Znaleziono 217 artykułów

Mirosław Lalak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Zbigniew Anculewicz Bogusław Bakuła Bogdan Burdziej Marcin Cieński Dariusz Galasiński Barbara Kamińska-Czubałowa Pola Kuleczka Danuta Künstler-Langner Mirosław Lalak Marian Malicki Katarzyna Meller Maria Piekorz Eugenia Prokop-Janiec Leszek Pułka Maria Rowińska-Szczepaniak Jacek Szczerbiński Feliks Tomaszewski Juliusz Tyszka Teresa Wilkoń Lidia Wiśniewska Grażyna Wrona Ewa Wąchocka Zdzisław Maciej Zachmacz Jolanta Żadziłko-Sztachelska s. 30-174
"Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz", Edward Balcerzan, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 166
"Kochanowskiego lekcja historii", Janina Abramowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 173
"Roman Ingarden o perspektywie czasowej w konkretyzacji dzieła literackiego. Próba uważnej lektury", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Problem kompozycji makaronicznej. Poprzedzający >>Pieśni trzy<< list Kochanowskiego do Zamoyskiego", Jerzy Axer, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 180
"O teorii opowiadania", Seymour Chatman, Tłum. I.Feszel, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Seymour Chatman (aut. dzieła rec.) s. 181
"Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym", Jacques Derrida, Tłum. W.Krzemień,"Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jacques Derrida (aut. dzieła rec.) s. 182
"Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych", Jacques Derrida, (Tłum. M.Adamczyk), "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jacques Derrida (aut. dzieła rec.) s. 182
"Poezja jako >>rzecz wyobraźni<<. Z dziejów pewnej ideologii artystycznej", Edward Balcerzan, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 182
"Ruiny pamięci: fragmenty archeologiczne i artefakty tekstowe", Eugenio Donato, Tłum. D.Gostyńska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Eugenio Donato (aut. dzieła rec.) s. 184
">>Anegdota o istnieniu<<. Wokół liryków Haliny Poświatowskiej", Bogumiła Dumowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Bogumiła Dumowska (aut. dzieła rec.) s. 184
"Retoryka obrazu", Roland Barthes, Tłum. Z.Kruszyński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 186
"Sztuka słowa i obrazu. Studia teoretycznoliterackie", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Uwagi o strukturze głębokiej tekstów narracyjnych. Prolegomena do generatywnej >>gramatyki<< narracji", Wilhelm Fuger, Tłum. M.Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Wilhelm Fuger (aut. dzieła rec.) s. 189
"Kochanowskiego czas uporządkowany", Janina Abramowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 189
">>Placówka<< Bolesława Prusa. Projekt kolejnej interpretacji", Józef Bachórz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Retoryka wizualno-werbalna", Gui Bonsiepe, Tłum. M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Gui Bonsiepe (aut. dzieła rec.) s. 192
"Elementy gramatyki narracyjnej", Algirdas Julien Greimas, Tłum.Z.Kruszyński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Algirdas Julien Greimas (aut. dzieła rec.) s. 193
"Dyskurs historii", Roland Barthes, Tłum. A.Rysiewicz i Z.Kloch, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 193
"Proza artystyczna a prasa codzienna (1918-1926)", Oskar Czarnik, Wrocław 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Oskar Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 194
"Gibbon: historia powszechna i kształtująca się osobowość", Leo Braudy, Tłum. J.Lekczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Leo Braudy (aut. dzieła rec.) s. 195
"Rożnica krytyczna", Barbara Johson, Tłum. M.Adamczyk, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Barbara Johson (aut. dzieła rec.) s. 196
"Próba analizy tekstu narracyjnego z perspektywy teorii komunikacji na przykładzie ustnych i pisemnych wypowiedzi narracyjnych", Elizabeth Gulich, Tłum. M.Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Elizabeth Gulich (aut. dzieła rec.) s. 197
"O krytyce literackiej u progu lat 50-tych", Hanna Gosk, "Miesięcznik Literacki" nr 1-5 (1982) : [recenzja] Mirosław Lalak Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 198
"Ciemne alegorie Norwida", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 201
"Bajka staropolska-model i pogranicza", Janina abramowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 203
"Literatura", Franco Fortini, Tłum. J.Ugniewska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Franco Fortini (aut. dzieła rec.) s. 206
"Z rozważań nad strukturą dialogu. Elementy dialogowe w tekstach ciągłych Lukiana", Karolina Holzman, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Karolina Holzman (aut. dzieła rec.) s. 207
"Bolesław Prus w Niemieckiej Republice Demokratycznej", Marian Alois, "Przegląd Humanistyczny" nr 9-10 (1983) : [recenzja] Mirosław Lalak Marian Alois (aut. dzieła rec.) s. 208
"Norwidowska lektura >>Pana Tadeusza<,", Mieczysław Inglot, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 209
"Funkcje semantyczne form wierszowych w poezji polskiego romantyzmu. Mickiewicz-Słowacki-Zaleski", Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 210
