Znaleziono 130 artykułów

Julian Krzyżanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zaklęty dwór" - dzieło sztuki Julian Krzyżanowski s. 1-16
Ludowość w poezji Kochanowskiego Julian Krzyżanowski s. 1-28
"Ad fontes" : nasza mediewistyka literacka Julian Krzyżanowski s. 3-10
O "Figlikach" Mikołaja Reja Julian Krzyżanowski s. 3-24
Jerzy Bąbała Tadeusz Stanisław Grabowski Julian Krzyżanowski s. 3-8
Nasz dorobek naukowo literacki ostatniego pięćdziesięciolecia Julian Krzyżanowski s. 5-15
Rola humanistyki w świecie cywilizacji technicznej Julian Krzyżanowski s. 5-13
Na przedprożu dziewięćdziesięciolecia Julian Krzyżanowski s. 5-6
Rej i Trzecieski Julian Krzyżanowski s. 5-12
Władysław Stanisław Reymont - Powieściopisarz - Epik Julian Krzyżanowski s. 5-12
Bohater Trylogii Julian Krzyżanowski s. 5-11
Ze stosunków Kraszewskiego i Sienkiewicza Julian Krzyżanowski s. 9-21
The Cultural Background of Folk Tales Julian Krzyżanowski Bogusław Lawandowski (tłum.) s. 15-28
Ludwik Bernacki Julian Krzyżanowski s. 21-26
Juliusza Słowackiego "Jasne i słoneczne słowo" : (karta z dziejów stylistyki romantycznej) Julian Krzyżanowski s. 21-39
Podłoże historyczne oceny literackiej Julian Krzyżanowski s. 22-35
Nieznane "tańce" z połowy w. XVI Julian Krzyżanowski s. 28-38
Kto jest autorem "Oblężenia Jasnej Góry Częstochowskiej"? Julian Krzyżanowski s. 52-68
O. Kolberg i nasza folklorystyka Julian Krzyżanowski s. 59-62
Aleksander Brückner Julian Krzyżanowski s. 60-73
Jan Kasprowicz - poeta myśli Julian Krzyżanowski s. 61-85
Artyzm "Starej baśni" Julian Krzyżanowski s. 63-70
"Pamiętnik Literacki" i jego dzieje Julian Krzyżanowski s. 66-78
U średniowiecznych źródeł przysłów polskich Julian Krzyżanowski s. 69-90
"Ze stosunków Kraszewskiego i Sienkiewicza", Julian Krzyżanowski, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 81
Na marginesie "Goffreda" Tassa przekładania Piotra Kochanowskiego Julian Krzyżanowski s. 84-90
Polskie motywy baśniowe w twórczości Juliusza Słowackiego Julian Krzyżanowski s. 90-111
Ludwik Bernacki (1882-1939) Julian Krzyżanowski s. 95-97
Powieść o Marchołcie : (szkic z dziejów romansu staropolskiego) Julian Krzyżanowski s. 104-123
Z motywów folklorystycznych u Mickiewicza : (Paralele XV) Julian Krzyżanowski s. 105-113
In memoriam Romana Dyboskiego Julian Krzyżanowski s. 111-123
Karel Krejčí Julian Krzyżanowski s. 121-124
"Polish Romantic Literature", Juljan Krzyżanowski, London 1930 : [recenzja] Andrzej Tretiak Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 125-133
"O >>Figlikach<< Mikołaja Reja", Julian Krzyżanowski, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 127
"Aleksandra Fredry farsa osiecka", Julian Krzyżanowski, Przemyśl 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 131
Średniowiecze i renesans w poezji polskiej wieku XVI Julian Krzyżanowski s. 132-153
"Polska bajka ludowa w układzie systematycznym", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1947 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 133-153
"Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Nieznany list Mickiewicza do Davida d Angers", Julian Krzyżanowski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Janusz Pieniążek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"Twórczość Henryka Sienkiewicza", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Słownik folkloru polskiego", pod red. Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1965 : [recenzja] Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Rej i Trzecieski", Julian Krzyżanowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego", R. 4 (1969) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 146
"Henryka Sienkiewicza parabola o Messeńczykach", Julian Krzyżanowski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 147
Alfred Fei Julian Krzyżanowski s. 151-153
Monica M. Gardner Julian Krzyżanowski s. 159-162
"Poncjan (Historja o siedmi mędrcach) przekładania Jana z Koszyczek 1540", wyd. Juljan Krzyżanowski, Kraków 1927 : [recenzja] Aleksander Brückner Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 161-162
Romantyzm polski Julian Krzyżanowski s. 165-185
