Znaleziono 45 artykułów

Irena Stemplowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Produkcja i realizm", Bogdan Owczarek, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 141
"Morfologia bajki >>O rybaku i złotej rybce<<", Ryszard Waksmund, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja Irena Stemplowska Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 143
"O autografach sonetu >>Ałuszta w nocy<<", Helena Hleb-Koszańska, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Irena Stemplowska Helena Hleb-Koszańska (aut. dzieła rec.) s. 148
"Spory wokół Schellinga w Polsce", Karol Bal, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 309, Germanica Wratislaviensia XXVI, Wrocław 1976 : [recenzja] Irena Stemplowska Karol Bal (aut. dzieła rec.) s. 151
"Ostatni dramat Grochowiaka", Anna Błaszkiewicz, "Dialog" nr 1 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Anna Błaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 153
"Recepcja twórczości Franza Kafki w Polsce Ludowej (1945-1970)", Halina Góral, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 309, Germanica Wratislaviensia XXVI, Wrocław 1976 : [recenzja] Irena Stemplowska Halina Góral (aut. dzieła rec.) s. 159
"Wokół >>Mirandy<< Antoniego Langego", Janina Hasiec, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Janina Hasiec (aut. dzieła rec.) s. 175
"Zygmunt Krasiński w świadomości pisarskiej Żeromskiego", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Teorie, metodologie, wyniki empirycznych badań czytelniczych w Polsce", Janusz Ankudowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Janusz Ankudowicz (aut. dzieła rec.) s. 189
"O czytelnika i opinie publiczną. Specyfika pism periodycznych Brunona Kicińskiego", Wiesław Pusz, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Irena Stemplowska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 194
"O działalności wydawniczej Kraszewskiego (na przykładzie druku >>Pamiętnika<< Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego w roku 1877)", Barbara Smolińska, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Irena Stemplowska Barbara Smolińska (aut. dzieła rec.) s. 202
"Moskiewsko-petersburskie >>Realia Mickiewiczowskie<< w świetle >>Dziennika<< Heleny Szymanowskiej", Zbigniew Sudolski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Twórczość Aleksandra Puszkina w polskiej krytyce historycznoliterackiej", Hanna Kowalska, Aleksander Zwoznikow, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.50, Kraków 1984 : [recenzja] Irena Stemplowska Hanna Kowalska (aut. dzieła rec.) Aleksander Zwoznikow (aut. dzieła rec.) s. 213
"Karnawał Dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX-XX w.)", Wybór i oprac.: S.Nyrkowski, Wstęp: J.Krzyzanowski, Wyd.2, popr. i uzup., Warszawa 1977 : [recenzja] Irena Stemplowska s. 221
"Lwowska księga jubileuszowa 50-lecia pracy literackiej J.I.Kraszewskiego", Jan Bujak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Irena Stemplowska Jan Bujak (aut. dzieła rec.) s. 223
"Z młodych lat. Listy i wspomnienia", Konstanty M. Górski, Józef Weyssenhoff, Oprac. I.Szypowska, Warszawa 1985 : [recenzja] Irena Stemplowska Konstanty M. Górski (aut. dzieła rec.) Józef Weyssenhoff (aut. dzieła rec.) s. 228
"O niektórych polonikach w prasie wiedeńskiej około połowy XIX wieku", Olga Dobijanka-Witczakowa, "Zeszyty Naukowe UJ" DXXVI. Prace Historycznoliterackie z.37, Kraków 1979 : [recenzja] Irena Stemplowska Olga Dobijanka-Witczakowa (aut. dzieła rec.) s. 229
"Literatura a mity", Henryk Markiewicz, "Twórczość" nr 10 (1987) : [recenzja] Irena Stemplowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 239
"Lukács o gatunkach i rodzajach artystycznych", Stefan Morawski, "Ruch Literacki" z. 4 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 251
">>Do ziemi naszej<<. Podróże romantyków", Wybór i oprac. J.Kamionka-Straszakowa, Kraków 1988 : [recenzja] Irena Stemplowska s. 251
"O litewskich przekładach Mickiewicza", Anna Kaupuż, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Anna Kaupuż (aut. dzieła rec.) s. 253
"Polska bibliografia literacka. Za rok 1978. Cz.1-2", Oprac. Zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej IBL PAN. Aut.: J.Biesiada i in., Red. K.Szymanowski, Łódź 1984 : [recenzja] Irena Stemplowska s. 255
