Znaleziono 174 artykuły

Stefan Kieniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Stefan Kieniewicz s. 1
Historiografia polska wobec powstania styczniowego Stefan Kieniewicz s. 1-34, 266-267
Tadeusz Manteuffel (1902-1970) Stefan Kieniewicz s. 1-3
Problem rewolucji agrarnej w Polsce w okresie kształtowania się układu kapitalistycznego Stefan Kieniewicz s. 249-251, 3-39
Charakter narodowy : rzeczywistość czy stereotyp? Stefan Kieniewicz s. 5-11
O sobie i o historii Stefan Kieniewicz s. 7-12
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Sesja poświęcona stodziewięćdziesiątej rocznicy Towarzystwa Przyjaciół Nauk : (23 listopada 1990 r.) : Joachim Lelewel jako członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk Stefan Kieniewicz s. 12-14
Zarys historii Towarzystwa : Od Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Stefan Kieniewicz s. 17-34
Pokłosie rocznicy powstania styczniowego Stefan Kieniewicz s. 46-61
Sprawa włościańska w Galicji w 1848 Stefan Kieniewicz s. 359-362, 61-128
Nowa monografia o arcybiskupie Felińskim : (w związku z pracą ks. Hieronima E. Wyczawski, Arcybiskup Zygmunt Feliński 1822-1895, Warszawa 1975) Stefan Kieniewicz Hieronim E. Wyczawski (aut. dzieła rec.) s. 99-107
Edward Dembowski w oczach ojca : w sto trzydziestą rocznicę urodzin Edwarda Dembowskiego Stefan Kieniewicz s. 105-123
"Ksiądz Piotr Ściegienny", Czesław Wycech, Warszawa 1953 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Czesław Wycech (aut. dzieła rec.) s. 117-119
Klejnot i bariery społeczne : (na marginesie książki Jerzego Jedlickiego, Klejnot i bariery społeczne, Warszawa 1968) Stefan Kieniewicz Jerzy Michalski s. 120-130
"Trzy powstania narodowe - kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe", Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski, red. Władysław Zajewski, Warszawa 1992 : [recenzja] Jan Ziółek Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 123-124
Od Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Stefan Kieniewicz s. 127-161
"Pomiędzy Stadionem a Goslarem. Sprawa włościańska w Galicji w 1848 r.", Stefan Kieniewicz, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Marian Tyrowicz Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 129-132
"Socialno-sosłownyj sostaw uczastnikow wosstanija 1863 goda. (Opyt staticzeskogo analiza)", W. M. Zajcew, Moskwa 1973 : [recenzja] Stefan Kieniewicz W. M. Zajcew (aut. dzieła rec.) s. 134-140
Lektury szlagona. Z zapisek Marcina Smarzewskiego, 1832-1844 Stefan Kieniewicz s. 135-142
Wokół powstanda styczniowego Janusz Pawłowski Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 137-140
"Hungarian political trends between the Revolution and the Compromise (1849-1867)", György Szabad, Budapest 1977 : [recenzja] Stefan Kieniewicz György Szabad (aut. dzieła rec.) s. 144-147
"The Czech Revolution of 1848", Stanley Z. Pech, Chapel Hill 1969 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Stanley Z. Pech (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas", Miroslav Hroch, Praha 1968 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Miroslav Hroch (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920", Bolesław Grześ, Jerzy Kozłowski, Aleksander Kramski, pod red. Lecha Trzeciakowskiego, Poznań 1976 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Bolesław Grześ (aut. dzieła rec.) Jerzy Kozłowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Kramski (aut. dzieła rec.) s. 150-155
"The Great Famine : studies in Irish history 1845-52", pod red. R. Dudley Edwardsa, T. Desmond Williamsa, Dublin 1956 : [recenzja] Stefan Kieniewicz R. Dudley Edwards (aut. dzieła rec.) T. Desmond Williams (aut. dzieła rec.) s. 152-156
"Pomorze Gdańskie w powstaniu styczniowym", Andrzej Bukowski, Gdańsk 1964 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Andrzej Bukowski (aut. dzieła rec.) s. 156-159
"French Opinion on War and Diplomacy during the Second Empire", Lynn M. Case, Philadelphia 1954 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Lynn M. Case (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Grosspolen im Januaraufstand : das Grossherzogtum Posen 1858-1864", Felix-Heinrich Gentzen, Berlin 1958 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Felix-Heinrich Gentzen (aut. dzieła rec.) s. 158-162
"Politics and Opinion in the Nineteenth Century : an Historical Introduction", John Bowle, London 1954 : [recenzja] Stefan Kieniewicz John Bowle (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Studi Storici Rivista trimestrale, T. 1, 1959-60, z. 1, Ottobre-Dicembre, red. odp. Gastone Manacorda : [recenzja] Stefan Kieniewicz Antoni Mączak Janusz Żarnowski s. 173-178
