Znaleziono 141 artykułów

Andrzej Szwarc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac Profesora Stefana Kieniewicza za lata 1987-1992 Andrzej Szwarc s. 1-6
Resursy w Królestwie Polskim (1820-1863) Andrzej Szwarc s. 23-49
Nieudana inicjatywa ugodowa : "Chwila" Walerego Przyborowskiego (1885-1886) i jej program Andrzej Szwarc s. 27-54
Aparat urzędniczy Królestwa Polskiego w okresie rządów Paskiewicza Leonid Gorizontow Andrzej Szwarc (tłum.) s. 202, 45-58
Powstanie styczniowe na Litwie, Białorusi i Ukrainie w twórczości naukowej Stefana Kieniewicza Włodzimierz A. Djakow Andrzej Szwarc (tłum.) s. 47-62
"Zastosowanie magnetofonu w postępowaniu śledczym", Andrzej Szwarc, "Ruch Prawniczy i Ekonomiczny", nr 2 Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) s. 75-77
Rola obrońcy w zwiqzku z praktyką stosowania przepisu art. 133 § 1 k.p.k. Andrzej Szwarc s. 94-105
Zespół Badawczy Historii Społecznej Polski XIX i XX Wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego Andrzej Szwarc s. 123-133
„Między buntem a ugodą. Kształtowanie się poglądów politycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego”, Edward Czapiewski, Wrocław 2000 : [recenzja] Andrzej Szwarc Edward Czapiewski (aut. dzieła rec.) s. 129-131
Wokół polskiej inteligencji XIX i XX stulecia : (na marginesie pracy: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa, 1981) Andrzej Szwarc Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 131-139
„Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej”, zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 135-137
"Kwartalnik historyczny", Rocznik LXXXVIII, 1981, nr 1. "Jahrbuch für Geschichte", Bd. 23, 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc s. 141
"Włodzimierz Spasowicz. Zarys monograficzny", Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław [etc.] 1975 : [recenzja] Andrzej Szwarc Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 147-151
"Uniwiersitiety w Rossii i ustaw 1884 goda", Galina I. Szczetinina, Moskwa 1976 : [recenzja] Andrzej Szwarc Galina I. Szczetinina (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818", Jan Pachoński, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Jan Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 161
"Doktryna polityczna liberalizmu arystokratycznego we Francji w latach 1814-1848", Barbara Sobolewska, Kraków 1977 : [recenzja] Andrzej Szwarc Barbara Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 179
"Myśl polityczna Antoniego Zygmunta Helcla", Wiesław Kozub, Kraków 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Wiesław Kozub (aut. dzieła rec.) s. 179
"Aleksader Jan Cuza, książę Rumunii", Juliusz Demel, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Andrzej Szwarc Juliusz Demel (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Pozytywizm", Henryk Markiewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 181
"Russkaja intielligiencija w 1900-1917 godach", Wiera Lejkina-Swirskaja, Moskwa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Wiera Lejkina-Swirskaja (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Podróż włoska", Johann Wolfgang Goethe, tł., przypisami i posł. opatrzył Henryk Krzeczkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Johann Wolfgang Goethe (aut. dzieła rec.) Henryk Krzeczkowski (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku", red. Wodzimierz A. Djakow, Stefan Kieniewicz, Fieodosij J. Steblij, Wiktoria Śliwowska, Wrocław [etc.] 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Włodzimierz A. Djakov (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Fieodosij J. Steblij (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Podróże w krajach słowiańskich odbyte", Aleksander Sapieha, przygotowanie do dr., komentarz, wybór ilustracji i map Tadeusz Jabłoński, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Tadeusz Jabłoński (aut. dzieła rec.) Aleksander Sapieha (aut. dzieła rec.) s. 186
"Generalicja powstania listopadowego", Marek Tarczyński, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Marek Tarczyński (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Mickiewicz i Jugosłowianie", Ljubomir Durkovi-Jakšić, Poznań 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ljubomir Durkovi-Jakšić (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Dziennik podróży z lat 1826 i 1827", Henryk Bogdański, przygotowali do dr., wstępem i przypisami opatrzyli Józef Długosz i Józef Adam Kosiński, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Bogdański (aut. dzieła rec.) Józef Długosz (aut. dzieła rec.) Józef Adam Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Oswoboditelnoje dwiżenije w Rossii 1825-1861 gg.", Władymir Djakow, Moskwa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Władymir Djakow (aut. dzieła rec.) s. 189
"Ssyłka i oszczestwienno-politiczeskaja żizń w Sibiri (XVIII-naczało XX w.)", red. Ł. M. Goriuszkin, Nowosybirsk 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ł. M. Goriuszkin (aut. dzieła rec.) s. 190-192
"Kapitan i dwie panny. Krakowskie pamiętniki z XIX wieku", przygotowali do dr. Irena Homola i Bolesław Łopuszański, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Irena Homola (aut. dzieła rec.) Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 190
