Znaleziono 29 artykułów

Irena Sławińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O terminologii teatralnej Norwida : szkic problematyki badawczej Irena Sławińska s. 65-80
Skąd taki zamęt wokół ciała? : z perspektywy mediewistki Caroline Bynum Irena Sławińska (tłum.) s. 74-96
"Znaki przestrzeni teatralnej w >>Krakusie<< Norwida", Irena Sławińska, Lublin 1971 : [recenzja] Ewa Szary Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 126
"Współczesna refleksja o teatrze. Ku antropologii teatru", Irena Sławińska, Kraków 1979 : [recenzja] Maria Prussak Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 129
"The Slavic Contribution to the Great Theatrical Reform. ( Some proposals for investigation). (Wkłąd słowaiński do wielkiej reformy teatru. Kilka propozycji badawczych)", Irena Sławińska [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 136
"Próby matematyzacji teatru", Irena Sławińska, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 1, Lublin 1977 : [recenzja] Marek Zieliński Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 145
Chińscy miłośnicy Adama Mickiewicza Irena Sławińska s. 145-148
"Refleksja metodologiczna w teatrologii", Irena Sławińska, "Zeszyty Naukowe" KUL R.19 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 167
"Reżyserska ręka Norwida", Irena Sławińska, Kraków 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Nowy teatr Wyspiańskiego", Irena Sławińska, "Zeszyty Naukowo KUL" R.XII (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 191
W stronę tragedii i tragizmu Irena Sławińska s. 215-226
Autorytet nauczyciela Irena Sławińska s. 229-233
"Okruchy poetyckie i dramatyczne", Cyprian Norwid, zebrał i opracował Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 444, 4 nlb. + portret Norwida : [recenzja] Irena Sławińska Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 234-240
"Sceniczny gest poety. Zbiór studiów o dramacie", Irena Sławińska, Kraków 1960, Wydawnictwo Literackie, s. 298, 6 nlb. : [recenzja] Lesław Eustachiewicz Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 246-250
Autoprezentacja formalistów rosyjskich foro externo Irena Sławińska s. 261-268
"Walka o niepodległość słowa w poezji C.K.Norwida", Irena Sławińska [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 266
Teoria dramatu na Zachodzie (1945-1960) Irena Sławińska s. 283-309
Teoria dramatu na Zachodzie (1945-1960) Irena Sławińska s. 290-316
"Die Zeitschrift „Chimera” und die Literatur des Polnischen Modernismus", Jeanine Łuczak-Wild, Luzern u. Frankfurt a/Main 1969, Verlag C. J. Bucher, Slavica Helvetica, Band 1, ss. 208 + 5 wklejek ilustr. : [recenzja] Irena Sławińska Jeanine Łuczak-Wild (aut. dzieła rec.) s. 306-310
"Europejskie związki literatury polskiej", tom przygotowany pod patronatem Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 486, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Irena Sławińska s. 318-322
Kongres w Heidelbergu Irena Sławińska s. 341-345
"Wśród mitów teatralnych Młodej Polski", pod red. Ireny Sławińskiej i Marii Barbary Stykowej, Kraków-Wrocław 1983 : [recenzja] Ireneusz Sikora Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 348-355
"Moja gorzka europejska ojczyzna. Wybór studiów", Irena Sławińska, Warszawa 1988 : [recenzja] Wojciech Kado Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 350
"Odczytywanie dramatu", Irena Sławińska, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Kublik Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 352
Od autorki Irena Sławińska s. 394
O badaniu wizji teatralnej Wyspiańskiego Irena Sławińska s. 403-424
O prozie epickiej Norwida : z zagadnień warsztatu pracy Irena Sławińska s. 467-498
"Styl i kompozcja. Konferencje teoretycznoliterackie w Toruniu i Ustroniu", redaktor Jan Trzynadlowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 356 : [recenzja] Irena Sławińska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 603-608
"Roczniki Humanistyczne", 1956-1957, tom 6, zeszyt 1, Prace o Norwidzie, redaktor naukowy prof. dr Irena Sławińska, Lublin 1958, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 334, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 674-684