"Antologia bajki polskiej", Wybór i oprac. W.Woźnowski, Kraków 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak s. 210
">>Przedmieście<< Czesława Miłosza. Próba interpretacji", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 210
">>Nieszczera szczerość<<. Proust w >>Dzienniku<< Gombrowicza", Jerzy Domagalski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Domagalski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Dzieje sztuki i historia", Hans Robert Jauss, Tłum. M.Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Hans Robert Jauss (aut. dzieła rec.) s. 211
">>Maria<< Malczewskiego jako romantyczna poezja nocy", Halina Krukowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Naturalizm jako zjawisko ponadnarodowe", Janina Kulczycka-Saloni,"Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 212
"O stylizacji w >>Gałęzi<< Tadeusza Różewicza", Alicja Baluch, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie" z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Alicja Baluch (aut. dzieła rec.) s. 212
"Mieczysława Jastruna spotkanie w czasie", Jacek Łukasiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 212
"Nulla metaphora sine contradictione?", Andrzej Bogusławski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Hermeneutyka, semiotyka i dekonstrukcjonizm", Vincent Leicht B., Tłum. G.Borkowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Vincent Leitch B. (aut. dzieła rec.) s. 214
"Algebra i harmonia", Jurij Barabasz, Tłum. z rosyjskiego E.Rutkowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Jurij Barabasz (aut. dzieła rec.) s. 214
"Legenda Rajtanowska w >>Panu Tadeuszu<<", Roman Kaleta, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 215
"Ludowy i ludzki widnokrąg. O >>Konopielce<< Edwarda Redlińskiego", Kazimierz Nowosielski, "Pamiętnik Literacki" z.1 Mirosław Lalak Kazimierz Nowosielski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Wizyta Bolesława Prusa w lwowskim Ossolineum", Stanisław Fita, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 216
"Konteksty wartościowania literatury", Northrop Frye, Tłum. M.Adamczyk, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Northrop Frye (aut. dzieła rec.) s. 218
"Moralizować skutecznie. O prozie Jana Józefa Szczepańskiego", Tadeusz Błażejewski, "Prace Polonistyczne", Seria 38 (1982) : [recenzja] Mirosław Lalak Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 220
"Ryszard III i Prometeusz. O >>Nowym Wyzwoleniu<< Stanisława Ignacego Witkiewicza", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 222
"Hymn w systemie gatunków liryki greckiej", Jerzy Danielewicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Danielewicz (aut. dzieła rec.) s. 223
"Wspomnienia o >>braciach mniejszych<< (Wokół opowiadań Heleny Boguszewskiej >>Zwierzęta śród ludzi<<)", Zofia Brzuchowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, Filologia Polska, z.13 Rzeszów 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Zofia Brzuchowska (aut. dzieła rec.) s. 226
"IV część >>Dziadów<< i wczesnoromantyczny bohater egzystencji", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 226
"Dwa komentarze do >>Dziadów<< drezdeńskich", Konrad Górski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Autobiografia jako od-twarzanie", Paul de Man, Tłum. M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Paul de Man (aut. dzieła rec.) s. 228
"Język a losy bohatera literackiego. (Na przykładzie >>Ptasiego gościńca<< i >>Babiego lata<< Halina Auderskiej)", Tadeusz Budrewicz, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie" z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 228
"Norwid a pozytywizm. Rekonesans", Janusz Maciejewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 229
"O problemie sprzeczności w ontologii i estetyce Witkiewicza", Piotr Kapczuk, "Dialog" nr 9 (1981) : [recenzja] Mirosław Lalak Piotr Kapczuk (aut. dzieła rec.) s. 231
"Wczesna krytyka literacka Stanisława Brzozowskiego", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 232
"Ironia, satyra, parodia-o ironii w użyciu pragmatycznym", Linda Hutcheon, Tłum. K.Górska"Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Linda Hutcheon (aut. dzieła rec.) s. 233
"Pozytywistyczna nowa ezopowa w kontekście literackim kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia", Anna Martuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 234
"Uwarunkowanie wartości", Barbara Herrnstein Smith, Tłum. M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Barbara Herrnstein Smith (aut. dzieła rec.) s. 234
"Narracja i historia", Hillis J. Meller, Tłum.M.Adamczyk, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Hillis J. Meller (aut. dzieła rec.) s. 235
"Uprzywilejowane kryteria wartościowania literatury", Eric Donald Hirsch, Tłum. M.Adamczyk, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Eric Donald Hirsch (aut. dzieła rec.) s. 236
"Wokół polskiego przekładu >>Belizariusza<< Marmontela", Waldemar Janiec, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Waldemar Janiec (aut. dzieła rec.) s. 237