Spowiedź Ławcewicza Stefan Kieniewicz s. 174-183
"Le bonapartisme. Aux origines de la droite autoritaire", Frédéric Bluche, Paris 1980 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Frédéric Bluche (aut. dzieła rec.) François Collaveri (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Traugutt : dokumenty, listy, wspomnienia, wypisy", zebrał i oprac. ks. Józef Jarzębowski, Londyn 1970 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Józef Jarzębowski (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Polskoje wosstanie 1863 g. na Prawobiereżnoj Ukrainie", G. I. Marachow, Izdatelstwo Kiewskogo Uniwersiteta 1967 : [recenzja] Stefan Kieniewicz G. I. Marachow (aut. dzieła rec.) s. 176-180
"Ohlas mad'arské revoluce 1848-1849 na Moravě a ve Ślezsku", Bedřich Šindelař, "Rozpravy Československé Akademie Věd", R. 67, 1957, z. 3 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Bedřich Šindelař (aut. dzieła rec.) s. 178-179
Dwa konsulaty warszawskie wobec powstania warszawskiego Stefan Kieniewicz s. 181-205
„Rządy polskie" w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897”, Waldemar Łazuga, Poznań 1991 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Waldemar Łazuga (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Komitet Emigracji Polskiej z 1848 roku : nieznana karta z dziejów Wielkiej Emigracji", Henryk Grajewski, Wrocław 1960 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Henryk Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku", red. Wodzimierz A. Djakow, Stefan Kieniewicz, Fieodosij J. Steblij, Wiktoria Śliwowska, Wrocław [etc.] 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Włodzimierz A. Djakov (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Fieodosij J. Steblij (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Ksiądz Karol Mikoszewski (X. Syxtus) 1822-1886, członek Rządu Tymczasowego Narodowego 1863, emigrant, zesłaniec", Ryszard Bender, Warszawa 1982 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Ryszard Bender (aut. dzieła rec.) s. 188-193
XIII Międzynarodowy Kongres Historyków w Wiedniu (29 sierpnia - 3 września 1965) Stefan Kieniewicz s. 188-190
"Galicja w powstaniu styczniowym", red. tomu S. Kieniewicz, I. Miller, do dr. przygotowali S. Kieniewicz, F. Ramotowska, W. Śliwowska, "Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty", Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) I. Miller (aut. dzieła rec.) Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Pamiętnik mojego życia, t. 1-2", Tadeusz Bobrowski, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Stefan Kieniewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Tadeusz Bobrowski (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim", Artur Eisenbach, Warszawa 1972 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Artur Eisenbach (aut. dzieła rec.) s. 192-197
"Dziennik z lat 1831-1834", Szymon Konarski ; przygotował do druku Bolesław Łopuszański i Anatol Smirnow, Wrocław 1973 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Szymon Konarski (aut. dzieła rec.) Anatol Smirnow (aut. dzieła rec.) Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"O dawnej i niedawnej Litwie", Juliusz Bardach, UAM Seria Historia nr 141, Poznań 1988 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"W rocznicę listopadową", Stefan Kieniewicz, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 212
"Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. : (Dzieje pracy organicznej). T. II, 1850-1890", Witold Jakóbczyk, Poznań 1959 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"24 Février 1848 : la première Résurrection de la République", Henri Guilleman, 1967 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Henri Guilleman (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Między postawą romantyczną a pozytywizmem", Stefan Kieniewicz, "Twórczość" nr 11 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 217
">>Rusyn na praznyku<< i dalsze jego losy", Stefan Kieniewicz [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 230
"Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego, 1807-1915", pod red. Stefana Kieniewicza, Warszawa 1981 : [recenzja] Kalina Bartnicka Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 238-243
