Znaleziono 67 artykułów

Joanna Łuczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
25 rocznica śmierci prof. Wacława Borowego Joanna Łuczyńska s. 63-64
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Joanna Łuczyńska s. 84-87
"O pojęciu pokolenia raz jeszcze", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 110
"Bohater powieści obyczajowej lat 1815-1830. (Próba zarysowania problematyki)", Joanna Łuczyńska, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1975) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Joanna Łuczyńska (aut. dzieła rec.) s. 113
"Słownik terminów literackich", Autorzy: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Red. J. Sławiński, Wrocław 1976 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 122
"Wiersze Aleksandra Błoka w tłumaczeniach Józefa Czechowicza", Barbara Kuś, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Barbara Kuś (aut. dzieła rec.) s. 142
"Trzy role podmiotu lirycznego w >>Trenach<<", Stanisław Grzeszczuk, "Ruch Literacki" z. 6 (1977) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 146
"W nurcie- czy obok?", Mieczysław Dąbrowski, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1975) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Osobowość aktora jako tworzywo literackie. Na przykładzie komedii Aleksandra Fredry", Mieczysław Inglot, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 151
"/I Joanna Łuczyńska Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 153
"/II Joanna Łuczyńska Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 153
"Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa", Red. H.Markiewicz, J.Sławiński, Kraków 1976 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 164
"Problemy teorii literatury. Seria 2", Red. H. Markiewicz, Wrocław 1976 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 164
"Refleksja metodologiczna w teatrologii", Irena Sławińska, "Zeszyty Naukowe" KUL R.19 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 167
"Poeta antropocentrycznego pesymizmu. Twórczość Eugeniusza Boratyńskiego w oczach polskich badaczy", Lucjan Suchanek, "Ruch Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Lucjan Suchanek (aut. dzieła rec.) s. 168
"Jana Kochanowskiego >>O Czech i Lechu historyja naganiona<< wobec historiografii polskiej XIX wieku", Jan Malicki, "Ruch Literacki" z. 6 (1977) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Czyżby jeszcze jeden stypendysta Sienkiewicza? Z podróży włoskiej Wojciecha Weissa (1901-1902)", Henryk Barycz, "Ruch Literacki" z.5 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Periodyzacja nowszej literatury polskiej", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1975) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 173
"Regionalizm w twórczości Józefa Jedlicza. (Nowele, fragment dramatu >>Złe roki<<)", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XII, Opole 1974 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 173
"Obraz literatury polskiej. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym", Red. J.Kądziela, J.Kwiatkowski, I.Wyczańska, T.1, Kraków 1979 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 175
"Dowód nietożsamości. Proza Wilhelma Macha", Aleksander Fiut, Wrocław 1976 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 176
"Wokół wydania dwóch tomów >>Komedyj<< Aleksandra Fredry", Krystyna Czajkowska, "Ruch Literacki" z.5 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Krystyna Czajkowska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Historia Fausta. (O prozie Andrzeja Kuśniewicza)", Jerzy Jarzębski, "Twórczość" nr 11 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 180
">>Nad biegiem małym żywota<< Macieja Stryjkowskiego", Marian Kaczmarek, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 181
"Zagadnienie analizy utworu literackiego na przykładzie >>Metodycznego rozbioru "Pana Tadeusza"<< T.Czapczyńskiego", Eugeniusz Cyniak, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria I z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Eugeniusz Cyniak (aut. dzieła rec.) s. 186
"Komedia nierozumu i obłąkania", Alina Kowalczykowa, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1975) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 187
"W kręgu Skamandra", Janusz Stradecki, Warszawa 1977 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 187
"Burzyciel świątyń i budowniczy nadgwiezdnych miast. O symbolice architektonicznej w twórczości Tadeusza Micińskiego", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska XIX", 24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"O napoleonizmie Fredry", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Pogranicza i korespondencja sztuk", Studia pod red. T.Cieślikowskiej i J. Sławińskiego, PAN IBL. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T.LVI, Wrocław 1980 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 203
"Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria II, t.I.A-K, PAN IBL", Bibliografia Literatury Polskiej >>Nowy Korbut<<, Oprac. zespół pod red. J.Czachowskiej, Warszawa 1977 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 203
"Dramat staropolski. Od początków do powstania Sceny Narodowej. Bibliografia. T.2. Programy drukiem wydane do r. 1765. Cz.1 Programy teatru jeziuckiego", Oprac. W.Korotaj, J.Szwedowska, M.Szymańska, Red. nauk: A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1976 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 205
"Stefan Żeromski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci", Studia i szkice pod red. Z.Golińskiego, Warszawa 1977 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 206