"O pieśniowej twórczości Jakuba Lubelczyka", Katarzyna Meller, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Katarzyna Meller (aut. dzieła rec.) s. 237
"Historia i fikcja jako sposoby pojmowania", Louis Mink O., Tłum.M.B.Fedowicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Louis Mink O. (aut. dzieła rec.) s. 237
"Krytyk jako żywiciel i pasożyt", Hillis J. Miller, Tłum. G.Borkowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Hillis J. Miller (aut. dzieła rec.) s. 238
"Przerwana pieśń. O funkcji podkreśleń w poezji Norwida", Zofia Mitosek, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 238
"Konteksty teoretycznoliterackie", Stanisław Dąbrowski, Wrocław 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Słowo w filmie. Historia, teoria, interpretacja", Marek Hendrykowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Marek Hendrykowski (aut. dzieła rec.) s. 240
"Ironia, forma interpretacyjna i teoria znaczenia", David S. Kaufer, Tłum. M.B.Fedowicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak David S. Kaufer (aut. dzieła rec.) s. 241
"Sztuka tworzenia. Podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku", Barbara Falęcka, Wrocław 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Barbara Falęcka (aut. dzieła rec.) s. 242
"Ironia jako trop", Catherina Kerbrat-Orecchioni, Tłum. M.Dramińska-Joczowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Catherina Kerbrat-Orecchioni (aut. dzieła rec.) s. 243
"Między konstrukcją a podświadomością", Poezja Adama Ważyka wobec świadomości literackiej lat międzywojennych", Wiesław Krzysztoszek, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.119, Toruń 1981 : [recenzja] Mirosław Lalak Wiesław Krzysztoszek (aut. dzieła rec.) s. 243
">>Poezja<< i >>proza<< w świadomości literackiej romantyzmu polistopadowego. Na marginesie >>Rysu dziejów piśmiennictwa polskiego<< Lesława Łukaszewicza", Elżbieta Nowicka, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Elżbieta Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 244
"Elizy Orzeszkowej poglądy na sztuki plastyczne. Pogranicze estetyki i etyki", Wiesław Olkusz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 246
"Bolesław Prus i Stanisław Witkiewicz", Stanisław Fita, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 246
"Wielka Reforma Teatru w sądach >>Krytyki<< (1896-1914)", Kazimierz Gajda, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Kazimierz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 248
">>Satyra prawdę mówi<<, czyli rzecz o fałszywych przesłankach", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 253
"Nomotematyczne modele rozwoju kultury", Anna Grzegorczyk, Poznań 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Anna Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 258
"Z dziejów myśli filmowej w Poznaniu przed rokiem 1939", Małgorzata Hendrykowska, "Studia Polonistyczne UAM" VIII Poznań 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Małgorzata Hendrykowska (aut. dzieła rec.) s. 258
"Język jako świat przedstawiony. O wierszach Stanisława Barańczaka", Włodzimierz Bolecki, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 260
"O statusie opozycji narracyjnych", Karlheinz Stierle, Tłum. M.Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Karlheinz Stierle (aut. dzieła rec.) s. 261
"Proza powojenna wobec doświadczeń pisarskich lat trzydziestych (w świetle krytyki literackiej)", Jerzy Speina, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.119, Toruń 1981 : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 261
">>Lilla Weneda<< z >>ariostycznym uśmiechem<<", Janusz Skuczyński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 264
"Recepcja Bolesława Prusa w literaturze słowackiej", Jozef Hvišč, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Jozef Hvišč (aut. dzieła rec.) s. 264
"Twórczość i autorytety. Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów tworzenia", Stefan Chwin, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 266
"Jan Kochanowski w Królewcu", Janusz Małłek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 267
"Młodzieńcze sny o potędze (o międzywojennej poezji Jerzego Pietrkiewicza)", Maria Jakitowicz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.173, Toruń 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Maria Jakitowicz (aut. dzieła rec.) s. 268
"Struktury narracyjne w historiografii", Harald Weinbich, Tłum. M. Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Harald Weinbich (aut. dzieła rec.) s. 269
">>Pieczęć osobowości<< (O sztuce pisarskiej Kazimierza Wyki)", Maria Jędrychowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 270
">>Cudzoziemka<< Marii Kuncewiczowej. Powstanie, dzieje wydawnicze, recepcja", Alicja Szałagan, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Alicja Szałagan (aut. dzieła rec.) s. 272
"O typach kompozycji tekstu w polskich cieśniach ludowych", Jan Mirosław Kasjan, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 272
"Recepcja twórczości Bolesława Prusa na Litwie", Anna Kaupuż, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Anna Kaupuż (aut. dzieła rec.) s. 272
