Znaleziono 53 artykuły

Benedykt Zientara

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z zagadnień spornych tzw. "wtórnego poddaństwa" w Europie Środkowej Benedykt Zientara s. 241-242, 3-47
Konrad Kędzierzawy i bitwa pod Studnicą Benedykt Zientara s. 27-55
Źródła i geneza "prawa niemieckiego" (ius Teutonicum) na tle ruchu osadniczego w Europie zachodniej i środkowej w XI-XII w. Benedykt Zientara s. 47-74
"Husitské revolučni hnuti", Josef Macek, Praha 1952 : [recenzja] Benedykt Zientara Josef Macek (aut. dzieła rec.) s. 95-100
Odra: droga czy bariera? : Wolfgang Kehn, Der Handel im Oderraum im 13 und 14 Jahrhundert, Köln-Graz 1968 Benedykt Zientara s. 112-119
"Problemy genezisa feodalisma w zapadnoj Jewropie", A. J. Gurewicz, Moskwa 1970 : [recenzja] Benedykt Zientara A. J. Gurewicz (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"Geschichte des Bauerntums und der Bodenkultur im Lande Mecklenburg", Friedrich Mager, Berlin 1955 : [recenzja] Benedykt Zientara Friedrich Mager (aut. dzieła rec.) s. 127-132
Jeszcze kilka słów o historii, matematyce i statystyce Benedykt Zientara s. 139-140
"Kirchengeschichte Pommerns", Hellmuth Heyden, Köln-Braunsfeld 1957 : [recenzja] Benedykt Zientara Hellmuth Heyde (aut. dzieła rec.) s. 143-145
"Bauer und Ritter in Mecklenburg : Wandlungen der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse im Westen und Osten Meckelnburgs von 12./13. Jahrhundert bis zur Bodenrefor 1945", Paul Steinmann, Schwerin 1960 : [recenzja] Benedykt Zientara Paul Steinmann (aut. dzieła rec.) s. 147-151
"Die sozialökonomische Struktur im ritterschaftlichen Bereich Mecklenburgs zu Beginn des 18. Jahrhunderts : eine Untersuchung für vier Amter", Gerhard Heitz, "Beiträge zur deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte", Berlin 1962, s. 1-80 ; tenże "Feudales Bauernlegen in Mecklenburg im 18. Jahrhundert" "Zeitschrift für Geschichtswissenschaft", T. VIII, 1960, s. 1342-1377 : [recenzja] Benedykt Zientara Gerhard Heitz (aut. dzieła rec.) s. 152-153
"La civilisation de l'Occident médiéval", Jacques Le Goff, Paris 1964 : [recenzja] Benedykt Zientara Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) s. 156-158
"Ideologia polityczna monarchii Przemysła Otokara II. Studium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej połowie XIII wieku", Antoni Barciak, Katowice 1982 : [recenzja] Benedykt Zientara Antoni Barciak (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Herzog und Landschaft. Politische Ideen und Verfassungsprogramme in Schwedisch-Pommern um die Mitte des 17. Jahrhunderts", Pär Erik Back, Lund 1955 : [recenzja] Benedykt Zientara Pär Erik Back (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Die dithmarsischen Geschlechterverbände", Heinz Stoob, Heide in Holstein 1951 : [recenzja] Benedykt Zientara Heinz Stoob (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relezioni e comunicazioni nelle Prime Giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1973)", Roma 1975 : [recenzja] Benedykt Zientara s. 173-177
"Henryk Brodaty i jego czasy", Benedykt Zientara, Warszawa 1975 : [recenzja] Jerzy Wyrozumski Benedykt Zientara (aut. dzieła rec.) s. 177-183
"Das Bauernlegen in Mecklenburg : eine Untersuchung zur Geschichte der Bauernschaft und der zweiten Leibeigenschaft in Mecklenburg bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts", Johannes Nichtweiss, Berlin 1954 : [recenzja] Benedykt Zientara Johannes Nichtweiss (aut. dzieła rec.) s. 186-191