"Ideowe i kompozycyjne funkcje Smętka w >>Wietrze od morza<<", Jan Kucharski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Benedykt Polak jako średniowieczny zbieracz podań i legend o Tatarach", Włodzimierz Jurow, "Literatura Ludowa" nr 6 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Włodzimierz Jurow (aut. dzieła rec.) s. 209
"Polska gwara żołnierska w okresie powojennym", Stanisław Kania, "Literatura Ludowa" nr 6 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Stanisław Kania (aut. dzieła rec.) s. 209
"O >>Obrachunkach fredrowskich<< Tadeusza Boya-Żeleńskiego", Irena Sikora, "Ruch Literacki" z.5 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Irena Sikora (aut. dzieła rec.) s. 211
"Ludowa wiedza genealogiczna a zalążki kultury piśmienniczej", Roch Sulima, "Literatura Ludowa" nr 6 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 211
">>Dziennik Franciszki Krasińskiej<< Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej i jego miejsce w rozwoju powieści polskiej przed 1830 r.", Bogumiła Małek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Bogumiła Małek (aut. dzieła rec.) s. 214
"Janusz Korczak - inaczej", Jolanta Elkan, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jolanta Elkan (aut. dzieła rec.) s. 214
"Co to jest język folkloru", Oprac. M. Łazuk, "Literatura Ludowa" nr 4 Joanna Łuczyńska s. 214
"Propozycje do nowego wydania dzieł Jana Kochanowskiego", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki" z.5 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Dekadencja i terapia", Józef Nowakowski, "Ruch Literacki", nr 1 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Nad wznowieniami romantycznych zbiorków folklorystycznych", Gabriela Frydrychowicz, "Literatura Ludowa" nr 4 Joanna Łuczyńska Gabriela Frydrychowicz (aut. dzieła rec.) s. 216
"Z badań nad opowieścią wspomnieniową", Janina Hajduk-Nijakowska, "Literatura Ludowa" nr 4 Joanna Łuczyńska Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Awangarda i agitacja. O zbiorze >>Tak<< Mariana Czuchnowskiego", Janusz Kryszak, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska", 24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 217
"Jan III Sobieski i odsiecz wiedeńska w folklorze narodów słowiańskich', Jerzy Śliziński, "Literatura Ludowa" nr 4 Joanna Łuczyńska Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 218
">>Mazowsze<< Władysława Broniewskiego. Wokół poetyckiego pejzażu", Tadeusz Bujnicki, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 220
"Warszawskie sceny. 1918-1939", Edward Krasiński, Warszawa 1976 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Edward Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 220
"Fredro wróg dziennikarzy", Bogdan Zakrzewski, "Ruch Literacki" z.5 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Słowo królewskie (I)", Tadeusz Drewnowski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Słowo królewskie (II)", Tadeusz Drewnowski, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 228
"O poczytności utworów Andrzeja Dębowskiego", Alodia Kawecka-Gryczowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 230
"Folklor w powieściach o Piotrze Włostowiczu Józefa Ignacego Kraszewskiego i Stanisława Helsztyńskiego", Aleksander Madyda, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska", 24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Aleksander Madyda (aut. dzieła rec.) s. 231
"Przez okulary Sławomira Mrożka", Tadeusz Nyczek, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 232
"Poezja Wisławy Szymborskiej a socrealizm", Dorota Mazurek, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", S.F. Humaniora, vol. XXXIII Joanna Łuczyńska Dorota Mazurek (aut. dzieła rec.) s. 237
"Literatura klęski i spełnienia", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 240
"Dwie postawy wobec Boga i świata w staropolskiej liryce religijnej (>>Bogurodzica<< i >>Czego chcesz od nas, Panie<<)", Krzysztof Obremski,"Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska", z.24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Krzysztof Obremski (aut. dzieła rec.) s. 241
"O >>Kulturze Łodzi<<. Z problematyki społeczno-ideowej pisma", Barbara Wolska, Romuald Kanarek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Romuald Kanarek (aut. dzieła rec.) Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Tendencje, moralizatorstwo, dydaktyka J.I.Kraszewskiego", Ewa Owczarz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska", 24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 247
"Schematy literatury popularnej w prozie narracyjnej Stefana Żeromskiego", Bożena Parulska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska", 24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Bożena Parulska (aut. dzieła rec.) s. 247
"Słownik współczesnych pisarzy. Seria II. T.2: L-T", Oprac. zespół pod red. J.Czachowskiej, Warszawa 1978 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 254
"W cieniu awangardy (O Klubie S). Katastrofizm i awangarda", Tadeusz Kłak, Red. T.Bujnicki, T.Kłak, "Prace Naukowe UŚl.", nr 322, Katowice 1979 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 257
"Pisarze Pomorza Środkowego", Feliks Fornalczyk, Teresa Matejko, Koszalin 1980 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Feliks Fornalczyk (aut. dzieła rec.) Teresa Matejko (aut. dzieła rec.) s. 260
"Polska bibliografia literacka za lata 1954-1955", Oprac. Zespół Poznańskiej Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN, Warszawa 1978 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 266
"Biuletyn informacyjny KUL. R.XI", Lublin 1982 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 320
"Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku", Praca zbiorowa pod red. H.Dziechcińskiej, PAN IBL Studia staropolskie, T.XLVIII, Wrocław 1980 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 331