Znaleziono 84 artykuły

Katarzyna Mroczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura staropolska a literatury europejskie : (związki i analogie) Katarzyna Mroczek s. 14-19
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
"W kręgu poezji i prozy staropolskiej" Katarzyna Mroczek s. 56-61
"Literatura staropolska w kontekście europejskim" Katarzyna Mroczek s. 63-68
Epitalamium staropolskie Katarzyna Mroczek s. 85-100
"Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce" Katarzyna Mroczek s. 89-93
"Życie literackie w Polsce w XVI i XVII wieku" Katarzyna Mroczek s. 93-96
"Jan Kochanowski i epoka Renesansu" Katarzyna Mroczek s. 96-101
"Renesans", Jerzy Ziomek, Warszawa 1976 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 111-113
"Barok", Czesław Hernas, Warszawa 1976 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 113-115
Obchody rocznic i śmierci Jana Kochanowskiego w latach 1980-1984 Katarzyna Mroczek s. 119-124
Jan Kochanowski i epoka renesansu : sprawozdanie z konferencji naukowej. 27-28 X 1976 r. Katarzyna Mroczek s. 119-123
Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako pronlem stosunku między nadawcą a odbiorcą Katarzyna Mroczek s. 127-148
Sprawozdania z podróży naukowych Maria Brykalska Krystyna Czajkowska Krzysztof Dmitruk Ryszard Górski Mieczysław Klimowicz Katarzyna Mroczek Maria Piasecka Zofia Sinkowa Maria Zachara Dobrosława Świerczyńska s. 127-136
"Stanisława Orzechowskiego >>Policyja Królestwa Polskiego<< - fragment nieznanego druku z XVI wieku", Barbara Górska, "Ze Skarbca Kultury", Biuletyn Biblioteki Zakłądu Narodowego im. Ossolińskich (1976) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Barbara Górska (aut. dzieła rec.) s. 132
"Smok i słowiczki. Wokół wersów 9-14 >>Trenu I<< Jana Kochanowskiego", Jerzy Axer, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 137
"Jeszcze jedno nieznane XVI-wieczne wydanie >>Psałterza<< Jana Kochanowskiego", Paulina Buchwald-Pelcowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 141
"Listy Sebastiana Grabowieckiego z 1588 roku", Andrzej Litwornia, "Ze Skarbca Kultury", Biuletyn Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1976) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) s. 146
"Decyma pieśni pokutnych Wacława Potockiego wobec Morsztynowej Pokuty w Kwartanie", Jan Malicki, "Prace Naukowe UŚl." nr 99 (1976) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Szymona Starowolskiego >>Rozmowa X Plebana z Żołnierzem zwróconym z wojny kozackiej w roku 1648<<", Józef Mayer, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Józef Mayer (aut. dzieła rec.) s. 172
"Tadeusz Sinko (1877-1966). Badacz i wydawca Kochanowskiego", Józef Budzyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Katarzyna Mroczek Józef Budzyński (aut. dzieła rec.) s. 174
">>Śpiewałbym głośniej, gdybyś nie był bratem<<. O rodzinnych listach dedykacyjnych z wieku XVII", Renata Ocieczek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Renata Ocieczek (aut. dzieła rec.) s. 177
"O staropolski model tłumaczenia epopei. >>Golfred<< Tassa-Kochanowskiego", Grzegorz Grabski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Grzegorz Grabski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Kultura czytelnicza profesorów Krakowskiej Szkoły Głównej Koronnej", Krystyna Bednarska-Ruszajowa, "Ze Skarbca Kultury”, z.40 (1985): [recenzja] Katarzyna Mroczek Krystyna Bednarska-Ruszajowa (aut. dzieła rec.) s. 188
"Literatura staropolska w kontekście europejskim. (Związki i analogie). Materiały konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom komparatystyki /27-29 X 1975 Katarzyna Mroczek s. 192
"Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku", Józef Budzyński, Wrocław 1985 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Józef Budzyński (aut. dzieła rec.) s. 194
"Dzieje tekstu >>Arateów<< Cycerona w XV i XVI wieku", Janusz S. Gruchała, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.21 (1984) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Janusz S. Gruchała (aut. dzieła rec.) s. 195
"Ze studiów nad stylistycznym kształtem liryki Kochanowskiego. W kręgu stylu >>wielkiego<< i stylu >>prostego<<", Ludwika Ślęk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Ludwika Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 197
"Cochanoviana (II). Materiały do dziejów twórczości Jana Kochanowskiego z lat 1551-1625", Oprac.M.Korolko, Wrocław 1986 : [recenzja] Katarzyna Mroczek s. 202
"Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą a odbiorcą", Katarzyna Mroczek, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Katarzyna Mroczek (aut. dzieła rec.) s. 203
"Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku", Alina Nowicka-Jeżowa, "Studia staropolskie" T.XLVII. PAN IBL, Wrocław 1978 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 205
"Kochanowski i inni. Studia i charakterystyki, interpretacje", Stanisław Grzeszczuk, Katowice 1988 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 207
">>Pasterz... proste pieśni...faunowie<<", Janusz Pelc, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 209
"Poezja łacińska w Polsce XVI wieku", Janusz Pelc, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 209
"Muza gdańska Janowi Sobieskiemu 1673-1699", Edmund Kotarski, Wrocław 1985 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Sarmacka perspektywa sławy. Nad >>Wojną chocimską<< Wacława Potockiego", Marian Kaczmarek, Wrocław 1982 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 213
"Stanisława Herakliusza Lubomirskiego poetycka parafraza księgi >>Ecclesiestes<<", Maria Adamczyk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 215
"W kręgu pseudonimów konspiracyjnych (1939-1945)", Czesław Kosyl, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Czesław Kosyl (aut. dzieła rec.) s. 218
"Retoryka w twórczości Cypriana Kamila Norwida. (Rekonesans badawczy)", Mirosław Korolko, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1987) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 219
">>Dwór halikoński<< Wespazjana Kochowskiego", Maria Eustachiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 221
"Gramatyka rymu Piotra Kochanowskiego", Władysław Lubaś, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Władysław Lubaś (aut. dzieła rec.) s. 224
"Mała muza od Reja do Leca. Antologia epigramatyki polskiej", Wybór i oprac. A.Siomkajło, Warszawa 1986 : [recenzja] Katarzyna Mroczek s. 226
"Nieznany wiersz białoruski ze zbiorów kórnickich", Adam Maldzis, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.14 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Adam Maldzis (aut. dzieła rec.) s. 226
"Obyczaj sentymentalny w Polsce na przełomie XVIII-XIX w. Zarys problematyki", Joanna Macińska, "Litteraria" 16, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Joanna Macińska (aut. dzieła rec.) s. 229
"Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje. T.I", Red. S.Grzeszczuk, A.Niewolak-Krzywda, Rzeszów 1988 : [recenzja] Katarzyna Mroczek s. 240
"Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego", Wacław Walecki, Wrocław 1978 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 244
"Z dziejów Arkadii w literaturze i sztuce europejskiej", Bożena Pikala-Tokarz, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Bożena Pikala-Tokarz (aut. dzieła rec.) s. 246
"Teksty kolędowe z pierwszej połowy w. XVI zapisane w inkunabule bernardynów krakowskich czy >>Scenariusz<< żakowskich igr bożonarodzeniowych", Wiesław Wydra, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 246
"Nad tekstem >>Kupca<< Mikołaja Reja", Krystyna Płachcińska, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Krystyna Płachcińska (aut. dzieła rec.) s. 247
"Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej", Red. B.Otwinowska, J.Pelc, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek s. 249
"Literatura polska w studium slawistycznym", Józef Magnuszewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej", Edward Potkowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Listy. T.3. Grudzień 1927- październik 1933", Stanisława Przybyszewska, Gdańsk 1985 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Stanisława Przybyszewska (aut. dzieła rec.) s. 254
"Wiersz Potockiego i Kochanowskiego a wersyfikacja Kochanowskiego", Urszula Kołakowska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", z. 1 (1983) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Urszula Kołakowska (aut. dzieła rec.) s. 254
"Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie XVII wieku. Próba rekonstrukcji schematu retorycznego", Eugenija Ulčinaité, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Eugenija Ulčinaité (aut. dzieła rec.) s. 265
"Kazania sejmowe", Piotr skarga, Oprac. J.Tazbir przy współudziale M.Korolki, wyd.4 uzup., Wrocław-Kraków 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 267
"Słownik polszczyzny XVI w.", Red. nacz. M.R.Mayenowa. T.15: Mor-Nałysion, Red. tomu M.Karpluk, M.Borecki, L.Woronczakowa, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek s. 271
"Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego", Jan Długosz, Red. K.Oieradzka, Księga 11: 1413-1430, Warszawa 1985 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jan Długosz (aut. dzieła rec.) s. 272
"Epitalamium staropolskie", Katarzyna Mroczek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Katarzyna Mroczek (aut. dzieła rec.) s. 273