"Paradoksy i zagadki arcydzieła Fredry", Julian Krzyżanowski, "Ruch Literacki", R. 11 (1970), z. 6 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Rej i Trzecieski", Julian Krzyżanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Mądrej głowie dość dwie słowie", T. 1: "Trzy centurie przysłów polskich", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1960, T. 2: "Dwie nowe centurie przysłów polskich", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1960 : [recenzja] Janusz Tazbir Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 178-180
K. Kobylińskiego epyllion o "Rybce" Julian Krzyżanowski s. 181-192
"Sienkiewicz i Szczepanowski", Julian Krzyżanowski, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 183
"Neoromantyzm polski 1890-1918", Julian Krzyżanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Dzieje literatury polskiej : od początków do czasów najnowszych", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 195
Literatura ludowa w prelekcjach paryskich Julian Krzyżanowski s. 199-241
Wymiana listów Henryka Sienkiewicza i Marii Radziejewskiej Julian Krzyżanowski s. 199-228
"Jowialny proboszcz nowosądecki", Julian Krzyżanowski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 201
W sprawie materiałów naukowoliterackich Julian Krzyżanowski s. 204-214
"Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru", Wyd.2 poszerz., Julian Krzyżanowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 205
Dykteryjki kwestarskie Ignacego Chodźki : (Paralele X) Julian Krzyżanowski s. 217-231
"Poeta czarnoleski. Studia literackie", Julian Krzyżanowski, Wybrały i oprac. M.Bokszczanin i H.Kapełuś, Warszawa 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 219
"Życia kwiaty" w "Przedświcie" Julian Krzyżanowski s. 226-229
"Dialog częstochowski", Julian Krzyżanowski [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 230
"Przysłowie i bajka w folklorze polskim", Julian Krzyżanowski [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 232
Nieznany list Mickiewicza do Davida d'Angers Julian Krzyżanowski s. 233-237
"Nasza nowoczesna nauka o literaturze ludowej", Julian Krzyżanowski, "Literatura Ludowa", T. 16 (1972), nr 1 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 237
"Język - naród - kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku", Barbara Otwinowska, redaktor naukowy Jerzy Ziomek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XLIV, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji), Jadwiga Rytlówna, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Jerzy Ziomek, ss. 288 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 237-239
Wielkość i oryginalność "Pana Tadeusza" Julian Krzyżanowski s. 239-264
Jan Lorentowicz Julian Krzyżanowski s. 241-247
"Stanisław z Bochnie, kleryka królewski", Helena Kapełuś, redaktor naukowy Julian Krzyżanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienian Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, tom XIII, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 184 : [recenzja] Teresa Kruszewska-Michałowska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 241-244
Wznowienie powieści Walerego Łozińskiego Julian Krzyżanowski Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Skórnicki (aut. dzieła rec.) Walery Łoziński (aut. dzieła rec.) s. 244-249
"Historya o Equanusie, krolu Skockim", nieznana powieść Bartosza Paprockiego Julian Krzyżanowski s. 247-285
"W wieku Reja i Stańczyka. Szkice z dziejów Odrodzenia w Polsce", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1958, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 405, 3 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 255-261
"W świecie bajki ludowej. Bibliografia", Julian Krzyżanowski, Oprac. H.Kapełuś, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 262
Wśród autografów Sienkiewicza Julian Krzyżanowski s. 269-305
"Historja Aleksandra w tłumaczeniu Leonarda Bonieckiego z r. 1510", wydał z rękopisu Mirosław Z. Przegonia Kryński, Warszawa 1914, "Prace Filologiczne", t. IX, 1920 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Leonard Boniecki (aut. dzieła rec.) Mirosław Z. Przegonia Kryński (aut. dzieła rec.) s. 275-277
