Znaleziono 96 artykułów

Małgorzata Masalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Znaczenie naturalizmu", Jan Detko, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 126
"Przygoda archiwalna", Leon Gomolicki, Wrocław 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Leon Gomolicki (aut. dzieła rec.) s. 132
"Realizm eseistyczny Kazimierza Wyki", Maria Janion, "Twórczość" nr 5 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 134
"Mickiewiczowska wizja morza", Józef Bachórz, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Małgorzata Masalska Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 139
"Z dziejów wielkopolskiej prozy tendencyjnej", Jan Data, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Data (aut. dzieła rec.) s. 145
"Leon Kruczkowski", Zenon Macużanka, Warszawa 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Zenon Macużanka (aut. dzieła rec.) s. 150
"Formy pamiętnikarsko-reportażowe lat 40-tych i 50-tych. (Na marginesie >>Wspomnień z podróży do Syberii<< Ewy Felińskiej)", Hanna Małgowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Hanna Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 150
"Od >>Krzyżaków<< do >>Srebrnych orłów<<. Ewolucja polskiej powieści historycznej o średniowieczu", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" nr 1 (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 155
"Galicja romantyczna (1816-1840)", Krystyna Poklewska, Warszawa 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Krystyna Poklewska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Dziennik ze straconych złudzeń", Tomasz Burek, "Twórczość" nr 9 (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 159
"O Zapolskiej pozytywnie", Józef Purawski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Józef Purawski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Uwagi o wymowie w stylistykach pozytywizmu", Halina Cieślakowa, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie" 3, Gdańsk 1974 : [recenzja] Małgorzata Masalska Halina Cieślakowa (aut. dzieła rec.) s. 163
"Problem późnego Oświecenia", Zdzisław Libera, "Wiek Oświecenia" z.1 (19780 : [recenzja] Małgorzata Masalska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 163
">>Popioły<< Stefana Żeromskiego. Nowoczesna powieść historyczna przełomu wieków", Hanna Gosk, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 171
"Poezja rewolucyjna wśród neoromantycznych wzorów", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" z. 3 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 171
"Edward Przewóski jako propagator i krytyk naturalizmu", Halina Tchórzewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Halina Tchórzewska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego", Halina Bursztyńska, Katowice 1977 : [recenzja] Małgorzata Masalska Halina Bursztyńska (aut. dzieła rec.) s. 172
">>Moja piosnka<< (II) C.K. Norwida - próba interpretacji", Marek Buś, Bogusław Gryszkiewicz, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Marek Buś (aut. dzieła rec.) Bogusław Gryszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 172
"Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficzny", Wincenty Danek, Warszawa 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 172
"Trzy apokalipsy w jednej", Jan Błoński, "Twórczość" nr 10 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 173
"Sebastian Grabowiecki. Zarys monograficzny", Andrzej Litwornia, Wrocław 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) s. 173
"Współzawodnicy Sienkiewicza", Henryk Markiewicz, "Ruch Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 175
"Głosy o Lenartowiczu. 1852-1940", Wybór: P.Hertz, Kraków 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska s. 178
"Oświecenie i historia", Andrzej Feliks Grabski, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 181
"Rozmaitości romantyczne", Maria Grabowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Masalska Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 183
"Czy >>Satyra na leniwych chłopów<<? Próba socjologicznoliterackiego opisu tekstu", Witold Kośny, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Witold Kośny (aut. dzieła rec.) s. 184
"Dwie wizje ludowości romantycznej", Maria Janion, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" X, Warszawa 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 185
"Myśli polityczne Józefa Wybickiego, czyli droga od konfederacji barskiej do obiadów czwartkowych", Emanuel Rostworowski, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Portrety Stanisława Augusta", Andrzej Ryszkiewicz, "Wiek Oświecenia" z.2 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 187
"Książka francuska w Oświeceniu stanisławowskim. (Uwagi na marginesie recepcji Marmontela)", Ewa Rzadkowska, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 187
"O literaturze polskiej XIX wieku", Stanisław Tarnowski, Wybór i opracowanie H. Markiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Małgorzata Masalska Stanisław Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Geneza Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych", Maksymilian Ryszard Lang, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Maksymilian Ryszard Lang (aut. dzieła rec.) s. 188
"Józef Ignacy Kraszewski", Antoni Trepiński, Warszawa 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Antoni Trepiński (aut. dzieła rec.) s. 189
"Wyznaczniki formalne gatunków prasowych", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Człowiek wobec natury- w poglądach Brodzińskiego i Mochnackiego", Irena Kitowiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Irena Kitowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 191
