Znaleziono 92 artykuły

Tadeusz Bieńkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Natura nie jest nam macochą". Poznawania zasobów naturalnych ziem polskich od końca XV do końca XVIII wieku Tadeusz Bieńkowski
Tradycje komedii antycznej a formowanie się komedii polskiej w wieku XVI : zarys problematyki Tadeusz Bieńkowski s. 1-16
Stanisława Sokołowskiego traktat o kształceniu młodzieży szlacheckiej Tadeusz Bieńkowski s. 3-9
Z prac nad syntezą dziejów edukacji w okresie staropolskim Tadeusz Bieńkowski s. 3-14
Szkoły w kulturze staropolskiej : wnioski i refleksje Tadeusz Bieńkowski s. 3-14
Z prac Działu Literatury Staropolskiej Tadeusz Bieńkowski s. 5-7
Polscy przedstawiciele "scientia curiosa" Tadeusz Bieńkowski s. 5-34
Aspekty edukacji staropolskiej : stanowe modele życia i wzory osobowe Tadeusz Bieńkowski s. 7-29
Działalność naukowa Adama Romera ze Stężycy, teoretyka wymowy i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Tadeusz Bieńkowski s. 13-21
Wiedza o przyrodzie w Polsce XVI-XVIII wieku : funkcja edukacyjna i kierunki zainteresowań Tadeusz Bieńkowski s. 15-32
Wokół XVII-wiecznych polemik przyrodniczych Tadeusz Bieńkowski s. 29-40
Z badań nad recepcją antyku w Polsce do końca XVIII wieku : I Tadeusz Bieńkowski s. 29-53
Antyczna historia wynalazków w renesansowej refleksji Tadeusz Bieńkowski s. 31-42
Nad rocznikami "Kwartalnika" Tadeusz Bieńkowski s. 37-44
"Dykcjonarz starożytności" Grzegorza Piramowicza Tadeusz Bieńkowski s. 49-60
Kopernik jako pisarz łaciński : (uwagi o ideologii i stylu twórczości) Tadeusz Bieńkowski s. 51-60
Na przełomie epok : edukacja na ziemiach polskich w latach 1720-1740 Tadeusz Bieńkowski s. 51-67
Drogie kamienie jako przedmiot badań historycznych Tadeusz Bieńkowski s. 53-56
Rhetorical Traditions and Stylistic Features of Polish-Latin Historiography in 16th and 17th Centuries Tadeusz Bieńkowski s. 65-70
Jakuba Gadebuscha Pochwała Królestwa Polskiego Tadeusz Bieńkowski Waldemar Voisé s. 91-108
"O prozie >>Kazań sejmowych<< Piotra Skargi", Mirosław Korolko, Warszawa 1971 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 123
"Z zagadnień racjonalizmu Andrzeja Frycza-Modrzewskiego", Tomasz Fijałkowski, Łódź 1971 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 129
"Od Homera do Jana Jakuba Rousseau. W kręgu lektur profesorów krakowskich okresu Oświecenia", Krystyna Bednarska-Ruszajowa, Kraków 1991 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Krystyna Bednarska-Ruszajowa (aut. dzieła rec.) s. 130-131
"Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750). Główne problemy i kierunki recepcji", Tadeusz Bieńkowski, Wrocław 1976 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 131-134
"Problematyka nauki w literaturze staropolskiej od XVI do XVIII wieku", Tadeusz Bieńkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Jerzy Kasprzyk Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 132-135
"Bibliotheca selecta ratione studiorum Possewina jako teoretyczny fundament kultury kontrreformacyjnej", Tadeusz Bieńkowski [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 136
"Myśl polityczna w Polsce w dobie kontrreformacji (1573-1655)", Władysław Czapliński [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 138
"Gatunki dramatyczne w okresie staropolskim / wstępne klasyfikacje Zbigniew Goliński Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Młodość uniwersytetu", Jan Baszkiewicz, Warszawa 1997 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Jan Baszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"Antyk-Biblia-Literatura", Tadeusz Bieńkowski [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Rola pisarza i literatury w świetle wypowiedzi z XVI i XVII wieku", Tadeusz Bieńkowski [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972: [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 152
"Bursztyn w przyrodzie, kulturze i sztuce", Cz. 1: "Bursztyn bałtycki i inne żywice kopalne. Piśmiennictwo polskie oraz prace autorów polskich w literaturze światowej. Bibliografia komentowana 1534-1993", Teresa Pietrzak, Teresa Różycka, Warszawa 1993 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Teresa Pietrzak (aut. dzieła rec.) Teresa Różycka (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Co równać się może z drzewami naszemi. Obraz rodzimej przyrody w literaturze i malarstwie", Tadeusz Bieńkowski, Pułtusk 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Elementy naukoznawstwa i główne kierunki nauki europejskiej", Jerzy Ratajewski, Katowice 1993 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Jerzy Ratajewski (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX w.", pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 164-168
Renaissance Poles' Self-Perception as Europeans Tadeusz Bieńkowski s. 165-171
"Pamiętniki", Maurycy Beniowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Maurycy Beniowski (aut. dzieła rec.) s. 168-172
"Rola literatury w opinii Reja i jego współczesnych", Tadeusz Bieńkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Problemy teatru jezuickiego połowy XVIII wieku", Irena Kadulska, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego", Gdańsk 1972 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 176
"Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji universum", Ewa Śnieżyńska-Stolot, Warszawa 1992 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Ewa Śnieżyńska-Stolot (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750). Główne kierunki recepcji", Tadeusz Bieńkowski, "Studia staropolskie" z.45, Wrocław 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Tradycje nauczania historii do końca XVI wieku : wybrane kraje i problemy", Lech Mokrzecki, Gdańsk 1992 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 184-185
Bronisław Biliński (9 października 1913-28 kwietnia 1996) Tadeusz Bieńkowski s. 185-186
"Album Studentów Akademii Zamojskiej 1595-1781", oprac. Henryk Gmiterek, Warszawa 1994 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Henryk Gmiterek (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Program wychowawczy Plutarcha z Cheronei", Kazimierz Korus, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Kazimierz Korus (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Figure e momenti polacchi a Roma. Strenna di commiato", Bronisław Biliński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Některé zàkladni principy pedagogického myšleni J. A. Komenského", Dagmar Čapková, "Rozprawy Československé Akademie Věd. Řada Společenskych Věd" r. 87, s. 2, 1977 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Dagmar Čapková (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1565-1773", Kazimierz Puchowski, Gdańsk 1999 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) s. 189
Człowiek i przyroda w polskiej refleksji literackiej i naukowej Tadeusz Bieńkowski s. 191-210
Czy tylko dla źródłoznawców? Tadeusz Bieńkowski Małgorzata Hanna Malewicz (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Brevis commentatio nautica", Bartłomiej Keckermann, Gdańsk 1992 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Bartłomiej Keckermann (aut. dzieła rec.) s. 195
Wizyta w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN przewodniczącego Sekcji Historii Nauki MUHiFN Tadeusz Bieńkowski s. 196
"Europa Środkowo-Wschodnia a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki", Leszek Zasztowt, Warszawa 2007 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Religie - Edukacja - Kultura. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi", pod red. Mariana Surdackiego, Lublin 2002 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Acta Comeniana internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und ideengeschichte der frühen Neuzeit", 13 (XXXVII), Praha 1999 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski s. 214-215
"Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 8, Autobiografické vyznáni, plány, dopisy", Praha 1975 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski s. 217-219
"Speculum mundi. Roma centro internazionale di ricerche umanistiche. Introduzione di Massimo Pallotino, a cura di Paolo Vian", Roma 1993 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski s. 217-219
"Bursztyn w archeologii (1874-1993)", Małgorzata Gula, Katarzyna Kwiatkowska, Warszawa 1994; "Bursztyn bałtycki i inne żywice kopalne. Piśmiennictwo polskie oraz prace autorów polskich w literaturze światowej. Bibliografia komentowana 1534-1993", Część 2, pod red. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Małgorzata Gula (aut. dzieła rec.) Barbara Kosmowska-Ceranowicz (aut. dzieła rec.) Katarzyna Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 218
"Jan Amos Comenius, Lehrer der Nationen", Franz Hofmann, Leipzig [etc.] 1975 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Franz Hofmann (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Opera Omnia (12)", Jan Amos Komenský, Praha 1978 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Jan Amos Komenský (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Teoretyczne problemy wychowania w rodzinie rzymskiej (III w. p.n.e. - III w. n.e.)", Juliusz Jundziłł, Bydgoszcz 1987 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Juliusz Jundziłł (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Myšlenka lidské aktivity v Komenského pojeti dějin", Dagmar Čapková, Praha 1983 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Dagmar Čapková (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku", Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Szkoły w Wielkopolsce od średniowiecznych początków do reform Komisji Edukacji Narodowej", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2010 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 228-229
"Acta Comeniana : revue internationale des etudes comeniologiques" 6. Archiv pro bádáni o životě a díle Jana Amosa Komenského" 30, Praha 1985 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski s. 234-235
"Jan Amos Komenský a Polsko", Marta Bečková, Praha 1983 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Marta Bečková (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"A History of Western Education. Vol. 3, The Modern West", James Bowen, London 1981 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski James Bowen (aut. dzieła rec.) s. 253-255
"Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264)", Adam Fijałkowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Adam Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 255
"Pedagogická Encyklopédia Slovenska", Bratislava 1984 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski s. 261-264
"Dejiny českej a slovenskej pedagogiky", Jozef Matej, Bratislava 1976 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski s. 261-262
"Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych", Karolina Targosz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Karolina Targosz (aut. dzieła rec.) s. 261-262
Czechosłowacko-polskie seminarium komeniologiczne Tadeusz Bieńkowski s. 263-264
"Tradycje i współczesność. Księga pamiątkowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1930-2005", Toruń 2005 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski s. 263-266
"Książka - Biblioteka - Szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z Konferencji naukowej, Cieszyn 4-5 listopada 1999", pod red. Janusza Spyry, Cieszyn 2001 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Janusz Spyra (aut. dzieła rec.) s. 265
"Dejiny skolstva a pedagogiky", Tomáš Srogoň, Josef Cach, Jozef Mátej, Jozef Schubert, Bratislava 1981 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Josef Cach (aut. dzieła rec.) Jozef Mátej (aut. dzieła rec.) Jozef Schubert (aut. dzieła rec.) Tomáš Srogoň (aut. dzieła rec.) s. 278-279
"Obraz-słowo-znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej", Janusz Pelc, Wrocław-Warszawa-Keaków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XXXVII, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji), Jadwiga Rytlówna, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Jerzy Ziomek, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 280 + 14 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 281-284
Dyskusje nad podręcznikiem "Ianua linguarum" Jana Amosa Komeńskiego Tadeusz Bieńkowski s. 291-298
"Problematyka nauki w literature staropolskiej od XVI do XVIII wieku", Tadeusz Bieńkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, tom LIV, komitet redakcyjny: H. Barycz, B. Olszewicz, E. Olszewski, K. Opałek, B. Suchodolski, (redaktor naczelny), Z. Skubała-Tokarska (sekretarz), Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, ss. 108 + 4 nlb. : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego oświecenia. (1746-1765)", Irena Kadulska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Rozprawy Literackie, t. 8, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze, ss. 204 + 11 wklejek ilustr. : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 347-349
"Jan Łasicki. Studium z dziejów polskiej kultury naukowej XVI wieku", Henryk Barycz, Wrocław 1973 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"Historia farmacji", Robert Rembieliński, Barbara Kuźnicka, Warszawa 1987 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) Robert Rembieliński (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"Fabularne motywy antyczne w dramacie staropolskim i ich rola ideowa. Studium z dziejów kultury staropolskiej", Tadeusz Bieńkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, pod redakcją Czesława Hernasa i Jerzego Ziomka, tom XIX, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 144, 2 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Janina Kołtuniak-Abramowska Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 370-376
Komeński a współczesność Tadeusz Bieńkowski Stanisław Mauersberg s. 385
Jana Innocentego Petrycego "Comitia sapientum" - pierwszy polski popularny zarys powszechnej historii nauki i kultury Tadeusz Bieńkowski s. 451-463
Uroczyste odsłonięcie posągu Stanisława Staszica Tadeusz Bieńkowski s. 474
"Teatr szkolny gimnazjum toruńskiego w XVII i XVIII wieku", Bronisław Nadolski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 17, Filologia Polska, VI, 1966, s. 177-158 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 580-581
"Kierunki recepcji nowożytnej myśli naukowej w szkołach polskich (1600-1773). Część I: Przyrodoznawstwo", Barbara Bieńkowska, Tadeusz Bieńkowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Barbara Bieńkowska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 582-584
"Barok", Henryk Barycz, [w:] "Historia nauki polskiej", pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1970 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 619-621
"Jakub i Jan Filip Breynowie. Studium z dziejów kultury książki XVII i XVIII wieku", Alicja Kurkowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Alicja Kurkowa (aut. dzieła rec.) s. 635
"Komieński w nauce i tradycji", Tadeusz Bieńkowski, Wrocław 1980 : [recenzja] Marta Bečková Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 714-719
"Mikuláš Kusanský zivot a dilo", Pavel Floss, Praha 1977 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Pavel Floss (aut. dzieła rec.) s. 715-716
Nie zidentyfikowany posąg Stanisława Staszica Tadeusz Bieńkowski Zbigniew Wójcik s. 808-809