Znaleziono 80 artykułów

Konrad Górski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia tekstu "Ody do młodości" i próba jego ustalenia Konrad Górski s. 1-22
Zdolność odbioru dzieła sztuki jako organ poznawczy Konrad Górski s. 3-21
Dwa komentarze do "Dziadów" drezdeńskich Konrad Górski s. 3-16
Tytanizm Mickiewicza Konrad Górski s. 11-21
Wydania zbiorowe dzieł Mickiewicza w Polsce Ludowej Konrad Górski s. 13-24
Semantyka ognia w praktyce pisarskiej Mickiewicza Konrad Górski s. 23-46
Mickiewicz w aluzji literackiej Norwida Konrad Górski s. 25-40
Historia tekstu "Ody do młodości" i próba jego ustalenia Konrad Górski s. 25-27
Uwagi o książce Aleksandra Fredry "Trzy po trzy" Konrad Górski s. 25-41
Uwagi o noweli Stefana Żeromskiego "Echa leśne" Konrad Górski s. 33-43
"Mądry", "mądrość", "mędrzec" i "mędrek" w pisarskiej praktyce Mickiewicza Konrad Górski s. 45-57
W obronie Celiny Mickiewiczowej Konrad Górski s. 63-80
Mickiewicz jako bajkopisarz Konrad Górski s. 64-98
"Klub Literacki i Naukowy (KLiN)", Konrad Górski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 74
Historia i przenośnia Konrad Górski s. 83-92
Stanisław Cywiński Konrad Górski s. 90-95
Juliusz Kleiner (1886 - 1957) Konrad Górski s. 103-111
Wspomnienia pośmiertne : Tadeusz Makowiecki (1900-1952) Konrad Górski s. 103-105
"Z historii i teorii literatury", Konrad Górski, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 104
Leon Płoszewski (1890-1970) Konrad Górski s. 117-129
Literatura a prądy filozoficzne Konrad Górski s. 128-135
Zagadnienie emendacji tekstów Mickiewicza Konrad Górski s. 143-211
"Uwagi o książce Aleksandra Fredry >>Trzy po trzy<<", Konrad Górski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 149
Uwagi o "Grażynie" Konrad Górski s. 150-169
Zagadnienie interpunkcji w wydaniach klasyków polskich Konrad Górski s. 151-167
"Jan Kasprowicz. Studia", Konrad Górski, Warszawa 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 151
Staropolszczyzna w języku Adama Mickiewicza Konrad Górski s. 153-210
Interpunkacja w "Panu Tadeuszu" Konrad Górski s. 155-182
"Wydania zbiorowe dzieł Mickiewicza w Polsce Ludowej", Konrad Górski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Reżyser ma pomysły", Konrad Górski, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Historia i przenośnia", Konrad Górski, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Janusz Pawłowski Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Literatura i teatr", Konrad Górski, "Dialog" nr 2 (1973) : [recenzja] Marian Rawiński Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Staropolska uprzejmość Mickiewicza", Konrad Górski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Barbara Więzik Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Wyd. 2", Konrad Górski, Warszawa 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 183
Polemiki o hipotezie Kallenbacha ciąg dalszy Konrad Górski s. 189-193
"Uwagi o noweli Stefana Żeromskiego >>Echa leśne<<", Konrad Górski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Maria Konopnicka jako krytyk literacki", Konrad Górski [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Mickiewicz - Towiański", Konrad Górski, Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 192
Trzy notatki o Słowackim Konrad Górski s. 203-213
"Pieśń o burmistrzance", Konrad Górski, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Izabela Jarosińska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 212
Klub Literacki i Naukowy (KLIN) Konrad Górski s. 215-236
Wspomnienia pośmiertne : Karol Wiktor Zawodziński (1890-1949) Konrad Górski s. 220-222
Różne problemy mickiewiczowskie Konrad Górski s. 221-242
Jeszcze na temat "pogrzebu" u Mickiewicza Konrad Górski s. 223-228
"Dwa komentarze do >>Dziadów<< drezdeńskich", Konrad Górski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Zdolność odbioru dzieła sztuki jako organ poznawczy", Konrad Górski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 243
"Z historii i teorii literatury", Konrad Górski, Wrocław 1959, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 378, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 246-254
"Mickiewicz", Juliusz Kleiner, Lublin 1948, tom 1, str. VIII i 584; tom 2, cz. 1, str. VIII i 493; tom 2, cz. 2, str. 525, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tom 40-41 : [recenzja] Konrad Górski Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 276-289
Mickiewicz jako historyk i krytyk czeskiej literatury Konrad Górski s. 286-316
O krytycznym wydaniu "Dzieł wszystkich" Juliusza Słowackiego Konrad Górski Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 288-294