"Inteligencja polska w Prusach Zachodnich", Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"Pamiętnik mojego życia, t. 1-2", Tadeusz Bobrowski, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Stefan Kieniewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Tadeusz Bobrowski (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Polacy przez siebie samych odmalowani. Szkice fizjologiczne 1833-1862", wstęp i oprac. J. Rosnowska, oprac. C. Gajkowska, Kraków 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc C. Gajkowska (aut. dzieła rec.) J. Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Carat i ziemstwa na przełomie XIX i XX w.", Leszek Jaśkiewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Leszek Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 197
"Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. : zbiór studiów". T. 2, cz. 1-2, pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 1992 : [recenzja] Kalina Bartnicka Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"Historia państwa i prawa Polski, t. 3", pod red. Juliusza Bardacha i Moniki Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Polish national liberation struggles and the genesis of the modern nation", Emanuel Halicz, transl. from the Polish by R. A. Clarke, Odense 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc R. A. Clarke (aut. dzieła rec.) Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) s. 213
"Dezydery Chłapowski 1788-1879", Zdzisław Grot, Warszawa-Poznań 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.) s. 214
"Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej", Bolesław Limanowski, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Artur Leinwand, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Artur Leinwand (aut. dzieła rec.) Bolesław Limanowski (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Bogdan Jański założyciel zmartwychwsatańców 1807-1840", Ks. Bolesław Micewski CR, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Bolesław Micewski (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Carizm i burżuazja wo wtoroj połowinie XIX wieka. Probliemy torgowo-promyszliennoj politiki", L. J. Szepieliew, Leningrad 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc L. J. Szepieliew (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Pamiętnik z lat wojny 1915-1918", Stanisław Dzierzbicki, sł. wstępnym poprzedził Janusz Pajewski, przypisy oprac. Danuta Płygawko, przygotował do dr. Tomasz Jodełka-Burzecki, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stanisław Dzierzbicki (aut. dzieła rec.) Tomasz Jodełka-Burzecki (aut. dzieła rec.) Janusz Pajewski (aut. dzieła rec.) Danuta Płygawko (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Ludzie nauki i talentu. Studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim", Ryszarda Czepulis-Rastenis, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX", pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 2004 : [recenzja] Katarzyna Dormus Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 232-236
"Kobieta i małżeństwo : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX", pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2004 : [recenzja] Magdalena Paciorek Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 256-259
Spór o przywództwo czy o koncepcję ugody? : rywalizacja Ludwika Górskiego i Zygmunta Wielopolskiego w wyborach do władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim w 1890 r. Andrzej Szwarc s. 259-277
"Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej", pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, Warszawa 2000 : [recenzja] Jan Piskurewicz Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 261-265
"Textes choisis et commentés", Joachim Lelewel, par Teresa Wysokińska, [Bruxelles] 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Joachim Lelewel (aut. dzieła rec.) Teresa Wysokińska (aut. dzieła rec.) s. 342
"Polskie drogi emigracyjne. Emigranci polscy na studiach we Francji w latach 1832-1848", Barbara Konarska, Warszawa 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Barbara Konarska (aut. dzieła rec.) s. 342-343
"Jan Tyssowski i rewolucja 1846 roku w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty", Marian Tyrowicz, Kraków 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 343-344
Polacy w Rosji przed pierwszą wojna światową : (w związku z książką Zygmunta Łukawskiego, Ludność polska w Rosji 1863-1914, Wrocław [etc.] 1978) Andrzej Szwarc Paweł Wieczorkiewicz Zygmunt Łukawski (aut. dzieła rec.) s. 343-356
"Zakłady Żyrardowskie w latach 1885-1915", Krzysztof Zwoliński, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Góralski Andrzej Szwarc Krzysztof Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 343-346
"Die Aussenpolitik der Österreichen Monarchie 1871-1877", Istvan Diószegi, Budapest 1985 : [recenzja] Andrzej Szwarc Istvan Diószegi (aut. dzieła rec.) s. 348-350
"Ze wspomnień wygnańca", Stanisław Paliński, oprac. Feliks Tych, Kraków-Wrocław 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stanisław Paliński (aut. dzieła rec.) s. 350
