Znaleziono 46 artykułów

Juliusz Bardach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aleksander Gieysztor a historia państwa i prawa Juliusz Bardach s. 151, 3-18
Ruskie przekłady polskich statutów ziemskich XIV i początku XV w. Juliusz Bardach s. 7-24
Aleksander Gieysztor - uczony i obywatel Juliusz Bardach s. 11-31
Statuty litewskie w Koronie Królestwa Polskiego Juliusz Bardach s. 17-28
O periodyzacji dziejów i jej ujęciu w historiografi radzieckiej Juliusz Bardach s. 22-52, 408-410
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Wacław Szubert (1912-1994) Juliusz Bardach s. 27-31
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych : Referaty i streszczenia : Polski przekład <De Republica emendanda> Frycza Modrzewskiego a elity Wielkiego Księstwa Litewskiego [Streszczenie] Juliusz Bardach s. 89-91
Nowa synteza dziejów Ukrainy do schyłku XVIII stulecia : (w związku z książką Natalii Jakowenko, Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2000) Juliusz Bardach Natalia Jakowenko (aut. dzieła rec.) s. 93-100
Z dziejów mentalności feudalno-konserwatywnej Juliusz Bardach Walerian Meysztowicz (aut. dzieła rec.) s. 107-126
"Themis a Clio czyli prawo z historią", Juliusz Bardach, Warszawa 2001 : [recenzja] Jacek Sobczak Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) s. 136-139
Krajowcy, federaliści, inkorporacjoniści : (w związku z książką Jana Jurkiewicz, Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905-1922, Poznań 1983) Juliusz Bardach Jan Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 143-158
"Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni", Juliusz Bardach, Wrocław 1971 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) s. 144-149
"Zbójnictwo góralskie : z dziejów walki klasowej wsi góralskiej", W. Ochmański, Warszawa 1950 : [recenzja] Juliusz Bardach W. Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 150-158
"Urywki wspomnień", Stefan Glaser, Londyn 1973 : [recenzja] Juliusz Bardach Stefan Glaser (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVII w.", Juliusz Bardach, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Ochmański Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) s. 156-160
Żydzi w Birżach radziwiłłowskich w XVII-XVIII wieku Juliusz Bardach s. 199-220
"O dawnej i niedawnej Litwie", Juliusz Bardach, UAM Seria Historia nr 141, Poznań 1988 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Historia państwa i prawa Polski, t. 3", pod red. Juliusza Bardacha i Moniki Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.) s. 212-213
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Juliusz Bardach s. 235-236
"Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652", Edward Opaliński, Warszawa 1995 : [recenzja] Juliusz Bardach Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 238-241
In memoriam Bohdan Jaczewski (1938-1992) Juliusz Bardach s. 263-268
Dyskusja po referacie Bogusława Leśnodorskiego Juliusz Bardach s. 275-277
Tadeusz Manteuffel o historii ustroju i prawa Juliusz Bardach s. 293-301
"Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Cz. 1, Geneza egzekucji dóbr", Anna Sucheni-Grabowska, Wrocław [etc.] 1974 : [recenzja] Juliusz Bardach Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 296-300
Kronika Macieja Stryjkowskiego i jej rozpowszechnienie w Rosji : (w związku z książką A. I. Rogowa, Russko-polskije kulturnyje swiazi w epochu Wozrożdenija (Stryjkowski i jego Chronika), Moskwa 1966) Juliusz Bardach s. 326-336
„Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku”, Jan Kodrębski, Łódź 1990 : [recenzja] Juliusz Bardach Jan Kodrębski (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Driewnierusskije goroda", M. N. Tichomirow, Moskwa 1946 : [recenzja] Juliusz Bardach M. N. Tichomirow (aut. dzieła rec.) s. 343-348
