Znaleziono 155 artykułów

Marek Gumkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
XV Konferencja Teoretycznoliteracka Marek Gumkowski s. 39-42
Konferencja naukowa poświecona dziejom, tradycji i problemom badawczym polskiego literaturoznawstwa Marek Gumkowski s. 62-65
"Nad listami Wacława Berenta", Janina Garbaczowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Janina Garbaczowska (aut. dzieła rec.) s. 74
"Pamiętniki zbiorowej pamięci", Maria Grabowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 75
"Odwiedziny w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu", Dora Kacnelson, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Dora Kacnelson (aut. dzieła rec.) s. 78
Mochnacki: między literaturą a czynem zbrojnym Marek Gumkowski s. 79-87
"Nie znany odzew na >>Prelekcje paryskie<< Mickiewicza. Wiersz Fiodora Tiutczewa z r. 1842", Ksenia Kostenicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) s. 80
"Ze stosunków Kraszewskiego i Sienkiewicza", Julian Krzyżanowski, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 81
"Z Mickiewiczem w Ferrarze: w domu i u grobu Ariosta. (W pięćdziesiątą rocznicę urodzin twórcy >>Orlanda Szalonego<<)", Bronisław Biliński, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 83
"Tadeusz Miciński wobec Wyspiańskiego. Na marginesie >>U wrót Hadesu<< Tadeusza Micińskiego", Elżbieta Rzewuska, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 90
"Tradycja. Przegląd problematyki", Jerzy Szacki, Warszawa 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 91
"Leonard Niedźwiecki i jego korespondencja", Eugeniusz Sawrymowicz, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Eugeniusz Sawrymowicz (aut. dzieła rec.) s. 91
"O wierszach Karola Irzykowskiego", Wojciech Głowala, "Teksty" nr 2 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 93
"Osamotnienie autora", Edward Balcerzan, "Nurt" nr 3 (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 95
"Mickiewiczowskie wspominki", Zbigniew Sudolski, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 96
"Gogol o >>Panu Tadeuszu<<", Zofia Szmydtowa, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 96
"Polska proza cywilna", Maria Janion, "Teksty" nr 2 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 97
"Muzyka poezji", Stearn Eliot, "Odra" nr 3 (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Stearn Eliot (aut. dzieła rec.) s. 97
"Topika", Ernst Robert Curtius, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 1 : [recenzja] Marek Gumkowski Ernst Robert Curtius (aut. dzieła rec.) s. 101
"Materiały do bibliografii Mickiewiczianów za pierwsze półrocze 1973 r.", Łucja Araszkiewicz, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Łucja Araszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 102
"Współczesna teoria badań literackich za granicą. T. 2", Henryk Markiewicz, Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 104
"Tematyka a krytyka", Harry Levin, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Harry Levin (aut. dzieła rec.) s. 105
"In memoriam Michała Rowińskiego", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 3 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 106
"Dzieje Genezypa Kapena", Ewa Kondyjowska-Szuwalska, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Ewa Kondyjowska-Szuwalska (aut. dzieła rec.) s. 107
"Tłumacze i tłumaczenia", Edward Balcerzan, "Nurt" nr 5 (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 108
"Sytuacja i charakter. >>Wywiad z Ballmayerem<< i >>Jak być kochaną<< Kazimierza Brandysa", Waleria P. Wiedina, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Waleria P. Wiedina (aut. dzieła rec.) s. 108
Literatura Polski Ludowej Marek Gumkowski s. 109-111
"Literatura krajowa w okresie romantyzmu. 1831-1863", Red. M. Janion, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz, "Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku" Seria 3, t. 1, Kraków 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski s. 111
"Stanisław Brzozowski jako krytyk literatury rosyjskiej", Hermann Bieder, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Hermann Bieder (aut. dzieła rec.) s. 112
"Obrona >>Stoffgeschichte<<", Raymond Trousson, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Raymond Trousson (aut. dzieła rec.) s. 113
"Trzy rzeczy", Wiesław Grabowski, Lublin 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Wiesław Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 114
"Poprawianie Arystotelesa, czyli I. A. Richardsa koncepcja metafory", Józef Jopla, Lublin 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Józef Jopla (aut. dzieła rec.) s. 116
"Morfologia noweli", Michał Pietrowski, "Przegląd Humanistyczny" R. XVI (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Michał Pietrowski (aut. dzieła rec.) s. 117
"Z zagadnień tzw. >>paraliterackości<<", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" R. XIII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 117
"Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1831-1863", Józef Bachórz, Gdańsk 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 118
"Struktura powieści Wiesława Stanisława Kuniczaka >>The Thousand Day<<", Jerzy R. Krzyżanowski, "Ruch Literacki" R. XIII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy R. Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 119
"Problem miejsc niedookreślenia w dziele literackim", Henryk Markiewicz, "Ruch Literacki" R.XIII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 119
"Funkcja prymitywu i egzotyki w literaturze międzywojennej", Grzegorz Gazda [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 124
"Zygmunt Łempicki-status teorii wobec praktyki artystycznej", Zofia Mitosek [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 126
"Wątki egzystencjalistyczne w polskiej prozie lat trzydziestych", Stefan Morawski [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 126
">>Podwojony sam sobie jestem<<. O poezji Tadeusza Gajcego", Wiesław Paweł Szymański, Lublin 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 126
"Księga listów", Bruno Schulz, Kraków 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Bruno Schulz (aut. dzieła rec.) s. 127
"Pozagrobowa dyskusja poetycka", Kazimierz Wyka, Lublin 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 128
"Pornografia i alchemia. Prolegomena do analizy >>Pornografii<< Gombrowicza", Peer Hultberg, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Peer Hultberg (aut. dzieła rec.) s. 130
"Dziwna historia awangardy", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 6 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 135
"Doświadczenie dekadencji w powieściach Stanisława Ignacego Witkiewicza", Jan Błoński [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 140
"Problem zamiennika gatunkowego w pisarstwie Różewicza", Kazimierz Wyka, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 141
"System >>Ontologii Ogólnej<< czyli >>Ogólnej Nauki o Istnieniu<< Stanisława Ignacego Witkiewicza", Bohdan Karol Michalski [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Bohdan Karol Michalski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Powieść jako wypowiedź filozoficzna", Krzysztof Pomian [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Krzysztof Pomian (aut. dzieła rec.) s. 142
"Pojęcie Czystej Formy", Konstanty Puzyna [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 144
Estetycy (nie tylko) o filmie Marek Gumkowski s. 145-148
"Tajemnica rodu Gomelezów w >>Rękopisie znalezionym w Saragossie<<", Claire Nicolas, "Twórczość" nr 6 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Claire Nicolas (aut. dzieła rec.) s. 146
"Autentyczność i kicze. Artykuły i felietony", Paweł Beylin, Warszawa 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Paweł Beylin (aut. dzieła rec.) s. 147
"Romantyczna poezja północy", Maria Janion, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 150
"Słowacki a literatura polskiego Oświecenia", Mieczysław Piszczkowski, "Ruch Literacki" z. 3 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 154
"Poeta wobec współczesności", Edward Balcerzan, Zbigniew Herbert, Jacek Łukasiewicz, "Odra", T. 12 (1972), nr 11 : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) Zbigniew Herbert (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 156
"Stopień zero stylu", Roland Barthes, "Odra", T. 12 (1972), nr 11 : [recenzja] Roland Barthes Marek Gumkowski s. 156
"Ludzkiemu tętnu", Stanisław Barańczak, "Twórczość" nr 10 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 157
"Bliżej współczesności", "Miesięcznik Literacki", T. 8 (1973), nr 5 : [recenzja] Marek Gumkowski s. 158
XIII Konferencja Teoretycznoliteracka Marek Gumkowski s. 159-160
"Studia romantyczne" Prace pod red. M. Żmigrodzkiej, Wrocław 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski s. 162
"Ewolucja polskiej powieści historycznej (do "Trylogii")", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" R. 14 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 162
"Zagadnienie określeń i wyznaczników literackich. Próba ujęcia", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" z.6 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Conrad w Polsce. Wybrane problemy recepcji krytycznej w latach 1896-1969", Stefan Zabierowski, Gdańsk 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Mowa jako rys osobowości", Edward Sapir, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Sapir (aut. dzieła rec.) s. 164
"Proza i pobekiwanie owiec (II)", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki" R. 8 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 164
"O stylizacji językowej w literaturze", Aleksander Wilkoń, "Ruch Literacki" z.6 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 166
