Znaleziono 53 artykuły

Zbigniew Sudolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Juliusz Słowacki : dramat człowieka i twórcy odrzuconego Zbigniew Sudolski s. 7-20
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Wkład filomatów i Mickiewicza w walkę o niepodległość : (Refleksja na 200-lecie urodzin Mickiewicza i 80-lecie odzyskania niepodległości) Zbigniew Sudolski s. 27-43
Wokół Mickiewiczowskiego wiersza "Do B[ohdana] Z[aleskiego]" Zbigniew Sudolski s. 39-47
"Matka Słowackiego" Zbigniew Sudolski s. 52-60
U źródeł francuskiego przekładu "Dziadów" cz. III Zbigniew Sudolski s. 65-69
Krasiński a Dante Zbigniew Sudolski s. 67-80
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Janina Formanowicz Stanisław Makowski Zbigniew Sudolski s. 81-87
Mickiewicziana w korespondencji brata poety Zbigniew Sudolski s. 89-99
Adam Mickiewicz w świetle listów Ludwika Platera Zbigniew Sudolski s. 91-96
Mickiewiczowskie wspominki Zbigniew Sudolski s. 91-109
Adam Mickiewicz w pamiętnikach Bogdana Jańskiego Zbigniew Sudolski s. 93-104
"Narodowej sprawy męczennicy" : o adresatach dedykacji "Dziadów" części III Zbigniew Sudolski s. 95-102
"Mickiewiczowskie wspominki", Zbigniew Sudolski, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 96
Hrabia Henryk polemistą i obrońcą Pankracego Zbigniew Sudolski s. 107-128
Inny Kornel Ujejski Zbigniew Sudolski s. 113-128
Słowacki w oczach Krasińskiego : z dziejów wzajemnych kontaktów Zbigniew Sudolski s. 123-137
Od "Nie-Boskiej" do "Piekielnej komedii" : (zaprzepaszczony dramat Teofila Lenartowicza) Zbigniew Sudolski s. 125-165
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Z refleksji nad listami Elizy Krasińskiej [odczyt wygł. 16 XII 1991] Zbigniew Sudolski s. 126-127
Popularne wydanie dzieł Krasińskiego : recenzja Zbigniew Sudolski s. 127-129
Galicyjska poezja okolicznościowa lat 1833-1847 Zbigniew Sudolski s. 131-167
"Norwid i Chopin w dziennniku Koźmiana", Zbigniew Sudolski, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 133
Listy Salomei Słowackiej-Bécu do Aleksandry Bécu Zbigniew Sudolski s. 139-146
"Krasiński a literatura europejska", Zbigniew Sudolski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 141
Zygmunt Krasiński nadal pisze listy Zbigniew Sudolski s. 167-169
Jan Mieczkowski, sybirak-konfederata : czyli u początków romantycznej recepcji Baru Zbigniew Sudolski s. 177-191
"Listy do Koźmianów", Zygmunt Krasiński, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Biernat Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 180
Inedita wieku XIX w zbiorach Skimborowicza Zbigniew Sudolski s. 187-203
"Mickiewicziana w korespondencji brata poety", Zbigniew Sudolski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 187
Odnalezione fragmenty autografu i kopii "Króla-Ducha" Zbigniew Sudolski s. 191-201
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Wincenty Krasiński w świetle nowych źródeł [Streszczenie] Zbigniew Sudolski s. 191-193
"Krasiński. Opowieść biograficzna", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Moskiewsko-petersburskie >>Realia Mickiewiczowskie<< w świetle >>Dziennika<< Heleny Szymanowskiej", Zbigniew Sudolski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 208
Moskiewsko-petersburskie "realia mickiewiczowskie" w świetle "Dziennika" Heleny Szymanowskiej Zbigniew Sudolski s. 213-236
"Hrabia Henryk polemistą i obrońcą Pankracego", Zbigniew Sudolski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 217
"Wokół Mickiewiczowskiego wiersza >>Do B/ohdana/ Z/aleskiego Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 217
Cenzura austriacka o Juliuszu Słowackim Zbigniew Sudolski s. 225-240
"Słowacki. Opowieść biograficzna", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Silva rerum : wspomnienia i zapiski dzienne z lat 1830-1881 : kronika domowa", Kajetan Kraszewski, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, współpr. Irena Najda, Warszawa 2000 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Kajetan Kraszewski (aut. dzieła rec.) Irena Najda (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 254-255
"Mickiewicz jako epistolograf", Zbigniew Sudolski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Anna Bujnowska Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 270
"Zygmunt Krasiński", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1974 : [recenzja] Barbara Falęcka Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 283
"Jeremi. Opowieść biograficzna o Kornelu Ujejskim", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 314
"Silva rerum : kronika domowa : wspomnienia i zapiski dzienne z lata 1830-1881", Kajetan Kraszewski, wstęp i oprac. Zbigniew Sudolski, współpraca Irena Najda, Warszawa 2000 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Kajetan Kraszewski (aut. dzieła rec.) Irena Najda (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 317-321
"[Korespondencja]", Zygmunt Krasiński: "Listy do ojca", opracował i wstępem poprzedził Stanisław Pigoń, indeks osób zestawiła Halina Walfisz, indeks rzeczowy zestawił Marian Bizan, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 354, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr.; "Listy do Jerzego Lubomirskiego", opracował i wstepem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 798, 2 nlb. + 5 wklejek ilustr.; "Listy do Adama Sołtana", opracował i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk i Barbara Graboń, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 850, 2 nlb. + errata oraz 1 wklejka ilustr.; "Listy do Konstantego Gaszyńskiego", opracował i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk i Barbara Graboń, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 686, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr., Biblioteka Poezji i Prozy; "Korespondencja Zygmunta Krasińskiego. Studium monograficze", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 408 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Marian Bizan (aut. dzieła rec.) Barbara Graboń (aut. dzieła rec.) Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Halina Sołdaczuk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) Halina Walfisz (aut. dzieła rec.) s. 319-337
"Na tropie Kurcjusza. O nieznanych kontaktach Adama Mickiewicza z Adolfem Kurtzem", Zbigniew Sudolski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 339
"Krąg epistolarny liryki Zygmunta Krasińskiego", Zbigniew Sudolski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1984) : [recenzja] Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 344
"Słowacki w oczach Krasińskiego. Z dziejów wzajemnych kontaktów", Zbigniew Sudolski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 383
Eugeniusz Sawrymowicz (7 stycznia 1904 - 5 lipca 1982) Zbigniew Sudolski s. 399-406
"Juliusz Słowacki jako epistolograf", Zbigniew Sudolski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 406
Polska inteligencja we Lwowie wobec mniejszości narodowych przed 1920 r. : (Zofia Romanowiczówna, Dziennik lwowski 1842–1930, z autografu wydał, komentarzami, biogramami i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski) Jerzy Tomaszewski Zofia Romanowiczówna (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 408-413
"Krasiński a Dante", Zbigniew Sudolski, "Teksty" nr 2 (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 408
Zagadkowy list Mickiewicza czy zapomniany list Lelewela? Zbigniew Sudolski s. 537-541
„Listy do różnych adresatów”, Zygmunt Krasiński, oprac. Zbigniew Sudolski, Warszawa 1991 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 549-550
"Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego", opracował Eugeniusz Sawrymowicz, przy współudziale Stanisława Makowskiego i Zbigniewa Sudolskiego, Wrocław 1960, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 836 + 8 kart ilustracji : [recenzja] Marian Bizan Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Sawrymowicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 651-670