Znaleziono 59 artykułów

Tomasz Chachulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jerzy Stempowski i dziedzictwo oświecenia Tomasz Chachulski s. 7-28
"Sejm czteroletni i jego tradycje" Tomasz Chachulski s. 94-100
"Antynomie Oświecenia" Tomasz Chachulski s. 112-116
Zofia Sinko (1919-2006) Tomasz Chachulski s. 133-136
"Słownik literatury polskiego oświecenia", pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Wrocław 1990 : [recenzja] Tomasz Chachulski Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kreczmar (tłum.) s. 147-154
"Nad lirykami Wespazjana Kochowskiego", Maria Eustachiewicz, Wiesław Majewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) Wiesław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 186
">>Zaścianek Podkowa<< Władysława Syrokomli. Uwagi o problemach i poetyce", Antonina Bartoszewicz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Antonina Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 186
"Problem >>duszy rosyjskiej<< w publicystyce okresu Młodej Polski",Bogdan Burdziej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) s. 196
"Druki Oficyny Ossolińskiej. 1828-1918. Bibliografia", Oprac. E.Galos, T.Madejska, Wrocław 1987 : [recenzja] Tomasz Chachulski s. 200
"O sztuce teatru", Edward Gordon Craig, Tłum.M.Skibniewska, Warszawa 1985 : [recenzja] Tomasz Chachulski Edward Gordon Craig (aut. dzieła rec.) s. 204
">>Astolda<< Anny Mostowskiej jako powieść sentymentalna", Barbara Czwórnóg-Jadczak, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", z. 1, Lublin 1983 : [recenzja] Tomasz Chachulski Barbara Czwórnóg-Jadczak (aut. dzieła rec.) s. 206
"W kręgu Maritaina. (O przedwojennej krytyce literackiej Czesława Miłosza)", Leonard Górski, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 2 (1985) : [recenzja] Tomasz Chachulski Leonard Górski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Obszary teatru", Stanisław Marczak-Oborski, Wrocław 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) s. 230
"Literatura pozytywizmu. Dzieje Literatury Polskiej. Synteza unowersytecka", Henryk Markiewicz, Red. J.Ziomek, PAN IBL, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 230
"Awangarda jako problem badawczy", Ryszard W. Kluszczyński, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7. W kręgu zagadnień awangardy II", Łódź 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Ryszard W. Kluszczyński (aut. dzieła rec.) s. 232
"Awangarda lubelska", Tadeusz Kłak, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7. W kręgu zagadnień awangardy II", Łódź 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 232
"W kręgu Berenta", Hanna Muszyńska-Hoffmanowa, Łódź 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Hanna Muszyńska-Hoffmanowa (aut. dzieła rec.) s. 242
"Ukraińska literatura w Polsce", Stefan Kozak, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1987) : [recenzja] Tomasz Chachulski Stefan Kozak (aut. dzieła rec.) s. 244
"Kapitalizm, rewolucja, tyrania. Studium o >>Nostromo<< Josepha Conrada", Wiesław Krajka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. 1, Lublin 1983 : [recenzja] Tomasz Chachulski Wiesław Krajka (aut. dzieła rec.) s. 247
"Literatura romantyczna a numizmatyka", Leon Krzemieniecki, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Tomasz Chachulski Leon Krzemieniecki (aut. dzieła rec.) s. 249
"Między teorią a historią literatury", Eugeniusz Kucharski, Wybór i oprac. A.Hutnikiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Eugeniusz Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 249
Kniaźnin odczytany na nowo Szymon Dąbrowski Patrycja Fiuk Tomasz Chachulski (aut. dzieła rec.) Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) s. 255-259
">>Klaskaniem mając obrzękłe prawice<< C.Norwida", Marek Adamiec [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy I miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Marek Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 258
"Opóźnione pokolenie : studia o recepcji „głębokiej” Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku", Tomasz Chachulski, Warszawa 2006 : [recenzja] Ewa Zielaskowska Tomasz Chachulski (aut. dzieła rec.) s. 259-265
"Wybór liryków", Ignacy Krasicki, Oprac.S.Graciotti, Wrocław 1985 : [recenzja] Tomasz Chachulski Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 264
"Współczesna literatura polska na uchodźctwie i emigracji. (Wokół podstawowych pojęć)", Janusz Kryszak, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 266
"O gawędzie", Bolesław Makowski, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Tomasz Chachulski Bolesław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 267