Polityczne i kościelne związki Pomorza Zachodniego z Polską za Bolesława Krzywoustego Benedykt Zientara s. 192-232
Ze studiów nad historią techniki polskiego hutnictwa żelaznego do XVII wieku Benedykt Zientara s. 195-242, 393-394
Konflikty narodowościowe na pograniczu niemiecko-słowiańskim w XIII-XIV w. i ich zasięg społeczny Benedykt Zientara s. 197-213
"Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen in den Hansestädten Stralsund, Rostock und Wismar im erster Drittel des 16. Jahrunderts", Johannes Schildhauer, Weimar 1959 : [recenzja] Benedykt Zientara Johannes Schildhauer (aut. dzieła rec.) s. 199-203
Przełom w rozwoju miast środkowoeuropejskich w pierwszej połowie XIII wieku : (w zwiazku z książką A. Wędzkiego, Początki reformy miejskiej w środkowej Europie do połowy XIII wieku (Słowiańszczyzna Zachodnia), Warszawa-Poznań 1974) Benedykt Zientara A. Wędzki (aut. dzieła rec.) s. 219-243
W kwestii struktury społecznej manufaktur rosyjskich : w związku z książką N. P. Pawlenki, Razwitije mietałłurgiczeskoj promyszlennosti Rossii w pierwoj połowinie XVIII wieka : promyszlennaja polityka i uprawlenije, Moskwa 1953 Benedykt Zientara s. 240-255
Zagadnienie depresji rolnictwa w XIV-XV wieku w świetle najnowszej literatury Benedykt Zientara s. 262-274
Nowe dzieło o Zakonie Krzyżackim : (w związku z książką Hartmuta Boockmanna, Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte, München 1981) Benedykt Zientara Hartmut Boockmann (aut. dzieła rec.) s. 307-315
"Die Herrschaft der Bischöfe von Włocławek in Pommerelen von den Anfängen bis zum Jahre 1409", Peter Kriedte, Göttingen 1974 : [recenzja] Benedykt Zientara Peter Kriedte (aut. dzieła rec.) s. 313-316
"Die Wüstungen in der Moskauer Ruś : Studien zur Siedlungs- Bevölkerungs- und Sozialgeschichte", Carsten Goehrke, Wiesbaden 1968 : [recenzja] Benedykt Zientara Carsten Goehrke (aut. dzieła rec.) s. 328-330
Z zagadnień prawa niemieckiego na Śląsku : (w związku z książką Josefa Joachima Menzla, Die schlesischen Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts. Studien zum Urkundenwesen, zur Siedlungs-, Rechts- und Wirtschftsgeschichte einer ostdeutschen Landschaft im Mittelalter, Würzburg 1977) Benedykt Zientara J. J. Menzel (aut. dzieła rec.) s. 331-340
Walonowie na Śląsku w XII i XIII wieku Benedykt Zientara s. 349-368
Bolesław Wysoki - tułacz, repatriant, malkontent : przyczynek do dziejów politycznych Polski XII wieku Benedykt Zientara s. 367-396
"Die Zunft und die Nichtdeutsche im Osten, insbesondere in der Mark Brandenburg", Dora Grete Hopp, Marburg/Lahn 1954 : [recenzja] Benedykt Zientara Dora Grete Hopp (aut. dzieła rec.) s. 374-379
"Cesarzowa tatarska na Śląsku- geneza i funkcjonowanie legendy. >>Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza", Benedykt Zientara, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Benedykt Zientara (aut. dzieła rec.) s. 375
Józef Matuszewski, "Najstarsze polskie zdanie prozaiczne. Zdanie henrykowskie i jego tło historyczne", Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Benedykt Zientara Józef Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 395-396
"Pfaffenschlag, zaniklá středověká ves u Slavonic (Příspěvek k dějinám středověké vesnice)", Vladimír Nekuda, Brno 1975 : [recenzja] Benedykt Zientara Vladimír Nekuda (aut. dzieła rec.) s. 396-398
