Znaleziono 78 artykułów

Janusz Pelc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dynamika rozwoju literatury polskiej od XIV do połowy XVIII wieku w kontekście dziejów literatur słowiańskich Janusz Pelc s. 3-16
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Stefania Skwarczyńska (1902-1988) Janusz Pelc s. 19-21
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Marian Szyrocki (1928-1992) Janusz Pelc s. 25-26
Sympozjum polonistów z RFN i Polski Janusz Pelc s. 42-44
Sprawozdania z podróży naukowych Feliksa Lichodziejewska Janusz Pelc Stefan Żółkiewski s. 43-45
Orfeusz pisarzy renesansowych Janusz Pelc s. 53-90
Renesansowa koncepcja człowieka w "Trenach" Jana Kochanowskiego Janusz Pelc s. 55-79
Rola emlematów oraz konstrukcji im pokrewnych w twórczości Mikołaja Reja Janusz Pelc s. 65-101
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Konrad Górski (1895-1990) Janusz Pelc s. 65-68
Twórcy epoki renesansu o przestrzeni i o czasie Janusz Pelc s. 87-95
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Renesans - Humanizm - Reformacja Janusz Pelc s. 87-88
Jana Kochanowskiego wycieczka do Francji Janusz Pelc s. 93-103
Les origines des emblèmes Renaissance en Pologne Janusz Pelc Lucjan Grobelak (tłum.) s. 95-110
"Treny", Jan Kochanowski, oprac. Janusz Pelc, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 111
"Rękopiśmienna wersja >>Sobótki<< Jana Kochanowskiego", Janusz Pelc, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 115
"Kochanowski i Kantemir. Z dziejów i wędrówek Satyra-moralisty w literaturach europejskich", Janusz Pelc [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 119
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Cenzura i autocenzura w literaturze polskiej XVI i XVII wieku Janusz Pelc s. 120-121
"Literatura renesansu w Polsce", Janusz Pelc, Warszawa 1994 : [recenzja] Edmund Kotarski Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 122-127
O moich pracach nad Kochanowskim i nie tylko o Kochanowskim Janusz Pelc s. 126-134
"Kontrreformacja, sarmatyzm a rozwój literatury polskiej", Janusz Pelc [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janusz Pelc Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 128
"Rola emblematów oraz konstrukcji im pokrewnych w twórczości Mikołaja Reja", Janusz Pelc, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 129
Prace Wiktora Weintrauba nad literaturą staropolską Janusz Pelc s. 130-134
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Jana Kochanowskiego "Świat fraszek" Janusz Pelc s. 130-131
"Europejskość i polskość literatury naszego renesansu", Janusz Pelc, Warszawa 1984 : [recenzja] Antoni Czyż Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) Zofia Lesińska (tłum.) s. 137-144
"Zbigniew Morsztyn na tle poezji polskiej XVII w.", Janusz Pelc, Warszawa 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 152
"Renesans w literaturze polskiej. Początki i rozwój", Janusz Pelc [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Barbara Otwinowska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 156
"Sarmatyzm a Barok", Janusz Pelc [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 158
Sante Graciotti jako badacz literatury staropolskiej Janusz Pelc s. 167-174
"Barok - epoka przeciwieństw", Janusz Pelc, indeks oprac. Teresa Obiedzińska, Warszawa 1993 : [recenzja] Paweł Stępień Teresa Obiedzińska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 175-181
"Orfeusz pisarzy renesansowych", Janusz Pelc, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Maria Piasecka Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 179
O profesorze Klaudiuszu Backvisie wspomnienie Janusz Pelc s. 181-186
Dwa warianty siedemnastowiecznego wydania "Zgody" i fragmentu "Satyra" Jana Kochanowskiego Janusz Pelc s. 181-186
"Barok - epoka przeciwieństw", Janusz Pelc, indeks oprac. Teresa Obiedzińska, Warszawa 1993 : [recenzja] Zbigniew Nowak Teresa Obiedzińska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 181-185
"Dialog i wizerunek. Dwa dominujące typy wypowiedzi w poetyce Reja", Janusz Pelc, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Janusz Pelc Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 182
"Problemy literatury staroploskiej, seria III", pod red. Janusza Pelca, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Rafał Karpiński Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Obraz-słowo-znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej", Janusz Pelc, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 189
"Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta", Janusz Pelc, "Studia Staropolskie" T. 16, 1966 : [recenzja] Edward Martuszewski Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Jana Kochanowskiego wycieczka do Francji", Janusz Pelc, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Joanna Żebrowska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 205
Zapomniane wiersze Daniela Naborowskiego Janusz Pelc s. 205-222
">>Pasterz... proste pieśni...faunowie<<", Janusz Pelc, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 209
"Poezja łacińska w Polsce XVI wieku", Janusz Pelc, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 209
"Słowo i obraz : na pograniczu literatury i sztuk plastycznych", Janusz Pelc, Kraków 2002 : [recenzja] Magdalena Górska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 215-219
"Prace z literatury polskiej i czeskiej na XI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Bratysławie", pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej i Janusza Pelca, indeks nazwisk oprac. Barbara Stępień, Warszawa 1992 : [recenzja] Ewa Ressel Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) Barbara Stępień (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Fraszki", Jan Kochanowski, oprac. Janusz Pelc, wydanie II, zmienione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Paweł Stępień Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Literatura i kultura polska po „Potopie”", pod red. nauk. Barbary Otwinowskiej i Janusza Pelca, przy współudziale Barbary Falęckiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Paweł Stępień Barbara Falęcka (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 231-238
"Twórczość poetycka Filipa Kallimacha", Kazimierz Kumaniecki, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 147, 1 nlb. : [recenzja] Janusz Pelc Kazimierz Kumaniecki (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Jan Kochanowski i jego miejsce w polskim renesansie", Janusz Pelc, "Twórczość" nr 9 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 243
"Europejskość i swojskość literatury naszego renesansu", Janusz Pelc, "Czytelnik", Warszawa 1984 : [recenzja] Adam Karpiński Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 249
"Dworzanin polski", Łukasz Górnicki, opracował Roman Pollak, Wrocław 1954, wydanie drugie, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 109, s. CXXXIII, 1 nlb., 517 : [recenzja] Janusz Pelc Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 251-255
Errata do wydania "Fraszek" Kochanowskiego Janusz Pelc s. 253-254
Tradycja literacka baroku a współczesność : rozważania na temat "wyobraźni barokowej" Magdalena Borowska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 263-267
Potomstwo "Satyra" Jana Kochanowskiego w poezji polskiej od XVI do połowy XVIII wieku Janusz Pelc s. 267-311
"Kiedy bywają >>złote jesienie<< i co to w procesie rozwoju kultury znaczy?", Janusz Pelc [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 280
"Obraz-słowo-znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej", Janusz Pelc, Wrocław-Warszawa-Keaków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XXXVII, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji), Jadwiga Rytlówna, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Jerzy Ziomek, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 280 + 14 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 281-284
"Wybór wierszy", Zbigniew Morsztyn, oprac. Janusz Pelc, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, redakcja: Jan Hulewicz i Mieczysław Klimowicz, seria I, nr 215, ss. CVIII, 398, 2 nlb. + 4 wklejki ilustr. + errata na luźnej kartce : [recenzja] Anna Mrugał Zbigniew Morsztyn (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 283-287
"Dzieła polskie", Jan Kochanowski, wstępem i przypisami opatrzył Julian Krzyżanowski, Warszawa 1953, wydanie drugie, zupełne, Państwowy Instytut Wydawniczy, t. 1, s. 426, 2 nlb.; t. 2, s. 370, 2 nlb.; t. 3, s. 406, 2 nlb. : [recenzja] Janusz Pelc Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 291-303
"Wiek XVII - kontrreformacja - barok. Prace z historii kultury", pod redakcją Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XXIX, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji), Jerzy Ziomek, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 380, 2 nlb. + 12 wklejek ilustr. oraz tabela : [recenzja] Hanna Dziechcińska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 293-298
"Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts", Herausgegeben von Arthur Henkel und Albrecht Schöne, Stuttgart 1967, Im Auftrage der Göttinger Akademie der Wissenschaften, J. B. Metzlersche Verlagsbuchandlung, ss. LXXXII, 4 nlb. + łamy (szpalty) 5-2196 + 22. 2 nlb. : [recenzja] Janusz Pelc Arthur Henkel (aut. dzieła rec.) Albrecht Schöne (aut. dzieła rec.) s. 299-306
"Problemy literatury staropolskiej", seria pierwsza, praca zbiorowa pod redakcją Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 552 + errata na wklejce : [recenzja] Andrzej Litwornia Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 299-306
"Wartości kultury polskiej i jej miejsce w świecie", Janusz Pelc, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Irena Stemplowska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 317
"Dawny folklor stróżowski" Janusz Pelc s. 320-322
"Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej", pod red. Barbary Otwinowskiej i Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Elżbieta Kauer Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 335-341
"Problemy literatury staropolskiej", pod redakcją Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Edmund Kotarski Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 343-349
"Jan Kochanowski 1584-1984 : epoka - twórczość - recepcja", pod red. Janusza Pelca, Pauliny-Buchwald-Pelcowej i Barbary Otwinowskiej, indeks osób oraz indeks utworów Jana Kochanowskiego oprac. Maria Brynda, Lublin 1989 : [recenzja] Antoni Czyż Maria Brynda (aut. dzieła rec.) Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 353-361
"Cochanoviana", t. 1-2, pod red. Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985-1986 : [recenzja] Ludwika Ślękowa Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 357-360
"Renesans - manieryzm - barok", Tibor Klaniczay, wybór i posłowie Jan Ślaski, przeł. z węgierskiego Elżbieta Cygielska, Warszawa 1986 : [recenzja] Janusz Pelc Elżbieta Cygielska (aut. dzieła rec.) Tibor Klaniczay (aut. dzieła rec.) Jan Ślaski (aut. dzieła rec.) s. 371-377
"Renesans w literaturze europejskiej i polskiej", Janusz Pelc, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Joanna Krauze-Karpińska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 376
Do Redaktora Naczelnego "Pamiętnika Literackiego" Janusz Pelc s. 385-386
"Jan Kochanowski : szczyt renesansu w literaturze polskiej", Janusz Pelc, Warszawa 1980 : [recenzja] Edmund Kotarski Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 405-410
"Europejskość i polskość literatury naszego renesansu", Janusz Pelc, Warszawa 1984 : [recenzja] Edmund Kotarksi Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 411-417
W sprawie szesnastowiecznych wydań "Psałterza" Jana Kochanowskiego : kilka uwag i uzupełnień Janusz Pelc s. 527-542
"Wybór pism", Łukasz Opaliński, opracował Stanisław Grzeszczuk, Wrocław-Kraków 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 172, s. CLXVIII, 328, 2 nlb. : [recenzja] Janusz Pelc Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) Łukasz Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 529-539
"Fraszki", Jan Kochanowski, opracował Janusz Pelc, Wrocław-Kraków 1957, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 163, s. LXXVI, 166, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 535-542
"Frycza Modrzewskiego nauka o państwie i prawie", Waldemar Voisé, pod redakcja naukowa Juliusza Bardacha, Warszawa 1956, Książka i Wiedza, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Prawnych, Studia nad Histotią Państwa i Prawa, Seria II, t. 3, s. 365, 3 nlb. [recenzja] Janusz Pelc Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 563-570
"Sielanki i pozostałe wiersze polskie", Szymon Szymonowic, opracował Janusz Pelc, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 182, s. CXIV, 236, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Witczak Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) Szymon Szymonowic (aut. dzieła rec.) s. 577-590
"Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego", przygotował do druku, objaśnił i wstępem poprzedził Juliusz Nowak-Dłużewski, redaktor naukowy Jadwiga Pietrusiewiczowa, Wrocław 1953, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. XXIII, 1 nlb., 316 : [recenzja] Janusz Pelc Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Pietrusiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 580-583
Tradycje literackie twórczości Sępa Szarzyńskiego Janusz Pelc s. 719-722
"Europejskość i polskość literatury naszego renesansu", Janusz Pelc, Warszawa 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 839-840