L. Domenichi w "Facecjach Polskich" : (Paralele III) Julian Krzyżanowski s. 275-285
"Neoromantyzm polski. 1890-1918", Julian Krzyżanowski, bibliografię opracowała Teresa Brzozowska, Wrocłow-Warszawa-Kraków 1963, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 444 + 18 wklejek ilustr. : [recenzja] Samuel Sandler Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 276-290
""Goffred" Tassa-Kochanowskiego", Roman Pollak, Poznań 1922 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 277-283
O Adolfie Nowaczyńskim Julian Krzyżanowski s. 281-292
"Dzieje folklorystyki polskiej. 1800-1863. Epoka przedkolbergowska", pod redakcją Heleny Kapełuś i Juliana Krzyżanowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 528 + 19 wklejek ilustr. + errata na wklejce : [recenzja] Julian Maślanka Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 288-300
"Dzieła polskie", Jan Kochanowski, wstępem i przypisami opatrzył Julian Krzyżanowski, Warszawa 1953, wydanie drugie, zupełne, Państwowy Instytut Wydawniczy, t. 1, s. 426, 2 nlb.; t. 2, s. 370, 2 nlb.; t. 3, s. 406, 2 nlb. : [recenzja] Janusz Pelc Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 291-303
"Historia literatury polskiej od Średniowiecza do XIX wieku", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 4 nlb., 611, 1 nlb. : [recenzja] Bronisław Nadolski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 292-309
Stanisław Piołun-Noyszewski Julian Krzyżanowski s. 293-296
"Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie", zebrał Lucjan Siemieński, wybór, wstęp i opracowanie Kazimierza Pamuły, słowo wstępne Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 260 : [recenzja] Maria Jagielska Marian Małecki Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Pamuła (aut. dzieła rec.) Lucjan Siemieński (aut. dzieła rec.) s. 295-302
Pasek i Sienkiewicz : do źródeł "Trylogii" Julian Krzyżanowski s. 301-332
Literatura a folklor Julian Krzyżanowski s. 306-308
"Sebastiana Piskorskiego "Żywot Barlaama i Jozafata"", Jan Janów, Lwów 1935 ; Ze studiów nad "Sowizdrzałem" w Polsce", Jan Miśkowiak, Poznań 1938 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Jan Janów (aut. dzieła rec.) Jan Miśkowiak (aut. dzieła rec.) s. 307-310
Romans stanisławowski Julian Krzyżanowski s. 309-311
"Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej", Walenty Odymalski, wyd. Jan Czubek, Kraków 1930 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Walenty Odymalski (aut. dzieła rec.) s. 313-321
"Polska bajka ludowa w układzie systematycznym", Julian Krzyżanowski, „I. Bajka zwierzęca”, s. 90, „II. Baśń magiczna”, s. 218, Warszawa 1947, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut literatury ludowej, 1, 2 : [recenzja] Julian Lewański Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 313-316
Dwaj poeci emigranci w. XVI Julian Krzyżanowski Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 330-335
"Władysław St. Reymont. Twórca i dzieło", Julian Krzyżanowski, Lwów 1937 : [recenzja] Janina Garbaczowska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 337-338
"Mazury i Warmia w okresie 1800-1914", Tadeusz Oracki, [w:] "Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918", pod red. Heleny Kapełuś i Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 339-343
Na marginesie jubileuszowego wydania "Dzieł" Mickiewicza Julian Krzyżanowski s. 341-379
"Nieco o "Szachach" Jana Kochanowskiego", Juljan Krzyżanowski, Lublin 1930 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 345-347
"Jerulazem wyzwolona" Tassa-Kochanowskiego a romantycy polscy Julian Krzyżanowski s. 365-409
Historje świeże i niezwyczajne : rękopismienny zbiór powiastek z epoki saskiej Julian Krzyżanowski s. 371-399
"Nauka o literaturze", Julian Krzyżanowski, indeks rzeczowy oraz indeks nazwisk i tytułów utworów anonimowych zestawiła Dobrosława Świerczyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Wydział Nauk Społecznych, ss. 476 : [recenzja] Jan Trzynadlowski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 404-412
Wspomnienie o Stanisławie Windakiewiczu : człowiek i uczony Julian Krzyżanowski s. 412-424
Z marginaljów średniowiecznych Julian Krzyżanowski s. 416-421
Pamięci Wacława Borowego Julian Krzyżanowski s. 425-429