"Próba interpretacji >>Zmierzchu<< Stefana Żeromskiego", Zbigniew Lisowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Lisowski (aut. dzieła rec.) s. 272
"Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego", Oprac. J.Degler, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak s. 272
"W sprawie pism teoretycznoliterackich Juliusza Kleinera raz jeszcze. Uwagi hermeneutyczne-porównanie-analizy", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 272
"Rodzaje czy rodzaj? Problemy taksonomii literackiej", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 273
"Epitalamium staropolskie", Katarzyna Mroczek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Katarzyna Mroczek (aut. dzieła rec.) s. 273
">>Przedmieście<< jako inna >>Piosenka o końcu świata<<. Przyczynek do opisu sztuki poetyckiej Czesława Miłosza", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 274
">>Pan Tadeusz<< czyli >>Jeszcze Polska nie zginęła<<", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 275
"Ironia: podstawowe klasyfikacje", D.C. Muecke, Tłum. G.Cendrowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak D.C. Muecke (aut. dzieła rec.) s. 275
"Historia i polityka w >>Lalce<<", Waldemar Klemm, "Przegląd Humanistyczny" nr 9-10 (1983) : [recenzja] Mirosław Lalak Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 276
"Kiedy zapalił się płomień przed ołtarzem Saturna? Z kroniki życia i twórczości Mickiewicza. 1824-1829", Siemion Łanda, Tłum. Z.Smolska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Siemion Łanda (aut. dzieła rec.) s. 276
"Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa", Jan Tomkowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 280
"Joachima Lelewela młodzieńczy skrót >>Eddy<<", Wojciech Grzelak, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Wojciech Grzelak (aut. dzieła rec.) s. 280
"Intermedium polskie XVII wieku. Próba typologii", Jan Okoń, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 281
"Gombrowiczowskie >>Wywodzę się z Montaigne'a<<", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" Seria XXXVIII (1982): [recenzja] Mirosław Lalak Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 282
"Język i doświadczenie. O przedmiocie i metodzie Ingardenowskiej filozofii literatury", Danuta Ulicka, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Danuta Ulicka (aut. dzieła rec.) s. 282
">>Śniła mi się zima<<. Sen- wiersz- egzystencja", Maria Piasecka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Maria Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 282
"Teoria figury", Jean Cohen, Tłum. K.Falicka, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jean Cohen (aut. dzieła rec.) s. 286
"Jakub Górski i Benedykt Herbest - dwie koncepcje w XVI-wiecznej teorii retorycznej", Anna Werpachowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Anna Werpachowska (aut. dzieła rec.) s. 288
"Wartościowanie i krytyka jako praktyczne zadanie nauki o literaturze", Norbert Mecklenburg, Tłum. J.Kubiak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Norbert Mecklenburg (aut. dzieła rec.) s. 288
"Opis początków psychoanalizy w powieści Prusa? Przyczynek do wiedzy o powstaniu >>Lalki<<", Seweryn Kuśmierczyk, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Seweryn Kuśmierczyk (aut. dzieła rec.) s. 290
"Słowo i światło w IV części >>>Dziadów<<", Ryszard Przybylski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 290
"Poetyka", Cesare Segre, Tłum. P.Salwa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Cesare Segre (aut. dzieła rec.) s. 294
"Poglądy Stefanii Zahorskiej na film w kontekście jej zainteresowań plastycznych", Anna Pilch, "Zeszyty Naukowe UJ". DLI. Prace Historycznoliterackie z.40, Kraków 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Anna Pilch (aut. dzieła rec.) s. 295
"Pieśń w >>Warszawiance<< Wyspiańskiego", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 296
"Wiersze >>ogrodowe<< Jana Andrzeja Morsztyna. >>Do jegomości pana Jana Sobieskiego<< i inne utwory", Norbert Korniłłowicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Norbert Korniłłowicz (aut. dzieła rec.) s. 296
"Wokół >>Starchów<< Cękalskiego. Mechanizm literackości filmu", Zbigniew Siatkowski, "Zeszyty Naukowe UJ". DLI. Prace Historycznoliterackie z.40, Kraków 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Siatkowski (aut. dzieła rec.) s. 297
"Ironia a rozróżnienie między użyciem a przywołaniem", Dan Sperber, Deirdre Wilson, Tłum. M.B.Fedowicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Dan Sperber (aut. dzieła rec.) Deirdre Wilson (aut. dzieła rec.) s. 299
"Prus wobec modernizmu", Andrzej Z. Makowiecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 300
"Nieznany list filozoficzny Stanisława Ignacego Witkiewicza", Oprac. J.Leszczyński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak s. 300
"Elementy teorii genologicznej w pismach Platona", Stanisław Stabryła, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 301
"Autor i narrator w badaniach literackich", Henryk Markiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 304
"Prusa koncepcja prawdopodobieństwa", Anna Martuszewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 304