Znaleziono 62 artykuły

Jerzy Ziomek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bilans Sesji Odrodzenia Jerzy Ziomek s. 3-13
Sarbiewski jako krytyk Todorova Jerzy Ziomek s. 5-28
The Renaissance in Poland : an outline Jerzy Ziomek Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 7-20
Semiotyczne problemy sztuki teatru Jerzy Ziomek s. 9-27
Le Projet de l'acteur dans l'oeuvre littéraire et les problèmes génériques Jerzy Ziomek Jerzy Wolf (tłum.) s. 19-44
Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej Jerzy Ziomek s. 23-54
O sztukach fabularnych Jerzy Ziomek s. 27-35
O przekładaniu przysłów Jerzy Ziomek s. 29-41
Kto mówi? Jerzy Ziomek s. 44-55
Obrona potoczna historii literatury, czyli półka czytelnika i półka badacza Jerzy Ziomek s. 67-81
Le dossier des personnages du théâtre de Witkacy Jerzy Ziomek Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 69-100
Niesuwerenność i hegemonia Włodzimierz Bolecki Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 110-123
"Renesans", Jerzy Ziomek, Warszawa 1976 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 111-113
Genera scribendi Jerzy Ziomek s. 114-124
Badania nad literaturą polską doby renesansu Jerzy Ziomek s. 115-125
"Semiotyczne problemy sztuki teatru", Jerzy Ziomek, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 124
Wprowadzenie do teorii solecyzmu : preliminaria translatologiczne Jerzy Ziomek s. 131-148
"Deformacja, rzeczywistość i >>Szewcy<<", Jerzy Ziomek [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 146
Kto jest pornografem? Jerzy Ziomek s. 147-152
"Personalne dossier dramatów Witkacego", Jerzy Ziomek [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 148
"O sztukach fabularnych", Jerzy Ziomek, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 148
Literatura, paraliteratura i kultura XVI w. Wiktor Weintraub Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 148-154
Strzeż się diarysty! Jerzy Ziomek s. 149-154
"O przekładaniu przysłów", Jerzy Ziomek, "Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 152
Slawizm i slawistyka Jerzy Ziomek Endre Angyal (aut. dzieła rec.) s. 160-165
"Autobiografizm jako metoda konieczna. "Treny" Jana Kochanowskiego", Jerzy Ziomek, [w:] "Biografia - geografia - kultura literacka", Wrocław 1975 : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 160-163
"Łódź bukowa", Janina Abramowska, Jerzy Ziomek, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 161
Metafora a metonimia : refutacje i propozycje Jerzy Ziomek s. 181-209
"Prawda jako problem poetycki", Jerzy Ziomek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Ewa Graczyk Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 184
"Mikołaja Reja "Krótka rozprawa" i "Kupiec". Problemy dialogu i dramatu", Jerzy Ziomek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 186
"Sarbiewski jako krytyk Todorova", Jerzy Ziomek, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 189
"Poetyka okresu renesansu : antologia", wybór, wstęp i opracowanie Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, przypisy: Jerzy Mańkowski, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Jerzy Ziomek Jerzy Mańkowski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 200-208
Cytat literacki w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza Jerzy Ziomek s. 209-217
"Wybór pism", Biernat z Lublina, opracował Jerzy Ziomek, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 149, s. CXI, 1 nlb., 224 : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 236-251
"Język - naród - kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku", Barbara Otwinowska, redaktor naukowy Jerzy Ziomek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XLIV, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji), Jadwiga Rytlówna, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Jerzy Ziomek, ss. 288 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Retoryka opisowa", Jerzy Ziomek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Anna Sitkowa Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 251-256
"Pisarstwo Henryka Sienkiewicza", Andrzej Stawar, Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 376, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Andrzej Stawar (aut. dzieła rec.) s. 254-260
"W wieku Reja i Stańczyka. Szkice z dziejów Odrodzenia w Polsce", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1958, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 405, 3 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 255-261
"Renesans. Historia literatury polskiej pod red. K. Wyki", Jerzy Ziomek, Warszawa 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 273
Czwarty Zjazd Kół Polonistycznych Jerzy Ziomek s. 274-279
Bibliografia rocznicy Sienkiewiczowskiej Jerzy Ziomek s. 293-300
"Legenda romantyczna i szydercy", Maria Piwińska, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Janusz Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Historia Literatury, t. 33, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 454, 2 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Maria Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 320-328
"O współczesności retoryki", Jerzy Ziomek [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 323
"Oświecenie", Mieczysław Klimowicz, wskazówki bibliograficzne i indeks opracowała Zofia Lewinówna, komitet redakcyjny: Czesław Hernas, Jerzy Woronczak, Jerzy Ziomek, Warszawa 1972, Historia Literatury Polskiej, pod redakcją Kazimierza Wyki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 484 : [recenzja] Zdzisław Libera Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 323-330
"Bibliografia zawartości czasopism", t. 1, lipiec 1947 roku, Warszawa 1948, Biblioteka Narodowa, s. 288, 12 nlb : [recenzja] Jerzy Ziomek s. 326-330
Ignacego Krasickiego "Historia na dwie księgi podzielona" Jerzy Ziomek s. 329-372
"Powinowactwa literatury. Szkice i studia", Jerzy Ziomek, Warszawa 1980 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 333
"Literatura odrodzenia", Jerzy Ziomek, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 338
"Symbol wśród tekstów kultury", Jerzy Ziomek [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 338
"Retoryka. - Poetyka.", Arystoteles, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Henryk Podbielski, Warszawa 1988 : [recenzja] Jerzy Ziomek Henryk Podbielski (aut. dzieła rec.) s. 343-352
"Metafora", Teresa Dobrzyńska, pod red. Marii Renaty Mayenowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Ziomek Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 348-357
Powieść polityczna - powieść o polityce Jerzy Ziomek s. 349-366
Prawda jako problem poetyki Jerzy Ziomek s. 349-365
"Powinowactwa literatury : studia i szkice", Jerzy Ziomek, Warszawa 1980 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Ziomek s. 361-368
"Polski pseudonim literacki", Dobrosława Świerczyńska, Warszawa 1983 : [recenzja] Jerzy Ziomek Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 378-383
"Literatura - społeczeństwo - przestrzeń : przemiany układu kultury literackiej", Krzysztof Dmitruk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Jerzy Ziomek s. 419-423
"Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej", Jerzy Ziomek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 444
"Szkice i materiały do dziejów literatury staropolskiej", Kazimierz Budzyk, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 364, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) s. 546-560
"Literatura polski epoki Odrodzenia", Wanda Markowska, redaktor naukowy Jerzy Ziomek, Warszawa 1956, Wiedza Powszechna, s. 234, 4 nlb., 1 k. erraty : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Wanda Markowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 553-567
"Psałterz Dawidów", Jan Kochanowski, opracował Jerzy Ziomek, Wrocław-Kraków 1960, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 174, s. CLXXVIII, 304, 2 nlb. : [recenzja] Wiktor Weintraub Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 577-584
Hugo Kołłątaj w czasie Sejmu Czteroletniego Jerzy Ziomek s. 687-716
"Historia literatury polskiej", Klasa IX, część I: „Literatura staropolska od początków piśmiennictwa do czasów saskich”, opracowali Kazimierz Budzyk i Jadwiga Pietrusiewiczowa, przy współudziale Łukasza Kurdybachy, Warszawa 1951, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 212, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Łukasz Kurdybacha (aut. dzieła rec.) Jadwiga Pietrusiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 764-776