"Pamiętniki", Jan Chryzostom Pasek, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Aleksander Brückner, Kraków 1924 ; "Pamiętniki", Jan Chryzostom Pasek, oprac. Jan Czubek, Lwów-Warszawa-Kraków [1914] : [recenzja] Julian Krzyżanowski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Jan Chryzostom Pasek (aut. dzieła rec.) s. 425-429
Pegaz dęba w krainie nauki : gawęda o Julianie Tuwimie Julian Krzyżanowski s. 444-477
Z problemów Rejowskich Julian Krzyżanowski s. 464-474
"Osiełkowi żłoby dano" : (z "Okruchów przysłowioznawczych") Julian Krzyżanowski s. 467-495
""Poezje" Kochowskiego a "Goffred" Tassa-Kochanowskiego", Roman Pollak, "Biblioteka Warszawska", 1913 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 483-487
Polono-Slavica Julian Krzyżanowski Jan Janów (aut. dzieła rec.) J. A. Jaworskij (aut. dzieła rec.) s. 495-500
"My rządzimy światem, a nami kobiety" Julian Krzyżanowski s. 513-520
Zestawienie autografów Henryka Sienkiewicza Edward Kiernicki Julian Krzyżanowski Romana Steczowicz s. 523-541
"Znowu o „Bogurodzicy”", Julian Krzyżanowski, w tomie zbiorowym: "Z polskich studiów slawistycznych", seria 2 (t. 2): "Nauka o literaturze. Prace na V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1963", redaktor Józef Magnuszewski, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, s. 5-19 : [recenzja] Paweł Kocikowski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 531-533
Mysz w gwiazdy policzona, czyli niepozrozumienie filologiczno-astronomiczne Julian Krzyżanowski s. 548-551
"Romans polski wieku XVI", Juljan Krzyżanowski, Lublin 1934 : [recenzja] Aleksander Brückner Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 551-557
G. R. Noyes i jego przekład Mickiewicza Julian Krzyżanowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) George Rapall Noyes (aut. dzieła rec.) s. 551-556
Poezje Mickiewicza w przekładach rosyjskich Julian Krzyżanowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) M. F. Rylski (aut. dzieła rec.) B. A. Turganow (aut. dzieła rec.) s. 556-562
"Paralele. Studia prównawcze z pogranicza literatury i folkloru", Julian Krzyżanowski, indeksy opracowała Maria Bokszczanin, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, tom 3, s. 587, 1 nlb. + 12 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 559-571
Adolf Stender-Petersen (21 lipca 1893 - 16 kwietnia 1963) [nekrolog] Julian Krzyżanowski s. 565-569
"Die slawische Barockwelt", Andreas Angyal, Leipzig 1961, VEB. E A. Seemann, Buch- und Kunstverlag, s. 321 + 24 ilustracje : [recenzja] Julian Krzyżanowski Andreas Angyal (aut. dzieła rec.) s. 584-590
"Dzieła" Adam Mickiewicz, Wydanie Narodowe, teksty wydania opracowano staraniem Komitetu Redakcyjnego pod przewodnictwem Leona Płoszewskiego, t. 4: "Pan Tadeusz", tekst i uwagi o tekście przygotował Leon Płoszewski, objaśnienia przygotował Julian Krzyżanowski, Warszawa 1948, «Czytelnik», s. 442, 2 nlb.; t. 6: "Pisma prozą", część II: "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego; pisma polityczne z lat 1832-1835", pisma francuskie przełożył Artur Górski, tom opracował Leon Płoszewski, Warszawa 1950, «Czytelnik», s. 259, 1 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Artur Górski (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 590-604
Do Redakcji Pamiętnika Literackiego Julian Krzyżanowski s. 600
"W świecie romantycznym", Julian Krzyżanowski, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją H. Markiewicza, s. 372, 2 nlb.; "W kręgu wielkich realistów", Julian Krzyżanowski, Kraków 1962, Wydawnictwo Literackie, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją H. Markiewicza, s. 398, 2 nlb. : [recenzja] Zdzisław Libera Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 627-631
"Joachim Bielski : (biografja)", K. Breitmeier, Jasło 1928 ; "Genethliacon Naiasnieyszego Wladyslawa Krolewica Polskiego y Szweckiego od Joachima Bielskiego napisane", L. Zalewski, [Lublin 1928] ; "Zapomniany utwór Joachima Bielskiego", "Przegląd powszechny", T. 177, 1928, nr 531 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Kazimierz Breitmeier (aut. dzieła rec.) Ludwik Zalewski (aut. dzieła rec.) s. 634-636