Znaleziono 79 artykułów

Cecylia Gajkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie czasopiśmiennictwo literackie i kulturalno-społeczne lat 1864-1918 w trzydziestopięcioleciu powojennym : zarys informacyjno-bibliograficzny Cecylia Gajkowska s. 5-30
Czasopiśmiennictwo literackie i kulturalno-społeczne lat 1918-1939 w trzydziestoleciu powojennym : stan opracowań Cecylia Gajkowska s. 7-29
Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich 1978-1982 Cecylia Gajkowska Aniela Piorunowa s. 18-74
Kontakty radziecko-polskie w dziedzinie działalności wydawniczej i bibliotekoznawstwa Cecylia Gajkowska s. 18-20
IV Kolokwium dokumentacyjne : (Warszawa, 22-23 lutego 1984 r.) Cecylia Gajkowska s. 32-36
Sprawozdania z podróży naukowych Danuta Danek Hanna Dziechcińska Cecylia Gajkowska Zofia Makowiecka Kamila Rudzińska s. 39-44
Udział Mickiewicza w wydaniu "Poezji" Bohdana Zaleskiego Cecylia Gajkowska s. 57-62
Ogólnokrajowa narada bibliotekarzy i dokumentalistów Cecylia Gajkowska s. 61-62
Nieudane imprezy czasopiśmiennicze księgarza Bolesława Maurycego Wolffa Cecylia Gajkowska s. 67-73
"Słownik pseudonimów pisarzy polskich" Cecylia Gajkowska s. 77-81
Bibliografia zawartości "Kwartalnika Historii Prasy Polskiej" (poprzednio "Rocznika Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego") za lata 1962-1981 s. 79-120
"Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy XIX wieku (1860-1895)", Aleksander Zyga, Kraków 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Aleksander Zyga (aut. dzieła rec.) s. 94-96
Sprawozdania z podróży naukowych Krystyna Czajkowska Cecylia Gajkowska Janusz Lalewicz s. 100-106
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
Polonistyka we Lwowie Cecylia Gajkowska s. 112-114
Polonistyka wileńska Cecylia Gajkowska s. 117-119
"Studia i rozprawy. T. 3", Maria Dłuska, Kraków 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 118
"Nad rocznikami dawnych gazet śląskich : studium z polskiego życia literacko-kulturalnego przełomu XIX i XX wieku", Zbyszko Bednorz, Wrocław 1971 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Zbyszko Bednorz (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"Zarys historii prasy polskiejw latach 1661-1831", Jerzy Łojek, Warszawa 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 125
"Polska bibliografia adnotowana wiedzy o środkach masowego przekazu za rok 1967", pod red. Sylwestra Dzikiego, Kraków 1969; "Polska bibliografia adnotowana wiedzy o środkach masowego przekazu za rok 1968", Kraków 1970; "Polska bibliografia adnotowana wiedzy o środkach masowego przekazu za rok 1969", Kraków 1971; "Prasoznawcze prace dyplomowe w Polsce do r. 1968, oprac. Sylwester Dziki, Kraków 1970 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Sylwester Dziki (aut. dzieła rec.) s. 131-136
"Miscellanea z okresu romantyzmu", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 137
"Błękitny kwiat : almanach romantycznej poezji i prozy dla miłośników literatury na rok 1983", Janina Kamionka-Straszakowa, Kraków 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Spis tytułów prasy polskiej 1865-1918", oprac. Aleksandra Garlicka, Warszawa 1978 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Aleksandra Garlicka (aut. dzieła rec.) s. 137-142
"Czasopiśmiennictwo literackie i kulturalno-społeczne lat 1918-1939 w trzydziestoleciu powojennym. Stan opracowań", Cecylia Gajkowska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" z.1 (1979) : [recenzja] Małgorzata Szałagan Cecylia Gajkowska (aut. dzieła rec.) s. 147
"Józef Dzierzkowski. Pisarz i działacz polityczny okresu międzypowstaniowego (1831-1863)", Kazimierz Chruściński, Gdańsk 1970 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Kazimierz Chruściński (aut. dzieła rec.) s. 150
Kartoteki bibliograficzne i dokumentacyjne Instytutu Badań Literackich Cecylia Gajkowska s. 151-157
"Sądy wartościujące twórczości Juliusza Słowackiego", Halina Stankowska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVII, Opole 1980 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Zarys historii prasy polskiej w Królestwie Polskim w latach 1864-1904", Zenon Kmiecik, Warszawa 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 155
"W dwudziestolecie zgonu profesora Tadeusza Mikulskiego", "Annales Silesiae", t.10, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 156
