-1914", Tadeusz Oracki, [w:] "Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918", pod red. Heleny Kapełuś i Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 339-343
Z badań nad rolą tradycji czarnoleskiej na Mazurach Andrzej Staniszewski s. 349-377
"Obraz Polski i Polaków na łamach prasy i kalendarzy mazurskich (1842-1914). Zarys problematyki", Andrzej Staniszewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Katarzyna Głowacka Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 377
"Konwencja i recepcja. Poemat dygresyjny i jego twórcy z perspektywy 150 lat", Andrzej Staniszewski, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 446
"Geografia środowiska pisarskiego", E. Aleksandrowska, [w:] "Problemy literatury polskiej okresu oświecenia", praca zbiorowa pod red. Z. Golińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 ; "Pisarze - generacje i rodowód społeczny", E. Aleksandrowska, [w:] "Słownik literatury polskiego Oświecenia", pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 ; "Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku. Studium z zakresu socjologii pisarstwa", Z. Florczak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 469-473
Nowy zestaw wierszy Michała Kajki Andrzej Staniszewski Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Michał Kajka (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 499-510
Teofil Ruczyński (1896-1979) Andrzej Staniszewski s. 539-545
"Przyjaciel Dzieci, to jest księga do czytania i używania dla uczącej się młodzieży pierwej po niemiecku napisana, a teraz na polski przetłumaczona przez ks. Jerzego Olecha", Fryderyk Eberhard von Rochow, oprac. i wstępem poprzedził Marian Pawlak, Olsztyn 1982 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) Fryderyk Eberhard von Rochow (aut. dzieła rec.) s. 547-550