"Problemy amerykańskie w publicystyce polskiej lat 1788-1792", Irena Sokół, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Irena Sokół (aut. dzieła rec.) s. 191
"Oddziaływanie europejskie Jana Kochanowskiego. Od renesansu do romantyzmu", Tadeusz Ulewicz, Wyd.2 rozszerzone, Wrocław 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Norwidowska koncepcja poezji", Marek Kozanecki, "Ruch Literacki" nr 4 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Marek Kozanecki (aut. dzieła rec.) s. 193
">>Tkacze<< Hauptmanna w polskiej kulturze robotniczej. Przegląd materiałów źródłowych do r. 1914", Józef Kozłowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Józef Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Obrazy tekstów", Aleksander Bereza, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Aleksander Bereza (aut. dzieła rec.) s. 196
"Tygodnik >>Prawda<< w latach 1908-1915", Zenon Kmiecik, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 198
"Pewne metodologiczne aspekty wyodrębniania epok historycznoliterackich", Bogusław Jasiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Bogusław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 200
">>Wacława dzieje<< Stefana Garczyńskiego", Zofia Stajewska, Wrocław 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Zofia Stajewska (aut. dzieła rec.) s. 200
"Stanisław Jachowicz- poeta nieznany", Franciszek Ziejka, "Zeszyty Naukowe UJ. T.CCCCXLII. Prace Historycznoliterackie" z.35, Kraków 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 201
">>Historia<< i >>romans<< jako terminy genologiczne w świadomości literackiej Wacława Potockiego", Krzysztof Szuwalski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Krzysztof Szuwalski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Aleksandra Berezy formuła badań prasoznawczych", Bogusław Sławomir Kunda, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Bogusław Sławomir Kunda (aut. dzieła rec.) s. 204
"Samuel Bogumił Linde, bibliotekarz i bibliograf", Olena Błażejewicz, Wrocław 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Olena Błażejewicz (aut. dzieła rec.) s. 205
"Twórczość literacka Karola Szajnochy", Jan Pacławski, Wrocław 1978 : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Pacławski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Czyim kuzynem jest Pantofel?", Krystyna Poklewska, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Małgorzata Masalska Krystyna Poklewska (aut. dzieła rec.) s. 207
"Nauka o literaturze- krytyka literacka", Kazimierz Cysewski, "Ruch Literacki" z. 2 (1981) : [recenzja] Małgorzata Masalska Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Ignacy Zakrzewski. Wydawca >>Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski<< i >>Lites ac res geste inter polonas ordinemque cruciferorum<<", Helena Chłopocka, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z.14 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Helena Chłopocka (aut. dzieła rec.) s. 208
"Prospekty >>Słownika<< Samuela Bogumiła Lindego z 1797 r.", Marian Ptaszyk, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Małgorzata Masalska Marian Ptaszyk (aut. dzieła rec.) s. 208
"Warszawskie antymonie", Jan Detko, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 210
"Warszawskie gazety ulotne XVI i XVII wieku", Konrad Zawadzki, "Rocznik Warszawski" t.XIV (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 212
"Gdzie >>Ewangelia<<? Komentarz do wiersza Norwida >>Koncept a Ewangelia<<", Stefan Sawicki, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 214
"Sentymentalny romantyk z Ukrainy. (Warszawskie początki kariery literackiej Józefa Bohdana Zaleskiego)", Maryla Stelmaszczyk-Świontek, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Małgorzata Masalska Maryla Stelmaszczyk-Świontek (aut. dzieła rec.) s. 215
"Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie", Zebrał Lucjan Siemieński, Wybór, wstęp i oprac.: Kazimierz Pamuła, Słowo wstępne: Julian Krzyżanowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska s. 215
">>Tyrteusz Wielki<< Norwida", Stefan Sawicki, "Teksty" nr 3 (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 215
"Główne tendencje rozwojowe współczesnej literatury polskiej", Janusz Rohoziński, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Janusz Rohoziński (aut. dzieła rec.) s. 217
"Ruch konwencji: szkice o poezji romantycznej", Anna Opacka, Ireneusz Opacki, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego", Katowice 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Anna Opacka (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 218
"Od organicznej pracy do pracy organicznej. Funkcje wyrażenia w powstaniu styczniowym i pozytywizmie polskim", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Małgorzata Masalska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 219
"Lew Tołstoj w opinii współczesnych mu pisarzy polskich", Antoni Semczuk, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Antoni Semczuk (aut. dzieła rec.) s. 219
"Poglądy estetyczne Kazimierza Brodzińskiego na rolę folkloru wschodniosłowiańskiego w polskiej literaturze", Janina Wiertel, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" X, Warszawa 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Janina Wiertel (aut. dzieła rec.) s. 221
"O antyku w poezji Stanisława Grochowiaka", Stanisław Stabryła, "Ruch Literacki" z. 3 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 223