"O Michale Pontanusie", Halina Kamińska, Rzeszów 1970 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Halina Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Prosto z młodości. Almanach młodej prozy wielkopolskiej", Wybór B.Kledzik, przedm. F.Fornalczyk, Poznań 1980 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 164
Wanda Roszkowska-Sykałowa (1923-1994) Cecylia Gajkowska s. 177-178
"Ambasador książki polskiej w Paryżu, Władysław Mickiewicz", Andrzej Kłossowski, Wrocław 1971 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Andrzej Kłossowski (aut. dzieła rec.) s. 178
">>My Pierwsza Brygada...<<. Próba opisu jednego z nurtów poezji legionowej w latach 1914-1915", Andrzej Romanowski, "Zeszyty Naukowe UJ". DCXXXV. Prace Historycznoliterackie z.43, Kraków 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 187
Complete Works of Adam Mickiewicz Cecylia Gajkowska Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 191-192
"Teatr austriacki w Krakowie w latach 1853-1865", Jerzy Got, "Dzieje teatru w Krakowie". T.3, cz.2, Kraków 1984 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Jerzy Got (aut. dzieła rec.) s. 193
"Liryki lozańskie Tadeusza Różewicza", Tadeusz Kłak, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 212
"Działalność wydawnicza Walentego Macieja Stefańskiego. Studia o Książce. 14", Artur Jazdon, Wrocław 1984 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Artur Jazdon (aut. dzieła rec.) s. 213
"Kilka uwag o wierszach Marii Pawlikowskiej", Alina Siomkajłówna, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 214
"Polska Bibliografia Literacka za rok 1968", Warszawa 1971 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 218
"Życie literackie Poznania w latach 1917-1939", Edward Pawlak, Poznań 1971 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Edward Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 220
"Polska Bibliografia Literacka za lata 1952-1953", Warszawa 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 220
"Literatura i krytyka w czasopismach Wielkiej Emigracji (1832-1848)", Halina Stankowska, Wrocław 1973 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 220
"Rosyjska poezja radziecka na łamach >>Kameny<< w latach 1933-1939", Ludwika Lazurkiewicz-Osełkowska [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Ludwika Lazurkiewicz-Osełkowska (aut. dzieła rec.) s. 228
"Kontakty Broniewskiego z literaturą rosyjską w dwudziestoleciu międzywojennym", Feliksa Lichodziejewska [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Feliksa Lichodziejewska (aut. dzieła rec.) s. 232
"Wrocławskie czasopisma studenckie z lat 1967-1970", Lothar Herbst, Wrocław 1971 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Lothar Herbst (aut. dzieła rec.) s. 234
"Czterysta lat Zamościa. Materiały sesji Naukowej ... zorganizowanej przez Wydział I Nauk Społecznych PAN, UMCS w Lublinie, Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 12-13 czerwca 1980 r. w Zamościu", Red. J. Kowalczyk, Wrocław 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 236
Kolokwia dokumentacyjne Cecylia Gajkowska s. 239-245
Janina Rosnowska (1 czerwca 1911 - 10 grudnia 1996) Cecylia Gajkowska s. 239-241
"Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut. T. 6, Oświecenie", Warszawa 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 252
"Literatura rosyjska w polskich wydawnictwach międzywojennych (1919-1939). Bibliografia", Halina Stochel [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Halina Stochel (aut. dzieła rec.) s. 254
"Bibliografia polskich przekładów z literatury pięknej krajów skandynawskich do roku 1969 włącznie", Ewa Suchodolska, Zofia Żydanowicz, Poznań 1971 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Ewa Suchodolska (aut. dzieła rec.) Zofia Żydanowicz (aut. dzieła rec.) s. 254
"Bibliografia piśmiennictwa polskiego o rosyjskiej literaturze radzieckiej za lata 1944-1969. (Wybór)", Edward Pawlik, Teresa Pawlik [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Edward Pawlik (aut. dzieła rec.) Teresa Pawlik (aut. dzieła rec.) s. 256