"Biurokracja niemieckiego imperium kolonialnego. Charakterystyka urzędników kolonialnych", Marek Czapliński, Wrocław 1985 : [recenzja] Andrzej Szwarc Marek Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 351
"Palen dla cara, O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 370-371
"Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 1775-1978", Zygmunt Zieliński, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 371-372
"Issledowanija po istorii narodow Cientralnoj i Wostocznoj Jewropy XIX w.", Ilja S. Miller, Moskwa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ilja S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 372
"Formirowanije nacij w Cientralnoj i Jugo-Wostocznoj Jewropie. Istoriczeskij i istoriko-kulturnyj aspiekty", red. W. J. Frejdzon [et al.], Moskwa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc W. J. Frejdzon (aut. dzieła rec.) s. 373
"Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, Cz. 1-2", wybór i oprac. Anna Hochfeldowa i Barbara Skarga, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Anna Hochfeldowa (aut. dzieła rec.) Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) s. 373-374
"Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne", Andrzej Feliks Grabski, Lublin 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 373-374
"Mielec. Dzieje miasta i regionu, t. I: Czasy przedrozbiorowe i w okresie rozbiorów i niewoli", pod red. Feliksa Kiryka, Rzeszów 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Feliksa Kiryka (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914", Piotr Paweł Gach, Lublin 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Piotr Paweł Gach (aut. dzieła rec.) s. 407
"Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX w.)", pod red. Andrzeja Pilcha, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Pilch (aut. dzieła rec.) s. 409-410
"Joachim Lelewel à Bruxelles de 1833 à 1861. Actes de colloque organisé les 17 et 18 avril 1986 par le Centre International Lelewel d'Etudes et d'Informations Historiques avec le parrainage de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université Libre de Bruxelles", red. Teresa Wysoklińska, Stéphane Pirard, Bruxelles 1987 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stéphane Pirard (aut. dzieła rec.) Teresa Wysoklińska (aut. dzieła rec.) s. 410-411
"Dziennik Sprawy Bożej, t. 1-2", Seweryn Goszczyński, oprac. i wstepem poprzedził Zbigniew Sudolski, przy współpr. Wiesławy Kordaczuk i Marii M. Matusiak, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Seweryn Goszczyński (aut. dzieła rec.) Wiesława Kordaczuk (aut. dzieła rec.) Maria M. Matusiak (aut. dzieła rec.) s. 410
Pamięć historyczna i tradycje patriotyczne w II Rzeczypospolitej Andrzej Szwarc Jolanta Załęczny (aut. dzieła rec.) s. 412-416
"Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w. Zbiór szkiców" pod red. Jerzego Maternickiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 413-414
"Napoleon", Andrzej Zahorski, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 415
"Historia dyplomacji polskiej, t. 3", pod red. Ludwika Bazylowa, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ludwik Bazylow (aut. dzieła rec.) s. 415-416
"Powstanie czy rewolucja? W 150 rocznicę powstania listopadowego", red. Henryk Kocój, Katowice 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 416
"Oswoboditielnoje dwiżenije narodow Awstrijskoj impierii. Pieriod utwierżdienija kapitalizma", Moskwa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc s. 416-417
"Nationbuiling and the politics of nationalism. Essays on Austrian Galicia", red. Andrei S. Markovits i Frank E. Sysyn, Cambridge 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrei S. Markovits (aut. dzieła rec.) Frank E. Sysyn (aut. dzieła rec.) s. 417
"Droga do sławy. Ignacy Paderewski w latach 1860-1902", Andrzej Piber, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Piber (aut. dzieła rec.) s. 417-418
"The Vatican and Hungary 1846-1878. Reports and correspondence on Hungary of the Apostolic Nuncios in Vienna", Lajos Lukács, Budapest 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Lajos Lukács (aut. dzieła rec.) s. 418-419
"Zapomniane wspomnienia", oprac. Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 420-421
"Narodowa funkcja sztuki w polskiej krytyce artystycznej 1863-1890", Wanda Nowakowska, Łódź 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Wanda Nowakowska (aut. dzieła rec.) s. 421
"Kraków w latach 1796-1918, Dzieje Krakowa, t. 3", Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) s. 430
"Koroliestwo Polskoje w 1815-1830 gg. Ekonomiczeskoje i socjalnoje razwitije", Łarisa A. Obuszenkowa, Moskwa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Łarisa A. Obuszenkowa (aut. dzieła rec.) s. 431
"Szkice na temat galicyjskich ruchów i myśli politycznej (1848-1892)", Rett R. Ludwikowski, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Rett R. Ludwikowski (aut. dzieła rec.) s. 432
"Kobieta i kultura czasu wolnego", pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2001 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 434-440
"Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864", red. Andrzej Walicki, oprac. tekstów Jan Garewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Szwarc Jan Garewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 435
Józio do Jarosława, czyli kobieta i rewolucja obyczajowa : (na marginesie Kobieta i małżeństwo. Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. VIII, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004, s. 518; Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. IX, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006, s. 571) Włodzimierz Mędrzecki Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 445-451
"Kobieta i praca : wiek XIX i XX : zbiór studiów. T. 6", pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2000 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 451-455
Strefa prywatna społecznie kontrolowana: o małżeństwie i seksualności kobiet w epoce modernizacji : (w związku z pracą Kobieta i małżeństwo. Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. VIII, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004, s. 518; Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. IX, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006, s. 571) Elżbieta Kaczyńska Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 453-463
„Prywatne szkoły średnie w Królestwie Polskim w latach 1831–1862”, Małgorzata Czapska, Kielce 2002 : [recenzja] Andrzej Szwarc Małgorzata Czapska (aut. dzieła rec.) s. 489-491
„Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego (studium gospodarcze)”, Dariusz Złotkowski, Częstochowa 2001 : [recenzja] Andrzej Szwarc Dariusz Złotkowski (aut. dzieła rec.) s. 489-491
„Nędzarze i filantropi. Problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815-1863”, Monika Piotrowska-Marchewa, Toruń 2004 : [recenzja] Andrzej Szwarc Monika Piotrowska-Marchewa (aut. dzieła rec.) s. 507-511
"Sylwetki polityczne XIX wieku", Wojciech Karpiński, Marcin Król, Kraków 1974 : [recenzja] Andrzej Szwarc Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 515-517
Biurokracja i samowładztwo Andrzej Szwarc Paweł Wieczorkiewicz P. A. Zajonczkowski (aut. dzieła rec.) s. 523-532
Książę Imeretyński, minister Goremykin i ugodowcy warszawscy : sprawa "Kuriera Polskiego" (1897-1899) Andrzej Szwarc s. 549-569
"Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721-1821)", Ludwik Hass, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ludwik Hass (aut. dzieła rec.) s. 589
"Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807-1915", pod red. Stefana Kieniewicza, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 596
"Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914", Szczepan Wierzchosławski, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Szczepan Wierzchosławski (aut. dzieła rec.) s. 598-599
"Chartism", Éva Haraszti, Budapest 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Éva Haraszti (aut. dzieła rec.) s. 598-599
"Polsza na putiach razwitija kapitalizma. Koniec XVIII-60-je gody XIX w.", red. Swietłana Falkowicz [et al.], Moskwa 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Swietłana Falkowicz (aut. dzieła rec.) s. 599-604
"Pokolenie Szkoły Głównej", Stanisław Fita, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 600-601
"Danish neutrality during the Crimean War (1853-1856). Denmark between the Hammer and the Anvil", Emanuel Halicz, Odense 1977 : [recenzja] Andrzej Szwarc Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) s. 600
"I. S. Aksakow w obszczestwiennoj żizni porieformiennoj Rossi", Nikołaj Cimbajew, Moskwa 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Nikołaj Cimbajew (aut. dzieła rec.) s. 601
"Vera Zaulič und die russische revolutionäre Bewegung", Wolfgang Geierhos, München-Wien 1977 : [recenzja] Andrzej Szwarc Wolfgang Geierhos (aut. dzieła rec.) s. 602
"Ruchy niepodległościowe na Kubie 1868-1898", Teresa Gilas, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Teresa Gilas (aut. dzieła rec.) s. 602
"Polnische Bergarbeiter im Ruhrgebiet 1870-1945. Soziale integration und nationale Subkultur einer Minderheit in der deutschen Industriegesellschaft", Christoph Klessmann, Göttingen 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Christoph Klessmann (aut. dzieła rec.) s. 603-604
"Pologne. L'insurrection de 1830-1831. Sa réception en Europe", red. Daniel Beauvais", Lille 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Daniel Beauvais (aut. dzieła rec.) s. 604
"Podróż do Włoch, Sycylii i Malty", Michał Wiszniewski, wyd. Henryk Barycz, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Michał Wiszniewski (aut. dzieła rec.) s. 605-606
"Roman Rogiński powstaniec 1863 r. Zeznania i wspomnienia", przygotował do dr. Stefan Kieniewicz, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 606-607
"Dziennik pisarza, t. 1-3", Fiodor Dostojewski, przeł. Maria Leśniewska, red. nauk. i wstęp Ryszard Łużny, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Fiodor Dostojewski (aut. dzieła rec.) Maria Leśniewska (aut. dzieła rec.) Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 607