"Społeczeństwo i karczma : propinacja, karczma i sprawa alkoholizmu w społeczeństwie polskim XIX wieku", Józef Burszta, 1951 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Józef Burszta (aut. dzieła rec.) s. 241-244
Z rozmyślań dziejopisa czasów porozbiorowych Stefan Kieniewicz s. 242-267
"Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku", Stefan Kieniewicz, Wrocław 1951 : [recenzja] Józef Buszko Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 244-252
Listy rodzinne Zygmunta Padlewskiego Stefan Kieniewicz s. 245-268
"Archeion : organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych : czasopismo poświęcone sprawom archiwalnym", pod red. R. Gerbera, Warszawa 1951 : [recenzja] Stefan Kieniewicz R. Gerber (aut. dzieła rec.) s. 252-256
Wspomnienia pośmiertne : Wacław Tokarz (1873-1937) Stefan Kieniewicz s. 261-262
Wspomnienia pośmiertne : Wacław Tokarz (1873-1937) Stefan Kieniewicz s. 261-262
Kartka z dziejów polsko-rosyjskiej przyjaźni z 1863 roku Stefan Kieniewicz s. 267-274
Franciszek Smolka jako prezydent parlamentu w Wiedniu Stefan Kieniewicz s. 267-279, 387
"La Tribune des Peuples", wydanie fototypiczne, pod redakcją Henryka Jabłońskiego, wstępami zaopatrzyli Stefan Kieniewicz i Władysław Floryan, materiały zgromadził i fototypią kierował Władysław Floryan, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Historyczna Roku Mickiewicza, s. XVIII, 397, kart + 2 mapy : [recenzja] Ksenia Kostenicz Władysław Floryan (aut. dzieła rec.) Henryk Jabłoński (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 269-276
"Rossija w 1848 godu", A. S. Nifontow, Moskwa 1949 : [recenzja] Stefan Kieniewicz A. S. Nifontow (aut. dzieła rec.) s. 294-299
"Boże igrzysko" Normana Daviesa (w zwiazku z książką Norman Davies, God's playground. A history of Poland t. 1-2, Clarendon, Oxford 1981) Stefan Kieniewicz Norman Davies (aut. dzieła rec.) s. 295-303
Listy Mazziniego do Adama Sapiehy 1864-1865 Stefan Kieniewicz s. 301-309
"Henryka Schmitta listy do żony (1845-1880)", Stefan Kieniewicz, Wrocław 1961 : [recenzja] Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 302-303
"Stowarzyszenie Ludu Polskiego (1835-1841). Geneza i dzieje", Bolesław Łopuszański, Kraków 1975 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 313-317
"Dzieje Warszawy, t. II: Warszawa w latach 1526-1795", pod red. Stefana Kieniewicza, oprac. M. Bogucka [et al.], Warszawa 1984 : [recenzja] Cezary Kuklo Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 321-326
Relikta rapperswilskie (1854-1858) : (z teki pośmiertnej prof. M. Handelsmana) Stefan Kieniewicz s. 321-331
Konserwatysta niedostatecznie znany - Paweł Popiel Stefan Kieniewicz s. 335-367
„Russia and Danmark 1856-1864. A chapter of Russia's policy towards the Scandinavian countries”, Emanuel Halicz, Copenhagen 1990 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) s. 337-340
„Warsaw before the First World War: Poles and Jews in the third city of the Russian Empire 1880-1914”, Stephen D. Corrsin, New York 1989 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Stephen D. Corrsin (aut. dzieła rec.) s. 340-343
Najnowsze dzieje Polski z perspektywy Cambridge : (w związku z książką Robert F. Leslie, Antony Polonsky, Jan M. Ciechanowski, Z. A. Pełczyński, The History of Poland since 1863, ed. by R. F. Leslie, Cambridge 1980) Marian M. Drozdowski Andrzej Garlicki Stefan Kieniewicz Jan M. Ciechanowski (aut. dzieła rec.) Robert F. Leslie (aut. dzieła rec.) Z. A. Pełczyński (aut. dzieła rec.) Antony Polonsky (aut. dzieła rec.) s. 341-351
Tło historyczne "Dziejów Polski" Bobrzyńskiego Stefan Kieniewicz s. 343-356
"Zahranicni nabożenska propaganda v Czechach v predvecer revoluce 1848", Vaclav Žaček, Praga 1945 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Vaclav Žaček (aut. dzieła rec.) s. 350-351
"Nacjonalyje protiworeczija w Awstro-Wengrii i jeja raspad", I. P. Trajnin, Moskwa-Leningrad 1947 : [recenzja] Stefan Kieniewicz I. P. Trajnin (aut. dzieła rec.) s. 352-355
"Polskoje wosstanije 1863 goda", M. W. Misko, Moskwa 1962 : [recenzja] Stefan Kieniewicz M. W. Misko (aut. dzieła rec.) s. 353-356
„Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914”, Witold Molik, Poznań 1989 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 359-361
"Trzy powstania narodowe - kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe", Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski, pod red. W. Zajewskiego, Warszawa 1992 : [recenzja] Stanisław Szostakowski Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 362-366