"Polska bibliografia adnotowana wiedzy o środkach masowego komunikowania za rok 1966", Sylwester Dziki, Kraków 1969 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Sylwester Dziki (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725-1918)", Jerzy Roziewicz, Gdańsk 1984 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Jerzy Roziewicz (aut. dzieła rec.) s. 259
"Pieśni ludowe z południowej części Białostocczyzny", Maria Czurak, Mikołaj Wróblewski, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Maria Czurak (aut. dzieła rec.) Mikołaj Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 271
"Białoruskie wiosenne pieśni obrzędowe na Białostocczyźnie", Mikołaj Hajduk, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Mikołaj Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 273
"Folklor staroobrzędowców na ziemiach polskich", Eugeniusz Iwaniec, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Eugeniusz Iwaniec (aut. dzieła rec.) s. 273
"Wątki kosmogoniczne we wschodniosłowiańskiej i polskiej pieśni ludowej", Hanna Kowalska-Lewicka, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Hanna Kowalska-Lewicka (aut. dzieła rec.) s. 275
"Michał Grabowski i ukraińska poezja ludowa", Stefan Kozak, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Stefan Kozak (aut. dzieła rec.) s. 275
"Aleksander Brückner jako badacz rosyjskiej literatury ludowej", Lidia Liburska, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Lidia Liburska (aut. dzieła rec.) s. 277
"Z doświadczeń warsztatowych polskich tłumaczy rosyjskiej ludowej pieśni epickiej", Stanisława Majstryszyn, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Stanisława Majsrtyszyn (aut. dzieła rec.) s. 279
"Z dziejów Sowizdrzała w Rosji", Eliza Małek, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Eliza Małek (aut. dzieła rec.) s. 279
"Folklor i jego rola w działalności >>Ruskiej Trójcy<<", Włodzimierz Mokry, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Włodzimierz Mokry (aut. dzieła rec.) s. 281
"Jeszcze raz w kwestii Mickiewicza folklor białoruski", Włodzimierz Monach, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Włodzimierz Monach (aut. dzieła rec.) s. 281
"Białoruskie ludowe pieśni miłosne z b. powiatu wileńskiego", Franciszek Sielicki, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 283
"Doroczne pieśni obrzędowo-religijne śpiewane w okresie międzywojennym w b. powiecie wileńskim", Franciszek Sielicki, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 285
"Nieznany list Karola Balińskiego do Karola Szajnochy", Zdzisław Szeląg, "Ruch Literacki" z. 5 Cecylia Gajkowska Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 286
"Franciszek Dzierżykraj Morawski", Urszula Calas, Leszno 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Urszula Calas (aut. dzieła rec.) s. 289
"Biblioteka Załuskich", Bartłomiej Szyndler, Kraków 1982 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 290
"Sigmunt Ludomir czyli kim był tłumacz >>Kirgiza<< Gustawa Zielińskiego", Dobrosława Świerczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Cecylia Gajkowska Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 294
"Z duchowej mej niwy", Michał Kajka, Zebrał i oprac. J.Jasiński, T.Oracki, Olsztyn 1982 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Michał Kajka (aut. dzieła rec.) s. 299
"Bolesław Erzepki, uczony wielkopolski 1852-1932", Anna Żalik, Leszno 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Anna Żalik (aut. dzieła rec.) s. 312
"Jan Popliński (1796-1839)", Anna Żalik, Leszno 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Anna Żalik (aut. dzieła rec.) s. 314
"Życie kulturalne Kielc. 1918-1939", Marta Pawlina-Meducka, Kraków 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Marta Pawlina-Meducka (aut. dzieła rec.) s. 322
"Wybór poezyj", Józef Zaleski, wyd. 3, zmienione, Wrocław 1985 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Józef Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 366
"Stefan Garczyński. Zarys biografii", Zdzisław Szeląg, Kielce 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 385
"Wybitni ludzie dawnego Torunia", Oprac. i red. M.Biskup, Warszawa 1982 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 401
"Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego: 1820-1871", Elżbieta Słodkowska, Warszawa 1970 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Elżbieta Słodkowska (aut. dzieła rec.) s. 555-561