"Historia sejmu polskiego, t. I: Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej", pod. red. J. Michalskiego, oprac. J. Bardach, W. Czapliński, J. Michalski, A. Sucheni-Grabowska, W. Uruszczak, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Filipczak-Kocur Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 374-383
Konstytucja 3 maja a unia polsko-litewska Juliusz Bardach s. 383-410
„Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji”, Halina Manikowska, Warszawa 1993 : [recenzja] Juliusz Bardach Halina Manikowska (aut. dzieła rec.) s. 405-408
"Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza", Maria Koczerska, Warszawa 1975 : [recenzja] Juliusz Bardach Maria Koczerska (aut. dzieła rec.) s. 477-481
Inflanty, Litwa, Białoruś w twórczości Bolesława Limanowskiego : studium z dziejów w kwestii narodowej Juliusz Bardach s. 479-503
„Suwerenność państwa w praktyce i doktrynie politycznej Rusi Moskiewskiej (XIV-XVI w.)”, Wojciech Peltz, Zielona Góra 1994 : [recenzja] Juliusz Bardach Wojciech Peltz (aut. dzieła rec.) s. 483-486
"Postępy chrystianizacji i proces likwidacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej", Władysław Dziewulski, Wrocław 1964 : [recenzja] Juliusz Bardach Władysław Dziewulski (aut. dzieła rec.) s. 498-505
Jak uprawiać historię najnowszą? : dyskusja zorganizowana przez redakcję "Przeglądu Historcznego" 10 stycznia 1981 r. Juliusz Bardach Jerzy Holzer Krystyna Kerstenowa Stefan Kieniewicz Jerzy Tomaszewski Janusz Żarnowski s. 515-525
Jak uprawiać historię najnowszą? Juliusz Bardach s. 518-519
"Frycza Modrzewskiego nauka o państwie i prawie", Waldemar Voisé, pod redakcja naukowa Juliusza Bardacha, Warszawa 1956, Książka i Wiedza, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Prawnych, Studia nad Histotią Państwa i Prawa, Seria II, t. 3, s. 365, 3 nlb. [recenzja] Janusz Pelc Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 563-570
Ze wspomnień i pism byłego premiera : (na marginesie książki J. Jędrzejewicza, Fragmenty pamiętnika i pism, Londyn 1972) Juliusz Bardach s. 587-602
"Biskupstwo wileńskie w średniowieczu : ustrój i uposażenie", Jerzy Ochmański, Poznań 1972 : [recenzja] Juliusz Bardach Jerzy Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 604-607
Model ustrojowy średniowiecznych Niemiec a zakres jego wpływów na Polskę XIII-XIV wieku : (w związku z książką Sławomira Gawlasa, O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, Studia Humanistyczne I, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. VI, 211) Juliusz Bardach Sławomir Gawlas (aut. dzieła rec.) s. 607-614
"Walka chłopów w Kasztelanii Krakowskiej", Janina Bieniarzówna, Warszawa 1953 : [recenzja] Juliusz Bardach Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) s. 625-627
Zabiegi Fryderyka Skarbka i jego projekt ciała opiniodawczego z 1861 roku Juliusz Bardach s. 699-709
"Sławianie i ich sosiedi. Mieżdunarodnyje otnoszenijaw epochu fieodalizma (tezy referatów)", Moskwa 1989 : [recenzja] Juliusz Bardach s. 718-719
„Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość”, Henryk Samsonowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Juliusz Bardach Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 759-761
"Razwitije etniczeskogo samosoznanija sławiańskich narodow w epochu ranniego sriedniewiekowija", Moskwa 1982; "Razwitije etniczeskogo samosoznanija sławiańskich narodow w epochu zriełogo fieodalizma", Moskwa 1989; "Etniczeskije processy w Centralnoj i Jugo-Wostocznoj Jewropie", pod red. E. P. Naumowa, Moskwa 1988 : [recenzja] Juliusz Bardach E. P. Naumow (aut. dzieła rec.) s. 827-830
"Formirowanije bojarskoj aristokratii w Rossii wo wtoroj połowinie XV - pierow trieti XVI w.", A. A. Zimin, Moskwa 1988 : [recenzja] Juliusz Bardach A. A. Zimin (aut. dzieła rec.) s. 831-834