Znaleziono 54 artykuły

Wiktoria Śliwowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stefan Kieniewicz jako wydawca źródeł do dziejów powstania styczniowego Wiktoria Śliwowska s. 1-5
Stefan Kieniewicz - edytor Wiktoria Śliwowska s. 29-38
Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów - zesłańców postyczniowych Wiktoria Śliwowska s. 33-43
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Stefan Kieniewicz (1907-1992) Wiktoria Śliwowska s. 37-41
Polskie kółka studenckie w Moskwie i Petersburgu w czterdziestych latach XIX wieku Wiktoria Śliwowska s. 43-60
Organizacja pomocy dla ofiar represji postyczniowych Wiktoria Śliwowska s. 93-105
Polscy zesłańcy w guberni i obwodzie archangielskim w XIX i XX wieku Wiktoria Śliwowska s. 99-111
"Giercen protiw samodierżawia. Siekrietnaja politiczeskaja istorija Rossi XVIII-XIX wiekow i Wolnaja Pieczat', N. J. Ejdelman, Moskwa 1973 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska N. J. Ejdelman (aut. dzieła rec.) s. 131-134
"Oczerki istorii SSSR, wtoraja czetwiert' XIX wieka", S. B. Okuń, Leningrad 1957 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska S. B. Okuń (aut. dzieła rec.) s. 145-146
Materiały do historii zesłańców syberyjskich : Justynian Ruciński - Gustaw Ehrenberg - Aleksander Krajewski Wiktoria Śliwowska s. 149-177
"Bakunin", N. M. Pirumowa, Moskwa 1970 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska N. M. Pirumowa (aut. dzieła rec.) s. 170-174
"Diekabrist M. S. Łunin", S. B. Okuń, Leningrad 1962 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska S. B. Okuń (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku", red. Wodzimierz A. Djakow, Stefan Kieniewicz, Fieodosij J. Steblij, Wiktoria Śliwowska, Wrocław [etc.] 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Włodzimierz A. Djakov (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Fieodosij J. Steblij (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Galicja w powstaniu styczniowym", red. tomu S. Kieniewicz, I. Miller, do dr. przygotowali S. Kieniewicz, F. Ramotowska, W. Śliwowska, "Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty", Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) I. Miller (aut. dzieła rec.) Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 190-191
Udział młodzieży i dzieci w powstaniu styczniowym Zofia Strzyżewska Wiktoria Śliwowska s. 191-201
Mieczysława Chwaliboga list "z domu umarłych" Wiktoria Śliwowska s. 213-235
Edward Dembowski i rewolucyjne spiski na początku lat czterdziestych XIX wieku Władimir A. Djakow Wiktoria Śliwowska (tłum.) s. 261-283
Listy więzienne Aleksandra Bielińskiego (1818-1877) z pierwszego pobytu w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej (1838-1839) Wiktoria Śliwowska s. 281-289
Listy do redakcji Wiktoria Śliwowska s. 291-294
Dwa nieznane epizody z życia emigranta Piotra Dołgorukowa Wiktoria Śliwowska s. 301-318
"Rossija i francuzkaja riewolucija 1830 goda", Olga W. Orlik, Moskwa 1968 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Olga W. Orlik (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"N. P. Ogariow w russkom riewolucjonnom dwiżenii", J. L. Rudnickaja, Moskwa 1969 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska J. L. Rudnickaja (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Giercen i Czernyszewskij", I. W. Poroch, Saratow 1963 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska I. W. Poroch (aut. dzieła rec.) s. 343-345
"Diemokraticzeskaja gazieta `Sowriemiennoje Słowo`", P. S. Rejfman, Tartu 1962 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska P. S. Rejman (aut. dzieła rec.) s. 348-350
"Tajnyje korriespondienty 'Polarnoj Zwiezdy'", N. J. Ejdelman, Moskwa 1966 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska N. J. Ejdelman (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"Dwiżenije diekabristow", M. W. Nieczkina, Moskwa 1955 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska M. W. Nieczkina (aut. dzieła rec.) s. 361-369
"Listy o Hiszpanii", Wasilij Botkin, tł., posł. i przypisami opatrzyła Wiktoria Śliwowska, Warszawa 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Wasilij Botkin (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Mickiewicz nakanunie wosstanija diekabristow : iz istorii russko-polskich obszczestwiennych i literaturnych swiazjej", S. S. Łanda, [w:] Litieratura Sławianskich Narodow, zesz. IV, Moskwa 1959, s. 91-185 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska S. S. Łanda (aut. dzieła rec.) s. 390-392
"Diekabristy i polskoje nacionalno-oswoboditielnoje dwiżenije", P. Olszanskij, Moskwa 1959 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska P. Olszanskij (aut. dzieła rec.) s. 392-395
Pierwsze organizacje pomocy dla więźniów i zesłańców syberyjskich w zaborze rosyjskim : (ośrodek wołyńsko-podolski pod patronatem Ksawery Grocholskiej i Róży Sobańskiej) Wiktoria Śliwowska s. 411-449
"Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej połowie XIX wieku", Ludwik Bazylow, Wrocław [etc.] 1973 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Ludwik Bazylow (aut. dzieła rec.) s. 414-422
"Piotr Ściegienny i jego spuścizna", Włodzimierz Djakov ; przedm. opatrzył Stefan Kieniewicz, wstęp i komentarze do źródeł przygotował Jerzy Skowronek, Warszawa 1972 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Włodzimierz Djakov (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 436-437