"Literatura polska w ZSRR: zakres i kierunki badań", Jerzy Świdziński, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Jerzy Świdziński (aut. dzieła rec.) s. 278
"Rozmowy z pisarzami", Zbigniew Taranienko, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Zbigniew Taranienko (aut. dzieła rec.) s. 280
"Kilka uwag o listach poetyckich Aleksandra Fredry", Marian Ursel, "Ze Skarbca Kultury”, z.43 (1986): [recenzja] Tomasz Chachulski Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 284
">>Przeszłość<< C.Norwida", Eugeniusz Czaplejewicz [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 286
"Wasyl Stefanyk wobec Młodej Polski", Elżbieta Wiśniewska, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Elżbieta Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 288
"Nie tylko Robinson, czyli o oświeceniowej literaturze dla dzieci i młodzieży", Ryszard Waksmund, Warszawa 1987 ; [recenzja] Tomasz Chachulski Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 289
"Żywot Przybyszewskiego", Henryk Izydor Rogacki, Warszawa 1987 : [recenzja] Tomasz Chachulski Henryk Izydor Rogacki (aut. dzieła rec.) s. 292
">>Coś ty Atenom zrobił Sokratesie<< C.Norwida", Andrzej Fabianowski, [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy I miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Andrzej Fabianowski s. 296
">>Moralność<< C.Norwida", Elżbieta Feliksiak [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 296
"Dedykacja C.Norwida", Konrad Górski [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 310
"Listy do Lechonia i Tuwima", Mieczysław Grydzewski, Oprac.J.Stradecki, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Mieczysław Grydzewski (aut. dzieła rec.) s. 314
"Z powinszowaniem imienin : wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku", wstęp, wybór tekstów i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa,Tomasz Chachulski, Warszawa 2011 : [recenzja] Tomasz Chachulski Jacek Wójcicki Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 316-319
">>Tam, gdzie jest Nikt i jest Osobą<<. (O wierszu C.Norwida >>Do Zaszłej...<<)", Stefan Sawicki, "Ruch Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Tomasz Chachulski Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 318
">>Posiedzenie<< C.Norwida", Mieczysław Inglot [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 318
">>Stolica<< C.Norwida", Mieczysław Jastrun [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 320
">>Bema pamięci żałobny rapsod<< C.Norwida", Anna Kamieńska [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy I miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) s. 324
"Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem", Franciszek Karpiński, oprac. Roman Sobol, wydanie przygotowali Elżbieta Aleksandrowska i Zbigniew Goliński, Warszawa 1987 : [recenzja] Tomasz Chachulski Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Franciszek Karpiński (aut. dzieła rec.) Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 325-334
">>Uwertura<< jako cząstka konstrukcyjna utworu narracyjnego", Jerzy Smulski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 330
">>W Weronie<< C.Norwida", Teresa Kostkiewiczowa [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 338
"Poetyka inwokacji. (III)", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 340
"Romantyczne powinowactwa w twórczości dramatycznej Fryderyka Skarbka (na przykładzie >>Czemuż nie była sierotą?<<)", Zygfryd Szukaj, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Zygfryd Szukaj (aut. dzieła rec.) s. 344
">>Święty-pokój<< C.Norwida", Zdzisław Libera [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 350
"Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce", pod red. Hanny Dziechcińskiej, Warszawa-Łódź 1985 : [recenzja] Tomasz Chachulski Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 352-358
">>Fatum<< C.Norwida", Marian Maciejewski [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 354
">>Fortepian Szopena<< C.Norwida", Stanisław Makowski [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 356
">>Nerwy<< C.Norwida", Bogdan Owczarek [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 374
">>Pióro<< C.Norwida", Marian Piechal [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 378
"Norwida walka z formą", Stefan Sawicki, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 392
">>Śmierć<< C.Norwida", Stefan Sawicki [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 392
">>Kolebka pieśni<<", Roch Sulima [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 408
">>Do Józefa Bogdana Zaleskiego w Rzymie 1847<<", Alina Witkowska [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 436
Mickiewicz i Trembecki - jeszcze raz : ("Już się z pogodnych niebios...") Tomasz Chachulski s. 457-53
    Zacytuj
  • Udostępnij