Znaleziono 56 artykułów

Zofia Stefanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Norwidowski romantyzm Zofia Stefanowska s. 3-23
Pan Tadeusz : i co dalej? Zofia Stefanowska s. 5-17
Armaty Mickiewicza Jerzy Axer Zofia Stefanowska s. 15-29
Geniusz poety, geniusz narodu : Mickiewicz wobec powstania listopadowego Zofia Stefanowska s. 19-31
O przełomowości i przełomie romantycznym Zofia Stefanowska s. 28-31
Zespół Psychosocjologii Literatury Zofia Stefanowska s. 34-37
On the Dantesque Characterof Part Three of Mickiewicz's "Forefathers" Zofia Stefanowska Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 37-44
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Legenda słowiańska w prelekcjach paryskich Mickiewicza Zofia Stefanowska s. 41-55
Sprawozdanie z podróży naukowej do Paryża (X-XI.1959 r.). Zofia Stefanowska s. 66
Norwid's Romanticism Zofia Stefanowska Zygmunt Nierada (tłum.) s. 69-89
Duch-powrotnik u Mickiewicza Zofia Stefanowska s. 69-77
[Mowa wygłoszona 4 XII 1979 z okazji przyznania nagrody edytorskiej Pen Clubu Czesławowi Zgorzelskiemu i Marianowi Bizanowi] Zofia Stefanowska s. 73-79
[Tekst wygłoszony 29 VIII 1996 w Lublinie w przeddzień pogrzebu profesora Czesława Zgorzelskiego] Zofia Stefanowska s. 81-82
"Była wolność z porządkiem" Zofia Stefanowska s. 93-101
Michał Głowiński jako badacz nowomowy Zofia Stefanowska s. 101-106
"Strona romantyków : studia o Norwidzie", Zofia Stefanowska, Lublin 1993 : [recenzja] Krzysztof Trybuś Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 121-124
Pochwała dawnych czasów w "Panu Tadeuszu" Zofia Stefanowska s. 125-136
Dyskusja Małgorzata Baranowska Maria Janion Zbigniew Jarosiński Marian Płachecki Zofia Stefanowska Ewa Szary Janusz Sławiński Halina Walfisz Andrzej Walicki Roman Zimand Stefan Żółkiewski s. 126-138
Białoszewskiego "Pamiętnik z powstania warszawskiego" Zofia Stefanowska s. 128-138
"Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej", red. nauk. Zofia Stefanowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Ryszard Nycz Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 134-141
Wiktor Weintraub jako badacz Mickiewicza Zofia Stefanowska s. 134-138
"Prawność i zła wiara" w III części "Dziadów" Zofia Stefanowska s. 138-145
"Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej", red. Zofia Stefanowska, Warszawa 1973 : [recenzja] Luigi Marinelli Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Fiorenzo Fantaccini (tłum.) s. 144-160
Juliusz Wiktor Gomulicki-wydawca Norwida Zofia Stefanowska s. 145-146
"Wielka - tak, ale dlaczego improwizacja?", Zofia Stefanowska [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 154
Swoje i obce Andrzej Jagodziński Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 155-160
Były, dawny, tak zwany Zofia Stefanowska s. 156-160
"Mickiewicz o >>Wacława dziejach<< Garczyńskiego", Zofia Stefanowska, "Roczniki Humanistyczne", T. 19 (1972), z. 1 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Konfederaci barscy w twórczości Mickiewicza", Zofia Stefanowska [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Dzieła", t. 1-17, Adam Mickiewicz, red. Zbigniew Jerzy Nowak, Maria Prussak, Zofia Stefanowska, Czesław Zgorzelski, Warszawa 1993-2005 : [recenzja] Jacek Brzozowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) Maria Prussak (aut. dzieła rec.) Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 187-198
"Stanisław Pigoń jako badacz Mickiewicza", Zofia Stefanowska [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Zofia Stefanowska Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 199
"O przełomowości i przełomie romantycznym", Zofia Stefanowska, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 222
"Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu", Zofia Stefanowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 236
"„Pan Tadeusz”", t. 1: "Studia o poemacie"; t. 2: "Studia o tekście", Kazimierz Wyka, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 1, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 326, 8 nlb.; 412, 4 nlb. + 1 wkładka erraty : [recenzja] Zbigniew Goliński Maria Janion Zdzisława Kopczyńska Mirosława Puchalska Zofia Stefanowska Alina Witkowska Kazimierz Wyka Maria Żmigrodzka Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 239-266
"Z historii i teorii literatury", Konrad Górski, Wrocław 1959, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 378, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 246-254
"O Norwidzie. Rozprawy i notatki", Wacław Borowy, wydanie opracowała Zofia Stefanowska, konsultant naukowy Stanisław Pigoń, Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 394, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Żabski Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 253-259
"Białoszewskiego >>Pamiętnik z powstania warszawskiego<<", Zofia Stefanowska, "Teksty", nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 257