"Język i artyzm pisarski Wacława Potockiego", Kazimierz Trybus, "Litteraria". 16, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Kazimierz Trybus (aut. dzieła rec.) s. 279
"Z badań nad retorycznymi zasadami kompozycji epigramatów Krzywickiego i Janickiego", Andrzej Budzisz, "Roczniki Humanistyczne KUL", Literatura polska, t.32, z.1, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Andrzej Budzisz (aut. dzieła rec.) s. 280
"Od Paska do Przybyszewskiego: wszystkie myśli pozajmowane", Jerzy Korkozowicz, Olsztyn 1988 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jerzy Korkozowicz (aut. dzieła rec.) s. 294
"O literaturze polskiego i niemieckiego Oświecenia w ujęciu porównawczym", Tadeusz Namowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Tadeusz Namowicz (aut. dzieła rec.) s. 298
"Antoni Małecki jako historyk literatury polskiej", Julian Maślanka, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.66, Kraków 1987 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 299
"Praktyka genologiczna Wacława Potockiego. Rekonesans", Jan Malicki, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1979 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 307
"Narracje staropolskie w Rosji w XVII i XVIII w.", Eliza Małek, Łódź 1988 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Eliza Małek (aut. dzieła rec.) s. 312
"Twórczość literacka Jean Baptiste Dubois de Janciquy (1753-1808)", Zbigniew Sudrawski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. II, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Zbigniew Sudrawski (aut. dzieła rec.) s. 314
"Polska i jej dwie stolice w encyklopediach francuskich od >>kryzysu świadomości europejskiej<< do >>Wielkiego dykcjonarza<< Diderota", Ewa Rzadkowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 318
">>Filozof<< angielski i jego wzór życia szczęśliwego", Zofia Sinko, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 326
"Stanisława Zaborowskiego >>Traktat<< o rewindykacji dóbr koronnych", Antoni Klinger, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Katarzyna Mroczek Antoni Klinger (aut. dzieła rec.) s. 328
"Objawienie i Oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce", Jerzy Snopek, Wrocław 1986 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 332
">>Pochwała lata<< Aleksandra Teodora Lackiego", Jacek Sokolski, "Ze Skarbca Kultury”, z.40 (1985): [recenzja] Katarzyna Mroczek Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 334
"Zarys dziejów poetyki od starożytności do końca XVII wieku", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Warszawa 1985 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 334
"Karol Mecherzyński jako historyk literatury", Rościsław Skręt, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.66, Kraków 1987 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 335
"Gall Anonim: Kronika polska",wyd.5, /Tłum. Katarzyna Mroczek s. 344
"Z dziejów >>Satyra<< Kochanowskiego w Oświeceniu", Jan Śląski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jan Śląski (aut. dzieła rec.) s. 346
"Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia", Wacław Walecki, Wrocław 1979 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 349
"Z zaścianka na Parnas. Drogi kulturalnego rozwoju Jana Kochanowskiego i jego rodu", Henryk Barycz, Kraków 1981 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 359
"W stronę Kochanowskiego. Studia, charakterystyki, interpretacje", Stanisław Grzeszczuk, Katowice 1981 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 377
"Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Elegia, foricoenia, liryki w przekładzie /z łac. Katarzyna Mroczek Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 389
">>Instar Dei posta<< w teorii Sarbiewskigo", Krystyna Stawecka, "Roczniki Humanistyczne KUL", Literatura polska, t.32, z.1, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Krystyna Stawecka (aut. dzieła rec.) s. 402
"Maciej Kazimierz Sarbiewski o poezji lirycznej. Komentarz do >>Characteres lyrici<<", Krystyna Stawecka, "Roczniki Humanistyczne KUL", Literatura polska, t.32, z.1, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Krystyna Stawecka (aut. dzieła rec.) s. 404
"Dwa modele liryki miłosnej. Wiersze z rękopisu Zamoyskich a liryka miłosna Jana Kochanowskiego", Irena Szczytkowska, "Roczniki Humanistyczne KUL", Literatura polska, t.32, z.1, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Irena Szczytkowska (aut. dzieła rec.) s. 412
"Relacja o Wiktorii Wiedeńskiej 1683 roku (Fragment >>Janiny<<)", Jakub Kazimierz Rubinkowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jakub Kazimierz Rubinkowski (aut. dzieła rec.) s. 434