"Inteligencja polska pod zaborami. Studia", pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 608-612
"Listy do żony i przyjaciół (1883-1942), t. 1-2", Wojciech Kossak, wstęp, oprac., przyp. Kazimierz Olszański, Kraków 1985 : [recenzje] Andrzej Szwarc Wojciech Kossak (aut. dzieła rec.) Kazimierz Olszański (aut. dzieła rec.) s. 616-617
"Złota legenda chłopów polskich", Franciszek Ziejka, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 623
"Pieczęcie powstańcze 1863-1864", Jurij I. Sztakelberg, przekład autoryzowany Wiktorii Śliwowskiej, przedmową poprzedził Stefan Kieniewicz. Tablice pieczęci i ilustracje do druku przygotował Stefan K. Kuczyński, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Stefan Krzysztof Kuczyński (aut. dzieła rec.) Jurij I. Sztakelberg (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 629-630
"Bank Polski 1828-1855", Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Szwarc s. 631-632
"Zarys powstania styczniowego opracowany w warszawskiej cytadeli. Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty", red. Stefan Kieniewicz, Tatiana Kopriejewa, Leonid Szyłow, Wrocław 1985 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Tatiana Kopriejewa (aut. dzieła rec.) Leonid Szyłow (aut. dzieła rec.) s. 638-639
"War and society in east Central Europe, vol. XIV: The crucial decade: east Central European society and national defense, 1859-1870", ed. Béla K. Király, b. m. wyd. 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Béla K. Király (aut. dzieła rec.) s. 640
"Legiony Polskie. Prawda i legenda 1794-1807, t. 4", Jan Pachoński, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Jan Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 645-646
"Die deutsch-polonischen Beziehungen 1831-1848: Vormärz und Völkerfrühling, XI. deutsch-polnische Schulbuchkonferenz der Historiken vom 16. bis 21 Mai 1978 in Deidesheim (Rheinland-Pfalz)", Braunschweig 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc s. 646-647
"Dworianstwo w porieformiennoj Rossii 1861-1904 gg. Sostaw, czisliennost, korporatiwnaja organizacija", Awierin P. Korielin, Moskwa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Awierin P. Korielin (aut. dzieła rec.) s. 647-648
"Czytelnictwo wśród robotników w Królestwie Polskim 1870-1914", Jadwiga Krajewska, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Jadwiga Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 648
"Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku. Materiały do katalogu", pod red. Barbary Lesisz, Czesławy Drapińskiej, ks. Daniela Olszewskiego, o. Kazimierza Marciniaka, Warszawa-Lublin 1988 : [recenzja] Andrzej Szwarc Czesława Drapińska (aut. dzieła rec.) Barbara Lesisz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Marciniak (aut. dzieła rec.) Daniel Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 785-786
"Gesellschaft, Politik und Verwaltung in der Habsburgermonarchie 1830-1918", hrsg. von F. Glatz, R. Melville, Budapest 1987 : [recenzja] Andrzej Szwarc F. Glatz (aut. dzieła rec.) R. Melville (aut. dzieła rec.) s. 786-788
"Życie literackie Kalisza 1870-1907", Edward Polanowski, Warszawa 1987 : [recenzja] Andrzej Szwarc Edward Polanowski (aut. dzieła rec.) s. 792-794
"Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta", red. Barbara Wachowska, Warszawa-Łódź 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Barbara Wachowska (aut. dzieła rec.) s. 804-805
"Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 17-20 września 1979, cz. 3", red. Stefan K. Kuczyński, Katowice 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Krzysztof Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 805-806
"The American and European revolutions 1776-1848: sociopolitical and ideological aspects", wyd. Jarosław Pelenski, Iowa City 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Jarosław Pelenski (aut. dzieła rec.) s. 806-807
"Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939", red. Czesław Strzeszewski, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Czesław Strzeszewski (aut. dzieła rec.) s. 806
"Katolicka myśl społeczno-polityczna w Galicji na przełomie XIX i XX wieku", Andrzej Kudłaczyk, Wrocław 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Kudłaczyk (aut. dzieła rec.) s. 807-808
Kościół katolicki i państwo rosyjskie po powstaniu styczniowym : (Krzysztof Lewalski, Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 422) Andrzej Szwarc Krzysztof Lewalski (aut. dzieła rec.) s. 819-824
"Historia państwa i prawa Polski, t. 4", Konstanty Grzybowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Konstanty Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 820-821
"Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 3", red. Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta, Rzeszów 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) Zygmunt Ruta (aut. dzieła rec.) s. 820
"Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku)", Tadeusz Oracki, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 821-822
"Polska - Francja. Dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych", red. Andrzej Tomczak, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 822-823