"Poezja jako wyraz. Próba teorii poezji", Konrad Górski, Toruń 1946, Księgarnia naukowa T. Szczęsny i Ska, s. 174 : [recenzja] Tadeusz Borowski Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 301-305
"Dzieła wszystkie", t. 1-5, Adam Mickiewicz, pod redakcją Konrada Górskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. LXVII, 388, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Wiktor Weintraub Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 306-323
"Dedykacja C.Norwida", Konrad Górski [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 310
Odpowiedź na replikę Dr. Schippera Konrad Górski s. 311-313
"Literatura a prądy umysłowe", Konrad Górski, Warszawa 1938 : [recenzja] Juliusz Kleiner Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 314-316
"Fredro w paradyzu. Studia i szkice", Bogdan Zakrzewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 264 : [recenzja] Konrad Górski Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 318-320
O wydaniu krytycznym "Pana Tadeusza" : głos edytora Konrad Górski s. 323-334
"Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem", Adam Mickiewicz, oprac. Konrad Górski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981 : [recenzja] Zbigniew Jerzy Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 327-332
Układ "Dzieł wszystkich" Juliusza Słowackiego w ossolińskim wydaniu wrocławskim (1952-1975) Konrad Górski s. 347-351
Słowacki jako poeta aluzji literackiej Konrad Górski s. 361-375
Postscriptum edytora do repliki recenzenta Konrad Górski s. 381-382
"Z historii i teorii literatury", seria trzecia, Konrad Górski, Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 344 + errata na wklejce : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 386-392
"El Greco" czy po prostu "Caffè Greco"? Konrad Górski s. 395
Onomastyka w literaturze polskiej XIX i XX wieku : zarys problematyki Konrad Górski s. 401-416
"Goethe Wörterbuch", herausgegeben von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen and der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Erster Band, 1. Lieferung: A - Abrufen, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1966, W. Kohlhammer Verlag, szpalty I-XVI, 1-128 (ss. 72) : [recenzja] Konrad Górski s. 405-413
    Zacytuj
  • Udostępnij
Leon Płoszewski (12 sierpnia 1890 - 9 lipca 1970) [nekrolog] Konrad Górski s. 413-422
Materiały dyskusyjne : Średniowiecze, wiek XVI i XVII Konrad Górski Stefan Wierczyński s. 430-451
Odpowiedź na wywody Aliny Witkowskiej Konrad Górski s. 455-462
Czy przyjmowałem hipotezę Kallenbacha w genezie "Improwizacji" z III części "Dziadów" Konrad Górski s. 501-505
Odpowiedź prof. prof. Weintraubowi i Zgorzelskiemu Konrad Górski s. 505-510
Autobiografia naukowa Konrad Górski s. 535-576
Od Redakcji [Sprostowanie nadesłane przez Prof. Dr Konrada Górskiego]. Konrad Górski s. 574-575
"Słownik języka Adama Mickiewicza", tom 1 (A-Ć), redaktorzy naczelni: Konrad Górski i Stefan Hrabec, przewodniczący komitetu redakcyjnego Kazimierz Wyka, członkowie: Zenon Klemensiewicz, Maria Renata Mayenowa, Leon Płoszewski, Jadwiga Rużyło-Pawłowska, Halina Safarewiczowa, Stefan Saski, Halina Turska, Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. XLVI, 656 : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Stefan Hrabec (aut. dzieła rec.) Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) Halina Safarewiczowa (aut. dzieła rec.) Stefan Saski (aut. dzieła rec.) Halina Turska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 598-612
"Rousseau - Mickiewicz i inne studia", Zofia Szmydtowa, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 2, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 348, 4 nlb. : [recenzja] Konrad Górski Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 616-625
"Vade-mecum", Cyprian Norwid, wydał z autografu, uzupełnił i wstępem poprzedził Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Poetów, s. 240, 4 nlb. + 1 wklejka erraty : [recenzja] Konrad Górski Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 617-627
Mickiewicziana II Konrad Górski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Henryk Schipper (aut. dzieła rec.) s. 648-655
"Z historii i teorii literatury", Konrad Górski, seria druga, Warszawa 1964, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 414, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr. oraz 1 wklejka erraty : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 653-665
Dwie książki zbiorowe o Mickiewiczu Konrad Górski Wacław Lednicki (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 679-699
Na marginesie recenzji Czesława Hernasa Konrad Górski s. 708-710
"Pogląd na świat młodego Mickiewicza (1815-1823)", Konrad Górski, Warszawa 1925 : [recenzja] Paweł Rybicki Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 739-743