Znaleziono 47 artykułów

Hieronim Chojnacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Forma gotycka Gombrowicza", Maria Janion, "Twórczość" nr 2 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 77
"Sobowtóry i dwoistości Gombrowicza", Maria Janion, "Dialog" nr 2 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 77
"Oda do Nowych Argonautów", Wacław Kubacki, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 81
"O literaturze polskiej. Materiały", Warszawa 1974 : [recenzja] Hieronim Chojnacki s. 85
">>Ziemia Obiecana<< Andrzeja Wajdy", Michał Komar, "Dialog" nr 2 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 107
"Strategia korespondenta", Edward Balcerzan, "Twórczość" nr 7 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 143
"Słonimskiego droga na emigrację", Karol Estreicher, "Twórczość" nr 6 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 147
">>Trans-Atlantyk<< wobec >>Pana Tadeusza<<", Stefan Chwin, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 149
"Dzieje doświadczone i dzieje poświadczone", Jerzy Jedlicki, "Twórczość" nr 7 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jerzy Jedlicki (aut. dzieła rec.) s. 155
"Czytając Słonimskiego", Anna Kamieńska, "Twórczość" nr 6 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) s. 157
"Wokół Lordowskiej koncepcji formuły", Jerzy Bartmiński, "Literatura Ludowa" nr 6 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 158
"Gombrowicz- Sarmata kontestujący", Stefan Chwin, "Ruch Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 163
"Pod hasłem naturalności. O listowniku Stanisława Szymańskiego", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 167
"Rozważania nad semiologią powieści", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Wybrane problemy składniowe powieści Teodora Parnickiego >>Tylko Beatrycze<<", Alicja Kozak, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVII, Wrocław 1975 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Alicja Kozak (aut. dzieła rec.) s. 171
"Pomiędzy historią a teorią literatury", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1975 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Stefan Kołaczkowski jako krytyk i historyk literatury", Bolesław Faron, Warszawa 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Bolesław Faron (aut. dzieła rec.) s. 174
"Kazimierz Brodziński-pionier folklorystyki słowiańskiej w Polsce. (Stan badań i postulaty)", Milica Jabóbiec-Semkowowa, "Acta Universitatis Wratinslaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Milica Jakóbiec-Semkowowa (aut. dzieła rec.) s. 177
"Literatura i spisek", Maria Janion, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 178
"Polskie przekłady >>The Piligrim's Progress<< Johna Bunyana", Zofia Sinko, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 179
"Sztuka portretu w epigramacie Oświecenia", Alina Siomkajłówna, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 179
"Romantyczni szaleńcy", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 181
"Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750). Główne kierunki recepcji", Tadeusz Bieńkowski, "Studia staropolskie" z.45, Wrocław 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Z problematyki konstrukcji przestrzeni w dramatach Słowackiego", Stanisław Kaszyński, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stanisław Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 183
"Brak i dopełnienie. >>Fortepian Szopena<< i >>Ad Leones<< w świetle problematyki dobra i zła u Norwida", Jacek Trznadel, "Pamiętnik Literacki" z. 4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 191
"Kryzys i sukces", Zdzisław Najder, "Twórczość" nr 8 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Zdzisław Najder (aut. dzieła rec.) s. 193
">>Potęga żywiołowa prawie<<", Kazimierz Wyka, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 195
"Główne wartości >>Dzienników<< Żeromskiego", Jerzy Kądziela, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) s. 196
"Osobowość i życie pisarza w monografii historycznoliterackiej", Maria Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 201
"Z problemów młodopolskiego heroizmu", Marta Wyka, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Marta Wyka (aut. dzieła rec.) s. 208
"Od prerenesansu do oświecenia. Z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej", Stefan Zabłocki, Warszawa 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 210
"U modernistów", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 8 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 211
"O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego. Wprowadzenie do nauki o teatrze, t.II", Wybór i oprac.: J.Degler, Wrocław 1977 : [recenzja] Hieronim Chojnacki s. 211
"O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 212
Katedra Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego Hieronim Chojnacki Kazimierz Musiał Maria Sibińska s. 217-220
"Problematyka życia literackiego XVIII i XIX w. we współczesnych publikacjach", Halina Stankowska, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Przeświadczenia teatru kontrkultury", Krzysztof Wolicki, "Dialog" nr 12 (1976) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Krzysztof Wolicki (aut. dzieła rec.) s. 222
"Bohater romantycznej powieści poetyckiej", Marian Ursel, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 227
"Dzieła wszystkie", Juliusz Słowacki, Wrocław 1975 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 234
"Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu", Zofia Stefanowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 236
"O inspiracjach neoromantyzmu w literaturze i historiografii polskiej", Jerzy Tynecki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 240
"Gottfryd Ernest Groddeck, profesor Adama Mickiewicza. Próba rewizji", Kazimierz Mężyński, Gdańsk 1974 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Kazimierz Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 249
"Conrad a idea honoru", Zdzisław Najder, "Twórczość", nr 8 (1974) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Zdzisław Najder (aut. dzieła rec.) s. 253
"Nad autografami Mickiewicza", Czesław Zgorzelski, "Pamiętnik Literacki", nr 3 (1974) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 299
"Teatr wybiera twarz", Jerzy Niesiobędzki, Gdańsk 1974 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jerzy Niesiobędzki (aut. dzieła rec.) s. 325
"Romantyka rewolucyjna w sztuce", pod red. Z. Czeczot-Gawrak, Wrocław 1973 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Z. Czeczot-Gawrak (aut. dzieła rec.) s. 333
"Joachim Lelewel. Krytyk i autor podręczników historii", Tadeusz Słowikowski, Warszawa 1974 :[recenzja] Hieronim Chojnacki Tadeusz Słowikowski (aut. dzieła rec.) s. 333