Rola Szczecina w odrzańskim i bałtyckim handlu zbożem XIII-XIV w. : cz. 1 Benedykt Zientara s. 413-444
"Chudina mestská v dobe predhustické", Graus Frantisek, Praha 1949 : [recenzja] Benedykt Zientara František Graus (aut. dzieła rec.) s. 417-421
[W dniach 24-26 października 1968 odbyła się w Roztoce (Rostock, NRD) doroczna konferencja Zespołu Roboczego Hansischer Geschichtsverein...] Benedykt Zientara s. 436
"Die Folgen des Schwarzen Todes (1347-51) für den Klerus Mitteleuropas", Bernd Ingolf Zaddach, Stuttgart 1971 : [recenzja] Benedykt Zientara Bernd Ingolf Zaddach (aut. dzieła rec.) s. 532-534
Stosunki polityczne Pomorza Zachodniego z Polską w drugiej połowie XII wieku Benedykt Zientara s. 546-576
"Die bayerische Grundherrschaft : untersuchungen über die Agrarverfassung Altbayerns im 16-18. Jahrhundert", Friedrich Lütge, Stuttgart 1949 : [recenzja] Benedykt Zientara Friedrich Lütge (aut. dzieła rec.) s. 572-581
"Prispevok k dejinám banského prava a banictva na Slovensku", Peter Ratkoš, Bratislava 1951 : [recenzja] Benedykt Zientara Peter Ratkoš (aut. dzieła rec.) s. 598-601
"Oczerki iz socialno-ekonomiczeskoj istorii russkogo goroda : Tichwinskij posad w 16-18 w.", K. N. Serbina, Moskwa-Leningrad 1951 : [recenzja] Benedykt Zientara K. N. Serbina (aut. dzieła rec.) s. 602-606
"Chrzest Polski", Jerzy Dowiat, Warszawa 1958 : [recenzja] Benedykt Zientara Jerzy Dowiat (aut. dzieła rec.) s. 605-606
"Kniga o skudosti i bogatstwie i drugije soczinienija", I. T. Pososzkow, pod red. B. B. Kafengauza, Moskwa 1951; "I. T. Pososzkow : ziźń i diejatielnost", B. B. Kafengauz, Moskwa 1951 : [recenzja] Benedykt Zientara B. B. Kafengauz (aut. dzieła rec.) I. T. Pososzkow (aut. dzieła rec.) s. 619-625
"Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVII w.", Benedykt Zientara, Warszawa 1954 : [recenzja] Stanisław Herbst Benedykt Zientara (aut. dzieła rec.) s. 638-640
Rola Szczecina w odrzańskim i bałtyckim handlu zbożem XIII-XIV w. : cz. 2 Benedykt Zientara s. 641-675
Z dziejów organizacji rynku w średniowieczu : ekonomiczne podłoże "weichbildów" w arcybiskupstwie magdeburskim i na Śląsku w XII-XIII wieku Benedykt Zientara s. 681-696
"The Rise of the Polish Monarchy : Piast Poland in East Central Europe 1320-1370", Paul W. Knoll, Chicago and Londyn 1972 : [recenzja] Benedykt Zientara Paul W. Knoll (aut. dzieła rec.) s. 745-749
"Die Nordwestslaven und das fränkische Reich. Beobachtungen zur Geschichte ihrer Nachbarschaft und zur Elbe als nordöstlicher Reichsgenze bis in die Zeit Karls des Grossen", Raimund Ernst, Berlin 1976 : [recenzja] Benedykt Zientara Raimund Ernst (aut. dzieła rec.) s. 754-756
Hanza a kryzys XV wieku : w związku z książką: K. Fritze, Am Wendepunkt der Hanse : Untersuchungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte wendischer Hansestädte in der ersten Hälfte des 15 Jahrhunderts, Berlin 1967 Benedykt Zientara s. 757-764
U początków szczecińskiego patrycjatu : rola feudalnej własności ziemskiej w kształtowaniu się podstaw gospodarczych kierowniczych warstw społeczeństwa miejskiego Benedykt Zientara s. 763-781
"Dokumenty k banickemu povstaniu na Slovensku (1525-1526)" wyd. Peter Rakoš, Bratislava 1957 : [recenzja] Benedykt Zientara Peter Rakoš (aut. dzieła rec.) s. 801-803