"Listy do żony (1845-1880)", Henryk Schmitt ; oprac. Stefan Kieniewicz, Wrocław 1961 : [recenzja] Marian Tyrowicz Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Henryk Schmitt (aut. dzieła rec.) s. 362-365
"The Poles in America from the 1830's to 1870's. Some reflections on the possibilities of research", Maria J. E. Copson-Niećko, [W:] "Poles in America. Bicentennial essays", Wisconsin 1978 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Maria J. E. Copson-Niećko (aut. dzieła rec.) s. 364-366
"Dekabryści a Polska", Leon Baumgarten, 1952 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Leon Baumgarten (aut. dzieła rec.) s. 370-374
"Polacy w Petersburgu", Ludwik Bazylow, Wrocław [etc.] 1984 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Ludwik Bazylow (aut. dzieła rec.) s. 372-375
"Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX wieku : dzieje pracy organicznej, T. I : 1815-1850", Witold Jakóbczyk, Poznań 1951 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) s. 374-377
„Peasants with promise. Ukrainians in South-eastern Galicia 1880-1900”, Stella Hryniuk, Edmonton 1991 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Stella Hryniuk (aut. dzieła rec.) s. 378-380
"Szkice z historii Galicji" T. I: "Galicja w latach 1900-1904", Walentyna Najdus, Warszawa 1958, T. 2: "Galicja w latach 1905-1907", Walentyna Najdus, Warszawa 1960 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Walentyna Najdus (aut. dzieła rec.) s. 399-403
"Historia prasy polskiej t. 1-2", pod red. J. Łojka, Warszawa 1976 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 399-405
"Histoire de la révolution de 1848 en France", Jean Dautry, Paris 1949 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Jean Dautry (aut. dzieła rec.) s. 400-403
Powstanie styczniowe : (na marginesie pracy S. Kieniewicza, Powstanie styczniowe, Warszawa 1972) Ilja S. Miller Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 403-416
"Generacja powstańcza 1830-1831. O przemianach w świadomości Polaków XIX wieku", Alina Barszczewska-Krupa, Łódź 1985 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Alina Barszczewska-Krupa (aut. dzieła rec.) s. 403-409
"Galician villagers and the Ukraininan national movement in the nineteenth century", John-Paul Himke, New York 1988 : [recenzja] Stefan Kieniewicz John-Paul Himke (aut. dzieła rec.) s. 407-410
Ś. p. Józef Feldman (1899-1946) Stefan Kieniewicz s. 407-409
"Stan średni i powstanie", Henryk Kamieński, wyd. Wanda Stummer i Stefan Kieniewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Biernat Henryk Kamieński (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Wanda Stummer (aut. dzieła rec.) s. 417-418
"A. I. Giercen i polskoje nacionalno-oswoboditielnoje dwiżenije 60-godow XIX wieka", I. M. Bielawskaja, Moskwa 1954 : [recenzja] Stefan Kieniewicz I. M. Bielawskaja (aut. dzieła rec.) s. 435-439
"Piotr Ściegienny i jego spuścizna", Włodzimierz Djakov ; przedm. opatrzył Stefan Kieniewicz, wstęp i komentarze do źródeł przygotował Jerzy Skowronek, Warszawa 1972 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Włodzimierz Djakov (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 436-437
"Victor Emanuel, Cavour and the Risorgiment", Denis Mack Smith, Oxford University Press 1971 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Denis Mack Smith (aut. dzieła rec.) s. 437-439
"Cechové a Polaci roku 1848 : studie k narodowym politickym stykum cesko-polskym : cast prva", Vaclav Zaćek, Praha 1947 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Vaclav Zaćek (aut. dzieła rec.) s. 445-446
"Rewolucii 1848-1849", pod red. F. W. Potemkina i A. I. Mołoka, Moskwa 1952 : [recenzja] Stefan Kieniewicz A. I. Mołok (aut. dzieła rec.) F. W. Potemkin (aut. dzieła rec.) s. 446-451
"Galicja 1848-1914 : historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii", Konstanty Grzybowski, Wrocław 1959 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Konstanty Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 450-453
"Nakanunie otmieny barszcziny w Galicji : (iz istorii idiejno-politiczeskoj bor'by w polskom obszczestwie w 30-40 godach XX stoletija)", I. S. Miller, "Akademia Nauk SSSR : Uczenyje zapiski Instituta Sławianowiedenija", T. I, 1949, s. 119-240 : [recenzja] Stefan Kieniewicz I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 455-463
O Sesji Historycznej Roku Mickiewiczowskiego Stefan Kieniewicz s. 456-468
