Znaleziono 38 artykułów

Andrzej Biernat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Łódź. Dzieje miasta, t. 1", red. monografii R. Rosin ; red. tomu Bohdan Baranowski, Jan Fijałek, Warszawa-Łódź 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Bohdan Baranowski, (aut. dzieła rec.) Jan Fijałek (aut. dzieła rec.) R. Rosin (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Z dziejów rzemiosła warszawskiego", pod red. Barbary Grochulskiej i Witolda Prussa, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Biernat Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Witold Pruss (aut. dzieła rec.) s. 175
"Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1818-1831. Słownik biograficzny", Rafał Gerber, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Andrzej Biernat Rafał Gerber (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Listy do Koźmianów", Zygmunt Krasiński, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Biernat Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Listy, t. 1, cz. 1-2" Henryk Sienkiewicz, wstęp i biogramy adresatów napisał Julian Krzyżanowski, listy opracowała i opatrzyła przypisami Maria Bokszczanin, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Biernat Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Juliusz Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX w. Szkice i rozprawy historyczne", Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 188
"Galicja w powstaniu styczniowym", red. tomu S. Kieniewicz, I. Miller, do dr. przygotowali S. Kieniewicz, F. Ramotowska, W. Śliwowska, "Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty", Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) I. Miller (aut. dzieła rec.) Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Drukarze i drukarnie w Królestwie Polskim 1869-1905. Materiały ze źródeł archiwalnych", Marian J. Lech, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Marian J. Lech (aut. dzieła rec.) s. 192
"Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850. Studia porównawcze", Marian Tyrowicz, Warszawa, 1978 : [recenzja] Andrzej Biernat Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 192
"Pamiętnik podolskiego powstania 1830-1831", Aleksander Gołyński, oprac. i wstępem poprzedził Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Aleksander Gołyński (aut. dzieła rec.) Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Polacy w historii i kulturze krajów Europy zachodniej. Słownik biograficzny", pod red. Krzysztofa Kwaśniewskiego i Lecha Trzeciakowskiego, Poznań 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat Krzysztof Kwaśniewski (aut. dzieła rec.) Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku", Ireneusz Ihnatowicz, Andrzej Biernat, Warszawa 2003 : [recenzja] Jolanta Sikorska-Kulesza Andrzej Biernat (aut. dzieła rec.) Ireneusz Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Listy do rodziny 1820-1863, cz. 1", Józef Ignacy Kraszewski, oprac. Wincenty Danek, Kraków 1982 : [recenzja] Andrzej Biernat Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Dzieje burżuazji w Polsce. Studia i materiały, t. 3" pod red. Ryszarda Kołodziejczyka, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Andrzej Biernat Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860-1918", Julian Dybiec, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Archiwa państwowe w Polsce: przewodnik po zasobach", red. A. Biernat [et al.], Warszawa 1998 : [recenzja] Aleksander Bołdyrew Andrzej Biernat (aut. dzieła rec.) s. 306-307
"Powstanie listopadowe. Geneza, uwarunkowania, bilans, porównania", pod red. Jerzego Skowronka i Marii Żmigrodzkiej, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Andrzej Biernat Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 374-375
"Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu. Montmartre. Saint-Vincent. Batignolles", oprac. Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski, pod red. Andrzeja Biernata, Warszawa 1986 : [recenzja] Łukasz Kądziela Andrzej Biernat (aut. dzieła rec.) Sławomir Górzyński (aut. dzieła rec.) Piotr Ugniewski (aut. dzieła rec.) s. 409-410
"Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej (1764-1864)", Hanna Dylągowa, Lublin 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat Hanna Dylągowa (aut. dzieła rec.) s. 412-413
"Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848. Studium historycznoprawne", Jan Wąsicki, Warszawa-Poznań 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Jan Wąsicki (aut. dzieła rec.) s. 414-415
"Historia administracji. Skrypt dla studentów I roku studiów administracyjnych", Hubert Izdebski, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Hubert Izdebski (aut. dzieła rec.) s. 414
"Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840-1845. Edward Dembowski. t. 3", red.tomu W. A. Djakow, S. Kieniewicz, W. Śliwowska [t. III]". Wrocław 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat W. A. Djakow (aut. dzieła rec.) S. Kieniewicz (aut. dzieła rec.) W. Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 416-417
"Stan średni i powstanie", Henryk Kamieński, wyd. Wanda Stummer i Stefan Kieniewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Biernat Henryk Kamieński (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Wanda Stummer (aut. dzieła rec.) s. 417-418
"Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944", oprac. i red. Zygmunt Zieliński, Lublin 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 419
"Infrastruktura społeczna i ekonomiczna guberni łomżyńskiej i obwodu białostockiego (1866-1914)", Adam Dobroński, Białymstok 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Adam Dobroński (aut. dzieła rec.) s. 421-422
"Burżuazja warszawska drugiej połowy XIX wieku w świetle akt notarialnych", Joanna Hensel, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Joanna Hensel (aut. dzieła rec.) s. 434
"Listy, t. 1, cz. 1-2", Józef Kalinowski (O. Rafał od św. Józefa OCD), wyd. Czesław Gil OCD, Lublin 1978 : [recenzja] Andrzej Biernat Czesław Gil (aut. dzieła rec.) Józef Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 436-437
"Historia XIX i XX wieku. Studia i szkice. Prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin", komitet red. A. Garlicki, J. R. Szaflik, M. Wojciechowski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) Marian Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 437-438
"Jasna Góra - Ośrodek kultu maryjnego (1864-1914)", Szczepan Zachariasz Jabłoński, Lublin 1984 : [recenzja] Andrzej Biernat Szczepan Zachariasz Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 437-438
"Ustrój i organizacja Kościoła Polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918", Bolesław Kumor, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Bolesław Kumor (aut. dzieła rec.) s. 591-592
"Metody i wyniki. Z warsztatu historyka dziejów społeczeństwa polskiego", pod red. Stanisława Kalabińskiego przy współudziale Joanny Hensel i Ireny Rychlikowej, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Joanna Hensel (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) Irena Rychlikowa (aut. dzieła rec.) s. 595-596
"Cmentarz Powązkowski w Warszawie (materiały inwentaryzacyjne), cz. 1-2", pod red. Andrzeja Biernata, Warszawa 1975-1976 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Andrzej Biernat (aut. dzieła rec.) S. Frątczak (aut. dzieła rec.) s. 595-599
"Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815-1830", Hubert Izdebski, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Biernat Hubert Izdebski (aut. dzieła rec.) s. 597-598
"Stowarzyszenie Ludu Polskiego w Królestwie Polskim. Gustaw Ehrenberg i "Świętokrzyżowscy". Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1832-1855. Studia i materiały", Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Biernat s. 598
"Rząd Narodowy Polski w latach 1863-1864", Franciszka Ramotowska, Warszawa-Łódź 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 599
"Ideologia pozytywizmu galicyjskiego 1864-1881", Halina Kozłowska-Sabatowska, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Andrzej Biernat Halina Kozłowska-Sabatowska (aut. dzieła rec.) s. 600-601
"Przyjaciel ludu to jest książka do czytania i używania dla uczącej się młodzieży pierwej po niemiecku napisana a teraz na polski przetłumaczona" Fryderyk Eberhard von Rochow, tłum. przez ks. Jerzego Olecha, oprac. i wstępem poprzedził Marian Pawlak, Olsztyn 1982 : [recenzja] Andrzej Biernat Jerzy Olech (aut. dzieła rec.) Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) Fryderyk Eberhard von Rochow (aut. dzieła rec.) s. 816-817
"Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku. (Studium źródłoznawcze)", Jadwiga Szymczak-Hoff, Rzeszów 1982 : [recenzja] Andrzej Biernat Jadwiga Szymczak-Hoff (aut. dzieła rec.) s. 819-820