"Ajesza, Aspazja, Izabela", Dawid Welsh, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Dawid Welsh (aut. dzieła rec.) s. 168
"Polscy myśliciele romantyczni", Bolesław Józef Gawecki, Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Bolesław Józef Gawecki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Krajobrazy sprawiedliwości", Anna Martuszewska, "Teksty" nr 6 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 171
"Literatura barska (1767-1772)", Janusz Maciejewski [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Aluzje literackie w powieści Teodora Parnickiego >>I u możnych dziwny<<", Zofia Mocarska, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Zofia Mocarska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Mentalnośc polityczna konfederatów barskich. Próba charakterystyki", Jerzy Michalski [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Wokół >>Nowenny<< Jana Lemańskiego", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 173
"Juliusz Słowacki", Maria Dernałowicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) s. 174
"Mochnacki:między literaturą a czynem zbrojnym", Marek Gumkowski, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Marek Gumkowski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Lata siedemdziesiąte. Almanach najmłodszej poezji Wielkopolski", Edward Balcerzan, Poznań 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 177
"Literatura polska lat 1876-1902 a inspiracja Emila Zoli. Studia", Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 177
"Florenckie poematy Słowackiego. >>Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle<<, >>Ojciec zadżumionych<<, >>W Szwajcarii<<, >>Wacław<<", Jarosław Maciejewski, Wrocław 1974: [recenzja] Marek Gumkowski Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Książę niezłomny na murach Baru", Stefan Treugutt [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 180
">>Czerwone tarcze<< Jarosława Iwaszkiewicza a niepokoje kulturowe dwudziestolecia międzywojennego", Zbigniew Bąk, Opole 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Bąk (aut. dzieła rec.) s. 183
"Łacińska poezja w dawnej Polsce", pod red. Teresy Michałowskiej, indeks: Marek Gumkowski, Agnieszka Pliszkiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Marek Gumkowski (aut. dzieła rec.) Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Agnieszka Pliszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 183-190
Wyka o Malczewskim Marek Gumkowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Szkice do portretu Irzykowskiego", Zbigniew Czeczot-Gawrak, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1976) : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Czeczot-Gawrak (aut. dzieła rec.) s. 186
"Imiona naszego czasu. Szkice o poezjach współczesnych i dawnych", Michał Sprusiński, Kraków 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 187
">>Ziemia Obiecana<< Adama Mickiewicza", Józef Duk, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Józef Duk (aut. dzieła rec.) s. 189
"Czas zamknąć sprawę Brzozowskiego", Leon Wudzki, "Twórczość", T. 28 (1972), nr 5 : [recenzja] Marek Gumkowski Leon Wudzki (aut. dzieła rec.) s. 190
"W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna", Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Ludwika Szczerbicka-Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 191
"Gorączka romantyczna", Maria Janion, Warszawa 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 192
"Wyobraźnia stwarzająca", Józef Czechowicz, Lublin 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Józef Czechowicz (aut. dzieła rec.) s. 192
"Pięć interpretacji >>Lorda Jima<<", Stefan Zabierowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Główne motywy twórczości Tadeusza Konwickiego", Adam Wierciński, Opole 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Adam Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 193
"Stanisław Lem", Ewa Balcerzak, Warszawa 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Ewa Balcerzak (aut. dzieła rec.) s. 195
"Proces o romantyzm", Tomasz Burek, "Odra", T. 12 (1972), nr 10 : [recenzja] Marek Gumkowski Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 196
"Filozofia czynu i pracy u Jerzego Sorela i Stanisława Brzozowskiego", Kazimierz Wyka, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Marek Gumkowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 196
"Brzozowski - filozofia czynu i pracy", Bronisław Baczko [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Bronisław Baczko (aut. dzieła rec.) s. 196
"Witkiewicz i Malinowski. Czysta forma magii, nauki i religii", Stuart Baker, "Literatura Ludowa", z. 3 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Stuart Baker (aut. dzieła rec.) s. 197
"1905, nie 1918", Tomasz Burek [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 198
