Znaleziono 63 artykuły

Hanna Dziechcińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce przekazu pamiętnikarskiego w kulturze dawnej Polski Hanna Dziechcińska s. 3-14
Le Voyage - imprimé et en manuscrit Hanna Dziechcińska Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 17-30
O staropolskim paszkwilu imiennym i jego odmianie epigramatyczej Hanna Dziechcińska s. 23-42
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Sprawozdania z podróży naukowych Danuta Danek Hanna Dziechcińska Cecylia Gajkowska Zofia Makowiecka Kamila Rudzińska s. 39-44
Szlachcic idealny w "Żywocie człowieka poczciwego", czyli narracja persfazyjna Hanna Dziechcińska s. 45-64
Sprawozdanie z podróży naukowych Danuta Danek Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Feliksa Lichodziejewska Anna Sobolewska Stefan Treugutt Andrzej Werner s. 63-72
Kobieta w "Dworzaninie" : Baldassare'a Castiglione, Luisa Milana, Łukasza Górnickiego Hanna Dziechcińska s. 69-81
"Błazeńskie zwierciadło: rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 85
"Pieśni", Jan Kochanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 87
"Studia i portrety", Zofia Szmydtowa, Warszwa 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 89
"Literary Studies in Poland" Hanna Dziechcińska s. 103-104
"Słownik terminów literackich", Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1976 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 105-106
"O poezji baroku", Stanisław Balbus, "Nurt" nr 3 (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 111
"Pieśni Zbigniewa Morsztyna", Jan Dürr-Durski, "Przegląd Himanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 113
"Koźmińskie epitalamium Samuela Twardowskiego", Marian Kaczmarek, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 113
"Mikołaj Rej na tle prądów gospodarczych epoki", Jerzy Topolski, "Nurt" nr 3 (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 113
"O rękopisie i wydaniach >>Wojny domowej<< Samuela Twardowskiego", Alojzy F. Kowalkowski, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Alojzy Franciszek Kowalkowski (aut. dzieła rec.) s. 113
"Rękopiśmienna wersja >>Sobótki<< Jana Kochanowskiego", Janusz Pelc, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 115
"Sowizdrzalskie >>Zabawki oratorskie<< w szkole konwiktowej XVIII wieku", Stanisław Pigoń, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 115
"Historyja o starem i młodem Tobijaszu (1693)", Tadeusz Witczak, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 117
Les Manifestations parathéâtrales aux XVIe et XVIIe siècles: leur place dans la culture de l'époque Hanna Dziechcińska Yolande Lamy Grumm (tłum.) s. 123-134
"Autorstwo >>Historii w Landzie<<", Maria Karplukówna, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Maria Karplukówna (aut. dzieła rec.) s. 125
"Szlachcic idealny w >>Żywocie człowieka poczciwego<<, czyli narracja perswazyjna", Hanna Dziechcińska, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 125
"W krzywym zwierciadle. O karykaturze i pamflecie czasów renesansu", Hanna Dziechcińska, Wrocław 1976 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 126
"O >>Figlikach<< Mikołaja Reja", Julian Krzyżanowski, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 127
"Rzeczowniki w >>Wizerunku<< Mikołaja Reja", Władysław Kuraszkiewicz, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Władysław Kuraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 127
"Sarmatyzacja katolicyzmu w XVII wieku", Janusz Tazbir [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 128
"O funkcjach partykuły -ć w utworach Reja", Franciszek Pepłowski, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 129
"Rola emblematów oraz konstrukcji im pokrewnych w twórczości Mikołaja Reja", Janusz Pelc, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 129
"Paradoksy >>poćciwości<< Reja", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 131
"Dość, żem w siedemnastym roku żołnierzował. Wacław Potocki wobec planu wielkiej wojny tureckiej Władysława IV", Jan Dürr-Durski, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 132
"Romans i dramat", Witold Ostrowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Witold Ostrowski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Mecenat kulturalny Stanisława Lubomirskiego (1583-1649)", Józef Długosz [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 138
"Praktyka pisarska i literackie tradycje żywotów świętych polskich do końca wieku XVI", Włodzimierz Jurow, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Włodzimierz Jurow (aut. dzieła rec.) s. 144
"Trwałe wartości literatury polskiej na Śląsku w XVII wieku", Jan Zaremba, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN" R.VIII (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 145
"W krzywym zwierciadle. O karykaturze i pamflecie czasów renesansu", Hanna Dziechcińska, Wrocław 1976 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) Catherine Maire (tłum.) s. 150-156
