Znaleziono 38 artykułów

Aleksandra Okopień-Sławińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metafora bez granic Aleksandra Okopień-Sławińska s. 3-35
Sny i poetyka Aleksandra Okopień-Sławińska s. 7-23
Semantyczna strategia poetyckiego zamilczenia : przypadek "Jak..." Cypriana Norwida Aleksandra Okopień-Sławińska s. 30-42
Semantyka "ja" literackiego : ("ja" tekstowe wobec "ja" twórcy) Aleksandra Okopień-Sławińska s. 38-63
Jak formy osobowe grają w teatrze mowy? Aleksandra Okopień-Sławińska s. 42-77
Comment les formes personnelles jouent-elles au théâtre du discours? Aleksandra Okopień-Sławińska Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 97-127
"Semantyka wypowiedzi poetyckiej", Aleksandra Okopień-Sławińska, Wrocław 1985 : [recenzja] Ryszard Nycz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Tomasz Stróżyński (tłum.) s. 99-111
Hipoteza jedności : (glosa do interpretacji "Kosmosu") Aleksandra Okopień-Sławińska s. 102-118
"Słownik terminów literackich", Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1976 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 105-106
Teoria literatury w kształceniu polonistów Aleksandra Okopień-Sławińska s. 115-135
"Metafora bez granic", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 116
"Semantyka poetycka a metoda jej opisu. Na przykładzie poezji Baczyńskiego", Aleksandra Okopień-Sławińska, Lublin 1971 : [recenzja] Aleksandra Okopień-Sławińska Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 124
"Relacje osobowe w literackiej komunikacji", Aleksandra Okopień-Sławińska [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 128
O "romansie brukowym i innych rzeczach wzgardzonych" Grzegorz Gazda Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 129-132
W 10 rocznicę śmierci Kazimierza Budzyka Maria Renata Mayenowa Aleksandra Okopień-Sławińska Stefan Żółkiewski s. 133-141
"Sny i poetyka", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" R. 2 (1973) : [recenzja] Ewa Szary Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 140
"Jak formy osobowe grają w teatrze mowy?", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 151
Zmagania z przestrzenią Seweryna Wysłouch Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 156-164
"O semantyce form osobowych", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 162
Krótkie ubolewanie Aleksandra Okopień-Sławińska s. 163-164
Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego Aleksandra Okopień-Sławińska s. 165-181
"Semantyka >>ja<< literackiego (>>ja<< tekstowe wobec >>ja<< twórcy)", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Formy literatury popularnej. Studia", pod red. A. Okopień-Sławińskiej", Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 183
"Hipoteza jedności. (Glosa do interpretacji >>Kosmosu<<)", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 203
"Przedmieście" jako inna "Piosenka o końcu świata" : przyczynek do opisu sztuki poetyckiej Czesława Miłosza Aleksandra Okopień-Sławińska s. 217-231
"Polska bajka ezopowa", Janina Abramowska, pod red. Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Poznań 1991 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 225-230
"Słownik terminów literackich", Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, pod red. Janusza Sławińskiego, wydanie trzecie, poszerzone i poprawione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998 : [recenzja] Maciej Adamski Maciej Gorczyński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Teresa Kotkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 233-237
">>Przedmieście<< jako inna >>Piosenka o końcu świata<<. Przyczynek do opisu sztuki poetyckiej Czesława Miłosza", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 274
"Semantyka >>ja<< literackiego (>>ja<< tekstowe wobec >>ja<< twórcy)", Aleksandra Okopień-Sławińska [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 281
"Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria). Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T. LXVIII", Aleksandra Okopień-Sławińska, Wrocław 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 283
"Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 324
"Teoria literatury w kształceniu polonistów", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" nr 2 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 328
"Studia o metaforze", seria I, pod red. Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980; "Studia o metaforze", seria II, pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983; "Metafora", Teresa Dobrzyńska, pod red. Marii Renaty Mayenowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Paszek Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 340-348
"Ballada", Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski, zeszyt pod redakcją Marii Renaty Mayenowej i Zdzisławy Kopczyńskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 180, 2 nlb. + errata na wklejce; "Poetyka. Zarys encyklopedyczny", komitet redakcyjny: Lucylla Pszczołowska (red. naczelny), Zdzisława Kopczyńska (sekr. redakcji), Maria Dłuska, Maria Renata Mayenowa, Aleksandra Okopie-Sławińska, Dział I: Gatunki literackie, tom VII: Nowożytne gatunki fabularne, część I: Gatunki wierszowane, zeszyt I, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja] Edward Balcerzan Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 352-361
"Przestrzeń i literatura", pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Magdalena Popiel Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 370-378
"Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria)", Aleksandra Okopień-Sławińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985 : [recenzja] Seweryna Wysłouch Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 394-401
Wiersz awangardowy dwudziestolecia międzywojennego : (postawy, granice, możliwości) Aleksandra Okopień-Sławińska s. 425-446
"Zarys teorii literatury", Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, redaktor naukowy Kazimierz Budzyk, Warszawa 1962, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 508 : [recenzja] Tadeusz Bujnicki Stanisław Jaworski Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 590-604