"Elementy tragizmu w poezji Władysława Broniewskiego", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" R. 8 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Witold Gombrowicz i świat jego młodości. Wspomnienia", Tadeusz Kępiński, Kraków 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Tadeusz Kępiński (aut. dzieła rec.) s. 201
"Awangarda wschodnioeuropejska jako kierunek literacki", Endre Bojtar, (I) "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1972), (II) "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Endre Bojtar (aut. dzieła rec.) s. 201
"Żeromski o Norwidzie", Stanisław Makowski, "Ruch Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Trzynaście arcydzieł romantycznych", pod red. Elżbiety Kiślak i Marka Gumkowskiego, Warszawa 1996 : [recenzja] Barbara Zwolińska Marek Gumkowski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Kiślak (aut. dzieła rec.) s. 201-207
"Dziedzictwo romantyzmu w kulturze okresu pozytywizmu", Janina Kulczycka-Saloni [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 202
"Nurt klasycystyczny w literaturach zachodnio- i południowosłowiańskich epoki modernizmu", Maria Bobrownicka [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Bobrownicka (aut. dzieła rec.) s. 202
"Stanisław Przybyszewski-Erich Petzet", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 203
"Problem modernizmu w literaturach Słowian zachodnich i południowych", Józef Magnuszewski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 204
"Maurycy Mochnacki. Program kulturalny i myśl krytycznoliteracka", Krystyna Krzemień-Ojak, Warszawa 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Krystyna Krzemień-Ojak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Wyspiańskiego symboliczny dramat narodowy jako nowa odmiana rodzajowa polskiego dramatu narodowego", Stefania Skwarczyńska [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 206
"Z badań nad początkami filmologii", Zbigniew Czeczot-Gawrak, Wrocław 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Czeczot-Gawrak (aut. dzieła rec.) s. 207
"Współczesna liryka miłosna", Erazm Kuźma, "Miesięcznik Literacki" R. VII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 207
"Recepcja polskiego dramatu romantycznego w teatrze okresu pozytywizmu i Młodej Polski", Roman Taborski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Relacje Jana Heynego, agenta księcia Ksawerego Saskiego, o >>Monitorze<< (1765-1770)", Oprac. E. Aleksandrowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Marek Gumkowski s. 209
"Literatura polska. 1918-1975", Red. A.Brodzka, H. Zaworska, S.Żółkiewski, T.1, 1918-1932, Bibliografia do tomów 1-2: J.Stradecki, Warszawa 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski s. 210
"Literatura wobec wojny i okupacji. Studia", Red. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1976 : [recenzja] Marek Gumkowski s. 210
"Konfederacja barska w >>Beniowskim<< Juliusza Słowackiego", Wiesłąw Lipka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja[ Marek Gumkowski Wiesław Lipka (aut. dzieła rec.) s. 211
"Witkacego podróż do tropików", Janusz Degler, "Literatura Ludowa", z. 3 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 213
"Filmowy Kraków. 1896-1971", Zbigniew Wyszyński, Kraków 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 213
"Erynie historii i człowieka. O pisarstwie Leona Gomolickiego", Jerzy Rzymowski, Łódź 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy Rzymowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Spotkanie Pankracego z hrabią Henrykiem. Plotki i domniemania historyczne", Maria Grabowska, "Pamiętnik Literacki" z.4. (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 215
"Esej Stanisława Przybyszewskiego "Ein Unbekannter" w świetle nowego materiału", Ole Michael Selberg, "Pamiętnik Literacki" R. 64 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Ole Michael Selberg (aut. dzieła rec.) s. 216
"Kazania sejmowe. Wyd 3 zmienione i uzupełnione", Piotr Skarga, Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 216
"Poglądy Tadeusza Peipera na estetykę kina", Zbigniew Wyszyński, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 2 : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 216
"Nieznana relacja współczesna z lektury Mickiewiczowskich >>Poezji<<", Mieczysław Inglot, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. VII (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 217
"Parafiańszczyzna", Aleksander Leszek Dunin-Borkowski, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Aleksander Leszek Dunin-Borkowski (aut. dzieła rec.) s. 220
"W promieniu Lwowa, Żukowa i Medyki. Listy Mieczysława Romanowskiego 1853-1863", Mieczysław Romanowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Mieczysław Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Poezje kalekiego świata", Tadeusz Nyczek, "Twórczość" nr 2 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 225