Znaleziono 26 artykułów

Krzysztof Obremski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Głupi się trochę uczą, a mądrzy głupieją" : Wacław Potocki i polski spór o obrazy Krzysztof Obremski s. 3-16
Myśl antropologiczna i wyobraźnia : "Ogród fraszek" i "Moralia" Wacława Potockiego Krzysztof Obremski s. 5-16
Bitwa i polowanie w "Kronice polskiej" Anonima zwanego Gallem : relacje świata ludzkiego ze światem zwierząt Krzysztof Obremski s. 5-18
Mowa jako proza poetycka : Król Duch, Józef Piłsudski i prochy Juliusza Słowackiego (Wawel 28 czerwca 1927 roku) Krzysztof Obremski s. 13-28
Streszczenia prac doktorskich Marek Bielacki Marek Bratuń Anna Burzyńska Rafał Habielski Marek Halberda Grażyna Halkiewicz-Sejak Mariusz Kazańczuk Jacek Lyszczyna Anna Nasiłowska Krzysztof Obremski Andrzej Obrębski Bolesław Oleksowicz Wojciech Piotrowski Halina Popławska Małgorzata Pośpiach Anton Pretnar Adam Rysiewicz Wanda Sadowska Dorota Siwicka Małgorzata Sugiera Irena Urbaniakowa Józef Wróbel Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 17-142
Dwaj satyrycy o wyrodnych potomkach zacnych przodków: Krzysztof Opaliński i Adam Naruszewicz Krzysztof Obremski s. 53-67
Socrealistyczny apokryf a kult komunistycznych świętych Krzysztof Obremski s. 65-74
Toruńskie zagadki weselne : porównania - obrazowanie - obyczajowość Krzysztof Obremski s. 99-118
Stalin, panegiryści i prawo przechodzenia zmian ilościowych w jakościowe Krzysztof Obremski s. 123-136
Zamarła turnia, siostry Skotnicówny i ekwiwalentyzowanie : "Z Tatr" Juliana Przybosia Krzysztof Obremski s. 129-142
"Bogurodzica": struktura czasoprzestrzeni i obraz poetycki Krzysztof Obremski s. 129-146
"Inżynier dusz ludzkich" w muzeum literatury dawnej : nad książką Heleny Bobińskiej "Soso" Krzysztof Obremski s. 133-164
Witkacy Arystotelesem "podszyty" : Mimesis i Czysta Forma Krzysztof Obremski s. 139-147
"Księga Psalmów" - "skała pięknej Kallijopy"? Krzysztof Obremski s. 139-143
Ciało sarmackie – ciało polskie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku Krzysztof Obremski s. 140-160
Erotyka jako materia barokowego konceptu Krzysztof Obremski s. 169-173
"„Psalmodia polska” : trzy studia nad poematem", Krzysztof Obremski, Toruń 1995 : [recenzja] Antoni Czyż Krzysztof Obremski s. 183-191
Nowa książka o dawnych aniołach Krzysztof Obremski Dariusz Dybek (aut. dzieła rec.) s. 191-201
"Retoryka" w wychodku zlewni mleka Krzysztof Obremski s. 213-218
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Początki utopii w literaturze staropolskiej", Anna Krzewińska, Toruń 1994 : [recenzja] Krzysztof Obremski Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Anioł w poezji baroku : dzieje postaci w kulturze dawnej Europy", Danuta Künstler-Langner, Toruń 2007 : [recenzja] Krzysztof Obremski Danuta Künstler-Langner (aut. dzieła rec.) s. 221-234
Wielki Językoznawca : "pokora w parze z majestatem" i scholastyka Krzysztof Obremski s. 226-234
"Dwie postawy wobec Boga i świata w staropolskiej liryce religijnej (>>Bogurodzica<< i >>Czego chcesz od nas, Panie<<)", Krzysztof Obremski,"Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska", z.24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Krzysztof Obremski (aut. dzieła rec.) s. 241
"Styczność" jako paralogika poezji czystego nonsensu Krzysztof Obremski s. 262-279
Polonistyczna dydaktyka uniwersytecka : tezy do dyskusji Krzysztof Obremski s. 273-275
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wacław Potocki i Podgórze Karpackie — peryferyjne centrum teologicznej refl eksji poety („Tydzień stworzenia świata” — „Ogród”) Krzysztof Obremski s. 297-310