"Profesor Libera- badacz epoki Oświecenia", Teresa Kostkiewicza, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Irena Stemplowska Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 258
"Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie", Zygmunt Kowalski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Zygmunt Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 263
"Znajomość twórczości Adama Mickiewicza w Finlandii", Andrzej Kral-Leszczyński, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Andrzej Kral-Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 265
"Bohater mityczny w powieściach polskich i francuskich XIX w.", Wanda Krzemińska, Warszawa 1985 : [recenzja] Irena Stemplowska Wanda Krzemińska (aut. dzieła rec.) s. 266
"Rocznicowe edycje >>Sonetów<< Mickiewicza", Stanisław Makowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 277
">>Kościół na piasku<<. Przyczynek do dziejów poezji politycznej 1788-1792", Teresa Jendrysiak, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1978 : [recenzja] Irena Stemplowska Teresa Jendrysiak (aut. dzieła rec.) s. 283
"Recepcja Mickiewicza w okresie powojennym na Węgrzech", Katarzyna Ocias, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Katarzyna Ocias (aut. dzieła rec.) s. 287
"Jak >>rozbierać<< tę trzecią? O badaniach literatury popularnej", Anna Martuszewska, "Literatura Ludowa" nr 1 (1987) : [recenzja] Irena Stemplowska Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 297
"Z dziejów przyjaźni Gabrieli Zapolskiej i Stanisława Rzewuskiego", Zygmunt Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 311
"Wartości kultury polskiej i jej miejsce w świecie", Janusz Pelc, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Irena Stemplowska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 317
"Alpejskie krajobrazy Słowackiego", Stanisław Świrko, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 321
"Do biografii Konstantego Gaszyńskiego (próba definitywnego rozstrzygnięcia kwestii imienia i nazwiska matki Konstantego Gaszyńskiego)", Janusz Odrowąż-Pieniążek, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 321
"Przeoczony rejestr listów Ignacego Domejki do Adama Mickiewicza. (Na marginesie trzeciego tomu >>Kroniki życia i twórczości Mickiewicza: Mickiewicz w Collège de France<<)", Zdzisław Szeląg, "Ruch Literacki" nr 5 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 341
"Zarysy i szkice literackie", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1988 : [recenzja] Irena Stemplowska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 355
"Badania nad dziejami kultury polskiej po roku 1910", Janusz Żarnowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1987) : [recenzja] Irena Stemplowska Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 359
"Polska fraszka w albumie paryskim", George Gomori, "Ruch Literacki" nr 2 (1980) : [recenzja] Irena Stemplowska George Gomori (aut. dzieła rec.) s. 362
"Sztambuch- jego geneza i kształtowanie się", Joanna Jania, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Irena Stemplowska Joanna Jania (aut. dzieła rec.) s. 366
"Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowanie polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej", Leszek Kamiński, Wrocław 1980 : [recenzja] Irena Stemplowska Leszek Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 372
"Romans i >>historyczny konkret<<. O pewnym aspekcie historycznej powieści brukowej", Piotr Kowalski, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Irena Stemplowska Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 378
"Poezje. Reprodukcja pierwodruku", Cyprian Kamil Norwid, Posł. B.Zakrzewski, Wrocław 1981 : [recenzja] Irena Stemplowska Cyprian Kamil Norwid (aut. dzieła rec.) s. 405
"Pamięci Marii Dąbrowskiej", Antoni Słonimski, "Dialog" nr 4 (1982) : [recenzja] Irena Stemplowska Antoni Słonimski (aut. dzieła rec.) s. 421
"Wielcy romantycy polscy. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid", Alina Witkowska, Warszawa 1980 : [recenzja] Irena Stemplowska Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 424
"Z archiwum: Miłosz i Chakespeare", Edward Krasiński, "Dialog" nr 1 (1982) : [recenzja] Irena Stemplowska Edward Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 445