Znaleziono 20 artykułów

Zofia Florczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom poetyki Zofia Florczak s. 11-12
Polskie zbiory oxfordzkie Zofia Florczak s. 14-15
Thomasa Reida myślenie o języku Zofia Florczak s. 49-57
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich Zofia Florczak Teresa Michałowska Elżbieta Sarnowska Janusz Sławiński Alina Witkowska s. 54-64
"Spór o gramatykę uniwersalną w XVIII wieku", Zofia Florczak, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 1 : [recenzja] Zofia Florczak Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 101
U początków opisu morfonologii polskiej : spór Mrongowiusza z Mrozińskim Zofia Florczak s. 111-126
"Kopczyński o metaforze", Zofia Florczak, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 129
"Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Studia z dziejów teorii języka i gramatyki", Zofia Florczak, Wrocław 1978 : [recenzja] Barbara Otwinowska Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) Leon Szwajcer (tłum.) s. 139-144
"Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX w.", Zofia Florczak, Wrocław 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 150
Spór o gramatykę uniwersalną w XVIII wieku Zofia Florczak s. 159-172
Początek i kształtowanie się języka w poglądach wieku oświecenia Zofia Florczak s. 159-178
Początki języka w poglądach polskiego oświecenia Zofia Florczak s. 167-188
Maria Renata Mayenowa (1910-1988) Zofia Florczak Lucylla Pszczołowska s. 169-172
"Thomasa Reida myślenie o języku", Zofia Florczak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 172
"Początek i kształtowanie się języka w poglądach wieku Oświecenia", Zofia Florczak, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 219
Kopczyński o metaforze Zofia Florczak s. 231-239
"Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku", Zofia Florczak, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967 : [recenzja] Marian Chachaj Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 243-248
"Stan Oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764)", Hugo Kołłątaj, opracował Jan Hulewicz, Wrocław 1953, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 144, s. CII, 308, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Florczak Jan Hulewicz (aut. dzieła rec.) Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) s. 253-269
"Geografia środowiska pisarskiego", E. Aleksandrowska, [w:] "Problemy literatury polskiej okresu oświecenia", praca zbiorowa pod red. Z. Golińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 ; "Pisarze - generacje i rodowód społeczny", E. Aleksandrowska, [w:] "Słownik literatury polskiego Oświecenia", pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 ; "Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku. Studium z zakresu socjologii pisarstwa", Z. Florczak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 469-473
"Ludzie Oświecenia o języku i stylu", t. 1-3, opracowały Zofia Florczak i Lucylla Pszczołowska, pod redakcją Marii Renaty Mayenowej, Warszawa 1958, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 544-549