Znaleziono 23 artykuły

Stanisław Balbus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eros w rzece Heraklita : miłość w poezji Szymborskiej Stanisław Balbus s. 5-16
"Zagłada gatunków" Stanisław Balbus s. 25-39
Słowa i desygnaty czy akty i gatunki mowy? Stanisław Balbus s. 47-56
Scribere necesse est, vivere... Stanisław Balbus s. 83-91
"O poezji baroku", Stanisław Balbus, "Nurt" nr 3 (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 111
"Z problemów rytmiki wiersza Zygmunta Krasińskiego", Stanisław Balbus, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 120
"O poetyce >>Psalmów<< Tadeusza Nowaka", Stanisław Balbus, "Twórczosć" R.XXVIII (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 121
Stylizacja i zjawiska pokrewne w procesie historycznoliterackim Stanisław Balbus s. 133-163
Z problemów rytmiki wiersza Zygmunta Krasińskiego Stanisław Balbus s. 139-160
Personologia i semiotyka A. M. Piatigorski B. A. Uspienski Stanisław Balbus (tłum.) s. 143-164
"Problem segmentacji tekstu prozatorskiego", Stanisław Balbus, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 182
Ankieta "Tekstów Drugich" : najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku Stanisław Balbus s. 196-201
Morfologia bajki Władimir Propp Stanisław Balbus (tłum.) s. 203-242
"Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej", Stanisław Balbus; "Dwadzieścia jeden wierszy", Wisława Szymborska [Aneks], Kraków 1996; "Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć... : Szymborska i świat", Małgorzata Baranowska, Wrocław 1996; "Wisława Szymborska", Anna Legeżyńska, Poznań 1996; "22 x Szymborska", Tadeusz Nyczek, Poznań 1997; "O wierszach Wisławy Szymborskiej : szkice i interpretacje", pod red. Jacka Brzozowskiego, łódź 1996; "Radość czytania Szymborskiej : wybór tekstów krytycznych", oprac. Stanisław Balbus i Dorota Wojda, Kraków 1996; "Szymborska : szkice", Warszawa 1996; "„Nie ma rozpusty większej niż myślenie” : o poezji Wisławy Szymborskiej", Anna Węgrzyniakowa, Katowice 1996; "Syzyf poezji w piekle współczesności : rzecz o Wisławie Szymborskiej", Aneta Wiatr, Warszawa 1996; "Milczenie słowa : o poezji Wisławy Szymborskiej", Dorota Wojda, Kraków 1996 : [recenzja] Magdalena Rudkowska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) Aneta Wiatr (aut. dzieła rec.) Dorota Wojda (aut. dzieła rec.) Anna Węgrzyniakowa (aut. dzieła rec.) s. 232-247
"Między stylami", Stanisław Balbus, Kraków 1993 : [recenzja] Janusz Margański Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 248-256
"Intertekstualność a proces historycznoliteracki", Stanisław Balbus, Kraków 1990 : [recenzja] Andrzej Kublik Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 260-265
"Stylizacja i zjawiska pokrewne w procesie historycznoliterackim", Stanisław Balbus, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 263
Struktura rosyjskiej metafory Jurij I. Lewin Stanisław Balbus (tłum.) s. 295-302
O semantyce współrzędnych grup wyrazowych w tekstach poetyckich Jurij I. Lewin Stanisław Balbus (tłum.) s. 303-308
Poetyka strukturalna - poetyka generatywna Jurij K. Szczegłow Aleksandr K. Żółkowski Stanisław Balbus (tłum.) s. 309-321
"Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury", Stanisław Sierotwiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, wydanie drugie, przerobione i rozszerzone, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 352 : [recenzja] Stanisław Balbus Maciej Szybist Stanisław Sierotwiński (aut. dzieła rec.) s. 313-331
"Studia z teorii i historii poezji", pod redakcją Michała Głowińskiego, seria druga, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XX, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczowa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 456 : [recenzja] Stanisław Balbus Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 330-339
"Поэтика древнерусской литературы", Д. С. Лихачев, Ленинград 1967, Издательство «Наука», Академия Наук СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом), ss. 372 : [recenzja] Stanisław Balbus Д. С. Лихачев (aut. dzieła rec.) s. 392-401