"Warszawskie lata Gustawa Ehrenberga", Wiktoria Śliwowska, "Rocznik Warszawski" XVII (1984) :[recenzja] Mirosław Lalak Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 454
„Sztuka w służbie utopii. O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917-1922”, Aleksandra J. Leinwand, Warszawa 1998 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Aleksandra J. Leinwand (aut. dzieła rec.) s. 509-512
"La Russie dans la vie intellectuelle française (1839-1856)", Michel Cadot, Paris 1967 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Michel Cadot, (aut. dzieła rec.) s. 522-526
"Nieczajewszczyzna" i jej komentatorzy : (na marginesie książki A. I. Wołodin, J. F. Kariakin, E. G. Plimak, Czernyszewskij ili Nieczajew? O podlinnoj i mnimoj riewolucjonnosti w oswoboditielnom dwiżenii Rossii 50-60-ch godow XIX wieka, Moskwa 1976) Wiktoria Śliwowska J. F. Kariakin (aut. dzieła rec.) E. G. Plimak (aut. dzieła rec.) A. I. Wołodin (aut. dzieła rec.) s. 537-544
"Riewolucjonnaja situacija w Rossii w 1859-1861 gg", pod red. W. A. Djakowa [et al.], Moskwa 1963 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska W. A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 538-543
"Bronisław Szwarce", Olga Morozowa, przeł. Wiktoria i René Śliwowscy, wstępem opatrzyła Wiktoria Śliwowska, Wrocław 1982 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Olga Morozowa (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) René Śliwowski (aut. dzieła rec.) s. 554-557
"Baron Brambieus : istorija Osipa Sienkowskogo, żurnalista, riedaktora 'Bibliotieki dlja cztienija'", W. Kawierin, Moskwa 1966; "Józef-Julian Sękowski : the Genesis of a Literary Alien", Louis Pedrotti, Berkeley and Los Angeles 1965 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska W. Kawierin (aut. dzieła rec.) Louis Pedrotti (aut. dzieła rec.) s. 559-565
"Łunin", N. J. Ejdelman, Moskwa 1970 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska N. J. Ejdelman (aut. dzieła rec.) s. 562-565
"Ziemskoje libieralnoje dwiżenije. Socjalnyje korni i ewolucja do naczala XX wieka", Natalia Pirumowa, Moskwa 1977 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Natalia Pirumowa (aut. dzieła rec.) s. 564-568
"Sekretarz Adama Mickiewicza : (Armand Lévy i jego czasy 1827-1891)", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1969 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 565-567
"Diekabristy, nowyje materiały", pod red. M .K. Azadowskiego, Moskwa 1955 ; "A. O. Korniłowicz : soczinienija i pisma", pod red. A. G. Grum-Grzymajło i B. B. Kafengauza, Moskwa-Leningrad 1957 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska M .K. Azadowski (aut. dzieła rec.) A. G. Grum-Grzymajło (aut. dzieła rec.) B. B. Kafengauz (aut. dzieła rec.) s. 608-612
Pokłosie jubileuszu powstania dekabrystów 1825-1975 : (kilka uwag na marginesie ostatnich publikacji poświęconych ruchowi dekabrystów) Wiktoria Śliwowska s. 617-630
"Batyr. O Janie Witkiewiczu 1808-1839", Władysław Jewsiewicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Władysław Jewsiewicki (aut. dzieła rec.) s. 618-622
"M. K. Lemke : istorik russkogo riewolucijonnogo dwiżenija", M. G. Wandałkowskaja, Moskwa 1972 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska M. G. Wandałkowskaja (aut. dzieła rec.) s. 626-628
"Pieczęcie powstańcze 1863-1864", Jurij I. Sztakelberg, przekład autoryzowany Wiktorii Śliwowskiej, przedmową poprzedził Stefan Kieniewicz. Tablice pieczęci i ilustracje do druku przygotował Stefan K. Kuczyński, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Stefan Krzysztof Kuczyński (aut. dzieła rec.) Jurij I. Sztakelberg (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 629-630
"W kręgu konserwatywnej utopii : struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa", Andrzej Walicki, Warszawa 1964 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 691-694
"Autour d'Alexandre Herzen : documents inédits", publiés par Marc Vuilleumier, Michel Aucouturier, Sven Stelling-Michaud et Michel Cadot, Genève 1973 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Michel Aucouturier (aut. dzieła rec.) Michel Cadot (aut. dzieła rec.) Alexandre Herzen (aut. dzieła rec.) Sven Stelling-Michaud (aut. dzieła rec.) Marc Vuilleumier (aut. dzieła rec.) s. 755-757
"Lettres inédites à sa fille Olga", Alexandre Herzen ; introd. et notes par Alexandre Zviguilsky, Paris 1970 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Alexandre Herzen (aut. dzieła rec.) Alexandre Zviguilsky (aut. dzieła rec.) s. 764-767
"Pamiętniki dekabrystów", T. I-III, Biblioteka Pamiętników Polskich i Obcych pod red. Wacława Zawadzkiego, wstęp Wiktorii Śliwowskiej. Przypisy do t. I i II Wiktorii Śliwowskiej, wybór tekstów i przypisy do t. III Wacława Zawadzkiego, Warszawa 1960 : [recenzja] Hanna Dylągowa Wacław Zawadzki (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 808-809
"Oczerki iz istorii dwiżenija diekabristow : sbornik statiej", pod red. N. M. Drużinina i B. E. Syrojeczkowskiego, Moskwa 1954 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska N. M. Drużinin (aut. dzieła rec.) B. E. Syrojeczkowski (aut. dzieła rec.) s. 811-818
"Piotr Aleksiejewicz Kropotkin", N. M. Pirumowa, Moskwa 1972 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska N. M. Pirumowa (aut. dzieła rec.) s. 862-864
"Rewolucjonnoje dwiżenije w Rossii wo wtoroj czetwierti XIX wieka", I. A. Fiedosow, Moskwa 1958 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska I. A. Fiedosow (aut. dzieła rec.) s. 884-888