"Parenetyka, jej tradycje i znaczenie w literaturze staropolskiej", Hanna Dziechcińska [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Biografistyka staropolska w latach 1476-1627. Kierunki i odmiany", Hanna Dziechcińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Staropolska epopeja historyczna. Kształtowanie się pojęcia, drogi rozwoju", Stefan Nieznanowski [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stefan Nieznanowski (aut. dzieła rec.) s. 154
"Ksiądz Pleban" Józefa Kossakowskiego wobec doświadczeń Rzeczypospolitej Pawłowskiej", Mieczysław Motyka, Rzeszów 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Mieczysław Motyka (aut. dzieła rec.) s. 159
"Orzechowski i Rojzjusz. Kartka z dziejów polemiki staropolskiej", Tomasz Fijałkowski, "Prace Polonistyczne" S. 28 (1972) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Niektóre zagadnienia kultury polskiej okresu średniowiecza i renesansu w sądach i ocenie J. Lelewela", Zbigniew Wolff, Rzeszów 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Zbigniew Wolff (aut. dzieła rec.) s. 173
"Literatura i instytucje w dawnej Polsce", pod red. Hanny Dziechcińskiej, Warszawa 1994; "Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku : zagadnienia wybrane", Hanna Dziechcińska, Warszawa 1994 : [recenzja] Bożena Mazurkowa Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 184-201
"Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku : zagadnienia wybrane", Hanna Dziechcińska, Warszawa 1994 : [recenzja] Jacek Głażewski Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"O staropolskim paszkwilu imiennym i jego odmianie epigramatycznej", Hanna Dziechcińska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku : zagadnienia wybrane", Hanna Dziechcińska, indeks Mirella Remuszko, Warszawa 2001 : [recenzja] Antoni Czyż Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) Mirella Remuszko (aut. dzieła rec.) s. 230-237
"O staropolskich dziennikach podróży", Hanna Dziechcińska, Warszawa 1991 : [recenzja] Paweł Kaczyński Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Pamiętniki czasów saskich : od sentymentalizmu do sensualizmu", Hanna Dziechcińska, Bydgoszcz 1999 : [recenzja] Marcin Pliszka Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 237-244
"Staropolska kultura rękopisu : praca zbiorowa", pod red. Hanny Dziechcińskiej, Warszawa 1990 : [recenzja] Alina Nowicka-Jeżowa Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 241-248
"Setnik pisarzów polskich albo Pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich", Szymon Starowolski, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Historycznoliterackie kompendia bio-bibliograficzne z zakresu staropolszczyzny i Oświecenia : historia i zarys problematyki", Elżbieta Aleksandrowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) s. 251
Komunikat Hanna Dziechcińska s. 255
Włoskie spojrzenie na dawną polską literaturę i kulturę Hanna Dziechcińska Marina Ciccarini (aut. dzieła rec.) Jacek Głażewski (aut. dzieła rec.) Małgorzata Szleszyńska (aut. dzieła rec.) Monika Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Do Redakcji "Pamiętnika Literackiego" Hanna Dziechcińska s. 267-268
"La littérature narrative d'imagination. Des genres littéraires aux techniques d'expression", Paris 1961, Presses Universitaires de France, s. 176 : [recenzja] Hanna Dziechcińska s. 290-295
"Wiek XVII - kontrreformacja - barok. Prace z historii kultury", pod redakcją Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XXIX, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji), Jerzy Ziomek, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 380, 2 nlb. + 12 wklejek ilustr. oraz tabela : [recenzja] Hanna Dziechcińska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 293-298
"Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim", Stefan Zabłocki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XXII, pod redakcją Czesława Hernasa i Jerzego Ziomka, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 260 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 314-317
"Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce", pod red. Hanny Dziechcińskiej, Warszawa-Łódź 1985 : [recenzja] Tomasz Chachulski Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 352-358
"Kultura żywego słowa w dawnej Polsce", pod red. Hanny Dziechcińskiej,indeks osób oprac. Izabela Jarosińska, Warszawa 1989 : [recenzja] Joanna Partyka Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) s. 362-366
"W krzywym zwierciadle. O karykaturze i pamflecie czasów renesansu", Hanna Dziechcińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 170, 2 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Alina Siomkajłówna Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 367-370
Biernat z Lublina w publikacjach powojennych Hanna Dziechcińska s. 538-559
Stańczyk na tle swoich czasów Hanna Dziechcińska s. 588-590