Znaleziono 55 artykułów

Jan Trzynadlowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tłumaczenie czy przetwarzanie informacji Jan Trzynadlowski s. 47-52
Znaczenie Ossolineum dla nauki polskiej (1946-1966) Jan Trzynadlowski s. 53-58
Modernizacja i aktualizacja gatunku literackiego : z problemów ewolucji genologicznej Jan Trzynadlowski s. 53-58
Uwagi o poetyce "Trylogii" - historycznej powieści przygody Jan Trzynadlowski s. 89-103
"Literatura widziana poprzez film i telewizję", Jan Trzynadlowski [w:] "Litteraria.Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 93
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Jan Trzynadlowski s. 104-105
"Małe formy literackie", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 130
W odpowiedzi na uwagi Stanisława Dąbrowskiego Jan Trzynadlowski s. 135-140
"Autor i autorstwo w edytorstwie współczesnym", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"Z badań nad społeczną świadomością literacką", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 140
"Powieść jako metodologia poznania. / Zagadnienia wybrane Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Teoretyczne problemy radia jako forma przekazu", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVII, Wrocław 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Rozważania nad semiologią powieści", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Trzynadlowski Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) A. W. Labuda (tłum.) s. 149-155
"Teoria literatury w Polsce w latach 1945-1970", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 150
Powieść : teoria i historia, rodzaj i gatunek Jan Trzynadlowski s. 153-157
"Literatura, nauka, prognozy", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" VII (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 153
Marginalia Sienkiewiczowskie Jan Trzynadlowski s. 161-168
"Wokół >>wypowiedzi<<", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Rozważania nad semiologią powieści", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Modernizacje i aktualizacje gatunku literackiego. Z problemów ewolucji genologicznej", Jan Trzynadlowski, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Jan Zieliński Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Sztuka słowa i obrazu. Studia teoretycznoliterackie", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Wyznaczniki formalne gatunków prasowych", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Symptomy wśród znaków literackich", Jan Trzynadlowski [w:] "Litteraria. Teoria literatury, metodologia, kultura, humanistyka" Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 193
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! Jan Trzynadlowski s. 196-197
Kostium semiologiczny Barbara Sienkiewicz Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"List i pamiętnik. Dwie formy wypowiedzi osobistej", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 418, "Prace Literackie" XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 200
O zwięzłości Paweł Ustrzykowski Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 202-211
"Z językowych wyznaczników gatunku literackiego", Jan Trzynadlowski, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Kilka uwag o języku poetyckim Stefana Żeromskiego", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 204
"Powieść w polskiej tradycji literackiej XIX i XX w. Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1977 : [recenzja] Anna Braciszewska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Problemy semiologii powieści", Jan Trzynadlowski, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Stanisław Gottfried : nieznany poeta Młodej Polski", Jan Trzynadlowski, "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Teatr prawdziwy a teatr telewizyjny", Jan Trzynadlowski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 242
Nauka o literaturze w pracach Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Jan Trzynadlowski s. 269-272
"Teatr >>prawdziwy<< a teatr telewizji", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Marta Zielińska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 299
Stanisław Kolbuszewski (22 czerwca 1901 - 7 stycznia 1965) [nekrolog] Jan Trzynadlowski s. 305-309
"Tłumaczenie czy przetwarzanie informacji", Jan Trzynadlowski, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 311
"Uwagi o polskim literaturoznawstwie", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Alicja Szałagan Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 313
"O istocie pisarstwa technicznego", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Zbigniew Kloch Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 334
"Wśród polskich eksperymentów powieściowych lat 1945-1975", Jan Trzynadlowski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 347
Stefania Skwarczyńska (17 listopada 1902 - 28 kwietnia 1988) Jan Trzynadlowski s. 367-372
"Literatura i metodologia. Konferencje teoretycznoliterackie w Spale i w Ustroniu", redaktor Jan Trzynadlowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 276 : [recenzja] Witold Kaliński Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 381-385
Aleksander Bereza (12 stycznia 1933 - 25 sierpnia 1975) [nekrolog] Jan Trzynadlowski s. 381-385
Stanisław Furmanik (20 czerwca 1896 - 11 maja 1972) [nekrolog] Jan Trzynadlowski s. 385-388
"Nauka o literaturze", Julian Krzyżanowski, indeks rzeczowy oraz indeks nazwisk i tytułów utworów anonimowych zestawiła Dobrosława Świerczyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Wydział Nauk Społecznych, ss. 476 : [recenzja] Jan Trzynadlowski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 404-412
W odpowiedzi Stanisławowi Dąbrowskiemu Jan Trzynadlowski s. 441-444
"Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie", Jan Trzynadlowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 464
"Uczeni wrocławscy (1945-1979)", pod red. Jana Trzynadlowskiego, Wrocław 1980 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 469-471
"Zagadnienia Rodzajów Literackich", półrocznik, redakcja: Stefania Skwarczyńska, Jan Trzynadlowski, Witold Ostrowski, łódź 1958-1960, Zakład Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, tom 1, stron 226; tom 2, zeszyt 1 (2), stron 175, 3 nlb; zeszyt 2 (3), stron 186; tom 3, zeszt 1 (4), stron 176 : [recenzja] Czesław Zgorzelski Witold Ostrowski (aut. dzieła rec.) Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 571-578
"Próba teorii wiersza polskiego", Maria Dłuska, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Teoria Literatury, 1, redakcja serii: Konrad Górski, Maria Renata Mayenowa, Władysław Kuraszkiewicz, s. 309, 3 nlb. + 1 wklejka erraty : [recenzja] Jan Trzynadlowski Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 579-589
"Narrator w powieści przedromantycznej. (1776-1831)", Maria Jasińska, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Sefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 15, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 300, 4 nlb. : [recenzja] Jan Trzynadlowski Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 581-586
"Styl i kompozcja. Konferencje teoretycznoliterackie w Toruniu i Ustroniu", redaktor Jan Trzynadlowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 356 : [recenzja] Irena Sławińska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 603-608
"Wiersz i poezja. Konferencja teoretycznoliteracka w Pcimiu", redaktor Jan Trzynadlowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 120 : [recenzja] Danuta Zamącińska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 608-613
"Ewolucje balladowej opowieści. Zagadnienie narratora i narracji w balladzie lat 1822-1920", Ireneusz Opacki, Lublin 1961, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Rozprawy doktorskie, magisterskie i seminaryjne, Wydział Nauk Humanistycznych, nr 9, s. 98, 2 nlb.; "Ballada polska", opracował Czesław Zgorzelski, przy współudziale Ireneusza Opackiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 177, s. LXXXV, 844, 2 nlb. : [recenzja] Jan Trzynadlowski Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 631-641
Ossolineum w dziejach nauki polskiej Jan Trzynadlowski s. 715-721