">>Nad wodą wielką i czystą<<", Marian Stala, "Ruch Literacki" z. 3 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 225
"Jan Kochanowski w >>szkole<< pseudoklasyków", Wacław Walecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 227
"Władysław Syrokomla: życie i twórczość", Mieczysława Romankówna, Warszawa 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Mieczysława Romankówna (aut. dzieła rec.) s. 230
"Alegoryzm >>Powieści wschodnich<< Ignacego Krasickiego", Jan Neuberg, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Neuberg (aut. dzieła rec.) s. 230
"Pierwszy rapsod Stanisława Przybyszewskiego w oczach krytyki niemieckiej i jego wersja polska", Krzysztof Łuczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1981) : [recenzja] Małgorzata Masalska Krzysztof Łuczyński (aut. dzieła rec.) s. 233
"Role prasy w kształtowaniu kultury politycznej w dobie rewolucji", Jerzy Myśliński, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 234
">>Powieści Wschodu i Zachodu<< Wojciecha Dzieduszyckiego jako wyraz zainteresowania Orientem w dobie pozytywizmu", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Małgorzata Masalska Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 234
"Literacka legenda o Wernyhorze", Franciszek Ziejka, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 235
"Krytycy o pisarzach i ich dziełach", Anna Podkowiak, Warszawa 1977 : [recenzja] Małgorzata Masalska Anna Podkowiak (aut. dzieła rec.) s. 236
"Wacława Potockiego >>warsztat poetycki<<. Ze studiów nad sformułowaną świadomością literacką pisarza", Krzysztof Szuwalski, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Małgorzata Masalska Krzysztof Szuwalski (aut. dzieła rec.) s. 240
"Siedmiu bohaterów romantycznych", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Masalska Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 241
"Andrzej Maksymilian Fredro. (Portret literacki)", Zbigniew Rynduch, Wrocław 1980 : [recenzja] Małgorzata Masalska Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 246
"Archiwum rodzinne Korzeniowskich w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie", Jerzy Zdrada, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.XX (1974) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jerzy Zdrada (aut. dzieła rec.) s. 247
"Blisko Wańkowicza", Aleksandra Ziółkowska, Kraków 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Aleksandra Ziółkowska (aut. dzieła rec.) s. 248
"O konstrukcji bohaterów >>Trędowatej<<", Joanna Pyszny, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Joanna Pyszny (aut. dzieła rec.) s. 250
"By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych", Oprac. A. Jelicz, Warszawa 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska s. 252
"Kapitalizm w oczach Aleksandra Fredry", Marian Ursel, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 254
"O powieściach Narcyzy Żmichowskiej", Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Masalska Maria Woźniakiewicz-Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 260
"Pamiętnik Samuela Proskiego i Teodora Billewicza", Ewa Ziniewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Małgorzata Masalska Ewa Ziniewicz (aut. dzieła rec.) s. 267
"Księga sesyjna >>Kłosów<< (1865-1888) jako źródło informacji o funkcjonowaniu redakcji", Hanna Natora-Macierewicz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XIX : [recenzja] Małgorzata Masalska Hanna Natora-Macierewicz (aut. dzieła rec.) s. 270
"Iwaszkiewicza przygody z filmem", Andrzej Werner, "Dialog" nr 12 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 275
"Szymanowski w teatrze", Małgorzata Komorowska, "Dialog" nr 2 (1981) : [recenzja] Małgorzata Masalska Małgorzata Komorowska (aut. dzieła rec.) s. 293
"Ze słowiańskich mickiewiczianów. Przyczynki historyczne o stosunku Adama Mickiewicza do narodów słowiańskich", Henryk Batowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Małgorzata Masalska Henryk Batowski (aut. dzieła rec.) s. 342
"Listy do rodziny. 1820-1863. Cz.1: W kraju", Józef Ignacy Kraszewski, Oprac. W.Danek, Kraków 1982 : [recenzja] Małgorzata Masalska Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 393
">>Cień Zoila nad wiekiem Oświecenia<< wokół zoilusów >>Nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiej<<", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Ruch Literacki" z.3 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 396
"Opinia publiczna a geneza Powstania Listopadowego", Jerzy Łojek, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Masalska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 397
"Zofia Nałkowska", Bogdan Bogatko, Warszawa 1980 : [recenzja] Małgorzata Masalska Bogdan Bogatko (aut. dzieła rec.) s. 402
">>Jezda do Moskwy<<. Panegiryczne epicko-heroiczne i parenetyczne przekształcenia >>Rymowanej Kroniki<<", Janusz Skuczyński, "Ruch Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 404
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Jan Kochanowski w odbiciu encyklopedycznym Zachodu. Rozeznanie krytyczne", Tadeusz Ulewicz, "Ruch Literacki" nr 2 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 414
"Nie każdy Kochanowski był poetą. (Szesnastowieczni imiennicy Jana z Czarnolasu)", Wacław Urban, "Ruch Literacki" nr 2 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 416
"Beniowski. Reprodukcja Pierwodruku", Juliusz Słowacki, Posłowie K.Pecold, Wrocław 1981 : [recenzja] Małgorzata Masalska Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 421
"Od starożytności do współczesności", Lidia Winniczuk, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Masalska Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 431