"Dzieje kultury polskiej, t. IV. Dzieje Polski Porozbiorowej", Aleksander Brückner, Kraków-Warszawa 1946 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 460-464
"Teka Stańczyka na tle historii Galicji w latach 1849-1869", Kazimierz Wyka, Wrocław 1951 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 463-468
Angielski memoriał z 1885 r. o stanie kwestii agrarnej w Królestwie Polskim Stefan Kieniewicz s. 469-483
"La faillite de la paix (1918-1932)", Maurice Baumont, Paris 1946 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Maurice Baumont (aut. dzieła rec.) s. 470-476
Histora "Trybuny Ludów" Adama Mickiewicza Stefan Kieniewicz s. 486-513, 649-651
„Kurze Geschichte Sibenbürgens”, Budapest 1990 : [recenzja] Stefan Kieniewicz s. 505-507
"Studi in onore di Gino Luzzatto" T. III, Mediolan 1950 : [recenzja] Stefan Kieniewicz s. 507-510
Jak uprawiać historię najnowszą? : dyskusja zorganizowana przez redakcję "Przeglądu Historcznego" 10 stycznia 1981 r. Juliusz Bardach Jerzy Holzer Krystyna Kerstenowa Stefan Kieniewicz Jerzy Tomaszewski Janusz Żarnowski s. 515-525
Jak uprawiać historię najnowszą? Stefan Kieniewicz s. 515-516
"Wydział Matematyczno-Fizyczny Szkoły Głównej Warszawskiej (Sekcja Matemtyczna)", Stanisław Dobrzycki, Wrocław 1971 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 518-520
Charakter narodowy : rzeczywistość czy stereotyp? Stefan Kieniewicz s. 521-527
Jak uprawiać historię najnowszą? Krystyna Kerstenowa Stefan Kieniewicz s. 524
Jak uprawiać historię najnowszą? Stefan Kieniewicz s. 524-525
"Wnieszniaja politika Francji 1871-1891 godow", A. Z. Manfred, Moskwa 1952 : [recenzja] Stefan Kieniewicz A. Z. Manfred (aut. dzieła rec.) s. 525-529
"The Comparative Approach to American History", wyd. C. Van Woodward, New York-London 1968 : [recenzja] Stefan Kieniewicz C. Van Woodward (aut. dzieła rec.) s. 527-529
"Życiorysy historyczne, literackie i legendarne", pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira, PWN 1980 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 534-537
"Ludwik Mierosławski 1814-1878", Marian Żychowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Marian Żychowski (aut. dzieła rec.) s. 534-541
"Legion Mickiewicza. 1848-1849", Stefan Kieniewicz, Warszawa 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 191, 5 nlb. + 1 ilustracja : [recenzja] Adam Lewak Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 542-544
„Poglądy Hotelu Lambert na kształt powstania zbrojnego (1832-1846)”, Henryk Żaliński, Kraków 1990 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Henryk Żaliński (aut. dzieła rec.) s. 548-549
"Bronisław Szwarce", Olga Morozowa, przeł. Wiktoria i René Śliwowscy, wstępem opatrzyła Wiktoria Śliwowska, Wrocław 1982 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Olga Morozowa (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) René Śliwowski (aut. dzieła rec.) s. 554-557
„Na przekór wątpiącym i zrozpaczonym. Cyryl Ratajski 1875-1942”, Andrzej Zarzycki, Poznań 1991 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Andrzej Zarzycki (aut. dzieła rec.) s. 558-559
"Die irische Nationalbewegung zwischen Parlament und Revolution", Peter Alter, München-Wien 1971 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Peter Alter (aut. dzieła rec.) s. 558-560
"Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna", Waldemar Łazuga, Warszawa 1982 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Waldemar Łazuga (aut. dzieła rec.) s. 562-568
"Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies, t. 1", Oxford 1986 : [recenzja] Stefan Kieniewicz s. 567-569
"Kościuszko bohater narodowy. opinie współczesnych i potomnych 1794-1946", Krystyna Śreniowska, Warszawa 1973 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Krystyna Śreniowska (aut. dzieła rec.) s. 581-583
"Działalność posłów polskich w Sejmie pruskim (1848-1850)", Zdzisław Grot, Poznań 1961 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.) s. 583-585
"Uwłaszczenie chłopów w Polsce", Stanisław Śreniowski, Warszawa 1956 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Stanisław Śreniowski (aut. dzieła rec.) s. 584-590
"Cette cureuse guerre de 70 : Thiers-Throchu-Bazaine", Henri Guillemin, Paris 1956 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Henri Guillemin (aut. dzieła rec.) s. 590-592
"The liberation of sovereign peoples. The French foreign policy of 1848", James Chastain, Athens 1988 : [recenzja] Stefan Kieniewicz James Chastain (aut. dzieła rec.) s. 590-594