"Roczniki Humanistyczne", V, 1954/1955, Lublin 1956, Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Lubelskiego - Wydział Historyczno-Filologiczny, s. 6 nlb., 379, 1 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska s. 269-282
"The Poetry of Adam Mickiewicz", Wiktor Weintraub, 's-Gravenhage 1954, Mouton & Co., Slavistic Printings and Reprintings II, s. nlb. 2, 302 : [recenzja] Zofia Stefanowska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 274-280
"Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego", Andrzej Walicki, indeksy zestawili Agnieszka Rabińska i Andrzej Walicki, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 316, 4 nlb. + 4 wklejki ilustr. + errata na wklejce : [recenzja] Jan Garewicz Maria Janion Ryszard Panasiuk Zofia Stefanowska Stefan Treugutt Agnieszka Rabińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 306-330
Wiktor Weintraub (10 kwietnia 1908 - 14 lipca 1988) Zofia Stefanowska s. 310-319
"Formowanie „Dziadów” części drugiej. Rekonstrukcja genetyczna", Stanisław Pigoń, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 148, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 343-361
"Przemiany tradycji barskiej. Studia", materiały Sesji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN w dniach 18-19 marca 1970 w Warszawie, Teksty przygotował Zespół Psychosocjologii Literatury Instytutu Badań Literackich, pod kierownictwem Zofii Stefanowskiej, Kraków 1972, Wydawnictwo Literackie, ss. 256 + 8 wklejek ilustr. : [recenzja] Wiesław Lipka Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 345-352
Zofia Makowiecka (30 stycznia 1917 - 21 czerwca 1975) [nekrolog] Zofia Stefanowska s. 371-375
"Dzieło literackie jako źródło historyczne", pod redakcją Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego, Warszawa 1978 : [recenzja] Piotr Stasiński Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 390-393
"Poezja romantycznych przełomów. Szkice", Ireneusz Opacki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXVIII, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczowa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 198, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 392-398
"Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza", Zofia Stefanowska, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 3, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 260, 4 nlb. : [recenzja] Maria Żmigrodzka Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 529-535
"Życiorysy historyczne, literackie i legendarne", pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira, PWN 1980 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 534-537
"Nowe studia o Norwidzie", pod redakcją Juliusza Wiktora Gomulickiego i Jana Zygmunta Jakubowskiego, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 289, 2 nlb. + 13 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Zofia Stefanowska Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 548-554
"Norwid żywy", książka zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, redakcja Władysław Günther, Londyn 1962, B. Świderski, s. 314, 6 nlb. + 10 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Zofia Stefanowska Władysław Günther (aut. dzieła rec.) s. 579-583
"Spór o Mickiewicza-Katolika", Stefania Skwarczyńska, Życie i Myśl, 1955, nr 2/3, s. 131-165 : [recenzja] Zofia Stefanowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 581-589
"Dzieła" Adam Mickiewicz, Wydanie Narodowe, teksty wydania opracowano staraniem Komitetu Redakcyjnego pod przewodnictwem Leona Płoszewskiego, t. 4: "Pan Tadeusz", tekst i uwagi o tekście przygotował Leon Płoszewski, objaśnienia przygotował Julian Krzyżanowski, Warszawa 1948, «Czytelnik», s. 442, 2 nlb.; t. 6: "Pisma prozą", część II: "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego; pisma polityczne z lat 1832-1835", pisma francuskie przełożył Artur Górski, tom opracował Leon Płoszewski, Warszawa 1950, «Czytelnik», s. 259, 1 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Artur Górski (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 590-604
"W kalinowym lesie", tom 1: "U źródeł folklorystyki polskiej"; tom 2: "Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorków polskich XVIII w.", Czesław Hernas, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy s. 286, 2 nlb. + 10 wklejek ilustr; 260, 4 nlb. + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zofia Stefanowska Stefan Treugutt Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 596-607
"Roczniki Humanistyczne", 1956-1957, tom 6, zeszyt 1, Prace o Norwidzie, redaktor naukowy prof. dr Irena Sławińska, Lublin 1958, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 334, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 674-684
"Dzieło literackie jako źródło historyczne", pod red Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 851-852