Znaleziono 36 artykułów

Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Poetyka i dialektyka", Eugeniusz Czaplejewicz, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 237
"W poszukiwaniu teorii stylu", Stanisław Gajda, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Stanisław Gajda (aut. dzieła rec.) s. 241
"O założeniach gnoseologicznych badań porównawczych nad współczesnymi literaturami słowiańskimi", Halina Janaszek-Ivaničková, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Halina Janaszek-Ivaničkov (aut. dzieła rec.) s. 243
"Problemy powieści w polskiej krytyce i teorii literatury okresu międzywojennego", Henryk Markiewicz, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 249
"Dramatyczność monologu lirycznego. (Zarys problematyki na przykładzie utworów Słowackiego)", Czesław Zgorzelski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 257
"Przełom modernistyczny w Polsce i w Rosji", Zbigniew Barański, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 259
"Lew Tołstoj-Dušen Makovický i Marian Zdziechowski", Bazyli Białokozowicz, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja]) Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 261
"Stosunki literackie polsko-czeskie i polsko-słowackie 1890-1939", Stanisław Bylina, Barbara Jaroszewicz-Kleindienst, Edward Kadany, Jadwiga Russocka, Red. J.Śliziński, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) Barbara Jaroszewicz-Kleindienst (aut. dzieła rec.) Edward Kadany (aut. dzieła rec.) Jadwiga Russocka (aut. dzieła rec.) s. 265
"Lew Tołstoj, Stefan Żeromski i Charles Dickens. Z badań porównawczych nad powieścią autobiograficzną- >>Dzieciństwo. Lata chłopięce. Młodość<<, >>Syzyfowe prace<<, >>David Copperfield<<", Maria Chajęcka, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Maria Chajęcka (aut. dzieła rec.) s. 267
"Antyk w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku na tle europejskim", Hanna Filipkowska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Hanna Filipkowska (aut. dzieła rec.) s. 273
"Literatury słowiańskie a literatura porównawcza", Stanisław Frybes, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 275
"Literatura romantyczna i sentymentalna jako element struktury w komedii Fredrowskiej. (Na przykładzie >>Ślubów panieńskich<<, >>Pana Jowialskiego<< i >>Zemsty<<)", Mieczysław Inglot, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 281
"Lew Tołstoj na scenach polskich (1898-1976)", Mieczysław Jackiewicz, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 281
"Poezja polsko-łacińska XV wieku. >>Sztuka i ideologia XV wieku<<", Henryk Kowalewicz, Red. P.Skubiszewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 293
"Średniowieczne exempla polsko-łacińskie. >>Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza", Henryk Kowalewicz, Wrocław 1976 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 293
"Polska powieść XIX wieku w kontekście europejskim", Janina Kulczycka-Saloni, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 297
"Style piśmiennictw polskiego w XV wieku. >>Sztuka i ideologia XV wieku<<", Julian Lewański, Red. P.Skubiszewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 299
"Polska powieść osiemnastowieczna i jej związki z literaturą rosyjską", Zdzisław Libera, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 299
"Próba porównania literatury zachodniosłowiańskiej i południowosłowiańskiej o II wojnie światowej", Edward Kadany, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Edward Kadany (aut. dzieła rec.) s. 305
"Główne tendencje procesu historycznoliterackiego lat międzywojennych u Słowian Zachodnich", Józef Magnuszewski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 305
"Paralelizmy etyczne Adama Szymańskiego i Lwa Tołstoja", Hanna Maria Małgowska, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 309
"Polska powieść dojrzałego realizmu a model powieściowy realizmu klasycznego", Anna Martuszewska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 313
">>Sami swoi, polska szopa...<<. W kręgu kontekstów kulturowych >>Wesela<< Wyspiańskiego. >>Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku<<", Ewa Miodońska-Brooks, Red. M.Bobrownicka, Wrocław 1979 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) s. 315
"Jan II Sobieski w literaturze narodów Europy", Jerzy Śliziński, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 343
"Wśród polskich eksperymentów powieściowych lat 1945-1975", Jan Trzynadlowski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 347
"Wasyl Stefanyk wobec Młodej Polski", Elżbieta Wiśniewska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Elżbieta Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 353
"Nieznane utwory Władysława z Gielniowa", Wiesław Wydra, "Slavia Orientalis" t.35 (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 357
"Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku. (Z rękopisu nr 19 Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Wojciech Ryszard Rzepka (aut. dzieła rec.) Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 357
"Literatura ludowa w polskich syntezach historycznoliterackich", Bogdan Zakrzewski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 361
"Wokół derywacji stylistycznej ludowego języka poetyckiego", Jerzy Bartmiński, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 369
"Wybrane problemy metodologiczne badań nad współczesnym folklorem", Janina Hajduk-Nijakowska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 371
"Legenda św. Jadwigi-obieg i transformacja. >>Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza<<", Halina Manikowska, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Halina Manikowska (aut. dzieła rec.) s. 371
"Z problemów tekstologii folklorystycznej", Dorota Simonides, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 373
"Przekazy ustne a struktura relacji pamiętnikarskiej", Roch Sulima, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 373
"Cesarzowa tatarska na Śląsku- geneza i funkcjonowanie legendy. >>Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza", Benedykt Zientara, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Benedykt Zientara (aut. dzieła rec.) s. 375
"W poszukiwaniu mitu teatru. >>Dziady<< w reżyserii J.Grotowskiego i K.Swinarskiego. >>Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku<<", Maciej Kucia, Red. M.Bobrownicka, Wrocław 1979 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Maciej Kucia (aut. dzieła rec.) s. 377